متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : مهندسی زلزله

عنوان : تحليل خطر براي شهر ايلام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد

دانشکده عمران

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc)

عمران – مهندسي زلزله

عنوان:

تحليل خطر براي شهر ايلام

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا قدرتي اميري

استاد مشاور:

دکتر حاجي كريمي

استاد ناظر:

دكتر مرتضي رئيسي دهكردي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

استان ايلام داراي 448 هزار نفر جمعيت و با وسعتي معادل 19 هزار کيلومترمربع و داراي 425  کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق و منابع ذخيره نفت و گاز و توسعه نقاط شهري آن در چند سال اخير و وجود سدهاي سيمره، سازبن، چناره و ايلام و … از سوي ديگر و احتمال وقوع زمين لرزه در آن از اهميت ويژه اي در ارزيابي احتمالي خطر زلزله برخوردار است.زلزله هاي ويرانگر و مخربي در گذشته دراين استان رخ داده که باعث تخريب و نابودي شهرهاي ماسبذان  (دره شهر کنوني) و سيروان ( شيروان) در دوره ساساني گرديده است.

بعلت عدم انجام چنين تحقيقي در استان ايلام تاکنون، بر آن شدم که تحليل خطر را براي شهر ايلام انجام دهم. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زماني از0859 م تا به امروز(سال 2007) بکار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 کيلومتري از مرکز استان ايلام مدل شده است.براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي با توجه به نبود کافي داده هاي مناسب لرزه خيزي و دقت کم اطلاعات موجود و نيز عدم قطعيت در بزرگا در زمانهاي مختلف از روش(2000 )-Kijko استفاده شده است.

از روابط کاهندگي امبرسيز، سيپسون و بومر(1996 ) وقدرتي و رمضي استفاده گرديدو با استفاده از درخت منطقي ،PGA براي شهرايلام تعيين گرديد.  اين كاربا استفاده از نرم افزار SEISRISKIII انجام شده و نتايج اين ارزيابي بوسيله نقشه هاي با2% و 10% احتمال رويداد در 50سال نشان داده شده است .

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

استان ايلام در غرب کشور ايران و در سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. وجود دشتهاي ايلام، شيروان چرداول، مهران، دهلران، آبدانان، دره شهر و ايوان از ويژگيهاي آن مي باشد.

از آنجائيکه در ساخت بيشتر سازه هاي بزرگ و کوچک استان ايلام به ضوابط و معيارهاي مهندسي كمتر توجه شده است و رويداد زمين لرزه در آن عواقب بسيار نگران کننده اي در برخواهد داشت، منطقه مورد مطالعه از شهر ايلام به شعاع 200 کيلومتري آن يعني تقريبا کل استان ايلام را شامل مي شود که از شمال به استان کرمانشاه و از شرق به استان لرستان و از جنوب به استان خوزستان و از غرب به کشور عراق منتهي مي شود.

براي بدست آوردن برآوردي از خسارت احتمالي زلزله ابتدا لازم است که تخميني از زلزله هاي محتمل را در منطقه بدست آوريم که براي رسيدن به اين هدف نياز به تحليل طيفي خطر زلزله در منطقه مي باشد که در اين مطالعه به آن پرداخته شده است.

تحليل طيفي خطر زلزله در اصل روشي است که با اتکا به آن و با توجه به شرايط زمين شناسي و تکتونيکي منطقه و زلزله هاي ثبت شده گذشته مي توان تخميني از زلزله هاي آينده در نقاط مختلف پهنه تخمين زده و سپس براي پريود و هر سطح خطر نقشه پهنه بندي لرزه خيزي ( نقشه نقاط هم شتاب) را تهيه کرده و اين موضوع را مي توان به عنوان ابزار مناسبي جهت طيفهاي خطر يکنواخت بشمار آورد.

تحليل هاي خطر به تخمين کمي خطرات يک زلزله در يک محل خاص مربوط مي شود. خطرات لرزه اي در شرايطي که يک زلزله مشخص مد نظر باشد، بصورت قطعي و در شرايطي که اندازه و زمان و مکان زلزله قطعي نباشد بصورت احتمالي بررسي مي شود.

در اينجا به بررسي و توضيح اين دو روش مي پردازيم:

2-1- تحليل قطعي خطر زلزله(Deterministic Seismic Hazard Analysis ) :

در سالهاي اوليه مهندسي ژنوتکنيک لرزه اي، کاربرد  تحليل هاي قطعي خطر زلزله DSHA رايج بود. يک روش تحليل قطعي خطر زلزله مربوط به تعيين سناريوي خاص لرزه اي بود که بر مبناي آن ارزيابي خطر حرکت زمين صورت مي گيرد، منظور تخمين وقوع زلزله با اندازه هاي خاص و در محلي خاص مي باشد. يک روش نمونه تحليل قطعي خطر زلزله DSHA بصورت روشي با چهار مرحله ( 1990.Reitter ) بشرح زير قابل بيان است :

1- شناسائي و مشخص نمودن تمامي منابع زلزله که در محل قادر به توليد حرکات مهم زمين هستند. منظور از مشخص نمودن تعريف هندسه هر منبع و قابليت لرزه اي آن مي باشد.

2- انتخاب پارامتر فاصله منبع تا محل هر زون منبع : در اغلب روشهاي تحليل قطعي DSHA نزديکترين فاصله ميان زون منبع و محل مورد مطالعه انتخاب مي گردد، اين فاصله ممکن است بر مبناي فاصله کانوني يا زيرکانوني بسته به اندازه گيري فاصله مربوط به روابط تخميني که در مرحله بعد استفاده مي شود، تعريف گردد.

