متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :مخابرات

عنوان : کاربرد فیلترهاي SAW در مخابرات موبایل و ماهواره

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“

مهندسی برق مخابرات (گرایش میدان و امواج)

عنوان :

کاربرد فیلترهاي SAW در مخابرات موبایل و ماهواره

استاد راهنما :

دکتر فرخ حجت کاشانی

بهمن 1384

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: آشنایی با فیلتر SAW  
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
2-1 پدیده ………………………………………………………………………………………………….. piezoelectricity 7
3-1 انواع دستگاه هاي ……………………………………………………………………………………………………. SAW 10
4 -1انتخاب مواد زیر لایه………………………………………………………………………………………………………………. 12
5-1فیلتر SAW چگونه کار می کند…………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم: دستگاه هاي SAW و کاربردشان در ارتباطات بی سیم  
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-2 تکنولوژي، طراحی و تکنیک هاي شبیه سازي …………………………………………………………………….. 22
3-2ساخت فیلتر ………………………………………………………………………………………………………………. SAW 30
4-2 مشخصات دستگاه هاي ……………………………………………………………………………………………. SAW 32
5-2 مجتمع سازي…………………………………………………………………………………………………………………………. 35
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

 

فصل سوم : استفاده سیستم هاي جدید از فیلترهاي RF SAW پیشرفته

 

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-3 طبقه بندي سیستم هاي ارتباطی…………………………………………………………………………………………. 43
3-3 ساختار سیستم ……………………………………………………………………………………………………………….RF 46

 

4-3 تکنیک هاي ……………………………………………………………………………………………………… RF SAW 53
5-3 تلفن بی سیم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58
6-3 تلفن سلولی……………………………………………………………………………………………………………………………. 66
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

 

فصل چهارم: فیلترهاي SAW فرکانس میانی براي کاربردهـاي تلفـن موبایـل در

 

بازارهاي ژاپن

 

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-4 سهم جهانی مشترکین تلفن موبایل دیجیتال ………………………………………………………………………. 77
3-4 فیلتر …… ……………………………………………………………………………………………………………….. PDC IF 81
4-4 فیلتر PHS IF براي ترمینال ها………………………………………………………………………………………….. 86
5-4 فیلتر PHS IF براي ایستگاه هاي پایه………………………………………………………………………………… 92
6-4 فیلتر ……………………………………………………………………………………………. cdmaOne IF SAW 94
7-4 فیلتر ………………………………………………………………………………………….. W-CDMA IF-SAW 97
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

 

فصل پنجم: بررسی دوپلکسر آنتنSAW W-CDMA و GSM بر پایه FEM و

 

شامل دوپلکسر

 

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
2-5 دوپلکسر SAW در سیستم ………………………………………………………………………….W-CDMA 103
3-5 بررسی ترکیب دوپلکسر W-CDMA  با GSM بر اساس …………………………………. FEM 107

 

4-5 مشخصه غیر خطی مدارهـــاي سوئیـچینگ وفیلتـر هاي SAW در برابر سیـگنال هاي  
بلاکینـگ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108
5-5 ارتقاء پرفورمنس چیپ هاي SAW و کوچک سازي دوپلکسر…………………………………………… 113
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

 

فصل ششم: دوپلکسر SAW فرکانس بالا با مشخصه افت پایین و cut-off تیز

 

1-6 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
2-6 فیلتر SAW نوع لدر…………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-6 افزایش پایداري توان در فیلترهاي SAW نوع لدر……………………………………………………………… 119
4-6 اصلاح افت داخلی و مشخصه ………………………………………………………………………………… cut-off 121
5-6 طراحی دوپلکسر آنتن……………………………………………………………………………………………………………. 125
1-5-6 دوپلکسر ……………………………………………………………………….800MHz AMPS CDMA 126
2-5-6 دوپلکسر ……………………………………………………………………………………..800MHz JCDMA 129
3-5-6 فیلتر TX آنتن …………………………………………………………………………………… 1.5GHz PDC 130
4-5-6 دوپلکسر سیستم ……………………………………………………………….1.9 GHz PCS-CDMA 131
نتیجه………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 132

 

فصل هفتم: فیلترهاي SAW و رزوناتورها در سیستم هاي ارتباطی عمومی

 

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
1-7 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
2-7 کاربرد فیلترهاي SAW و رزوناتورها در سیستم هاي ارتباطی عمومی……………………………… 135
3-7 دستگاه هاي SAW در ارتباطات ماهواره اي………………………………………………………………………. 136
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

 

منابع و ماخذ 141…………………………………………………………………………… …………………………..

