متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان) 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان)

تابستان   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: خ‌

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مسئله تحقیق: 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-4-پیشینه تحقیق 5

1-5-اهداف تحقیق 10

1-6-سوالات تحقیق: 10

1-7-فرضیات: 11

1-8-روش تحقیق 11

فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک. 13

2-1-شناخت جرم: 14

2-2-تعریف قانونی جرم 18

2-3 -انواع جرایم 19

2-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 21

2-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 22

2-5-1 عنصر قانونی 22

2-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 24

2-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 24

2-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 25

2-5-1-1-3 زوال عنصر قانونی 25

2-5-1-1-3-1.اضطرار: 25

2-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی: 26

2-5-1-1-4 رضایت مجنی علیه 26

2-5-1-1-5 دفاع مشروع 26

2-5-2  عنصر مادی 26

2-5-2-1 ماهیت رفتار مادی 27

2-5-2-1-1 رفتار 27

2-5-2-1-2 حالت 28

2-5-2-2  انواع رفتار مادی 28

2-5-2-3 جرم آنی و مستمر 29

2-5-2-3-1 جرم آنی: 29

2-5-2-3-2  جرم مستمر: 29

2-5-2-4 جرم مطلق و مقید 29

2-5-3 عنصر روانی 30

2-5-3-1 عمد 30

2-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 30

2-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 30

2-5-3-1-3خطای جزایی 31

2-6- مبانی نظری 31

2-7-جامعه شناسی و جرم 32

2-7-1-انحراف یا کجروی 32

2-7-2-جرم و کجروی 33

2-7-3-حالات ذهنی نابهنجار 35

2-8-عوامل جرم زا 38

2-9-عوامل فردی یا بیولوژیک: 39

2-9-1- عوامل روانی 39

2-9-2-عوامل محیطی 40

2-9-3-عوامل اجتماعی 40

2-9-4-جرم انگاری های نسنجیده 41

2-9-5- متناسب نبودن مجازات ها 42

2-10-نظریه های جرم شناسی 43

2-10-1- جرم و آنومی: 43

2-10-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44

2-10-3-نظریه برچسب زنی 46

2-11-کیفرشناسی 47

2-11-1-اهداف کیفرشناسی 48

2-11-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49

2-11-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50

2-11-4-حفظ کارکرد سزادهی 51

2-11-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52

2-12-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-12-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-12-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54

2-13- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55

2-13-1-فایده این کارکرد 55

2-13-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56

2-14- قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-14-1- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 59

2-14-2-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59

2-14-2-1-عنصر مادی جرم 60

2-14-2-2- رفتار مجرمانه 60

2-14-2-3-  موضوع جرم 60

2-14-2-4- وسيله مجرمانه 61

2-14-2-5- تأثير زمان و مكان 61

2-14-2-6-  شخصيت طرفين 62

2-14-2-7-  نتيجه مجرمانه 62

2-14-2-8-  عنصر قانونی جرم 62

2-14-3-  عنصر روانی جرم 64

2-14-3-1-  سوء نيت عام 65

2-14-3-2-  سوءنيت خاص 65

2-14-3-3- مجازات 65

2-15- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 67

2-15-1-عوامل و باورهاي فرهنگي: 67

2-15-2-احساس بي هنجاري و آنومي اجتماعي: 67

2-15-3-وضعيت اقتصادي و اجتماعي: 68

 

فصل سوم: روش تحقیق. 69

3-1-روش تحقیق 70

3-2-جامعه آماری 71

3-2-1- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 71

3-2-2- وجه تسميه و پيشينه تاريخي شهرستان لردگان 72

3-2-3- موقعيت مذهبي و توريستي 74

3-2-4-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 74

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 76

3-3-1-نمونه: 76

3-3-2-برآورد حجم نمونه 76

3-4-ابزارهای پژوهش 77

3-5-روایی پرسشنامه 78

3-6-پایایی پرسشنامه 79

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 80

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق. 81

4-1-تحليل آمار و داده ها 81

4-2-روش شناسي پژوهش 81

4-3-توصيف و تحليل داده هاي پرسش نامه 83

4-4- توزيع عوامل جمعيت شناختي 83

4-4-1-سن 83

4-4-2- جنسيت 87

4-4-3- وضعيت تأهل 88

4-4-4- ميزان تحصيلات 90

4-5- وضعيت شغلي افراد 94

4-6-علم به قانون و مجازات آن 95

4-7- انگيزه و تفكرات افراد 96

4-8-تاثير يا عدم تاثير مجازات 98

4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 100

4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 102

4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات. 106

5-1-نتیجه گیــری: 107

5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 108

5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 109

منابع و مآخذ: 111

 

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 این موضوع نه چندان کاهش نداشته، بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته است، لذا این انگیزه در ذهن نگارنده به وجود آمده تا در خصوص موضوع یاد شده مطالعاتی انجام نماید.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین 100 نفر از متهمین و مجرمین جرایم مربوطه در شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان، استفاده از سلاح به منظور قدرت نمایی طوایف در مقابل یکدیگر مرسوم بوده و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات عزا و شادی، جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان مورد مطالعه دامپروری بوده، داشتن سلاح و مهمات برای حفاظت از احشام، یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، قاچاق، خرید و فروش، نگهداری.

