متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

 

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات و بیان اهمیت موضوع پژوهش 4
مقدمه 4
(1-1 بررسی آماري تلفات و ضرورت بازآرایی در شبکه توزیع 4
(2-1 روشهاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع 5
نتیجه گیري 5
فصل دوم: بازآرایی در شبکههاي توزیع 7
مقدمه 7
(1-2 نمونه اي ساده از بازآرایی شبکه توزیع 7
(2-2 فرمولاسیون بازآرایی 8
(3-2 بیان نمونههایی از بازآرایی در شبکه توزیع 8
(4-2 اهداف بازآرایی در شبکه توزیع 9
(1-4-2 بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات 9
(2-4-2 بازآرایی شبکه به منظور تعادل بار فیدرها 9
(3-4-2 بازآرایی به منظور بازیابی بار و افزایش قابلیت اطمینان 10
(4-4-2 بازآرایی به منظور تعادل سه فاز فشار ضعیف 10
(5-4-2 بازآرایی به منظور ذوب یخ خطوط 10
(5-2 بازآرایی وضرورت اتوماسیون 10
(6-2 روشهاي تحقق مساله بازآرایی 11
(1-6-2 روشهاي هیورستیک 11
(2-6-2 روشهاي متاهیورستیک 11
نتیجهگیري 12

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فصل سوم: روشهاي هیورستیک در تحقق بازآرایی 14
مقدمه 14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه 14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب 15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه 16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات 16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات 19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه 20
(2-3 روش تفکیک مولفه هاي جریان 20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو 21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو 22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه 23
(1-3-3 روش عمومی جستجوي تعویض شاخه 24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه 25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار براي برآورد تلفات توان 25
(1-3-3-3 روش ساده شدة دیستفلو 26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه 26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده 28
(1-4-3 تعیین حلقه اي با حداکثر کاهش تلفات 30
(2-4-3 تعیین گزینه هاي سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات 32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز 32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده 33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(5-3 روش شاخه و حد جریان 35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
(6-3 روش تابع حساسیت 36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت 37
(7-3 روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي 38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندي 38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي 40
نتیجه گیري 40
فصل چهارم : روشهاي متاهیورستیک در تحقق بازآرایی 42
مقدمه 42
(1-4 الگوریتم ژنتیک 42
(1-1-4 فلوچارتهاي الگوریتم ژنتیک 44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک 45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکههاي توزیع 45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع 45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار 47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی 47
(4-1-4 کدگذاري یک شبکه و سادهسازي آن 47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات 49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع 53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوي بهینه مطلق 54

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 56
(2-4 الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده 56
(1-2-4 الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده در بازآرایی شبکه هاي توزیع 57
(2-2-4 فلوچارت آبکاري شبیه سازي شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 58
(3-4 الگوریتم جستجوي ممنوع 58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوي ممنوع 59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن 60
(3-3-4 طبقه بندي موارد ممنوع 62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی 65
(5-3-4 جستجوي ممنوع در تجدید آرایش شبکه هاي توزیع 67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوي ممنوع 67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب 68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله 68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوي ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه 69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوي ممنوع 69
(4-4 الگوریتم جستجوي کلنی مورچگان 69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی 70
(2-4-4 فرمولبندي مسئله 70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت 71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی 71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی 71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها 72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوي کلنی مورچگان 72

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوي کلنی مورچگان 72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی 73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی 73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوي کلنی مورچگان 74
نتیجه گیري 75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع 77
مقدمه 77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیري تغییرات بار شبکه 77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی 78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهاي توزیع در محیط هارمونیکی 78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع 79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع 79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنايمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی 80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده 81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده 81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایاي گرایش به سمت تولیدات پراکنده 81
(2-2-1-5 فرمولبندي مسئله 81
(3-2-1-5 روشهاي نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده 82
نتیجه گیري 82
فصل ششم: نتیجهگیري و پیشنهادات 84
نتیجهگیري 84
پیشنهادات 84
منابع و مراجع 85

