دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانين موضوعه کشور ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسي

موضوع:

بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن

در فقه و قوانين موضوعه کشور ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّدحسن محمّدي مظفّر

استاد مشاور:

دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله

سال تحصیلی 1395-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                                                  1

مقدمه                                                                                  2

1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3

2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            6

3 – اهداف تحقیق                                                           6

4 – پرسش های تحقیق                                                             7

5 – فرضیه های تحقیق                                                            7

6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    8

7 – روش تحقیق                                                              13

8 – ساختار تحقیق                                                          13

9 – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                             14

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق                                                                                 15

1-1 جرم انگاری                                                             17

1-1-1 اقسام جرم انگاری                                                18

1-1-2 معیارهای جرم انگاری                                           18

1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)                   19

2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)             19

3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)                        20

4- معیار پالایش(Filtering)                                           21

1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه        22

1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات                                        22

1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی                    23

1-2 جرم                                                                 24

1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف                                     25

1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات                                           27

1-3 جرایم منافی عفّت                                                            28

1-3-1 غرایز جنسی                                                   28

1-3-2 انحرافات جنسی                                                     30

1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           30

1-4 گوشی هوشمند                                                            32

فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    33

2-1 مشكلات تقنيني                                                          34

2-1-1 حقوق جزا                                                      34

2-1-1-1 حقوق كيفري ماهوي                                      36

2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومي و  اختصاصي         37

2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزاي عمومي         37

1 – تعريف                                   37

2 – ماهيت                                   38

3 – ركن مادي (فعل مرتكب)                  38

4 – حدود مسئوليت كيفري                     39

2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزاي اختصاصي              40

2-1-1-1-2 چالش هاي حقوقي جزاي ماهوي                     43

2-1-1-2 حقوق كيفري شكلي                                       44

2-1-2 مسائل و مشكلات آئين دادرسي كيفري                                45

2-1-2-1 تحقيقات مقدماتي                                       45

2-1-2-2 تفتيش و ضبط داده ها                                         46

2-1-2-3 جمع آوري، ذخيره و ارائه ي ادله ي اثبات                  48

2-2 راهكارهاي مبارزه                                                         50

2-3 حقوق كيفري ايران                                                          54

2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        57

2-4-1 عنصر قانوني                                                        59

2-4-2 عنصر مادي و صور مختلف تحقق بزه                                  59

الف: جرايم دسته اول                                              60

ب: جرايم دسته دوم                                                 61

ج: جرايم دسته سوم                                                 61

2-4-3 عنصر رواني                                                   68

2-4-4 ضمانت اجرا                                                   69

2-4-5 كيفيت مشدده                                                        72

2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا                                                73

2-4-7 معاونت در جرم                                                     73

2-4-8 شروع به جرم                                                        74

2-4-9 كيفيات مخففه                                                      74

2-4-10 اعمال تعليق و آزادي مشروط                                        75

2-5 تجاوز به حريم خصوصي                                                     75

2-5-1 عنصر قانوني                                                        76

2-5-2 ركن مادي                                                      76

2-5-3 عنصر رواني                                                   80

2-5-4 ضمانت اجرا                                                   81

فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         82

3-1 گسترش تدابير امنيتي                                                     83

3-1-1 تعريف تدابير امنيتي                                           84

3-1-2 تبيين امنيت سيستم هاي الکترونیکی و شبكه اي                            85

3-2 مسائل علوم جنايي                                                  89

3-2-1 پيشگيري از جرايم الکترونیکی و اينترنتي                                                89

1- تدابير امنيتي اختياري براي كاربران                                       90

2- اجراي تدابير امنيتي                                                           91

3- آموزش و ارعاب مرتكبين بالقوه                                             92

3-2-2 بزه ديده شناسي                                                   93

3-3 پيشگيري جرم شناختي از جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي                      96