3- انتخاب زلزله مرجع( منظور زلزله اي است که شديدترين ارتعاشات را توليد خواهد کرد). اين زلزله معمولا بر حسب تعدادي از پارامترهاي حرکت زمين در محل بيان مي گردد. انتخاب بر اساس ميزان ارتعاش توليد شده توسط زلزله( مشخص شده در مرحله 1) در فاصله پيش بيني شده در مرحله 2 صورت مي گيرد. زلزله مرجع بر حسب اندازه( که معمولا با بزرگاي آن مشخص مي شود) و فاصله اش از محل مورد مطالعه بيان ميشود.

4- خطر زلزله در محل، معمولاً بر حسب حرکات ايجاد شده زمين در محل توسط زلزله هادي تعريف مي شود. مشخصات آن معمولاً بوسيله يک يا چند پارامتر حرکت زمين که از روابط تجربي بدست مي آيد، بيان مي گردد.

روش DSHA به صورت شماتيک در شکل(1-1 )نشان داده شده است. با نمايش فشرده اين روش در چهار مرحله ملاحظه مي شود که روشي بسيار ساده خواهد بود.

روش DSHA هنگامي که براي ارزيابي سازه هايي بکار مي رود که شکست آنها عواقب فاجعه آميزي دارد( همچون نيروگاههاي اتمي و سدهاي بزرگ)،چارچوب روشني براي بررسي وخيم ترين حالت ارتعاشات زمين ارائه مي دهد. اين روش اطلاعاتي در مورد احتمال وقوع زلزله مرجع، موقعيت وقوع آن، ميزان لرزش مورد انتظار در خلال زماني مشخص( از قبيل عمر مفيد يک سازه يا تأسيسات خاص) و بالأخره اثر عدم قطعيت در مراحل مختلف مورد نياز براي محاسبه منتجه حرکت زمين بدست نمي دهد.

3-1- تحليل احتمالي خطر زلزله(Probablistic Seismic Hazard Analysis ) :

در خلال دهه هاي گذشته استفاده از مفاهيم احتمالات باعث شده است که عدم قطعيت در اندازه، موقعيت و سرعت تکرار زلزله ها و همچنين تغييرات مشخصات حرکت زمين با بزرگي و موقعيت زلزله به طور صريح در ارزيابي خطرات زلزله مورد توجه قرار گيرد.

 تحليل احتمالي خطرPSHA چارچوبي ارائه مي دهد که در آن اين عدم قطعيت ها مي تواند شناسايي شده و به صورت کمي درآمده و در يک روند منظم به گونه اي ترکيب شوند، تا تصوير کاملتري از خطر زلزله ترسيم گردد.

درک مفاهيم و ساختار روش  PSHA ، مستلزم آشنايي با بعضي واژگان و مفاهيم پايه تئوري احتمالات مي باشد. روش تشريحPSHA از خيلي جهات مشابه روشي است که توسط(CorneLL 1968) بخوبي تبيين شده است.

روش PSHA  همچنين به صورت يک روش4  مرحله اي(Reitter 1990  ) که هر مرحله تا حدودي مشابه مراحل روشِDSHA مي باشد قابل بيان خواهد بود. اين قسمت که در شکل (2-1 ) نشان داده شده است بشرح زير مي باشد :

1- قدم اول که همان شناسايي و مشخص نمودن منابع زلزله
مي باشد و مشابه قدم اول در روش قبلي DSHA مي باشد، با اين تفاوت که در اين روش احتمال توزيع موقعيت پتانسيل شکست در محدوده منبع زلزله نيز بايستي مشخص گردد.

در اغلب حالات احتمال يکنواخت توزيع زلزله به هر منبع تخصيص داده مي شود، به اين معني که زلزله ها با احتمال يکسان در هر نقطه داخل زون منبع اتفاق خواهند افتاد. اين گسترش سپس به منظور دستيابي به احتمال توزيع مربوطه در هر فاصله منبع تا محل با هندسه منبع زلزله ترکيب مي شوند. از طرف ديگر در DSHAفرض مي شود که احتمال وقوع زلزله در نقاط مختلف نزديکترين منبع به محل مورد مطالعه1  و در ساير نقاط صفر مي باشد.

2- قدم بعدي مشخص کردن لرزه خيزي يا توزيع موقتي تکرار زلزله مي باشد. در اين مرحله از يک رابطه تکرار که توسط آن سرعت متوسطي که ممکن است زلزله اي به اندازه خاص از آن تجاوز کند، استفاده خواهد شد تا لرزه خيزي هر زون منبع مشخص شود. رابطه تکرار ممکن است دربردارنده زلزله اي با حداکثر اندازه باشد، ليکن ملاحظات در خصوص آن زلزله را همانطور که در روش DSHAغالباً عمل مي شود محدود نمي سازد.

3- با کمک روابط پيش بيني کننده، حرکت زمين که ممکن است در محل مورد مطالعه بوسيله زلزله هايي با هر اندازه ممکن و در هر نقطه ممکن در زون منبع اتفاق بيافتد، بايستي تعيين شود. عدم قطعيت ذاتي که در رابطه پيش بيني کننده وجود نيز در روش DSHA  ملحوظ گرديده است.

4- بالأخره عدم قطعيت در محل و اندازه زلزله و تخمين پارامترهاي حرکت زمين به منظور دستيابي به احتمالي که در خلال فاصله زماني خاص، پارامتر حرکت زمين ممکن است از آن تجاوز کند، ترکيب خواهد شد.

اجراي کامل روش PSHA مستلزم توجه دقيق به مسايلي از قبيل تخمين پارامترهاي حرکت زمين، تعيين مشخصات منبع زلزله و فيزيک احتمالات  مي باشد.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : عمران