متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : روش هاي تشخیص خطا هاي امپدانس بالا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق قدرت

عنوان :

روش هاي تشخیص خطا هاي امپدانس بالا

استاد راهنما :

دکتر محمود رضا حقی فام

آذر 1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب  
عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : مقدمه 3
فصل دوم : خطا هاي امپدانس بالا 9
فصل سوم : مروري بر روش هاي شناسایی امپدانس بالا 16
(1-3 روش هاي مکانیکی 17
(2-3 روشهاي الکتریکی 18
(1-2-3 روش هاي ارایه شده در حوزه زمان 18
(2-2-3 روش هاي ارایه شده در حوزه فرکانس 22
(3-2-3 روش هاي ارایه شده در حوزه زمان- فرکانس 32
(4-2-3 روش هاي هوشمند و ترکیبی 34
فصل چهارم : مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا 37
(1-4 مکانیسم جرقه 38
(2-4 مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا 40
فصل پنجم : تبدیل موجک و شبکه هاي عصبی 44
(1-5 مقدمه 45
(2-5 تبدیل فوریه 45
(3-5 تبدیل موجک 50
(1-3-5 تبدیل موجک پیوسته 53
(2-3-5 تبدیل موجک گسسته 55

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب شماره صفحه
(3-3-5 تحلیل چند دقتی سیگنال با استفاده از تبدیل موجک 55
(4-5 شبکه عصبی 57
پیوست ها 67
منابع و ماخذ 68
فهرست منابع لاتین 68
چکیده انگلیسی 71

 

فهرست جدول ها

 

عنوان شماره صفحه
2-1 : جریان خطاي امپدانس بالا براي سطوح مختلف 12
3-1 : رابطه بین مولفه هاي توالی و هارمونیک ها 27
3-2 : مولفه هاي مشخص کننده براي هارمونیک ها 27

 

 

  فهرست شکلها  
  عنوان شماره صفحه
   
     
: 1-1 دامنه جریان خطاي امپدانس بالا 6
: 1-2 نحوه ایجاد خطاي امپدانس بالا 7
:1-3 نحوه ایجاد خطاي امپدانی بالا 8
:2-1 انواع خطا هاي امپدانس بالا 11
:2-2 ماهیت مقاومتی خطا هاي امپدانس بالا 13
:2-3 ایجاد جرقه حین وقوع خطاي امپدانس بالا 14
: 3-1 الگوریتم رله تناسبی 19
: 3-2 الگوریتم رله نسبت به زمین 20
: 3-3 استفاده از هارمونیک دوم و سوم براي شناسایی خطاي امپدانس بالا 23
: 3-4 مولفه هاي متقارن 26
: 3-5 استفاده از تبدیل  براي شناسایی خطاي امپدانس بالا 35
: 4-1 ولتاژ و جریان جرقه 39
: 4-2 مدل emanuel براي شناسایی خطاي امپدانس بالا 40
: 4-3 مدل پیشرفته emanuel 40
: 4-4 مدل خطاي امپدانس بالا 41
: 4-5 مدل خطاي امپدانس بالا 42
: 4-6 مدل خطاي امپدانس بالا 43
: 5-1 قدرت تفکیک پذیري STFT 49
: 5-2 اثر پارامتر هاي مقیاس و انتقال بر تابع موجک مادر نمونه 52
: 5-3 تجزیه یک سیگنال به موج هاي سازنده 53
: 5-4 نحوه انتخاب و مقایسه موجک با سیگنال 54

 

 

        فهرست شکلها
  عنوان شماره صفحه
   
     
: 5-5 نحوه انتقال در طول موجک 54
: 5-6 نحوه تغییر مقیاس در تبدیل موجک 54
5-7 : فضاي تودر تو 56
5-8 : ساختار یک نرون تک ورودي 59
5-9 : توابع محرك مورد استفاده 60
: 5-10 شبکه عصبی پرسپترون 60
: 5-11 فضاي دو بعدي 61
5-12 : شبکه عصبی مورد استفاده 61
5-13 : الگوي غیر خطی 63
5-14 : شبکه عصبی براي xor 63
5-15 : شبکه دو لایه 64

 

چکیده:

 

اتصال کوتاه در سیستم هاي قدرت و سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی یکی از شایع ترین حوادثی می باشد که علاوه بر خطر برق گرفتگی و خسارات ناشی از آن ها منجر به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و عدم تامین انرژي الکتریکی مصرف کنندگان می گردد. دسته اي از اتصال کوتاه هاي تک فاز بوسیله تجهیزات حفاظتی موجود قابل شناسایی نیستند. ازویژگیهاي این اتصال کوتاه ها ، کم بودن دامنه جریان در لحظه برخورد هادي به زمین است که عمدتا ناشی ازمقدار زیاد امپدانسی است که درمسیر جریان خطا قرار می گیرد به همین دلیل این نوع اتصال کوتاه ها را خطاي امپدانس بالا می نامند. در این سمینار هدف مروري بر روش هاي شناسایی این نوع از خطا ها می باشد.