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فهرست منابع فارسی 85
فهرست منابع لاتین 85
چکیده انگلیسی 89

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

جدول -1 -1 نسبتهاي سود به هزینه در روشهاي مختلف کاهش تلفات 5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4) 46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهاي باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک 55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه 61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوي ممنوع 63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوي ممنوع مقدماتی 64
جدول -6 -4 نقطه شروع براي عملیات راه اندازي مجدد 66
جدول -7 -4 مراحل جستجوي ممنوع پس از راه اندازي مجدد 66

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

شکل -1 -2 مثالی ساده براي تشریح بازآرایی شبکه 7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک 9
شکل -1 -3 دسته بندي کلی روشهاي هیورستیک 14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدري سیوانلار 17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت 19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه 20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس 21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b 24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی 25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی 27
شکل -9 -3 معرفی شبکه اي نمونه جهت تعویض شاخه 28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه 33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت 37
شکل -14 -3 مجموعه مرزي در یک حلقه 38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي 40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی 44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته 44
شکل -3 -4 شماي یک سیستم توزیع شعاعی 46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی 46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی 47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل 48

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهاي همیشه وصل 48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4) 49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک 53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض 54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیداي (0) (ترمیم شده) 56
شکل -12 -4 جوابهاي بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی هاي جواب 57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده 58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت 61
شکل -15 -4 انواع حرکتهاي جابجایی از نقطه اولیه 61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو 63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار 64
شکل -18 -4 استراتژي پیدا کردن بهترین جواب در جستجوي ممنوع 65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوي ممنوع بعد از راه اندازي مجدد 67
شکل -20 -4 مجموعه جواب هاي موضعی 68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوي ممنوع 69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی 70
شکل -23 -4 شاخص توصیفگر حلقه هاي شبکه 72
شکل -24 -4 فلوچارت بازآرایی با روش جستجوي کلنی مورچگان 74

 

 

چکیده

 

شبکه توزیع بخشی از ساختار کلی سیستمهاي قدرت به شمار میرود و به عنوان مرحله نهایی از زنجیرة تولید و انتقال انرژي الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. این بخش به جهت ویژگیهاي خاص خود، عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهاي انجام شده جهت کاهش تلفات، در دسته مطالعات شبکه توزیع بوده است. بازآرایی شبکه توزیع یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهاي موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد که امروزه در شبکههاي تحت اتوماسیون بطور قابل توجهی اعمال میگردد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازي پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهاي زیادي براي حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجراي عملی برخی از این روشها نیز در شبکه هاي توزیع واقعی، به جهت ابعاد وسیع آنها وجود نداشت. در این سمینار سعی شده است تا تمام مراجع مربوط به این بخش از مطالعات شبکه توزیع به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

