دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

فرهنگسرای موسیقی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف پروژه :

هدف از انتخاب اين موضوع طراحي فضا و مجموعه اي است در جهت  ارتقاي سطح فرهنگ جامعه که شامل : شناخت موسیقی و فرهنگسرای موسیقی – حفظ و توسعه هنر موسيقي – بالا بردن سطح ارزشهاي هنري و فرهنگي شهر مي باشد.

ايده و کانسپت اصلي براي آشنايي بيشتر با طرح پروژه:

کليد سل در موسيقي و نت هاي موسيقي و پنج خط حامل در فرم پلان ، همچنين رهايي از افکار مادي و همراهي با موسيقي و رفتن به اوج ، در شکل گيري حجم پروژه . روند طراحي به صورت پرداختن به اصول كلي با توجه به نكات يا موارد خاص در طراحي فضاي است .

1-2- شرح موضوع:

ایجاد فرهنگسرای موسیقی میتواند بخشی از کوشش های برنامه ریزی شده در جهت شکل گیری فرهنگ جامعه باشد . فرهنگسرای موسیقی های موسیقی ، كتابفرهنگسرای موسيقی  ها، موزه ونمايشگاه ها نمادهای شهری جديدند كه وجودشان نه تنها به ارتقاء فرهنگ بلكه به سلامت جامعه نيز كمك مينماید . فرهنگسرای موسيقی با توجه به نياز جامعه فرهنگی، هنری، پرداختن به عناوين ومسايل مهم بسياری را به عنوان وظيفه پيش رو دارد كه پيشنهاد سياستگذاری برای حفظ وتوسعه فرهنگ جامعه وبالا بردن سواد موسيقيايی از ابتدايي ترين اين وظايف است. فرهنگسرای موسيقی براي تحقق بخشيدن به اين امر ونيز فراهم آوردن شرايط دستيابی به تمامی آرمانهای خويش مراسم وشرايط مختلفی را برپاكرده است كه اين فعاليتها به جز اينكه قصد مطرح نمودن هنر وايجاد فرهنگ را با جلوه ای تأثير گذارتر و فراگيرتر دارد، براي هنر موسيقی بستری را فراهم مي آورد تا درامور سياستگذاری اظهارنظرهای كلان فرهنگ وهنر  كشور نيز دخيل باشدودر جهت عملی شدن اعتلای هنر جامعه گام برمی دارد  .فرهنگسراي موسيقي  ، يک تشکيلات صنفي، غيردولتي و غيرسياسي است که با هدف حفظ، گسترش و معرفي موسيقي و موسيقي‌دانان ايراني بنيان گذاشته می شود.

1-2-2- تعریف فرهنگ

محققان علوم انساني در تعريف موجزي از انسان چنين گفته اند :« انسان، حيواني است با فرهنگ »  اينكه فرهنگ، چه مقوله ايست و، چه معنا يا معناهايي را حمل مي كند خود مبحث پيچيده ايست، اما مراد خود را از مفهوم فرهنگ مشخص كنم تا معلوم باشد كه چه معنايي از آن را در ضمن كاربرد اين واژه در رساله، در ذهن داشته ام. تغيير در ناحيه فرهنگ تا قبل از رنسانس و آغاز عصر روشنگري و به تبع آنها آغاز مدرنيته و به طور كلي، در عصرسنت آنچه فرهنگ انسان را مي ساخت، سنت بود كه به تصور انسان همگي آنها آسماني و الهي و در نتيجه، مقدس و تغييرناپذير بودند. به همين دليل تغيير در ناحيه ي فرهنگ در عصر سنت بسيار به كنديو اغلب به صورت ناخودآگاه و در اثر گذشت زمان انجام مي پذيرفت به همين دليل جوامع سنتي در يك شرايط يكنواخت و يكسان فرهنگي زيست مي كرد و تمام افراد جامعه چه در ناحيه ي باورها، چه در ناحيه ي احساسات و چه در ناحيه ي نيازها بسيار شبيه به هم بودند. ولي با غلبه ي فرهنگ مدرن بر فرهنگ سنتي و حاكم شدن خرد مدرن و از ميان رفتن تقدس باورهاي سنتي، توجه انسان از آسمان به زمين، و از خدا به انسان معطوف شد و اين چنين شد كه انسان جديد با تفكر اومانيستي، باورهاي سنتي را به چالش كشيده و، باورهاي جديد مبتني بر عقل را جايگزين آنها كرد. حال ديگر آنچه ماندگاري باورهاي انسان را ضمانت مي كرد نه ارزش گذاري نهادهاي رسميِ ديني بود، و نه قرب و بعد آنها به آسمان بلكه ميزان  شواهد و دلايل عقلانيِ به سود آن اعتقادات بود كه به آنها قدرت و مانايي، مي بخشيد.با مشخص شدن تفاوت انسان سنتي و انسان مدرن به راحتي مي توان تفاوت عمد ه ي جوامع سنتي و جوامع مدرن را نيز، درك كرد. هر چه جامعه سنتي به لحاظ فرهنگي متصلّب و تغييرناپذير بود، جامع ي مدرن پويا و تغييرپذير، ميباشد و همواره افرادي در ميان اين جوامع به نظر يه پردازي و در نتيجه، تغيير فرهنگ اشتغال دارند.

