دانلود متن کامل پایان نامه علل فرار دختران از خانه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه  
بيان مساله  
اهميت و ضرورت پژوهشي  
اهداف تحقيق  
متغيرهاي تحقيق  
فرضيه هاي پژوهش  
تعاريف عملياتي متغيرها  

فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش

تعريف فرار  
عوامل موثر بر فرار  
اقسام فرار  
نظريه هاي مختلف شناخت رفتار  
فرار از نظر روانكاوي  
نظريه رواني تربيتي  
نظر بيولوژيكي  
فرار از نظر روانشناختي  
فرار از نظر جرم شناسي  
وضعيت فرهنگي خانواده  
روابط عاطفي خانواده  
چگونگي ارتباط و بهداشت رواني نوجوانان  
ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان  
تاثير مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموز  
كثرت اولاد  
سطح تحصيلات والدين  
مهاجرت  
روابط دختر و پسر  
رشد هويت جنسي  
تحقيقات انجام شده  
فصل سوم(روش تحقيق)
طرح تحقيق  
جامعه آماري  
روش آماري  
ابزار تحقيق  
اعتبار و روايي پرسشنامه  
چگونگي اجراي آزمون  

فصل چهارم

مقدمه  

فهرست جداول و نمودارها

 

الف ويژگيهاي توصيفي دختران

 
جدول شماره 1:  توزيع فراواني پايه تحصيلي و سطح تحصيلي دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.  
جدول شماره 2: توزيع فراواني رشته تحصيلي دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.  
جدول شماره 3: وضعيت شغل پدر دختران فراري گروه نمونه را نشان مي دهد.  
جدول شمار 4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر دختران فراري را ارائه مي دهد.  
جدول شماره 5: وضعيت زنده يا فوت پدر دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.  
جدول شماره 6: وضعيت معتاد بودن يا نبودن پدر دختران فراري گروه نمونه را نشان  مي دهد.  
   
   
ب) يافته هاي

مقدمه

انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي و رواني رنج برده و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است. يكي از اين انحراف ها و آسيب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان يك بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگير نموده است. اين معضل روز به روز گسترش بيشتري مي‌يابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهديد مي‌نمايد.

اگر كودكان و نوجوان كه آينده سازان كشور هستند، در مسير انحراف و بزهكاري قرار گيرند، به زودي جامعه خود را به ورطه فساد و تباهي مي كشانند. بدون ترديد جامعه‌اي قادر است در جهت ترقي گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بيراهه به راه راست و در جهت سازندگي هدايت نمايد.

مسئوليت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراري از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگين تر از مجرمين بزرگسال است. براساس اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. براي جلوگيري از صرف هزينه هاي گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداري افراد از آسيبهاي اجتماعي و مفاسد، و رعايت اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. مطالعه در زمينه آسيب هاي اجتماعي به عنوان ضروري ترين اقدام محسوب مي شود. بنابراين از اينگونه تحقيقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسايي مي‌كند اقدام اساسي جهت پيشگيري از وقوع حوادث و بروزمشكلات رواني مي باشد.

هرگاه والدين، مربيان و مسئولين امور با عوامل بوجود آورنده مشكل آشنا باشند راحت تر مي توانند نسبت به پيشگيري از بروز حوادث اقدام نمايند. داشتن اطلاعات پايه و اساسي پيرامون مشكل براي تصميم گيري در مورد استفاده از روش هاي پيشگيري و درمان، بسيار ضروري مي باشد و با انجام پژوهش هاي مختلف پيرامون مشكل فرار دختران از خانه حقايقي روشن مي گردد كه براساس آن مي توان در اين رابطه اقدام اساسي بعمل آورد.

 

بيان مسأله

در مطالعات علمي، ميزان كجرفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي با شاخص هاي متعددي مثل، شاخص هاي فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي مقايسه شده است و به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب هاي اجتماعي باستثناء خودكشي تنها با بحران هاي اقتصادي رابطه نداشته و جريان زندگي ماشيني و بهزيستي و تعارض هنجارها در پيدايش كج رفتاري ها و بيماري هاي اجتماعي تاثير بيشتري داشته است.

مسائل اجتماعي مثل بيكاري، تراكم جمعيت، محل زندگي نامناست، عدم مراقبت هاي بهداشتي مشكلات آموزشي، بزهكاري جوانان، اختلافات رواني، تعارضات اخلاقي، هزينه جنگ ها وتخريب آنها هر يك زمينه مساعدي براي ناسازگاري هاي اجتماعي است.

در عصر جديد، با پيشرفت تكنولوژي توجه به ارزش هاي مادي و بي توجهي نسبت به امور معنوي، اخلاقي، اعتقادي و اختلاف بين دو نسل (والدين و فرزندان) بيشتر مي شود. در نتيجه تعاملات و روابط انساني در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد مي‌شود. پرورش محيط نامساعد، به بيكاري و ولگردي افراد كمك مي‌كند و ولگردي نيز به نوبه خود به ازدياد ارتكاب جرايم منجر مي شود.