مقدمه

انرژي الکتریکی بجهت مزایاي ویژهاي چون پاکیزگی، قابلیت تبدیل به سایر انرژيها، قابلیتانتقال وکنترلآسان و نهایتاً، راندمانبالاي تجهیزات مربوطه، سالهاستکه بطور گسترده، در سطوح ولتاژ متنوعی مورد استفادة بشر قرار میگیرد. از زمانی که این انرژي، توسط بشر به خدمت گرفته شد، همواره تلفات انرژيالکتریکی بعنوان اصلیترین عامل بازدارندة گسترش محدودة تحت پوشش شبکههاي قدرت، مطرح بوده است. در این میان، بخش توزیع است که عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهاي انجام شده جهتکاهشتلفات در این بخشبوده است. بازآرایی، یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهاي موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازي پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهاي زیادي براي حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجراي عملی برخی از این روشها نیز در شبکههاي توزیع واقعی، به جهت وسعت زیاد آنها وجود نداشت . به تدریج بواسطه پیشرفت سریع علوم رایانه در عرصه محاسبات مهندسی، نسل جدیدي از روشهاي بهینهسازي، تحت عنوان روشهاي متاهیورستیک، پا به عرصه گذاشتند و بدینترتیب امکان مدلسازي دقیق ساختار شبکه توزیع فراهم گشت. به عنوان نمونه، امکان مدلسازي تغییرات لحظهاي بار و یا مدلسازي بارهاي غیرخطی و نیز مدلسازي تولیدات پراکنده در شبکه فراهم شد که این امر موجب نیل به آرایش بهتري از شبکه در طول عملیات بازآرایی گردید. در این سمینار سعی شده است تا تمام موارد فوق، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این منظور در فصل اول به بیان کلیات مساله و اهمیت موضوع پژوهش پرداخته و سپس در فصل دوم به بیان مقدماتی مساله بازآرایی، اهداف، قیود و روشهاي تحلیل آن اشاره خواهیم کرد. در فصل سوم به تشریح دسته وسیعی از روشهاي هیوریستیک در تحقق بازآرایی اقدام خواهیم کرد و در فصل چهارم نیز تشریحی بر گستره وسیعی از روشهاي متاهیوریستیک در تحقق بازآرایی ارایه خواهد شد. در فصل پنجم بررسی را بر شبکههاي توزیع واقعی متمرکز خواهیم کرد و بر محدودیتها و پارامترهاي قابل رویت در این شبکهها اشاره خواهیم کرد. حضور تولیدات پراکنده و بارهاي هارمونیکی از جمله این محدودیتها و پارامترها میباشند. در این فصل روند برخورد با مساله بهینهسازي بارآرایی را در حضور این ادوات بررسی خواهیم کرد. در نهایت در فصل ششم نتیجهگیري و پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارایه میشود.

فصل اول

کلیات

مقدمه

مهندسی توزیع یکی از شاخههاي مهندسی قدرت میباشد وکارشناسان این بخش به تجزیه تحلیل بخشی از سیستم قدرت بنام بخش توزیع1 میپردازد. این بخش از سیستم قدرت، انرژي الکتریکی را پس از تولید در نیروگاهها در بخش تولید2 و انتقال از طریق خطوط انتقال3 ، در سطوح ولتاژ معینی دریافت و پس از تبدیل به سطوح ولتاژ مورد نیاز مصرف کنندگان، در اختیار آنها قرار می دهد. در این بخش ضمن بررسی آماري تلفات شبکههاي قدرت و سهم شبکههاي توزیع از کل تلفات به روشهاي کاهش تلفات اشاره کرده ونهایتاً بازآرایی شبکه توزیع را به عنوان ابزاري کارآمد جهتکاهش تلفات معرفیخواهیم کرد.

 

میزان تلفات انرژي الکتریکی در شبکه قدرت ایران چهار برابر متوسط جهانی است و ارزش برقی که در خطوط انتقال دنیا به هدر میرود، سالانه حدود 61 میلیارد دلار برآورد میشود و به عبارتی هر سال در حدود 1225میلیارد کیلووات ساعت از انرژي الکتریکی مصرفی در دنیا معادل 8/8 درصد از انرژي الکتریکی مصرفی به دلیل تلفات به هدر میرود. میزان تلفات انرژي الکتریکی در شبکه انتقال و توزیع در مناطق وکشورهاي مختلف بسیار متفاوت است که این امر متاثر از وجود اختلاف در سیاستهاي ملی این کشورها در بخش صنعت برق است. براساس آمار رسمی موجود در پایگاه اطلاعاتی شرکت توانیر، در سال 1385 میزان 192196 گیگاوات ساعت برق در نیروگاههاي کشور تولید شد که میزان تلفات انرژي در خطوط انتقال و توزیع ایران %20 از این مقدار میباشد. این در حالی است که بسیاري از کارشناسان میانگین تلفات برق در دنیا را شش الی هشت درصد بیان کردند، در حالی که در ایران این میزان بسیار بالاتر از حد معمول است و در برخی از نقاط کشور مانند خوزستان، میزان تلفات انرژي حدود %37 گزارش شده است. بنابراین میتوان گفت که تلفات انرژي الکتریکی در ایران چهار برابر دیگر نقاط جهان میباشد. همچنین براساس این آمار، %16/6 از میزان تلفات انرژي الکتریکی درشبکههاي توزیع و %4 نیز مربوط به بخش انتقال است. به عبارتی هزینه این میزان تلفات انرژي برابر با هزینه ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی میباشد.[6] آمارها نشان میدهند که میانگین تلفات شبکه توزیع برق ایران بین % 6/42 مربوط به استان سمنان ، تا % 34/23 مربوط به شهرستان اهواز ، متغیر است و این یعنی از انرژي ورودي به منطقه خوزستان فقط % 60 آن در اختیار مشترکان قرار گرفته و بقیه تلف میشود. این در حالی است که بر اساس این آمار رسمی تلفات در کرهجنوبی % 5/7 و در تایلند %11 بوده است. با در نظر گرفتن متوسط سالانه پیک مصرف برق در سال 86 که نزدیک به 32 هزار مگاوات است، در صورت وجود 20 درصد تلفات انرژي برق در کشور بیش از شش هزار مگاوات از آن در ساعات اوج مصرف به هدر میرود. همچنین با توجه به آمار تلفات انرژي در سیستمهاي انتقال و توزیع، ارزش کل این تلفات را میتوان

