دانلود متن کامل پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و… ایفاء تعهد ناممکن می­گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه­ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور ـ در شرایطی ـ موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در حقوق ایران با ایجاد فورس ماژور در صورتی می­توان مطالبه خسارت کرد که متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد. ولی در کنوانسیون پس از وقوع فورس ماژور می­توان غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. در راستای تبیین این مساله این تحقیق در چهار فصل به رشته نگارش درآمده است. در ابتدا مفهوم و اوصاف تعهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن  تبیین شده، سپس به ذکر مفهوم تعذر و احکام آن پرداخته و در انتها، آثار عدم امکان اجرای قرارداد آورده شده است.

کلید واژه: انحلال، قرارداد، تعهد، تعذر، خیار تعذر تسلیم، کنوانسیون بیع بین المللی کالا.

 

فصل اول : مفهوم، شرایط و ارکان تعهد 1

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد 2

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح 2

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی 4

ج ـ اوصاف تعهد 4

گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها 6

الف ـ ارکان تعهد 6

ب ـ تفاوت تعهد با عقد 7

ج ـ رابطه تعهد با قرارداد 11

گفتار سوم: تاريخچه كنوانسيون بیع بین المللی کالا 13

فصل دوم : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن 15

گفتار اول: مفهوم و اقسام انحلال قرارداد 16

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح 16

ب ـ  اقسام انحلال 17

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد 18

الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18

1 ـ خيارات 18

1 ـ 1 ـ واژه خيار در لغت و اصطلاح 18

2 ـ 1 ـ خيار در فقه 19

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20

5 ـ 1 ـ ويژگيهاي خيار 20

6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21

7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24

1 ـ 7 ـ 1 ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي 24

2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضين 26

2 ـ شرط فاسخ 28

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28

2 ـ 2 ـ قلمروي نفوذ شرط فاسخ 29

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29

4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30

5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خيار شرط 31

6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدني 32

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعليقي 32

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33

1 ـ انفساخ 33

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33

2 ـ 1 ـ ويژگيهاي انفساخ 34

3 ـ 1 ـ مصاديق انفساخ در حقوق ايران 34

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36

3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» 39

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ايران 39

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسليم در فقه 39

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسليم 39

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم و تسلّم در لغت 39

4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهيت تسليم 39

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم فعلي ـ تسليم حكمي 39

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسليم 39

7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسليم 39

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39

10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسليم در فقه، حقوق ايران و كنوانسيون 39

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسليم مبيع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكيت 39

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضي 39

3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئيديه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضي 39

2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن 39

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39

14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خيار تعذر تسليم 39

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39

2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگيري خيار تعذر تسليم 39

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خيار تعذر تسليم در حقوق موضوعه ايران 39

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع در انظار مختلف 39

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ويژگيها و آثار قاعده تلف مبيع 39

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبيع قبل از قبض 39

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع قبل از قبض در قانون مدني ايران 39

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبيع 39

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39

5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39

3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشي از رسيدگي قضايي 39

2 ـ بطلان قرارداد 39

1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39

2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39

3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39

فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39

گفتار اول: تعذر 39

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39

1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39

2 ـ اقسام تعذر 39

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ايران 39

4 ـ رابطه تعذر با تلف 39

5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجراي تعهد 39

ب ـ علل عدم امكان اجراي قرارداد 39

1 ـ علل مادي 39

1 ـ 1 ـ تلف 39

1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشي از موضوع تعهد 39

2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39

3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39

4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39

2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39

3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39

2 ـ علل شخصی 39

1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39

2 ـ 2 ـ حجر 39

3 ـ عدم امكان قانوني اجراي تعهد 39

4 ـ علل دیگر 39

1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39

2 ـ 4 ـ عدم امكان عيني اجراي تعهد 39

3 ـ 4 ـ حادث شدن شرايط سخت غير قابل پيش بيني 39

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39

گفتار دوم: احکام تعذر 39

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39

1 ـ حکم دگرگوني شرايط اجراي قرارداد 39

2 ـ حکم تعذر یا عدم اجراي بخشي از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39

4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39

1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39

2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39

6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غير ممكن شدن اجراي قرارداد 39

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39

1 ـ بدل حيلوله 39

فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39

گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39

الف ـ تعريف و منشاء مسئوليت 39

ب ـ مسئوليت قراردادي در اصطلاح 39

ج ـ شرايط مسئوليت قراردادي 39

د ـ تقصير قراردادي 39

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ز ـ تأثير عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39

الف ـ مقايسه مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي 39

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39

1 ـ وجود ضرر 39

1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39

3 ـ وجود رابطه سببیت 39

ج ـ اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت قهري 39

1 ـ قوه قاهره 39

2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39

3 ـ فعل شخص ثالث 39

د ـ تقصير زيان ديده 39

ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39

و ـ حق انتخاب بين مسئوليت قراردادي و قهري 39

نتیجه گیری و پیشنهادها: 39

فهرست منابع و مآخذ 39

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

 [3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

 [4]ـ همان، ص45.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 153

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********