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 144

 

فهرست جدول ها

 

.1-1 مشخصه تعدادي از مواد در ساخت دستگاه ……………………………………………………………… SAW 13
.1-2 مشخصات متداول ترین برش ها در مواد زیر لایه …………………………………………………… SAW 26
1-3 مشخصه دسترسی و دوپلکسینگ سیستم هاي تلفن موبایل……………………………………………….. 45
. 2-3 مکانیزم هاي افت و طراحی هاي مربوطه……………………………………………………………………………. 58
3-3 تخصیص فرکانسی سیستم هاي تلفنی بی سیم. ………………………………………………………………….. 59
4-3 مشخصه فیلترهاي MWC و …………………………………………………………………………………… . SAW 61
5-3 تخصیص فرکانسی سیستم هاي تلفن سلولی. ………………………………………………………………………. 67
1-4 . مشترکین تلفن سلولی در جهان…………………………………………………………………………………………. 79
2-4 مشخصه فیلتر …………………………………………………. SAWIF  PDC 81
3-4 مشخصه SAW و فیلتر IF MCF در سیستم ………………………………….. PDC 86
4-4 مشخصه فیلتر ……………………………………………………………………………………….. IF  SAW  PHS 87
.5-4 مشخصه فیلتر……………………………………………………………………………………. IFRx cdmaone 94

 

فهرست شکل ها

 

.1-1 دستگاه SAW مبنا 5……………………………………………………………. …………………………..

 

.2-1 حرکت موج سطحی در طول سطح 6……………………………………….. …………………………..

 

.3-1 جهات مختلف برش کوارتز 8…………………………………………………… …………………………..

 

.4-1 مشخصه فیلتر میان گذر 12……………………………………………………… …………………………..

 

.5-1 عکس 14…………………………………………………………………………………………. SEM

 

.1-2 نمایش یک ترانسدیوسر اینتردیجیتال 19…………………………………….. …………………………..

 

.2-2 شکل یک رزوناتور دو پورتی 20………………………………………………………………. SAW

 

.3-2کویتی هاي کوچک براي ساخت 20……………………………………………………….. SPUDT

 

.4-2کویتی هاي پایه براي تولید ماتریس 27……………………………………………………………. P

 

.5-2تصویر SEM از بخشی از 28………………………………………………………………………. IDT

 

.6-2روند فرآیند ساخت دستگاه 29…………………………………………………………………. SAW

 

.7-2چیپ SAW نصب شده در یک DCC شش خانه اي…………………………………………… 33

 

.8-2تکنولوژي((CSSP در 34……………………………………………………………………… EPCOS

 

.9-2 نمایش زیر لایه 34……………………………………………………………………………… LTCC

 

.10-2بخشی از گیرنده دو باندي 36………………………………………………………………… GSM

 

.11-2ماژول ابتدایی-انتهایی در ترمینال هاي سه باند 37………………………………………. GSM

 

. 1-3 مدار RF یک سیستم ارتباطی بی سیم………………………………………………………… 46

 

. 2-3 مدار RF یک سیستم 49…………………………………………………………… TDD / TDMA

 

. 3-3 رزوناتور تک پورتی : SAW ساختار و مدار معادل…………………………………………….. 53

 

. 4-3 تکنیک نوع لدر : طرح یک فیلتر با پنج رزوناتور………………………………………………. 54

 

. 5-3 فیلتر مد دوگانه: ساختار……………………………………………………………………………. 55

 

.6-3 فیلتر شیار دوگانه با کوپلینگ ترانسدیوسر: ساختار……………………………………………. 57

 

. 7-3 مدار گیرنده هیتروداین دوبل در سیستم آنالوگ 60……………………………………….. CT

 

. 8-3 فیلترشیار دوگانه سیستم : CT + پاسخ فرکانسی 62………………………. …………………………..