 

مقدمه:

 

به منظور کاهش آثار سوء قطعی برق و حوادثی که در شبکه توزیع رخ می دهد شبکه هاي توزیع به تجهیزات حفاظتی متعددي مجهز می باشند که هریک به طریقی موجب جداسازي بخش آسیب دیده و حفاظت بقیه شبکه می گردد. در یک سیستم توزیع در حدود %75 حوادث ، مربوط به اتصال کوتاههاي تکفاز به زمین می باشند که با توجه به سطح ولتاژ شبکه هاي توزیع ،ساختار فیدر،مقاومت زمین و مقاومت واسط بین هادي وزمین بین %30-%50آنها به کمک حفاظت هاي موجود قابل شناسایی نمی باشند. این نوع اتصال کوتاهها که جریان خطاهاي ناشی از آنها در حد جریان بار و یا کمتر از آن می باشد به خطاهاي امپدانس بالا معروف هستند و عمدتاً دراثر قطع هادي و برخورد آن با با مقاومت بالا ویا قرار گرفتن یک جسم با مقاومت زیاد بین هادي وزمین بوجود می آیند. دامنه جریان ناشی از خطاهاي امپدانس بالا ازحد آستانه تنظیمات رله هاي اضافه جریان و اتصال زمین پایین تر بوده و همین امر باعث عدم موفقیت حفاظت هاي موجود براي شناسایی آنها می شود.

 

از آنجا که ماهیت خطا هاي امپدانس بالا به پارامترهاي متعددي نظیر ساختار فیدر،جنس زمین،رطوبت هواو… بستگی دارد،اغتشاشات ایجاد شده در شکل موج ها جریان و ولتاژ فیدر داراي ماهیتی بسیار متنوع وغیر قابل پیش بینی می باشند و این امر باعث شده و محققین زیادي به ارائه راهکارهاي متنوعی براي شناسایی خطاهاي امپدانس بالا اقدام نمایند و رله هایی در این رابطه ساخته شوند.

 

در این سمینار هدف مروري بر روش هاي شناسایی خطاي امپدانس بالا می باشد.

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

فصل اول: مقدمه

 

 

امروزه انرژي الکتریکی نقش عمده اي در زمینه هاي مختلف جوامع بشري ایفاد می کند و جزء لاینفک زندگی بشر امروزي است. تولید انرژي الکتریکی ، انتقال و توزیع آن سه بخش عمده یک سیستم انرژي الکتریکی بوده که متناسب با نام خود وظیفه تولید انتقال و توزیع انرژي الکتریکی را بعهده دارند . سرمایه گذاري براي یک سیستم توزیع تقریباً معادل سرمایه گذاري براي سیستم تولید می باشد و مجموع سرمایه گذاري درتولید وتوزیع حدود %80 کل سرمایه گذاري درسیستم برق را تشکیل می دهد. لذا می توان دریافت که سیستم توزیع نقش بسیار ارزنده اي در اقتصاد هر کشور بازي می کند و معرف سرمایه گذاریی می باشد که از نظر طرح سیستم ، برنامه ریزي، ساخت و بهره برداري بسیارحایز اهمیت است. سیستم توزیع وظیفه تأمین برق مشترکین را در محل هاي مصرف عهده دار است و پیچیدگی و گستردگی آن به مراتب از شبکه انتقال و فوق توزیع بیشتر است. با توجه به این پیچیدگی و گستردگی و ساختار شبکه هاي توزیع، روزانه اتفاقات متعددي سبب قطع برق مشترکین می شود. که این امر باعث

 

کاهش قابلیت اطمینان سیستم توزیع و انرژي فروخته شده از دید شرکت هاي برق می شود و از دید مصرف کنندگان و مخصوصاً مصرف کنندگان صنعتی کاهش تولید وخسارات وارده به وسایل الکتریکی را باعث می شود و بطور کلی نارضایتی مصرف کنندگان را بهمراه خواهد داشت.

 

به منظور کاهش آثار سوء قطعی برق و حوادثی که در شبکه توزیع رخ می دهد شبکه هاي توزیع به تجهیزات حفاظتی متعددي مجهز می باشند که هریک به طریقی موجب جداسازي بخش آسیب دیده و حفاظت بقیه شبکه می گردد.