دوران نوجواني، دوره بحراني است كه فرد باغليان احساسات و تغيير حالت هاي آني روبروست، معمولا داراي خلقي سركش است در زمينه تغيير عقايد و ايدئولوژي كنجكاوي به خرج مي دهد و انتظاراتش از زندگي بيشتر مي شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكري است و سعي مي‌كند خود را با معيارهاي جديد و دلخواهش هماهنگ سازد و به همين خاطر با اولياء مدرسه و والدين خودش، اختلاف عقيده پيدا مي‌كند.

معمولا والدين خواستار ارزش هاي سنتي هستند ولي نوجوانان پذيراي اين ارزش ها نيستد و معيارهاي جديد فرهنگي را بيشتر مي پسندند. جوانان استقلال فكري و استقلال در تصميم گيري را حق مسلم خود مي دانند، در حالي كه والدين فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان كودكاني فرض مي كنند كه قدرت تصميم گيري درست را ندارند. با عميق شدن اين اختلافات رابطه عاطفي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و نوجوان احساس خلا وتهي بودن مي‌كند و فضاي منزل و مدرسه را براي خود غير قابل تحمل مي داند و چون در اين دوره قدرت خطرپذيري فرد فوق العاده بالاست، ممكن است براي اثبات حقانيت خود، دست به كارهاي مخاطره آميز بزند و محيط خانواده را ترك كند.

اهميت ضرورت پژوهشي

انسان به عنوان موجودي منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشكلات پيچيده اي دارد كه تحليل و حل  و فصل آنها نياز به تعمق و ديد همه جانبه دارد. هر فرد ظرفيت رواني خاصي دارد كه غفلت از آن جامعه بشري را با تهديد و خطر روبرو مي سازد. امروزه بسياري كودكان و نوجوانان بدون آينده مشخص و اميدوار كننده همراه با احساس اضطراب، بي هويتي، سرگرداني در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌كاراني كه در كانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند نوجواناني هستند كه به نحوي فرار از مدرسه و يا فرار از خانه داشته اند. به ويژه در چند سال اخير آمار فراريان از خانواده رو به فزوني است و متاسفانه تعداد زيادي از اين آمار را دختران تشكيل مي‌دهند كه از نظر جسمي و رواني نسبت به پسران آسيب پذيرتر هستند.

براي مطالعه و بررسي علمي رفتارهاي انساني، بخصوص در زمينه كجروي، هم از لحاظ ذهني به صورت شناخت مفاهيم خاص، و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق  عيني براي گسترش پژوهش هاي علمي در اين زمينه نيازمنديم (فرجاد، 1375).

در هر جامعه براي شناخت چگونگي ماهيت كجروي، ابتدا بايد اطلاعاتي در مورد آن جامعه و هنجارهاي فرهنگيش، يعني آنچه كه به وسيله خود مردم خلق شده و از آن پيروي مي كنند داشته باشيم (همان منبع).

در فرهنگ جامعه ايراني، نوجواناني كه خود مدار هستند و كمتر حاضر به اطاعت و تسليم در برابر اوليا هستند، خاطي به شمار مي روند و همين مسئله باعث تضاد و تعارض بين نوجوان و خانواده مي گردد. فرزند اين خانواده ها، اكثراً به علت فقدان آگاهي لازم، ناپختگي و عدم بلوغ اجتماعي و فكري چاره مشكلش را در فرار مي بينند. بديهي است پس از اقدام به فرار، خطرات زيادي اين فرزندان را كه به راستي سرمايه هاي عظيم اين مملكت هستند تهديد مي‌كند. از يك طرف سلامتي جسمي، رواني و امنيت فرد در معرض خطر قرار مي گيرد و از طرف ديگر سلامتي جامعه تحت تاثير قرار مي گيرد. فرار دختران در مقايسه با فرار پسران به دليل مسائل فرهنگي جامعه و نيز آسيب هاي جدي كه دختران در معرض آن هستند و خصوصيات فردي و جنسي اين گروه، مشكلات بيشتري را براي آنها و خانواده‌هايشان ايجاد مي‌كند. به طوري كه بازگشت مجدد آنها پس از خروج از خانه حتي براي چند روز قابل پذيرش نيست.

اين افراد معمولا براي رفع نيازهاي اوليه خود مثل گرسنگي و داشتن سرپناه مجبورند به سرقت وهمكاري با باندهاي قاچاق و … مي شود و معمولا پس از دستگيري، مدتي را در زندان يا كانون هاي اصلاح تربيت به سر مي برند. در اين مراكز نوجوانان راه هاي بيشتري براي اقدام به بزهكاري ياد مي گيرند و متاسفانه بدون هيچگونه اصلاحي و بدون هيچتگونه توضيحي به علت و ريشه اصلي فرار، به جامعه و خانواه باز گردانده مي‌شود و از آنجا كه مُهر فرزند بد و دانش آموز بد به پيشاني آنها خورده است ايندفعه بيش از پيش تحت فشار رواني قرار مي گيرند و معمولا مجدداً اقدام به فرار مي كنند و  مرتكب جرائمي مثل سرقت، فحشا و يا فروش مواد مخدر مي گردند.

تحقيق حاضر در صدد است با جمع آوري اطلاعات، پيرامون علل بروز مشكل فرار دختران از خانه راهگشاي اقدامات موثر در زمينه پيشگيري و درمان مشكل مذكور باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********