 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده و در دین مبین اسلام نیز آموزش تیراندازی، سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته و نوعی افتخار محسوب شده و اکثر مردان استان نیز دارای اسلحه بودند، تا جایی که در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه و مهمات در استانهای همجوار و ورود آن به استان چهارمحال و بختیاری و استفاده از اسلحه و مهمات در مراسمات مختلف همچون مراسمات شادی و عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم گردیده است. علاوه بر این، استان چهارمحال و بختیاری جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد. باعنایت به مطالب گفته شده، در نظر است تا در این پژوهش، به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در یکی از مهمترین شهرستان های استان(شهرستان لردگان) پرداخته گردد.

 

1-2-بیان مسئله تحقیق:

به طور کلی قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد. تا کنون موضوع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است. در دهه اخير شهرستان لردگان به دليل ويژگي و حساسيت خاص و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي (از لحاظ قومی- قبیله ای)، يكي از مناطق حائز اهميت استان بوده، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاها می باشد و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان وجود دارد، شاهد درگیری و نزاع های دسته جمعی بوده ایم که از سلاح نیز در آن ها استفاده شده است، لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر نیز، باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقيقات و بررسيهاي انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهي از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام مي پذيرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394). گسترش روز افزون قاچاق، تلاش هاى برنامه ريزان و مسئولان مملكتي را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، انتظامي و اقتصادي تحت الشعاع قرار داده و توانائي ها و امكانات و سرمايه هاي مملكتي را كه مي بايست در جهت رشد و توسعه، عمران و آباداني و بهينه سازي مملكت هزينه و بكارگرفته شود، بيهوده هدر مى دهد. (محسني تبريزي، 1370، 11). استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد. در سطح استان نیز اکثر مردان از دیرباز دارای اسلحه بوده، تا جایی که در درگیری علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان لردگان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم شهرستان مذکور شده و این آمار هم چنان در حال افزایش می‌باشد، لذا در نظر است تا ضمن بررسی جرم شناختی موضوع، تبیین نماییم که چرا علیرغم تشدید مجازات ها در قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه از دادگستری استان، نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، نسبت به گذشته رشد چند درصدی داشته؟ و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند؟ و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر، این موضوع تاثیری در کاهش آمار سلاح های مکشوفه از شهرستان لردگان نداشته و این آمار تا حدودی رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم در بر داشته است(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394)، لذا انگیزه ای را در ذهن نگارنده به وجود آورده، تا در این خصوص تحقیقات و بررسی هایی را انجام نماید.

1-4-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام موضوع از سایت های اینترنتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان مشاهده نگردید. لیکن تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده که جهت آشنایی ذهن خواننده، به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:

 1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از مرز پيرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نايب پور، در فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلي و مطالعات جامعه شناختى آن نيز اندك است. در دهه اخير مرز پيرانشهر در استان آذربايجان غربي به دليل ويژگي و حساسيت و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي و همجواري با كردستان عراق و حضور فعلي آمريكا در اين كشور يكي از مناطق حائز اهميت از نظر سردمداران باندها و شبكه هاي قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نيروي انتظامي ارائه داد.
 2. تأسيس قرارگاه عملياتي ناجا با اختيارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملياتي شرق كشور؛
 3. انسداد كامل مرز و راه هاي ورودي قاچاق كالا با مين گذاري و كشيدن سيم خاردارهاي چند لايه و نصب تجهيزات الكترونيكي در مرز؛
 4. تجهيز كامل پاسگاه هاى مرزي و يگان هاى مبارزه با قاچاق؛
 5. بازنگري در ميزان حق الكشف پرداختي به كاشفين اسلحه و مشروبات الكلي و تسريع در پرداخت آن به كاشفين؛
 6. مقاله بررسي اقتصادي قاچاق در ايران توسط جمشيد پژويان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا بيانگر سير صعودي تعداد كل پرونده هاي قاچاق در سالهاي اخيراست. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، اين واقعيت مي تواند كاركرد سياستهاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب، فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليتهاي اقتصادي رسمي ثبت شده در حسابهاي ملي هدايت كرد. اين مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ايران را اجتناب ناپذير مي سازد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ جريمه و تعرفه از مهمترين عوامل توضيح دهنده روند قاچاق در دوره(1381-1349) بوده است. در اين دوره اثر قاچاق بر شاخص قیمت كالاهاي وارداتي، از اثر آن بر درآمدهاي عمومي واقعي دولت شديدتر است. با توجه به صعودي بودن روند قاچاق در سالهاي اخير، به نظر مي رسد با تجديد نظر در سياست هاي مبارزه با قاچاق كالا مي توان حجم قاچاق را كنترل كرد.

3تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس بوده است. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا، سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود رو به افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید. این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی، درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد  استاد راهنما:  محسن عینی  دانشجو:  میثم موذنی

امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ ملی، یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده، اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش

در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد. ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از انجام پژوهش، نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

 

 

1-5-اهداف تحقیق

1- بررسی و سنجش رابطه ميان تمايل و انگيزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز) با  ارزش ها و باورهاي فرهنگي، آنومي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي.

2- بررسی و تبیین تأثیر نوع جمعیت، با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان بر افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز.

1-6-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

 1. آیا بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

2.آیا بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد؟

 1. آیا بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1-7-فرضیات:

با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارایه می‌گردد:

فرضیه اصلی:

 1. به نظر می‌رسد بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. به نظر می‌رسد بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد.
 2. به نظر می‌رسد بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          [email protected]

دسته بندی : حقوق