 

.9-3 فیلتر نوع لدر براي سیستم : ISM CT پاسخ فرکانسی……………………………………… .63

 

. 10-3 مدار گیرنده سوپر هتروداین در سیستم دیجیتال باند باریک 64………………………. CT

 

. 11-3 فیلتر شیار دوگانه در گیرنده سوپرهتروداین سیستم ISM CT :پاسخ فرکانسی………. 65

 

12-3 فیلتر نوع لدر در سیستم : DECT پاسخ فرکانسی……………………………………………. 68

 

. 13-3 فیلتر نوع لدر براي سیستم : TxAMPS پاسخ فرکانسی……………………………….. 69

 

. 14-3 فیلتر نوع لدر در سیستم : Rx ETACS پاسخ فرکانسی………………………………….. 70

 

.15-3فیلتر رزوناتور مد دوگانه درسیستم : RxGSM پاسخ فرکانسی………………………….. 71

 

. 16-3 فیلتر نوع لدر در سیستم : Tx PCN- پاسخ فرکانسی…………………………………… 72

 

. 1-4 مشترکین تلفن سلولی در جهان…………………………………………………………………. 78

 

. 2-4 سهم جهانی مشترکین تلفن موبایل دیجیتال………………………………………………….. 78

 

. 3-4 تغییر وزن تلفن PDC و حجم فیلتر 80……………………………………………… IF  SAW

 

. 4-4 ساختار RF TC استفاده شده در تلفن 82………………………………………………….. PDC

 

.5-4  پاسخ فرکانسی اولین فیلتر SAW  IF در هندست 83…………………………………… PDC

 

. 6-4 شیوه اندازه گیري 84……………………………………………………………………………… IM

 

. 7-4 اندازه پکیج در فیلتر 86………………………………………………………. SAW  IF PDC

 

8-4 .(الف): ساختار فیلتر CLMR در اتصال الکتریکی موازي(ب): مدار معادل در باند عبور…. 89

 

. 9-4 پاسخ فرکانسی فیلتر SAW  IF براي هندست 90…………………………………………. PHS

 

.10-4 تغییر اندازه پکیج فیلتر 91…………………………………………………………….. IF  PHS

 

.11-4 پاسخ فرکانسی فیلتر IF  PHS براي ایستگاه پایه……………………………………………. 93

 

.12-4 پاسخ فرکانسی اولین نسل فیلتر SAWIF  Rx براي هندست 95…………….. cdmaone

 

.13-4 اندازة پکیج فیلتر 96……………………………………………… SAW  IF Rx cdmaone

 

.1-5 مشخصه 3GPP براي سیستم 102…………………………………………………… W CDMA

 

.2-5 دوپلکسر آنتن 104………………………………………………………………….. …………………………..

 

.3-5 مشخصه فرکانسی مربوط به دوپلکسر شکل 105……………………………………………… .2-5

 

WCDMA/GSM .4-5 چند باند-مود دوگانه 107……………………………………………… FEM

 

.5-5 تولید سیگنال شبه-دریافتی مربوط به اعوجاج غیر-خطی مرتبه سوم……………………. 109

 

IIP3 .6-5 مربوط به سوئیچ هاي پین – دیود…………………………………………………………. 110

 

PIMP  .7-5 براي دوپلکسر 110………………………………………………………………………….. SAW

 

.8-5 مشخصه هاي فیلترهاي SAW ارتقاء یافته بر روي SMD ها. 112………….. …………………………..

 

.9-5 مشخصات طراحی شدة دوپلکسر بر اساس پارامترهاي 114…………………………………….. S

 

.10-5 مشخصه اندازه گیري شدة دوپلکسر توسعه یافته. 114…………………….. …………………………..

 

.1-6 طرح رزوناتور SAW تک پورتی و ساختار مدار لدر پایه………………………………………. 119

 

.2-6 ساختار فیلم الکترودي ساندویچی………………………………………………………………… 120

 

.3-6 دورة فعالیت در مقایسه با توان ورودي فیلترهاي120………………………………………….. . Tx

 

.4-6 سرعت SAW در هر ناحیه. 123………………………………………………….. …………………………..

 

.5-6 تغییر مشخصات به وسیله پهناي الکترود………………………………………………………… 123

 

.6-6 مقدار Q در فرکانس رزونانس و فرکانس آنتی رزونانس……………………………………… 124

 

.7-6 رابطه سرعت فاز با نسبت فلزکاري 124………………………………………… …………………………..