 

بیش از 61 میلیارد دلار تخمین زد که این حالت به نوبه خود باعث افزایش هزینههاي تولید و در نتیجه قیمت نهایی برق مصرفی میشود.[6] این شرایط به ویژه در لحظات پیک بار شبکه از اهمیت بیشتري برخوردار است، چرا که در این لحظات تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار خواهد داشت. این تلفات ناچار سیاستهاي فعلی را به توسعه روزافزون اما غیرمنطقی شبکه سوق میدهد که در واقع این امر، ضمن افزایش میزان تلفات و پیري تجهیزات شبکه، منجر به تولید مقادیر فراوان آلایندههاي زیست محیطی و معایب حاصل از آن میشود. پس باید فکري اساسی و علمی براي جلوگیري از اتلاف سرمایههاي کشور به جهت این میزان تلفات انرژي اندیشیده شود.

 

براي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع روشهاي مختلفی وجود دارد که در تحقیقات اخیر انجام شده در کشور کانادا، نسبتسود به هزینه هریک از روشهايموجود بدست آمده است. نتیجه این تحقیقات در جدول (1-1) ارائه شده است.

 

جدول -1- 1 نسبتهاي سود به هزینه در روشهاي مختلف کاهش تلفات[6]

 

روش کاهش تلفات نسبت سود به هزینه
خازن گذاري 2 تا 8
تعویض هادیها 0/6 تا 7
تغییر سطح ولتاژ 1/5 تا 3
مدیریت بار ترانسفورمرهاي توزیع 1 تا 15
بازآرایی تا 13 برابر

 

با توجه به جدول((1-1 مشاهده می شود که دو روش مدیریت بار ترانسفورمرهاي توزیع و بازآرایی بالاتریننسبت سود به هزینه را میدهند. مدیریت بار ترانسفورمرها با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههاي توزیع به دست می آید. از طرفی با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههاي توزیع امکان اعمال بازآرایی شبکه نیز فراهم میشود. بازآرایی شبکههاي توزیع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعیف مطرح میباشد. واضح است که میتوان بازآرایی شبکههاي توزیع در سطح فشار ضعیف را نیز به عنوان بخشی از مدیریت بار ترانسفورمر به حساب آورد.

 

 

مطالعه شبکه توزیع در بحث تلفات، بواسطه تمامی دلایل آماري موجود در این بخش به شدت حیاتی جلوه میکند و با توجه به شاخصهاي موجود در بحث روشهاي کاهش تلفات میتوان گفت که بازآرایی شبکه توزیع به عنوان ابزاري کارآمد در این رابطه نیازمند مطالعه دقیقتر براي دریافت جنبههاي کاربردي در شبکههاي توزیع خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : مهندسی برق