متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی (مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

 نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی

(مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)

استاد راهنما:

دکتر الهام حیدری  

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقــدمـه 3

1-2-بیان مسئله: 5

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 8

1-5-فرضیه های پژوهش: 8

1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

1-7-سوابق تحقیق: 10

1-8-ساختار پژوهش: 23

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

2-1-مقدمه 25

2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26

2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28

2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28

2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31

2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32

2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32

2-2-2-2 انواع جرایم 37

2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43

2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44

2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44

2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47

2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47

2-2-3-2-2-پيشگيري ثانويه 48

2-2-3-2-3- پیشگيري ثالث 49

2-2-3-2-4-پيشگيري كوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49

2-2-3-2-4-1-پيشگيري كوتاه‌مدت 49

2-2-3-2-4-2- پيشگيري بلندمدت 50

2-2-3-2-5-پيشگيري انفعالي  و فعال 51

2-2-3-2-5-1- پيشگيري انفعالي 51

2-2-3-2-5-2-پيشگيري فعال 52

2-2-3-2-6-پيشگيري وضعي و اجتماعی 52

2-2-3-2-6-1-پيشگيري وضعي 52

2-2-3-2-6-2-پيشگيري اجتماعي 55

2-2-3-2-6-3- پيشگيري اجتماعي و اقدامات پليسي در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58

2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62

2-3-1-گواهينامه رانندگي 62

2-3-2-تجهيزات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه 67

2-3-3-مقررات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه 68

2-4-تعاملات موجود بين پليس و مدارس در پيشگيري از جرم در ايران 69

2-4-1-الگوي تعامل قانوني 72

2-4-2-الگوي تعامل اختياري 72

2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72

2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74

2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76

2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79

2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80

2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81

2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81

2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83

2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83

2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84

2-10-مبانی نظری تحقیق 86

2-10-1-نظريه مبادله هومنز 87

2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 98

3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99

3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103

3-3-1-واحد تحلیل 103

3-3-2-زمان و مکان 103

3-3-3-جامعه آماری 103

3-3-4-تعیین حجم نمونه 104

3-3-5-روش نمونه‌گیری 105

3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105

3-3-7- پایایی پرسشنامه 105

3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106

3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-توصیف داده ها 108

4-1-1- سن معلمان 108

4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111

4-1-3- تحصیلات معلمان 112

4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113

4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117

4-1-7-نقش تعامل پليس با مدارس در پيشگيري از تخلفات از ديد معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119

4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121

4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125

4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129

4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-نتیجه گیری: 140

5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144

5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146

5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147

منابع: 151

 

چکیده:

مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.

نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.

کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم براي دولت و حاكميت و هم براي مردم، مسئله مهمي بوده است. روابط آدميان در جامعه برنظم و قاعده هاي خاصي استوار است و شيوه هاي  رسمي و غيررسمي نظارت وكنترل اجتماعي براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي تدارك ديده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این¬گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعي بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ايفاي نقش­هاي اجتماعي استوار است. بطور كلي در همه جوامع بشري، نظم و نظارت اجتماعي به شيوه هاي رسمي و غيررسمي ديده مي­شود. با وجود اين در همه جوامع بشري هم افرادي وجود دارند كه از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار، تخطي مي­كنند. در واقع اكثر مردم حتي اگر بطور خيلي جزئي هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركيم، كجرفتاري و همنوايي در درون يك جامعه، با ساختار خاصي كه دارد، ممكن مي­گردد. متناسب با بروز جرایم،پيشگيري از جرم نیز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام­هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پیشگیری از جرایم بهره برداري كنند. يكي از اين سازمان ها كه در برقراري و حفظ امنيت نقش كليدي ايفا مي‌كند، پليس است . درايران، نيروي انتظامي طي سال‌هاي اخير با رويكرد جديد جامعه محوري، تلاش مضاعفي را با تكيه بر توانمندي‌هاي بالقوه اجتماع براي كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.

1-2-بیان مسئله:

دو محيط خانواده و مدرسه در ميان انواع محيط‌هايي كه انسان در طول زندگي در آنها زيست مي‌كند مهمترين تأثيرات را بر وي برجاي مي‌گذارند به نحوي كه بنيان شخصيت هر فرد در دوران كودكي در اين دو محيط شكل مي‌يابد. بر همين اساس اين دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوين سياست جنائي بوده است. سياستگذاران جنائي به منظور نيل به موفقيت در حوزه‌ي پيشگيري از جرم پيوسته به كاركرد پيشگيرانه‌ي اين دو محيط در زمينه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انساني پايه‌ي مشروعيت تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌ي سياست‌هاي اجتماعي به نحو عام و سياست جنائي به نحو خاص و پيشگيري از جرم به نحو اخص محسوب مي‌شود؛ لذا مي‌توان گفت كرامت انساني همواره بايستي به عنوان محور تدوين حقوق پيشگيري از جرم – به عنوان جزئي از پازل سياست جنائي – نقش آفريني نمايد. در ميان گونه‌هاي متعدد پيشگيري از بزهكاري، پيشگيري رشد مدار، كه مخاطب و جمعيت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين گونه‌ي پيشگيري به واسطه‌ي طبع و ماهيت آن كه مبتني بر تعليم و تربيت است در مقايسه با ديگر اقسام جرم‌شناسي پيشگيرانه با كرامت انساني سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرایم،پيشگيري از جرم نیز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پیشگیری از جرایم بهره برداري كنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی[1]) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟

 

1-3-اهداف پژوهش:

در این پژوهش محقق سعی داشته تا به اهداف ذیل دست یابد:

1.بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی؛

2.بررسی دیدگاه معلمان، افسران راهور و دانش آموزان پسر، در خصوص تعامل پلیس با آموزش و پرورش و مدرسه؛

3.بررسی و بیان انواع پیشگیری و تاثیر آن بر کنترل جرایم و تخلفات؛

1-4-سوالات پژوهش:

1-آیا بین محیط مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد؟

2-آیا بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

3-آیا بین آموزش و تعلیمات افسران راهور به دانش آموزان، در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-فرضیه های پژوهش:

فرضیه اول: بین محیط فیزیکی مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان  مدارس پسرانه شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین آموزش و تعلیمات افسران راهور بر دانش آموزان مدارس پسرانه شهرکرد و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 183

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********