 

عمده تجهیزات حفاظتی شبکه هاي توزیع عبارتند از:

 

  • رله هاي اضافه جریان

 

  • بازبستها(ریکلوزرها)

 

  • سکسیونرها

 

  • فیوزها

 

 

  • رله هاي اتصال زمین رله هاي اضافه جریان : این نوع رله ها پرکارترین نوع حفاظت می باشند و با جریان هاي اضافی در یک

سیستم سروکار دارند. از این رله ها نباید به عنوان ابزاري براي حفاظت سیستم دربرابر اضافه بار استفاده کرد امارله انتخاب شده معمولاً با توجه به هر دو نوع خطاي اضافه بار و جریان زیاد تنظیم می شود. بازبستها: بازبست یاکلید وصل مجدد ابزاري است که می تواند شرایط اضافه جریان در اتصال کوتاه تک فاز و فاز به زمین را آشکار و در صورت وجود جریان اضافه در مدار پس از یک زمان از پیش تعیین شده آنرا قطع و سپس بطور خودکار وصل مجدد انجام دهد تا خط بار دیگر در مدار قرار گیرد . اگر خطایی که در آغاز باعث عمل بازبست شده است همچنان وجود داشته باشد، آنگاه پس از تعداد معینی وصل مجدد رله ، مدار را همچنان در حالت قطع نگه می دارد و بخش آسیب دیده را از مدار جدا می کند. سکسیونرها : ابزاري هستندکه پس از عملکرد یک کلید یا بازبست که در بالا دست آن قرار دارد بخش آسیب دیده را از مدار جدا می کند.

 

فیوزها: یکی از ابزار حفاظت در برابر اضافه جریان می باشند در فیوزها عنصري وجود دارد که دراثر عبور جریان گرم می شود و در صورت بیشتر شدن آن از یک مقدار از پیش تعیین شده،کاملاً ذوب می شود. رله هاي اتصال زمین : که روي سیم زمین ترانس ها یا مراکز ستاره ترانسها نصب می شوند و نیز کار حفاظت شبکه هاي توزیع را بعهده دارند و در صورت عبورجریان خطا بیش ازحد تنظیم شده عمل می کنند. رله هاي عدم تعادل بار روي سیم زمین نصب می شوند تا در صورتی که نامتعادلی بار بیش ازحد تنظیم شده باشد. این عدم تعادل بواسطه جریان عبوري از سیم زمین ترانس زمین تشخیص داده شده و موجب عملکرد رله گردد.

 

همانگونه که ملاحظه می شود تقریباً تمام تجهیزات حفاظتی شبکه هاي توزیع اضافه جریان ها را کنترل می کنند که اکثر آنها ناشی از اتصال کوتاهها می باشند. در یک سیستم توزیع در حدود %75 حوادث، مربوط به اتصال کوتاههاي تکفاز به زمین می باشند که با توجه به سطح ولتاژ شبکه هاي توزیع، ساختار فیدر، مقاومت زمین و مقاومت واسط بین هادي و زمین بین %30-%50آنها به کمک حفاظت هاي موجود قابل شناسایی نمی باشند.[1] این نوع اتصال کوتاهها که جریان خطاهاي ناشی از آنها در حد جریان بار و

 

 

یا کمتر از آن می باشد به خطاهاي امپدانس بالا معروف هستند و عمدتاً دراثر قطع هادي و برخورد آن با با مقاومت بالا و یا قرار گرفتن یک جسم با مقاومت زیاد بین هادي وزمین بوجود می آیند. دامنه جریان ناشی از خطاهاي امپدانس بالا همانگونه که در شکل (1-1)نشان داده شده است ازحد آستانه تنظیمات رله هاي اضافه جریان و اتصال زمین پایین تر بوده و همین امر باعث عدم موفقیت حفاظت هاي موجود براي شناسایی آنها می شود.[2]

 

شکل(-(1-1 دامنه جریان خطاي امپدانس بالا

 

علاوه بر مشکلاتی که خطاهاي تکفاز براي شرکت برق و مصرف کننده ها به همراه دارند، این نوع خطا به واسطه برخورد هادي انرژي دار به سطح زمین و عدم تشخیص به موقع توسط رله هاي موجود می توانند براي عابرین خطراتی را به همراه داشته باشند. همچنین از آنجا که %95 این خطاها با جرقه همراه می باشند[3]، وقوع آنها می تواند باعث آتش سوزي و وارد آمدن خسارات فراوان به شبکه و مصرف کنندگان گردد.[4]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 98

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : مهندسی برق