متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری

 

 استاد راهنما: دکتر نوروز کارگری

 

استاد مشاور: دکتر قاسم قاسمی

پاییز 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

1-بیان مسئله.. 3

2- پیشینه تحقیق.. 7

3-سوالات تحقیق.. 12

4- فرضیات تحقیق.. 12

5-اهداف تحقیق.. 13

6- روش تحقیق.. 14

7-ساختار پژوهش.. 15

8-مفاهیم.. 16

الف. جرم.. 16

ب. پیشگیری.. 17

ج. بزه کودک آزاری.. 25

د. سازمان بهزیستی.. 28

بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاری.. 30

فصل اول: نقش سازمان بهزیستی در مرحله پیش از رسیدگی.. 31

گفتار اول: بررسي اجمالي حقوق و قوانين مربوط به كودك آزاري.. 31

بند اول: هرگونه صدمه و اذيت و آزار كودكان.. 33

بند دوم: ممانعت از تحصيل كودكان.. 34

بند سوم: خريد و فروش كودكان.. 34

بند چهارم: بي توجهي به سلامت جسمي و رواني كودكان.. 34

بند پنجم: بهره كشي از كودكان.. 34

بند ششم: به كارگيري كودكان در اعمال خلاف هنجارهاي اجتماعي.. 35

گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری.. 35

بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده.. 37

بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده.. 38

بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده.. 39

گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری.. 40

فصل دوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله رسیدگی.. 43

گفتار اول : نقش سازمان بهزیستی در تشکیل پرونده شخصیت.. 43

بند اول: وضعیت جسمانی.. 45

بند دوم: وضعیت روانی.. 45

بند سوم: وضعیت خانوادگی.. 47

بند چهارم: وضعیت اجتماعی.. 48

گفتار دوم: نقش سازمان بهزیستی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی.. 49

بند اول: همکاری با مرجع قضایی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی.. 50

الف. ضبط ویدئویی اظهارات کودک بزهدیده.. 51

ب. انتقال اظهارات کودک بزهدیده به دادگاه.. 52

بند دوم: ایجاد آمادگی در کودک بزهدیده برای مشارکت در فرایند رسیدگی   52

الف آموزش و اطلاعرسانی درباره فرایند رسیدگی.. 53

ب. کاهش استرس کودک بزهدیده.. 55

ج. همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه.. 56

فصل سوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله صدور و اجرای حکم.. 57

گفتار اول: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار.. 58

گفتاردوم: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده   61

بند اول: تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین.. 62

بند دوم: سپردن کودک به خانواده جایگزین.. 63

بند سوم: سپردن کودک به سازمان بهزیستی.. 64

فصل چهارم: نقش سازمان بهزیستی پس از اجرای حکم.. 65

گفتار اول: آموزش.. 66

بند اول: آموزش مهارتهای زندگی.. 66

بند دوم: آموزش شیوههای تربیت و کنترل کودک.. 67

گفتار دوم: رواندرمانی.. 68

بند اول: هنردرمانی.. 69

بند دوم: بازیدرمانی.. 70

بند سوم: خانواده درمانی.. 70

بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری.. 73

فصل اول: پيشگيري اجتماعي از بزه کودک آزاری.. 74

گفتار اول: محيط اجتماعي عمومي.. 75

گفتار دوم: محيط اجتماعي شخصي.. 77

گفتار سوم: اهداف سازمان بهزیستی در پیشگیری اجتماعی.. 79

بند اول: انجام مداخلات رواني- اجتماعي قبل از مداخلات قضايي– انتظامي   79

بند دوم: كمك به قضازدايي و پيشگيري از جرم کودک آزاری.. 80

بند سوم: شناسايي آسيب هاي اجتماعي شايع و در حال شيوع و يا نوپديد و بازپديد   81

بند چهارم: شناسايي كانونها و مناطق آسيب زاي اجتماعي.. 81

بند پنجم: ارائه خدمات تخصصي و به موقع بـه افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي.. 81

گفتار چهارم نحوه تأثيرگذاري سازمان بهزیستی(مداخلات رواني– اجتماعي) در پيشگيري از وقوع جرم کودک آزاری.. 82

بند اول: عدم تشكيل پرونده قضايي.. 83

بند دوم: تسهيل در توانمندسازي کوکان بزهدیده کودک آزاری.. 83

بند سوم: پرهيز از برچسب خوردن.. 84

بند چهارم: ارتقاي سلامت رواني کودکان بزه دیده کودک آزاری.. 84

بند پنجم: ارتقاي سلامت اجتماعي.. 84

بند ششم:حل مشكل خارج از محيط هاي انتظامي- قضايي.. 85

بند هفتم: استفاده مناسبتر از منابع اجتماعي موجود در جامعه.. 86

بند هشتم: استفاده از روشهاي مؤثر.. 87

فصل دوم: پيشگيري وضعي از بزه کودک آزاری.. 87

گفتار اول: مصادیق کودکان در معرض خطر بزه کودک آزاری.. 87

بند اول: کودکان خیابانی.. 89

بند دوم: کودکان در معرض خطر اعتیاد.. 89

بند سوم: کودکان بی سرپرست.. 90

بند چهارم: كودكان در معرض خطر فعاليت يا بهره‌كشي جنسي زودرس.. 91

بند پنجم: کودکان کار.. 92

گفتار دوم: کودک آزاری و پیشگیری وضعی از آن.. 93

نتیجه گیری.. 94

پیشنهادات.. 97

منابع و ماخذ.. 98

 


چکیده

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه ‌قضائیه در پیشگیری‌‌ از ‌‌جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی‌باشد، بلکه دیگر سازمان‌ها و نهادها به عنوان ابزار قوه ‌قضاییه برای پیشگیری ‌از ‌جرم به حساب می‌آیند. از جمله سازمان‌هایی که با اقشار آسیب ‌‌پذیر جامعه و آسیب‌های ‌اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری‌ از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش‌‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه‌ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم‌ آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل‌های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب‌‌پذیر من جمله کودکان و تجدید ‌تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه‌ بسیاری از جرایم و جرم کودک آزاری را از بین می‌برد و از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. همچنین برای پیشگیری‌ از ‌جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می‌باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به‌ خوبی امکان‌پذیر است. نتیجه آنکه می‌توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری‌ اجتماعی از جرم معرفی کرد.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، کودک آزاری.

مقدمه

با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابد و از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزهکار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است، اولین تجربه بزهکاری، یکی از مطمئن‌ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزهکاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول، اجرا بشوند. شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزهکاری‌های قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند(الله‌یاری،1388، 48).

به هر ترتیب کار آمدترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها، بعضی خصایص بزهکاران که بر اساس آن دچار بزهکاری مجدد می‌شوند، تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است، می‌تواند یکی از کار آمدترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها، فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش، روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی، مردم نیز به ایفای نقش می‌پردازند، این امر باعث می‌شود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از ارتکاب جرم شرکت نمایند و بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است.

1-بیان مسئله

آزار و خشونت عليه کودکان ، از جمله مسائلي است که سابقه‌اي به طول عمر بشريت دارد و در ادوار مختلف تاريخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نيز به عنوان پديده‌اي رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن ياد مي‌شود. کودک آزاري عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که موجب آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک و نوجوان زير18سال به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسئول هستند مي‌شود. بر اساس معيارهايي که سازمان جهاني بهداشت از کودک آزاري ارائه نموده است، مي‌توان اقسام کودک آزاري را به شرح ذيل تقسيم بندي نمود:

الف: انواع کودک آزاري:

 1. کودک آزاري جسمي: مواردي چون كتك زدن با دست، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق داغ، شکستن استخوان، زخمي کردن، ايجاد صدمات داخلي من جمله خونريزي دروني، کشيدن گوش و موي سر، سيلي زدن، نيشگون گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، شلاق زدن، هر شيوه ديگر از ايجاد آسيب جسماني ، از مصاديق بارز کودک آزاري جسمي مي باشد(ذوالفقاری: 1381، ص39).
 2. کودک آزاري رواني و عاطفي: مواردي چون تحقير کردن، مسخره کردن، سرزنش، طرد نمودن، محروميت عاطفي، برخورد خشونت آميز، آزارهاي کلامي، کنترل شديد و نامعقول و کليه اقداماتي که کارکردهاي روانشناختي رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد، از مصاديق کودک آزاري رواني و عاطفي به حساب مي‌آيد.
 3. کودک آزاري جنسي: تماس جنسي با کودک و يا هرگونه تعامل جنسي بين کودک و بزرگسال را کودک آزاري جنسي مي‌گويند. تعامل ممکن است دامنه وسيعي از رابطه جنسي تا نمايش آلت تناسلي فرد بزرگسال به کودک، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلي خود به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپيگري، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاري اينترنتي ( پورنوگرافي ) و … را شامل بشود.
 4. کودک آزاري آموزشي: آسيب ها و آزارهايي که از طريق نظام آموزشي و عموماً به توسط معلمان، شيوه‌هاي تدريس، محتواي کتابها و … در دانش آموز ايجاد مي‌شود در اين حوزه قرار مي گيرد. البته عموماً آزار آموزشي با آزار جسمي (مثل تنبيه بدني) يا آزار رواني (مثلاً تحقير دانش آموز) همراه است، اما در مجموع ناديده گرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزان ، ايجاد رقابتهاي ناسالم و شديد بين آنها، ايجاد فشارهاي رواني و … از مصاديق بد رفتاري آموزشي تلقي مي شود.
 5. کودک آزاري اقتصادي: عموماً آزار اقتصادي در معناي سوء استفاده و بهره برداري از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصيص آن درآمد به خود کودک استعمال مي گردد. واداشتن کودک به کارهاي خارج از خانه، کار اجباري، تکدي گري، الزام به انجام کار درآمد زا در محيط خانه و … از مصاديق اين نوع بد رفتاري محسوب مي شود .
 6. کودک آزاري ناشي از غفلت: برخلاف پنج مورد قبل اين نوع کودک آزاري بصورت غيرعمدي و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق مي‌افتد، به اين معنا که عدم توجه کافي و لازم والدين نسبت به تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک و در حقيقت رابطه کم و جزئي والدين و سرپرستان با کودک، کودک آزاري ناشي از غفلت ناميده مي‌شود. بنابراين اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخي خصوصيات که آنان را به بزه‌ديده بالقوه تبديل مي‌سازد، نيازمند حمايت و پيش بيني راهکارهاي جهت کاهش و يا حذف عوامل جرم زا مي‌نمايد. از جمله اين راه‌حلها در خصوص کاهش موارد بزه ديدگي کودکان، پيشگيري است که در تقسيم بندي‌هاي علمي شامل پيشگيري کيفري و غير کيفري مي‌باشد.

بی شک عمده ترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت های سنگینی را عهده دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد. از جمله وظایف و تکالیف این سازمان در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری بوده که در سال های اخیر با راه اندازی مرکز امور آسيب ديدگان اجتماعي به این موضوع به صورت اختصاصی رسیدگی می‌کنند. در تعریف پیشگیری می‌توان گفت: در لغت به معناي جلوگيري، دفع، منع سرايت، صيانت و… آمده است(معین: 1377، 933).

از نظر ريشه شناسي، کلمه پيشگيري در دو بعد به معناي پيش دستي کردن و به جلوي چيزي رفتن و همچنين به معني آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنين اين واژه در مفهوم جرم شناسي، خارج از گستره نظام کيفري تحقق پيدا مي کند و عبارت است از «هرگونه اقدامي که جلوگيري از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسي پيشگيرانه، پاسخ هاي پيشگيرانه به پديده مجرمانه، اقدام‌هايي است که جنبه کنشي داشته و با ماهيت غيرقهرآميز يا در مقام سالم سازي جامعه يا براي رفع بحران هاي جرم زا و يا براي برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاري اتخاذ مي شود.(نجفي ابرندآبادي: 1388: 525).

انريکوفري نخستين کسي بود که از پيشگيري و جانشين هاي غيرکيفري سخن به ميان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهاي نوين حقوق کيفري» در سال 1888 ميلادي، خواستار تجديد نظر در حقوق کيفري و توجه به نحوه مبارزه با بزهکاري شد. او با ارائه يک برنامه وسيع اقدامات پيشگيرانه را به سوي تدابير غيرسرکوبگرانه و غيرقهرآميز هدايت نمود. براين اساس مي‌توان گفت، پيشگيري از وقوع جرم براساس نظريات جرم شناسي پايه ريزي مي شوند و لذا داراي تقسيم بندي متفاوتي است. در تقسيم بندي کلي به پيشگيري کيفري (واکنشي) و غير کيفري(کنشي) تقسيم مي‌شوند. چنانچه پيشگيري در معناي وسيع کلمه به کار برده شود شامل طيف وسيعي از اقدامات کيفري و غيرکيفري است و چنانچه در معناي مضيق مورد توجه قرار گيرد صرفاً شامل تدابير غيرکيفري است. با توجه به موضوع بزه ديدگي کودک مطالعه نقش او در فرآيند فعليت يافتن اقدامات و فعاليت هاي مجرمانه در زمينه پيشگيري از بزه ديدگي به اندازه نقش بزهکار در وقوع جرم اهميت دارد. در علت شناسي جنايي، بزهديده مي‌تواند يکي از شرايط مناسب وضعيت ما قبل جنايي باشد. انزواي بزهديده، رفتارهاي تحريک آميز و وانمودکننده و يا بي احتياطي ممکن است از او يک وضعيت ماقبل جنايي مناسب براي تحقيق جرم فراهم آورد(عباچی:1386، 70).

تقسيم بندي سه گانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرم زا است و بر زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياست عمومي تمرکز دارد، نظير تأثير فقر و بيکاري بر وقوع کودک آزاري، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي‌دهد و براي اين دسته از افراد، مانند کودکان بي سرپرست يا بدسرپرست و… تدابيري حمايتي اتخاذ مي کند. در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است(ريموند:1370: 120).

در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت ديگر اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله بعد از وقوع جرم است. به اين ترتيب پيشگيري در دو بخش کيفري و غيرکيفري و در تقسيم بندي غيرکيفري به پيشگيري اجتماعي با هدف تأمين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم در سطح جامعه و پيشگيري وضعي با رعايت حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي مردم درخصوص اقدامات پيشگيرانه تقسيم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

2- پیشینه تحقیق 

با استعلاماتی که ایران داک و سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، نورمگز و…..صورت گرفته تاکنون در خصوص موضوع پژوهش پایان نامه یا اثر دیگری انجام نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش، کارهایی صورت گرفته است که به ارایه برخی از آنها می‌پردازیم:

 1. مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري توسط محمد علی جاهد در سال 1389 در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاري، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري دارد كه در هر دوره اي از تاريخ، تعريف مفهومي آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنايي منفي بوده است. حقوق کودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل، چه در ايران و چه در ساير کشورها و نيز در عرصه بين الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد اين ادعا اينکه، کنوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حالي که تقريبا40سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود. البته قبل از تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود. بشر در طي تاريخ زيست جمعي خويش معمولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهنی همچون اطفال و مجانين به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک براي خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته، به طوري که اين امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اينکه کودک به هر روي متعلق به والدين خويش است، از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است. جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شرع اسلام به اين کنوانسيون پيوست. بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهاني کودک، منافع عاليه کودک بايد در هر اقدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فرزندان، حمايتها و مراقبت هاي لازم را از آنان انجام دهند. اما عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز، نتوانست معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري، وجـود داشت رفع کند .
 2. مقاله ای با عنوان اورژانس اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از وقوع جرم توسط سید حسن موسوی در سال در سال 1389 در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، آسيب هاي اجتماعي، كجروي ها و جرائم به دليل تنوع و سـيال بـودن، همـواره ثابت نيستند، به همين دليل بايد براي مقابله با آنها برنامه ريزي مناسب صورت گيرد. انديشمندان علوم اجتمـاعي معتقدند پديده جرم و كجروي همواره در معـرض دگرگونيهاي مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هايي متفاوت، به خود گرفته اند. در اين ميان، از زماني به زمان ديگر و از مكاني به مكاني ديگر تلقي كجروانه بودن يك پديده نيز تغيير يافته است و به همين تناسب نيز سازمانها و دستگاه هاي مختلفي در زمانهاي مختلف، براي ساماندهي به اين امور در جوامع مختلف فعال مي شوند و برنامه هايي را نيز اجرا مي كنند كه برخي از اين سازمانها داراي وظايف اجتماعي، برخي انتظامي و برخي ديگر قضايي و… هستند. در ايران نيز سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي از جمله اين سازمانها هستند. با توجه به وظايف پيش‌بيني شده در قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور، يكي از حوزه‌هاي فعاليت سازمان بهزيستي حمايت از افراد در معـرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي است. در اين راستا برنامه‌هاي مختلفي در سطوح سه گانه پيشگيري ابتدایی، ثانوی و ثالث در سازمان تدوين و در سراسر كشور اجرا مي‌شود. از جمله برنامه‌هايي كه در پيشگيري سطوح دومين و سومين با هدف انجام مداخلات تخصصي براي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي اجرا مي شود، برنامه اورژانس اجتماعي است كه تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ويژگيهاي مهم آن است تا از اين طريق ارائه خدمات اجتماعي به مردم در سازمان بهزيستي كشور محدود به زمان و مكان خاصي نشده و رويكرد فعال جايگزين رويكرد غيرفعال شود.
 3. آقای حسنعلی موذن زادگان در سال 1393 مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال در مجله حقوقی دادگستری ارائه نمود. در این مقاله عنوان شد که، دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرت آموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، این گونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه ی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و… تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصون سازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم زا است و بر زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
 4. مقاله پيشگيري از وقوع جرم با رويكرد مددكاري اجتماعي توسط طلعت الهیاری در سال 1388 در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، سياست جنايي و قوانين موجـود مـي توانـد بـه عنـوان اولين عامل مهم در كاهش جرم قلمداد شود به ويژه آنكه بر اساس بند 5 از اصل 156، قوة قضائيه مكلف است براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهـايي رادر داخل قوة قضائيه ايجاد كند و در اين راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعي، باز پروري و اصلاح افراد مجرم و سازگار كردن آنان با جامعه متمركز كند. در واقـع تشريك مساعي قواي سه گانه در امر پيشگيري كارساز است. دومين عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در كشور است كه شامل دو دسته: 1. نهادهاي بازپروري و اصلاح افراد مجرم؛ 2. ساير نهادهـاي موجـود از جملـه كليـه تشكيلات دولتي، خصوصي و مردمي است. با توجه به وضعيت موجود شايسته اسـت كه اين نهادها مورد بازنگري قرار بگيرند از جمله زندانها، مراكز اصلاح و بـازپروري كه چنانچه سيستم آنها به نحوي تغيير كند كه به شخصيت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگي وي با توجـه بـه نـوع جـرم از نقطـه نظـر روانشناسي، مددكاري اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و به صورت تخصصي مورد اصلاح و بازپروري واقع شود از افزايش تعداد افراد مجرم پيـشگيري مي گردد. سومين عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدوتولد تا جواني تحـت نظـر نهادهاي مرتبط قرار بگيرند در پيشگيري از جرم مؤثر است. پيشنهاد مي شود كه همة كودكان از بدو تولد تا سن 6 سالگي از نظر رسـيدگي بـه وضـعيت بهداشـت و سلامت و بهزيستي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان بهزيستي قرار داشته باشـند. ايـن كـار از طريـق برنامـه ريزي واحدهاي مددكاري اجتماعي در وزارت بهداشت يا سازمان هاي تابعه در سطح كشور امكان پذير اسـت. از سن 6 سالگي تا 18 سالگي تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرنـد و نه فقط از نظر سواد آموزي بلكه از نظر پرورشي هم مورد توجه واقع شوند. اين كار از طريق برنامه ريزي دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي در مدارس سراسر كشور امكان پذير مي باشد. شايسته است در سيستم آموزش و پرورش تغييرمناسب حاصل شود؛ زيرا سيستم فعلي كه مبتني بر قبولي ومردودي است مربوط به يك صد سال گذشته مي باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پايان تحصيلات دبيرستاني قادر به اداره امورزندگي خود به طور مستقل نمي باشند. وزارت آموزش و پرورش براي هر دانش آموز مدت 12 سال فرصت دارد تا ذهن دانش آموزان را از آلوده شدن به بزه و عمل خلاف قانون براي هر دوره از زنـدگي دانش آموز كاملاً پاك گرداند. اين امرتوسط انجمن اوليا و مربيان با همكاري روان شناسان، مددكاران اجتماعي و مشاوران در مدارس امكانپذير است. بدون ترديد نقش نيروي انتظامي در سطح كشور بسيار با اهميت و پر رنگ است به ويژه آنكه اخيراً نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با اسـتفاده از نيروهاي متخصص از جمله مددكاران اجتماعي كه مشكلات خانواده ها را پيگيري مي كند فعاليت بسيارچشمگيري داشته است.

3-سوالات تحقیق

سوالات پژوهش عبارتند از:

سوال اصلی

 1. سازمان بهزیستی چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از کودک آزاری، موثر باشد؟

سوالات فرعی

 1. انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی چه می‌باشند؟
 2. کدام یک از این پیشگیری‌ها به قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال بوده است؟

4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

فرضیه اصلی

 1. به نظر می‌رسد که سازمان بهزیستی در سال های اخیر با توجه به پیگیری لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و راه اندازی دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي (اورژانس اجتماعی123) می تواند در جهت پیشگیری از کودک آزاری نقش بسزایی داشته باشد.

فرضیات فرعی

 1. تقسيم بندي سه گانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرمزا است، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي‌دهد و در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است.
 2. در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله ي بعد از وقوع جرم است.

5-اهداف تحقیق

پس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش می‌توان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی نقش سازمان بهزیستی در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری» می‌باشد. که به صورت موردی برخی از شقوق آن را بیان خواهیم کرد:

 1. بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری
 2. تحلیل و واکاوی انواع کودک آزاری در ایران و جهان
 3. بیان انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی
 4. بررسی و تعیین انواع پیشگیری‌های قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 123

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********