متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق بين‌الملل

عنوان : بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشكده حقوق

پايان‌نامه

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته حقوق بين‌الملل

موضوع:

بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

كليات، تعريف

بخش اول: كليات و مفاهيم ………………………… 5

مبحث اول) روند تاريخي نفت………………………… 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت…………………….. 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالكيت نفت…………………………… 14

بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران…………. 15

بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب…… 17

بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها……………………………. 19

مبحث اول) تعريف

گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز    20

بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي ……………………… 21

بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين………………… 22

بند سوم ـ متن امتياز نامه ………………………. 25

بند چهارم ـ انواع امتياز نامه

گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي…………………….. 31

بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد

بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري………… 34

بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي …………………….. 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها …………………………………… 39

گفتار اول: اقسام

 

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي     49

 

فصل دوم

ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران

بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران ………………………………… 54

مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي

مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس 59

مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي …….. 63

مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان……. 64

بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران…………………………………. 67

مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران

گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954…………. 70

مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها ……………….. 75

گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه……………. 78

گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973) ……………………………………………… 84

بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران …………………………………… 87

مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ….. 88

گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل… 92

بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي

……. بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني …………………………………. 95

مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران ……………………………………………… 100

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران ………………………………………… 105

گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران …………………………… 107

مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان ……… 112

گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز ………. 113

گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك ……………… 114

گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization……………. 115

فصل سوم

117

….. قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با

…… قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي .. 131

بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت

گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن ……………….. 143

بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن ……….. 146

بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم

بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت …………………. 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز ……………. 150

بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن……………….. 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز……………………………………… 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ……………………………. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوري

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير………………………………………… 157

بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي

….. و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران

…… به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش …. 162

فصل چهارم

164

….. بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ………………………………. 165

مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت …………………… 169

گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي   173

گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ……. 180

بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران 1333 183

بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي……………………………………. 186

مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي………………………………………….. 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد……. 200

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز …………… 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي …. 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ………………………………… 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران 212

گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه  215

بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز …………………………………….. 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد» ……………………………………………… 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان» ……………………………. 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي

…… پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران» …….. 223

بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان ……………………………………………… 224

مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان ……………………………………………… 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار

…… در «شركت مشاركت در توليد»…………………. 226

 

ـ نتيجه‌گيري …………………………………… 229

‍پيوست‌ها ……………………………………. 235

فهرست منابع و مآخذ …………………………….. 247

  • منابع فـارسي
  • منابع انگليسي…………………………… 249

 

مقدمه :

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌  مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy  Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي  مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production  Shairing ” مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.

لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن  به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامي تحت  عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به عمل آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد، جهت نيل به اين هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:

فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل مي گردد

فصل دوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي  ايران و بررسي اقسام اين عملكرد‌ها اختصاص يافته است.

فصل سوم  ماهيت حقوقي قانون حاكم و روش هاي حل اختلاف در قراردادهاي بين المللي نفت وگاز را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

فصل چهارم اهم برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقايسه اين مختصات، به پژوهشي تطبيقي در مفاد قراردادهاي ساير كشورهاي نفت خيز مبادرت مي نمايد لذا در بخش پاياني اين فصل با طرح نمونه اي از قراردادهاي بين المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان طي دو مبحث نظام  سرمايه گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان و همچنين چگونگي انعقاد اين نوع از قراردادهاي بين المللي نفتي در  قالب “مشاركت در توليد” آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.

جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانه‌اي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده شده است، در آخر پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته، پس از آن “پيوستها” شامل جداولي كه در متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به اين وظيفه پژوهشي خاتمه بخشيده شده است.

 بخش اول:

كليـات و مفاهيــم

 

كلمه “نفت” در زبانهاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود مي‌باشد در زبانهاي فرانسه و انگليسي نفت را پترول Petrol و پتروليوم Petroleum مي‌خوانند كه از پيوستگي دو كلمه با ريشه “Petros” بمعني سنگ و “Oleum” بمعني روغن، واژه تركيبي (روغن سنگ) بدست مي‌آيد.

نفت منشاء آلي فسيلي دارد و از دو ماده كربن و هيدروژن تشكيل مي‌گردد، دليل اطلاق «مواد هيدروكربوريي به مواد نفتي نيز همين تركيب كربن و هيدروژن است. مايع نفت به عقيده بعضي از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقاياي حيوانات و نباتات ذره‌بيني بنام “پلانكتون” در لايه‌هاي رسوبي زمين و انجام فعل و انفعالات شيميايي تحت فشار زياد و حرارت بوجود مي‌آيد اين لايه‌ها كه نفت درآنها جمع مي‌شود، در طبقات سنگهاي آهكي متخلخل و سنگهاي ماسه‌اي قرار دارند، كه در اصطلاح آنها را لايه نفت‌زا يا «مادر سنگ» مي‌نامند.

“بنابر نظر زبانشناسان كلمه‌ “نفت” ريشه در زبان اوستايي دارد چراكه در اين زبان كلمه Nepta بمعني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهار حروف الفبايي «پ» «چ» «گ» «ژ» مي‌باشد كلمه‌“نپتا” بعدا كه به ادبيات عرب منتقل گرديد، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”[1]

هرودت تاريخ‌نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمان استفاده انسان از نفت را بيش از چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده است، “تقريبا همه مورخين قديمي از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پليني” و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد آنرا ذكر نموده‌اند، ايرانيان و روميان باستان براي پرتاب گلوله‌هاي آتشين در جنگها با استعمال نفت آشنايي داشته تا آنجا كه قير اندود كردن نوك پيكانها و سپس روشن كردن آن و شليك به سوي چادرهاي استقرار دشمن روش متداول بوده است.” [2]

با توجه به امپراطوري قديم اين سرزمين كه تقريبا تمام مناطق نفت‌خيز قفقاز و بين‌النهرين در خاورميانه امروزي را در بر مي‌گرفته تعجبي ندارد كه قبل از پذيرش اسلام، زرتشتيان ايران بعضا با گاز طبيعي كه از زمين بيرون مي‌آمده سوخت آتشكده‌هاي خودر ا تامين مي‌نموده‌اند، “مصريان از هزاران سال قبل براي موميايي كردن اجساد مرده‌گان خود و عايق كاري كشتيها با مواد نفتي و قيرآشنايي داشته‌اند و از نظر طبي نيز روميان و يوناني‌ها در ساختن مرهم براي معالجه زخم‌ها و امراض جلدي و عفوني چون وبا، سل و روماتيسم از ان بهره‌گيري مي‌نموده‌اند، براي نمونه مي‌توان به طبيعي دان  رومي “پلين‌لانسين Plinelancian” و پزشك يوناني “ ديوسكرايد Dioscride” و امپراطور روم “كالين Callien” اشاره نمود.” [3] شاردن جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خود مي‌نويسد كه در مازندران شاهد استفاده ايرانيان از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم سر (كچلي) و مارگزيدگي و بويژه درمان شكستگي‌هاي استخوان بوده است و همه اينها به بركت وجود چشمه‌هاي فراوان خدادادي “طلاي سياه” مي‌باشد كه به وفور در طبيعت اين سرزمينها بوديعه نهاده است. ليكن در كنار اين چشمه طبيعي ارزشمند ما مسئوليت بهره‌برداري بهينه از اين ماده حياتي غيرقابل برگشت، توسعه منابع توليد وتبديل آن به محصولات مفيدتر با بكارگيري دانش امروز و رسيدن به فن‌آوريهاي پيشرفته تا تحويل آن به نسلهاي آينده در جهت رشد و شكوفايي استعداد فرزندان فردا را به عهده داريم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 337

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق