دانلود متن کامل پایان نامه دانشكده معماري ملاير

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

پايان نامه :

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته معماري

موضوع:

دانشكده معماري ملاير

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكيده

عنوان شماره ي صفحه

فصل اول كليات

مقدمه…………………………………………………………1

2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2

3-1 تعليم و تربيت در ايران باستان …………………………………………………….2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ايران باستان ……………………………………….2

1-4-1- محاسن و معايب تعليم و تربيت در ايران باستان ………………………………3

5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4

6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4

7-1رابطه ي بين دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5

8-1ارتباط دانشكده با شهر ………………………………………….5

1-8-1-نتيجه گيري …………………………………………………………………………6

9-1-تقسيم بندي فضاهاي آموزش……………………………………………………………6

10-1-سابقه ي آموزش عالي در ايران  عالي در ايران …………………………………..7

11-1-سابقه ي آموزش عالي در استان همدان ………………………………………..8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامي ………………………………………………………8

13-1-سابقه ي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كشور ………………………………………………..9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير ………………………………………………….10

15-1-آموزش سنتي معماري …………………………………………11

فصل دوم مباني نظري طرح

1-2-تعريف نور ……………………………………………………………12

2-2-كميت نور ……………………………………………………………….12

3-2-كيفيت نور روز…………………………………………………………………13

4-2-نور پردازي با نور روز ………………………………………………………………14

5-2-شرايط نور روز ………………………………………………………………..15

6-2-تأثير نور بر طراحي ………………………………………………………………………..15

7-2-نياز به روشنايي …………………………………..17

8-2-وضوح سطح كار ………………………………………………………………….17

9-2-شرايط يك محيط ايده آل با نور …………………………………………………………….18

10-2-احتياجات حياتي …………………………………………………………………………..20

11-2-نور و رابطه آن با هيجان …………………………………………………………………20

12-2-شدت و ضعف روشنايي ……………………………………………………………………………22

13-2-رابطه ي روشنايي با ساير موارد محيطي مؤثر در طراحي ………………………………………23

14-2-دستور العمل هاي نورپردازي با نور روز ……………………………………………24

15-2-تصفيه كردن روشنايي روز …………………………………………………………25

16-2-تلفيق روشنايي روز با ساير عوامل محيطي ……………………………..25

17-2-سايه بان…………………………………………………………………………25

18-2-نور گير هاي سقفي …………………………………………………………………………..26

19-2-نورگير هاي كلرستوري……………………………………………………………….28

20-2- نور پردازي با نور الكتريكي ……………………………………………………….29

21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30

22-2-مصالح عبور دهنده ي نور ………………………………………………………………….31

23-2-شيشه رنگي ………………………………………………………………………………32

24-2-طراحي با نور روز ……………………………………………………………..32

25-2-نور پردازي با نور گير سقفي مطالعه ي نمونه ها ………………………………….33

فصل سوم بررسي نمونه هاي مشابه موجود

1-3-بررسي نمونه هاي خارجي ……………………………………………………..36

1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36

1-1-3-تاريخچه ي دانشگاه هاروارد ………………………………………………36

2-1-3-امور تشكيلاتي و اداري …………………………………………………37

3-1-3-موزه و كتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40

4-1-3-نتيجه گيري (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42

6-1-3-نماي دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43

2-3-باهاس …………………………………………………………………..44

1-2-3-دستاوردهاي باهاس ………………………………………………….48

3-3-بررسي نمونه هاي داخلي …………………………………………………….49

1-3-3-پرديس هنرهاي زيبا …………………………………………………………49

1-3-3-تاريخچه ……………………………………………………49

2-3-3-فعايت هاي پژوهشي …………………………………………………………………………………49

3-3-3- امكانات آموزشي و پژوهشي …………………………………………………………………….50

4-3-مدرسه ي چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51

5-3-مدرسه ي ايرانشهر يزد ……………………………………………………………………….53

1-5-3-تاريخچه ي ساختمان دبيرستان ……………………………………………………………….54

2-5-3-نوع بهره برداري و خصوصيت هاي بارز بنا …………………………………………………55

6-3-تحليل دبيرستان ايرانشهر يزد …………………………………………………………..57

7-3-مدرسه قدسيه ي اصفهان ………………………………………………………………62

1-7-3-تحليل مدرسه ي قدسيه ي اصفهان ………………………………………………64

2-7-3- نتيجه گيري ……………………………………………………………65

فصل چهارم معرفي و تحليل سايت

1-4-معرفي و تحليل سايت……………………………………………………………..66

1-1-4-تحليل بر اساس موقعيت قرار گيري ……………………………………………..67

2-1-4-باد هاي منطقه…………………………………………………………………………………68

3-1-4-تابش نور خورشيد………………………………………………………………….69

4-1-4-شيب منطقه……………………………………………………………………………..70

فصل پنجم برسي محيط پيرامون طرح واقليم

1-5-خصوصيات طبيعي و جغرافيايي ………………………………………………….71

1-1-5-ويژگي ها و خصوصيات طبيعي و جغرافيايي ……………………………………..71

2-1-5-تقسيمات كشوري …………………………………………………………………………….71

2-5-ناهمواري ها ……………………………………………………………………………………71

3-5-ويژگي هاي اقليمي …………………………………………………………………………………..72

4-5-مطالعات تاريخي ، فرهنگي ، اجتماعي ………………………………………………………..73

5-5-مطالعات سياسي ، اقتصادي …………………………………………………………………………………..74

6-5-ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي شهرستان ملاير …………………………………………………………75

1-6-5-جمعيت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75

7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76

8-5-نقشه ي پايه ي تقسيمات سياسي استان همدان …………………………………………………………..77

9-5-نقشه ي دسترسي هاي استان همدان …………………………………………………………………..78

10-5-نقشه ي تقسيمات شهرستان ملاير …………………………………………………………79

11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80

12-5-وزش باد …………………………………………………..81

13-5-فرم ساختمان در اقليم مناطق سرد …………………………………………………..82

14-5-نتيجه گيري فصل ……………………………………………………………..88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ريز فضا ها …………………………………………………..90

2-6-محاسبه ي سرانه ي آموزشي …………………………………………………………………….91

1-2-6-بخش اداري و خدماتي …………………………………………………91

2-2-6-سرانه ي اتاق اساتيد ……………………………………………………92

3-2-6-بخش آموزشي ……………………………………………………….92

4-2-6-جمعيت هيئت علمي ………………………………………………………….93

5-2-6-بخش آموزشي…………………………………………………………………..95

6-2-6-كمك آموزشي ……………………………………………………………………………………95

1-3-6-عمومي …………………………………………………………………………………………….97

2-3-6-خدماتي ………………………………………………………………………………………98

3-3-6-بخش آموزشي ………………………………………………………………….99

4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99

فصل هفتم معرفي طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپكتيو )

فصل هشتم – سازه و تأسيسات

 1-8-تأسيسات ……………………………………………………………………………………….100

2-8-فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي…………………………………………………………….100

3-8-تهويه ……………………………………………………………107

4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109

5-8-سيستم اطفاء و اعلام حريق …………………………………………….109

6-8-سقف كاذب ……………………………………………………………..110

7-8-انواع سقف كاذب ………………………………………..110

8-8-درز هاي انبساط و انقباض …………………………………………………………………111

9-8-آكوستيك ………………………………………………111

10-8-سيستم صوتي ……………………………………………………………………..112

11-8-تهويه ي مركزي ………………………………………………………………….112

12-8-نورپردازي و روشنايي سالن ها ……………………………………………….113

13-8-سازه …………………………………………………115

14-8-ايزولاسيون سقف در برابر صداي پا در دپارتمان هاي آموزشي …………………………..115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چكيده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط ميان اقلیم،بوم و معماري در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جايگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش هاي همزيستي بنای دانشکده و اقلیم از طريق پاسخگويي به شرايط منطقه و  تاثيرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماري دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر سازگاري ساخته هاي بشري با عوامل طبيعت و نيازهاي ذاتي انسان، به گونه اي كه باعث ايجاد فضايي مناسب به لحاظ روان شناختي و زيبايي شناسي در طراحي این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوي  نيازهاي روحي و رواني دانشجویان باشد ديده نمي شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزي با توجه مجموعه طراحی شده مي توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبيعت و معماري پي برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولي را كه متضمن رشد، تكامل و زندگي ارگانيزم ها در محيط است، جستجو نمود و حضور روح طبيعت در معماري است كه به ارتقاء و تجلي آن خواهد انجاميد.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعليم و تربيت در ايران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتي معماري
  • نتيجه گيري

 

1-1-مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ،انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند ، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است ، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومیاست.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است . برایمقابلهبااینمعضلبایدمعماریگذشتهرادرکو منطبق بر شرایطامروزیکرد. باتوجهبهرشدشهرنشیناندیگرمانندگذشتهوبهروشهایسنتینمیتوانیمبناهایمعماریخلقکنیمچونهمنیازماازفضاهای معماریعوضشدهاندوهمروشهایساختسنتیپاسخگونیستند،امامیتوانباتوجهبهفناوریهاینوینمعماریبومیرابهزبانامروزترجمهوتبدیل کرد.چگونگیبهکارگیریاصول،مبانیوالگوهایمعماریایرانیوتبدیلآنهابهخطوطرح؛ پایانبخشمباحثنظریاستادمیرمیراناست . ازنظراو اگرچهمادرمعماریایرانیترکیبوتکثیراشکالوپیچیدگیآنهاراداریمامامیتوانبهاصولومبانیوالگوهاییدستیافتکهحضوردائمدرمعماری داشتهوباصورتهایگوناگونوتکاملیافته،خودرانشاندادهاند. شناختگذشتهموجبدرکزمانحالاست درحالیکه آینده بازتابگذشتهایاستکهزمانحالآنرامشروطکردهباشد.

بیان مسئله :

امروزهباهرکسدربارهمعماریبومیبهگفتوگونشینیمبیاختیاربهورقزدندفتریمیپردازندکهسخنهاوشکلهاییازگذشتهدرآننوشتهآمده ومنقوشاند. امروزههمهبهمعماریبومیبهعنوانمیراثیازگذشتهها

مینگرند،وحتیاینشکرابهخودراهنمیدهندکهآناننیزهمینامروزهممی توانندزایندهمعماریایباشندحاویآندستهاززیباییهاوجاذبههاوترنمهاکهاینعنوانبهخاطرمیآورد. معماریبومیچیزینیستکهمانتوانیم امروزهبیافرینیم،وچیزینیستکهدیگرانبسیارپیشازماساختهودیگرکسیراتوانآفرینشنباشد. معماریبومییعنیمجموعهواحدهایشهریکهدر سرزمینیمعینگردهمآمدهاندوباهماهنگیهاییکهدرزمینهشکل،زمینهحجمگذارییا ،»پلانولومتریک» درزمینهکاربری،درزمینهرنگآمیزیو آهنگسطوحپروخالیو… هماهنگیهاییرادربردارند.

معماریگذشتهمادارایهویتبودهچراکهمتناسببافرهنگ،اقلیم،کاربرانومنطقهطراحیمیشد،کهدرآنآرامشوراحتیاحساسمیشدولی امروزههیچرنگوبوییازاینمعماریوخطوطدرساختمانهامشاهدهنمیشود. معماریامروزنهتنهاانعکاسدهندهفاکتورهایبومی،محلهای،منطقهای واقلیمیسایتخودنیستبلکهازپتانسیلهایفرهنگاقتصادینیزبیبهرهاست. بیشکاینمعمارینهتنهاهویتبومیومحلهایراتقویتنمیکند بلکهدرمسیرحرکتجهانیتکقطبیویکصداویکفرهنگدرحالحرکتاست.درصورتعدمدرکفرهنگی،اجتماعیواقلیمیفضا،فضارا بهدرستینفهمیدهیادرآناحساسراحتینخواهیمکرد. دراینصورتاز« ناهمخوانیفضاباانسان» سخنبهمیانمیآید. ناهمخوانیفضاباانسانموجبات عدمارتباطیاضعفارتباطآندورافراهممیآوردوبینفردوفضاناهمخوانیعاملهویتیپیدانمیشود . درصورتعدمارتباطمابینفردوفضافردبا حادثهایبهنام« بحرانهویت» مواجهمیشود. مردمبهفضاهایهویتمندنیازدارندتابهآنهاتعلقداشتهباشند.

تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

2-1- انسان وفضا

روابط ميان موجودات زنده و فضايي كه در آن به زندگي و كار و تحصيلات مشغول است اين طور نيست كه به طور غريزي شكل گرفته باشد بلكه بيشتر اكتسابي است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهاي خطري نوع واكنش انسانها را نسبت به پديده ها و وقايع جهان به طوري كه توسط پيشينيان و يا اجدادشان شكل گرفته است از قبل شكل گيري مي شود مانند ترس از تاريكي ترس از بلندي .بيم از تنهايي همگي از تجربيات پيشينيان نشأت گرفته و به فرد مي رسد.شكل گيري هاي  فردي است كه قالب هاي شكل گرفته رفتاري جامعه را نشان مي دهد.

3-1- تعليم و تربيت در ايران باستان

در ايران باستان وضع به خصوصي وجود داشت و تعليم و تربيت در زمان ها و دوره هاي مختلف در مكان هايي متفاوت انجام مي گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشيان در خانواده آتشكده و آموزشكده هاي درباري و در زمان سامانيان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده مي شده است .)میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : معماری و شهرسازی