3-3-1 روش هاي پيشگيري وضعي                                           97

3-3-1-1 پيشگيري بزه ديدگي جنسي                                    97

3-3-1-1-1 ماهيت جرايم بدون بزه ديده                     97

3-3-1-1-2 نقش بزه ديده در وقوع جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي        99

3-3-1-2 استفاده از ظرفيت هاي اخلاقي با هدف پيشگيري از بزه ديدگيِ جنسي       100

3-3-1-2-1 بررسي نقش رعايت حجاب شرعي در پيشگيري از بزه ديدگي جنسي  101

3-3-1-2-2 آموزه هاي قرآن كريم در مورد حجاب زنان                101

3-3-2 پيشگيري جامعه مدار با اتكاء به شناخت ويژگي هاي اجتماعي         103

3-3-2-1 تجويز آموزش و تربيت جنسي در مراحل مختلف رشد فردي و اجتماعي         107

3-3-2-1-1 ماهيت برنامه هاي آموزشي – تربيتي جنسي                108

3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه هاي آموزشي و تربيتي جنسي        109

3-3-2-1-3 موضوعات و مصاديق آموزش جنسي           111

3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلي و علايم بلوغ جسمي و بازتاب رواني آن                          111

الف: در جنس موافق                             111

ب: در جنس مخالف                         113

3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گيريِ آميزش جنسي         114

3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  115

3-3-2-2 تسهيل و تشويق ازدواج در ابعاد مختلف                             115

3-3-2-2-1 نقش پيشگيرانه ازدواج دائم                                   115

3-3-2-2-2 نقش پيشگيرانه ازدواج موقت                            117

3-3-2-2-2-1 اهداف متعه يا ازدواج موقت با توجه به ضرورت هاي اجتماعي      117

3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعي و ازدواج موقت             119

3-3-2-2-2-3 روش هاي بهره گيري از نقش پيشگيرانه ازدواج موقت         122

3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام                                    124

3-5 تأمين اجتماعى مناسب                                                      126

3-6 درمان از طريق هیپنوتیزم (تلقين در خواب مصنوعي)                                127

3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم                                 128

3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد                                         129

نتيجه گيري                                                                          131

پیشنهادها                                                                            134

منابع                                                                                  137

 

چکیده:

در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غير ملموس بودن آنها در مقايسه با جرايم منافي عفّت كلاسيك، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ايران از كشورهايي محسوب مي گردد كه با تأخير، در زمينه جرم انگاري جرايم محيط سايبر اقدام نمود و در اين زمينه تا رسيدن به جايگاه مناسب، مسيري طولاني را بايد سپري نمايد. البته در اين زمينه اقدامات مجدّانه اي انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانين و آموزش افراد و با توجّه به زمينه هاي مذهبي و فرهنگي كشور ايران، در آينده اي نزديك شاهد نتايج قابل قبولي خواهيم بود.

 

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، گوشي هاي هوشمند، جرايم منافي عفّت، مجازات، قوانين موضوعه

 

مقدّمه

بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گيدنز، 1383: 153)

موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاري، 1380: 280 – 281)

در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.

برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)

ولی با بررسی نگارش هاي مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

 

1- بیان مسأله تحقیق

عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.

در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است كه شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانيد كه طبق مدارك و شواهد موجود، اولين فيلم بلند تاريخ سينماي جهان كه با دوربين يك گوشي (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فيلمي بوده است با نام Olive (زیتون) كه در سال 1390 توسّط كارگرداني ايراني به نام هومن خلیلی در آمريكا كليد خورد. (سرویس خبري سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازيابي شده در تاريخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد.

فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست!

همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابي از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند.

جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقيقي از نسبت جرايمي كه اعلام مي شود در مقايسه با جرايمي كه واقع شده است وجود ندارد. همينطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالي، 1381: 110-127)

دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نيري، 1388: 117) مانند آیه 12 سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا …» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع كافى، عين الحياة، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملي، 1374، 28: 162)

به هر ترتيب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 171

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********