متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کریم صالحی

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده:.. 1

فصل نخست: کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 4

1-3- اهداف تحقیق:.. 7

1-3-1- هدف اصلي.. 7

1-3-2 اهداف فرعي.. 7

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4-1- سوالات تحقیق:.. 7

1-4-2 فرضيه اصلي.. 8

1-4-3- فرضيه فرعي.. 8

1-5- تعاریف و اصطلاحات.. 8

1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1-چارچوب و يا مباني نظري.. 17

2-1-1-مفهوم كجرفتاري.. 17

2-1-2-انحراف نخستين و ثانويه:.. 18

2-1-3-انحراف خاص:.. 19

2-1-4-انحراف فردي و انحراف گروهي :.. 19

2-2-انواع جرایم.. 19

2-2-1-تبيين كجروي.. 21

2-2-2-تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني).. 21

2-2-3-تبيين زيست شناختي انحرافات زنان.. 21

2-2-4-تبيين روان شناختي كژ رفتاري هاي اجتماعي.. 22

2-2-5-نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات.. 22

2-2-6-نظريه هاي آنومي.. 23

2-2-7-نظريه آنومي دوركيم:.. 23

2-2-8-نظريه آنومي رابرت مرتن.. 24

2-2-9-نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد:.. 25

2-2-10-نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود.. 26

2-2-11-نظريه همنشيني افتراقي ادوين ساترلند:.. 27

2-2-12-نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت:.. 28

2-2-13-نظريه كنترل اجتماعي هيرشي.. 29

2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29

2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42

2-5-1-نظريه همسان همسري 42

2-5-2- نظريه مبادله.. 43

2-5-3-نظريه شبكه 44

2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45

2-6-1- آثار و عوارض منفي طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

2-6-2-آثار و عوارض منفي طلاق براي مردان.. 46

2-6-3- آثار و عوارض منفي طلاق براي فرزندان.. 46

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه.. 49

3-2- روش و طرح تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-4- ابزار تحقیق.. 50

3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51

3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51

3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55

4-1-مقدمه.. 56

4-2-یافتههای توصیفی تحقیق.. 56

4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64

4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64

4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65

4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66

4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67

4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68

4-4-يافته‌هاي استنباطي.. 69

4-4-1-همبستگي بين متغيرها.. 69

4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69

4-5-رگرسيون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77

5-1- مقدمه.. 78

5-2- یافتههای آمار توصیفی.. 78

5-3 یافتههای آمار استنباطی.. 78

5-3-1-نتیجه فرضيه اول.. 78

5-3-2-نتیجه فرضيه دوم.. 79

5-3-3-نتیجه فرضيه سوم.. 79

5-3-4-نتیجه فرضيه چهارم.. 80

5-3-5 نتیجه فرضيه پنجم.. 81

5-4- نتیجه گیری.. 83

5-4-1 فرضيه اول.. 83

5-4-2-فرضيه دوم.. 83

5-4-3-فرضيه سوم.. 84

5-4-4-فرضيه چهارم.. 84

5-4-5-فرضيه پنجم.. 84

5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85

5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پيشگيرى.. 87

5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92

5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97

منابع و مآخذ:.. 99

 

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقيق توصيفى از نوع پيمايشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پايان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشريه‌ها و نمايه‌هاى نوشته شده در زمينه آسيب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختيار افراد نمونه تحقيق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتايج نشان داد كه بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترين راهكارهاى پيشگيرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گرديد.

واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق


1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتين«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بيرو  ١٣٨٢، ١٥)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرميت، معنای دوم آن توده و جمع جرايم و معنای سوم آن مجموعة جرايم ارتکابی در زمان و مکان معين فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازين، مقررات، قوانين و معيارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری يا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنين اعمال خلافي می‌شوند مجرم يا بزهکار ناميده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در اين تحقيق، منظور از بزهکاری کلية اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گيري از زندانيان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی اين تحقيق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعي كه در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن وشوهر مي‌باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگوني ساختارخانواده حائز اهميت به سزايي مي‌باشد. به واسطه همين امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و مير و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌هاي جاري سالانه مي‌پردازد و اين آمارها به عنو بي هيچ شبهه‌اي طلاق از دشوارترين پديده‌هاي اجتماعي از ديدگاه پژوهشي است (ساروخاني  1376؛ به نقل از مرادي 1380، 24). فروپاشي روابط زوجين شايعترين جلوه تعارض شديد است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسي‌هاي كارشناسي توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداري واقع مي‌شوند.

 

 

1-2 بیان مساله

جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان هاي اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاري را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروي یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وي کجرفتاري پدیده اي نسبی و اجتماعی است.  وي با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروي در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته هاي فردي در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امري اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات هاي سنگینی که براي جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را براي نهادهاي مسئول ایفاء نمود. بي هيچ شبهه‌اي طلاق از دشوارترين پديده‌هاي اجتماعي از ديدگاه پژوهشي است (ساروخاني  1376؛ به نقل از مرادي 1380، 24). فروپاشي روابط زوجين شايعترين جلوه تعارض شديد است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)

اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)

مسئله جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي ديگر نظير فقر و بيكاري و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي‌آيد، منحصر به مردان نيست. زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به دليل ابعاد نقش‌‌ها و مسئوليت‌هايشان، كه با توجه به ساختار طبقاتي آنها شكل مي‌گيرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابساماني مي‌گردد. در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و بزهكاري، به‌ويژه جرايم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي افراد مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟

 

 

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلي

بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.

1-3-2 اهداف فرعي

مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

  1. بررسی رابطه بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  2. بررسی رابطه بین ابعاد اقتصادی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  3. بررسی رابطه بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  4. شناخت رابطه ابعاد مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق.

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

1-4-1- سوالات تحقیق:

1-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به چه میزان و تحت چه عواملی است؟

2- آیا بین مولفه‌های اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین مولفه‌های اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

4- آیا بین ضعف اعتقادات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

5- آیا بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1-4-2 فرضيه اصلي

1-تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد به میزان نامعین و غیرقابل تشخیص است.

1-4-3- فرضيه فرعي

2- بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

3- بین ابعاد اقتصادی و  گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

4- بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

5- بین مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 124

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********