1-2- 3- توسعه فرهنگي توسط فرهنگسرا :

فرهنگ جامعه همواره در تحول و تطور است و، اگر تغييرات كنترل شده (كنترل تغييرات فرهنگ : ساز و كاري انديشيده شود كه، بوسيله ي آن فرهنگ جديد به« توسعه فرهنگي » ساحت آگاهي مردمان بيشتري برسد) نباشند خود مي توانند عامل مشكلات عديده اي باشند؛ بنابر این براي جلوگيري از اين بيمار يهاي فرهنگي ، بايد چاره انديشي كرد. در جامعه همواره كساني كه به ارائه نظريه و بطور كلي به بالندگي فرهنگ مي پردازند از جمعيت زيادي  برخوردار نمي باشند؛ عامه مردم تنها مي توانند استفاده كننده هاي اين فرهنگ ها باشند. اگر در جامعه ايي سياست گزاران فرهنگي نتوانند شرايطي را مهيا كنند كه مردمان بيشتري به فرهنگ جديد دسترسي پيدا كنند، در آن صورت آن جامعه نتوانسته است، در مسير توسعه گام بگذارد .آراء و نظرات تازه كه توسط نظريه پردازان جامعه براي حل مسائل نظري و يا رفع مشكلات عملي انسان بوجود مي آيند، اغلب براي عامه مردم قابل فهم و در نتيجه، قابل استفاده نيست. به همين دليل همواره به لحاظ فرهنگي فاصله ايي بين نظريه پردازان و عامه مردم وجود دارد، كه باعث مي شود، اكثريت افراد جامعه قادر به درك نظريه هاي جديد نباشند، نظريه هايي كه براي حل مسائل و يا رفع مشكلات همين مردم ايجاد شده اند.بنابراين سياست گزاران فرهنگي بايد شرايطي را در جامعه طراحی کنند « سياست هاي توسعه فرهنگي » ، تا گروه ديگري از افراد جامعه و مورد نياز فرايند توسعه كه از آنها به روشنفكران و هنرمندان تعبير مي كنيم، به لحاظ كمي و كيفي رشد يابند. اين قشر در فاصله بين نظريه پردازان و عامه مردم قرار مي گيرند تا بدينوسيله فكر و نظر ارائه شده توسط نظريه پردازان را به زباني عامه فهم براي عموم مردم، ارائه كنند تا براي آنها قابل استفاده باشد. اگر چنين امري محقق شود، مي توان ادعا كرد كه گام مهمي در مسير توسعه فرهنگي برداشته ايم. از آنچه در مورد روشنفكران و هنرمندان گفته شده؛ اين چنين برمي آيد كه، اهميت اين لايه اجتماعي در فرايند توسعه به هيچ روي كمتر از نظريه پردازان نيست و، غيبت آنها به همان اندازه خطرآفرين است كه عدم حضور پديدآورنده گان انديشه؛ بنابراين، در يك جامعه همواره بايد نهادهايي باشند كه به تربيت اين افراد در سطح جامعه دست بزنند. با توجه به مطالب فوق، با اندكي مسامحه و صرفاً جهت فهم آسا نتر موضوع، مي توان افراد جامعه را از منظر فرهنگي (كاركرد آنها در فرايند توسعه) به سه گروه يا لايه ي اجتماعي تقسيم كرد كه به شرح زيرند لايه ي اول: نظريه پردازان؛ كه همواره در جامعه از جمعيت كمي برخوردارند.لايه ي دوم: هنرمندان و روشنفكران؛ كه جمعيت آنها نسبت به لايه ي اول بيشتر است.لايه ي سوم: عامه ي مردم؛ كه بيشترين جمعيت را در بين اين سه گروه دارند.هر چه ارتباط، ميان اين سه لايه فرهنگي جامعه از كيفيت بالاتر و دوام بيشتري برخوردار باشد، مي توان ادعا كرد، كه، جامعه در مسير توسعه گام برمي دارد. زيرا به اين ترتيب افكار، آراء و نظرات بواسطه ي لايه دوم به ساحت آگاهي لايه سوم مي رسد. كه البته اين نيازمند آن است كه:

اولاً: شرايط و بستر لازم، جهت تربيت نظريه پردازان يعني لايه اول و روشنفكران و هنرمندان يعني، لايه دوم فراهم باشد.ثانياً: ساز و كار مناسب براي در تماس مداوم بودن اين سه لايه انديشيده شود.نكته اي كه لازم است در اينجا به آن پرداخته شود، اين است كه، فرهنگسرا به عنوان يك كالبد معماري  تنها يكي از راهكارهايي است كه با هدف ايجاد شرايط مناسب براي رويارويي اين لايه هاي فرهنگي جامعه و خصوصاً لايه هاي دوم و سوم ايجاد شده است و، هدف نهايي آن كمك به فرايند توسعه فرهنگي است.كاركرد فرهنگسراي موسيقي  هاي موجوددر راستاي تامين هدف عمده فرهنگسراي موسيقي  – يعني كمك به توسعه ي فرهنگي- دو فعاليت اصلي در آن جريان دارند:

-1 آموزشي

-2 برگزاري محافلي در رابطه با موسيقي

عملكرد آموزشي: آموزش افراد و شكوفا كردن استعدادهاي آنها براي فراگرفتن همه ي مواردي است كه، به واسطه ي آنها بتوانند ايده هاي جديد موسيقي خلق شده را تجسم بخشيده و به زبان لايه سوم جامعه ارائه كرده ودر معرض استفاده آنها قرار دهند. يعني، افرادي در اينجا، تحت آموزش قرار مي گيرند، تا همه ي توانايي هاي لازم را براي متبلور كردن موسيقي بيابند و به زبان دقيق تر آموزش هنرمند و روشنفكر. بر اين اساس در حال حاضر مهمترين فعاليت فرهنگسراي موسيقي  همين است زيرا هر چه آموزش اين افراد به عنوان حلقه اتصال لايه اول و لايه سوم از سطح بالايي برخوردار باشد مشكل فاصله فرهنگي كمتر مي شود.

عملكرد نمايشي: آنچه فرهنگسراي موسيقي  در پيوند با اين وظيفه ي محول به خود انجام مي دهد تامين فضاها و شرايط لازم براي تقابل فراورد ه هاي موسيقيايي و استفاده كنندگان است كه بسته به نوع فرآورده ي موسيقيايي شكل و فضاي اين تقابل تغيير می كند. با توجه به اينكه حضور مردم در فرهنگسراي موسيقي  با نيروهاي انگيزاننده ممكن است و در واقع، نيروهاي مجبوركننده جايي در اين فرايند ندارند، بايد نوع اين تقابل و فضايي كه در آن انجام مي شود و تمام شرايط حاكم در جهتي باشد كه، انگيزه را براي حضور همواره افزايش دهد.از آنچه گفته شد، چنين برمي آيد كه در واقع، در فرايند توسعه و رشد فرهنگي، كالبدي مثل فرهنگسراي موسيقي  در جهتي شكل يافته كه ارتباطي تنگاتنگ با لايه ي دوم (هنرمندان و روشنفکران )و لايه سوم (عامه ی مردم ) دارد و هر چه فرهنگسراي موسيقي بتواند افراد متخصص را در سطح بالايي از نظر كيفي و كمي آموزش دهد و در تقويت اين ارتباط موثرتر باشد، در انجام رسالت خود موفق تر خواهد بود.در فرهنگسراي موسيقي  علاوه بر اين دو عملكرد،كاربري هاي جنبي از قبيل تفريحي، تجاري و… هم وجود دارند كه هر چند ابزاري هستند براي رسيدن به هدفي ديگر، ولي در جاي خود از اهميتي بسيار برخوردارند.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : معماری و شهرسازی