 

.8-6 اثر سیم زمین رزوناتور شاخه موازي……………………………………………………………. ..125

 

.9-6 ساختار مدار دوپلکسر SAW نوع لدر. ………………………….. ……………………………………………………. 127
.10-6 دید موضعی از پکیج دوپلکسر معمولی. ………………………….. ………………………………………………… 128
.11-6 دید موضعی از پکیج دوپلکسر ارتقاء یافته…………………………… ……………………………………………. 128
.12-6 پکیج هاي ارتقاء یافته و معمولی………………………………………………………. ………………………………. 128
.13-6 مشخصه S21 دوپلکسر AMPSCDMA در فرکانس 800MHz با پکیج ارتقاء یافته…… 129
.14-6 مشخصه S21 دوپلکسر JCDMA در فرکانس ………………………………………………… 800MHz 130
.15-6 مشخصه S21 فیلترTx آنتن …………………………..1.5GHz PDC …………………………………………. 131
.16-6 مشخصه S21 دوپلکسر PCSCDMA در فرکانس ……………………………………….. 1.9GHz 132
.1-7 ساختار سادة سیستم هاي ارتباطی عمومی………………………….. …………………………………………….. 136
.2-7 پاسخ فرکانسی فیلتر 70MHz SAW IF در ترانسپوندر ماهواره………………………………….. 137
.3-7 مفهوم ترکیب برداري از پاسخ هاي فیلتر ………………………….. SAW …………………………………… 139
.4-7 پاسخ فرکانسی فیلتر ………………………………………………………. SAW ……………………………………….. 139
.5-7 پاسخ فرکانسی فیلتر ………………………………………………………. SAW ……………………………………….. 140

 

خلاصه                                                                                                                          ١

 

 

موج SAW یک موج سطحی صوتی می باشد که در طول سطح یک ماده منتـشر مـی شـود. بـه طـور

 

 

معمول موادي که در ساخت این زیر لایه مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از کوارتز، لیتیم نیوبیـت

 

 

و لیتیم تانتالیت، که با ایجاد برش هاي متفاوت خصوصیات متفـاوتی دارنـد. ایـن مـواد داراي خاصـیت

 

 

فیزوالکتریک می باشند، یعنی با اعمال میدان الکتریکی به سطح نیروهایی ایجاد می شوند که به شـکل

 

 

امواج SAW در طول سطح حرکت می کنند. دستگاه هـایی کـه از ایـن خاصـیت اسـتفاده مـی کننـد

 

 

عبارتند از خطوط تأخیر، رزوناتورها، فیلترها و … .

 

 

سیستم هاي ارتباطی بی سیم یکی از زمینه هاي ارتباطات می باشد که با سرعت زیادي در حال توسعه

 

 

و افزایش است. تلفن هاي سلولی و بی سیم هم اکنون در زندگی امروزه پایه گذاري شده انـد. سیـستم

 

 

هاي تکمیلی دیگري همانند سیستم هاي ارتباطی شخصی با دسترسی جهانی و شبکه هاي دیتاي بـی

 

 

سیم قسمتی از ارتباطات آینده را تشکیل خواهنـد داد. توسـعه چنـین سیـستم هـایی بـر روي تکامـل

 

 

تکنولوژیکی و مشخصات کاري متمرکز شده است. افزایش تقاضا مبنی بر کوچک سازي اجزاء منجـر بـه

 

 

استفاده از اجزاء SAW در مدارهاي دستگاه هاي رادیویی پیشرفته شده است. علاوه بـر آن پرفـورمنس

 

 

ویژة اجزاء RF SAW نیز بر روي مدار گیرنده تاثیر گذاشته است. همچنـین کیفیـت رادیـویی افـزایش

 

یافته و وزن، اندازه و قیمت نهایی مدار کاهش یافته است. علاوه بـر آن از آن جـایی کـه تلفـن موبایـل

 

 

سبک و کوچک در بازار ارجحیت دارد، اندازة فیلترهاي IF SAW سال به سال کوچک تر می شود.

 

 

در سیستم هاي تلفن سلولی CDMA آنالوگ و TDMA ارسال و دریافت به طور هم زمـان انجـام مـی

 

 

شود. بنابراین باید دوپلکسر در آنتن استفاده شود. دوپلکسر آنتن از فیلتر هاي SAW نوع لـدر اسـتفاده

 

 

می کند که براي اولین بار در سال 1998 در سیستم AMPSCDMA به کار برده شـد. انـدازة ایـن

 

 

پکیج 9.5 ×7.5 ×2mm3  بود. براي ساخت دوپلکـسرهاي آنـتن SAW بایـد فیلتـر SAW بـه گونـه اي

 

طراحی شود که افت پایین تر و قطع تیزتري داشته باشد و مواد الکترودي که پایداري تـوان بـالاتري را

 

 

ایجاد می کنند، استفاده شود و نیاز به طراحی پکیجی دارد که افـت پـایین تـر و انـدازة کوچـک تـري

 

 

داشته باشد. به وسیله ارتقاء چیپ فیلتر و کاهش انـدازة پکـیج تـا 5 میلـی مترمربـع مـی تـوان انـدازة

 

 

دوپلکسرها را کاهش داد. به هر حـال، دوپلکـسر SAW بـا افـت پـایین و مشخـصات قطـع تنـد بـراي

 

 

کاربردهاي فرکانس بالا مـورد نیـاز اسـت. از طریـق مشخـصات فیلتـر SAW ارتقـاء یافتـه، مـی تـوان

 

دوپلکسري براي سیستم 1 PCSCDMA 1.9GHzساخت.

 

علاوه بر آن دستگاه هاي SAW به خاطر مزایایی مانند کوچکی، سبکی، پایداري و ضـربه پـذیري بـراي

 

 

استفاده در سیستم هاي ماهواره اي در نظر گرفته شده اند.

 

فصل اول

آشنایی با فیلتر SAW

 

فصل اول: آشنایی با فیلتر SAW    ۴

 

 

1-1 مقدمه

 

یک موج سطحی صوتی 1 SAW یک نوع حرکت موج مکانیکی می باشد که در طول سـطح یـک مـاده

 

جامد حرکت می کند. این موج در سال 1885 به وسیله لرد رایلی کشف شد و پـس ازآن بـه ایـن نـام

 

 

نامیده شد. رایلی نشان داد که امواج SAW می توانند مؤلفه اي از سیگنال مرتعش مربوط بـه زلزلـه را

 

به خوبی توصیف کنند. امروزه این امواج صوتی اغلب در دستگاه هاي الکترونیکی استفاده می شـوند. در

 

 

نگاه اول استفاده از یک موج صوتی در کاربردهاي الکترونیکی عجیب به نظر می رسد؛ اما امـواج صـوتی

 

 

مشخصات ویژه اي دارند که آنها را براي کاربردهاي خاصی مناسب می سازند. این امواج اسـتفاده هـاي

 

 

متعارفی دارند. دربسیاري از ساعت هاي مچی از کریستال به عنوان یـک رزونـاتور صـوتی بـراي تولیـد

 

 

فرکانس صحیح استفاده می شود، اگر چه دراین رزوناتور از امواج صوتی bulk بیشتر از امـواج سـطحی

 

 

استفاده می شود.

 

 

یــک دســتگاه SAW ابتــدایی در شــکل 1-1 نــشان داده شــده اســت کــه شــامل 2 ترانــسدیوسر

 

اینتردیجیتــالIDT 2 بــر روي یــک زیــر لایــه3 فیزوالکتریــک ( ( Piezoelectric  هماننــد کــوارتزمی

 

 

باشد. IDT شامل الکترودهاي فلزي تو در تو است که براي ارسال1 و دریافت امواج استفاده مـی شـوند

 

به طوري که یک سیگنال الکتریکی به یک موج صوتی و سپس به الکتریکـی تبـدیل مـی شـود. مزیـت

 

 

عمده اي که این امواج نسبت به سایر امواج دارند این است کـه بـسیار آرام حرکـت مـی کننـد ( مـثلاً

 

 

300m / s )، چنان که تاخیرهاي بزرگی را می توانند ایجاد کنند. از آن جـایی کـه شـکل IDT قابلیـت

 

 

تغییرات بسیارزیادي را دارد، در نتیجه دستگاه هاي متنوعی را مـی تـوان بـا اسـتفاده از ایـن خاصـیت

 

 

ساخت. اوایل سـال 1970 دسـتگاه هـاي SAW بـه منظـور فـشرده سـازي پـالس رادار، اسـیلاتورها و

 

فیلترهاي میان گذر در تلویزیون هـاي خـانگی و رادیوهـاي حرفـه اي تولیـد شـدند. فیلترهـاي جدیـد

 

 

SAWبا کارآیی بالا وارد بازار شده اند و تعداد بسیار زیادي (حدود 3 بیلیون در سال) نیز در حال تولید

 

می باشند.

 

شکل .1-1 دستگاه SAW مبنا

 

 

شکل 2-1 حرکت امواج SAW در طول سطح یک ماده جامد1  را نشان می دهد. هنگامی که موج

 

SAW از این سطح عبور می کند، هریک از اتم هاي ماده یک مسیر بیضی شکلی را طی می کند، در

 

حالی که این مسیر براي هر دوره از حرکت موج تکرار می شود. هر چه قدر به عمق نفوذ می کنیم اتم

 

 

هاي کمتري از سطح جا به جا می شوند. بنابراین، این موج در امتداد سطح هدایت می شود. در ساده

 

ترین حالت (یک ماده ایزوتروپیک)، اتم ها در سطحی معروف به صفحه جهتی2  حرکت می کنند.

 

صفحه جهتی، صفحه اي معمولی است که انتشار در آن در جهت مشخصی می باشد.

 

شکل.2-1 حرکت موج سطحی در طول سطح

 

 

2-1 پدیده Piezoelectricity

 

در دستگاه هاي الکترونیکی، لازم است که موج هاي SAW را از یک سیگنال الکتریکـی ورودي تولیـد

 

کنیم و سپس ازاین موج SAW براي تولید سیگنال الکتریکـی خروجـی اسـتفاده کنـیم. عمـل تغییـر

 

الکتریکی به صوتی یا صوتی به الکتریکی تبدیل1 نامیده می شود. به منظور توصیف این پروسه، در ابتدا

 

باید خاصیت Piezoelectricity را شرح دهیم که مشخصه بسیاري از مواد جامد می باشد. در یـک مـاده

 

 

فیزوالکتریک مکانیزمی وجود دارد که بین اختلالات الکتریکـی و مکـانیکی نـوعی تطبیـق و همـاهنگی

 

 

ایجاد می کند. از این رو استفاده از میدان الکتریکی، نیروها و کشش هـاي مکـانیکی ایجـاد مـی کنـد.

 

 

برعکس، یک تغییر مکانیکی، به عنوان مثال تغییر در فشار، میدان الکتریکی و در نتیجه ولتاژ ایجاد می

 

 

کند.

 

پدیده Piezoelectricity در بسیاري از مواد اتفاق می افتد، اما این ماده بایـد 2 anisotropic باشـد، بـه

 

طوري که مشخصه هاي آن به جهت قرارگیري اتم ها در داخل ماده بستگی دارد. معمولاً این به معناي

 

 

آن است که از مواد کریستالی باید استفاده شود. مواد تشکیل دهنده متداول SAW ها کریستال هـاي

 

کوارتز، لیتیم نیوبیت یا لیتیم تانتالیت است که همگی فیزوالکتریک مـی باشـند. در ایـن کریـستال هـا

 

 

حرکت موج SAW مشابه حرکت موج درحالت ایزوتروپیک می باشد با این تفاوت کـه همـراه بـا مـوج

 

 

2 این ماده دارای مشخصات فیزیکی مختلف در سطوح مختلف اندازه گیری می باشد.

 

فصل اول: آشنایی با فیلتر SAW                                                                                                ٨

 

یک میدان الکتریکی نیز وجود دارد. از طرف دیگرچون ماده ناهمـسانگرد مـی باشـد؛ یعنـی مشخـصات

 

 

SAW به جهتی که در آن زیر لایه از ماده اصلی برش داده شده بستگی دارد؛ بنابراین جهت برش باید

 

مشخص شود. نمونه اي از این برش ها در شکل 3-1 نشان داده شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 169

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : مهندسی برق