دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی  مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان تربت جام

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان تربت جام می باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مي باشد و نمونه مورد بررسي20 مدرسه است كه  27 درصد از مدارس جامعه آماري را شامل مي شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني،درصد، ميانگين) و آمار استنباطي(آزمون T) استفاده شده است و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاري دارند، اين مدارس از نظر فضاهاي آموزشي، اداري، پشتيباني، گردش، زيربناي ساخت و فضاي باز محوطه مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مي باشد. از نظر همجواري مدارس با كاربري هاي سازگار وضعيت نسبتاً مطلوب مي باشد. فضاي پرورشي اين مدارس پايين تر از استانداردهاي لازم مي باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي بوده، در هيچكدام از مدارس كلاس تجربي، اتاق سمعي وبصري، اتاق كامپيوتر، سالن غذاخوري، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نيز فاقد كتابخانه مي باشند. در هيچكدام از مدارس مربي بهداشت، مربي پرورشي و مربي ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات ياد شده 96 درصد مدارس از كارآيي داخلي و برون داد مناسبي برخوردار بوده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه ……………………….. 1

2-1 بيان مسأله …………………… 2

3-1 ضرورت و اهميت تحقيق……………. 4

4-1 سوال‌هاي تحقيق ………………… 7

5-1 هدف تحقيق …………………… 10

6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح 11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق …. 13

مقدمه………………………….. 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي . 15

1-1-2 اهداف اعتقادي…………….. 15

2-1-2 اهداف اخلاقي ……………… 16

3-1-2 اهداف علمي و آموزشي ………. 16

4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري ……….. 16

5-1-2 اهداف اجتماعي ……………. 16

6-1-2 اهداف زيستي ……………… 17

7-1-2 اهداف سياسي ……………… 17

8-1-2 اهداف اقتصادي ……………. 17

2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي .. 17

3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي 20

4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي .. 22

1-4-2 منابع انساني …………….. 22

2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي 23

1-2-4-2 منابع كالبدي ………….. 23

2-2-4-2 منابع تجهيزاتي ………… 25

3-4-2 منابع مالي ………………. 25

5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان 26

6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم    28

7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي 29

8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه…………… 30

9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس. 32

1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن 32

2-9-2 ترك تحصيل ………………. 34

3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه…… 35

10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس 37

1-10-2 ترس از مدرسه …………… 37

2-10-2 فرار از مدرسه ………….. 37

3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني …. 38

4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته . 39

5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه 39

6-10-2 اضطراب ………………… 40

7-10-2 بي نظمي در سلوك ………… 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق …….. 41

12-2 فضاهاي آموزشي مدارس …………. 42

1-12-2 كلاس درس نظري …………… 42

2-12-2 كلاس درس تجربي…………… 43

13-2 فضاهاي پرورشي ………………. 45

1-13-2 كتابخانه ………………. 46

2-13-2سالن چند منظوره …………. 46

3-13-2 نمازخانه ………………. 47

4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي …… 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه…. 47

14-2 فضاي اداري …………………. 47

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي ……. 49

1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي ……….. 49

2-15-2 آبخوري دانش آموزان ……… 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو……… 49

4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل……. 49

16-2 فضاهاي گردش ………………… 52

1-16-2 راهروها…………………… 52

2-16-2 پله‌ها…………………….. 52

17-2 فضاهاي باز يا محوطه …………. 53

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح……… 53

2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري.. 53

3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه…….. 54

18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش………. 57

1-18-2 كاربري‌هاي سازگار………… 57

2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار ……… 57

3-18-2 جهت يابي ………………. 57

4-18-2 شعاع دسترسي ……………. 58

19-2 انجمن اوليا و مربيان ………… 58

20-2 پيشينه تحقيق………………… 61

فصل سوم : روش تحقيق………………… 66

مقدمه ………………………….. 67

1-3 روش تحقيق……………………. 67

2-3 جامعه آماري………………….. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گيري………… 67

4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات …… 68

5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها………. 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…….. 70

تجزيه و تحليل سوال 1……………… 71

تجزيه و تحليل سوال2………………. 75

تجزيه و تحليل سوال3………………. 76

تجزيه و تحليل سوال 4……………… 77

تجزيه و تحليل سوال 5……………… 82

تجزيه و تحليل سوال 6……………… 85

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها 88

تجزيه و تحليل سوال 7……………… 89

تجزيه و تحليل سوال8………………. 91

تجزيه و تحليل سوال9………………. 91

تجزيه و تحليل سوال10……………… 92

تجزيه و تحليل سوال11……………… 93

تجزيه و تحليل سوال 12…………….. 95

تجزيه و تحليل سوال 13…………….. 96

تجزيه و تحليل سوال 14…………….. 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ………… 98

1-5 مقدمه ………………………. 99

2-5 بحث و نتيجه گيري ……………. 100

3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق…………. 100

4-5 محدوديت‌هاي پژوهش…………….. 108

5-5 پيشنهادها…………………… 109

الف. پيشنهاد كاربردي…………….. 109

ب. پيشنهاد پژوهش………………… 111

 

 

فهرست جداول                                          صفحه

 

جدول (1-2) مواد درسي وساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان ………………………………………………. 21

 

جدول (2-2) حداقل ، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس………………………………………………………..                                                   44

 

جدول (3-2) استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي……………………………………………………..                                                  45

 

جدول (4-2) استانداردهاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي …………………………………………………. 48

 

جدول (5-2) استانداردهاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي ……………………………………………………..        50

 

جدول (6-2) استانداردهاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي ……………………………          51

 

جدول (7-2) استانداردهاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي ……………………………………………………… 54

جدول (8-2) تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي …………………………………………………………….         55

 

جدول (9-2) استانداردهاي سطوح خارجي مورد نياز به متر مربع در مدارس روستايي ……………………….        56

 

جدول (10-2) شعاع دسترسي……………………………………………………………………………………………………….                 58

 

جدول (1-3) توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر بر حسب منطقه وجنسيت در سال تحصيلي

87-1386……………………………………….. 68

 

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها…………… 71

 

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها………………. 72

 

جدول (3-4) سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل 75

 

جدول (4-4) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل……………………………………………..   76

 

جدول (5-4) سرانه فضاي اداري اتاق استراحت معلمان براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل…………………………….. 77

جدول (6-4) سرانه فضاي اداري (انبار داري) براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل…………………………………… 79

 

جدول (7-4) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در كل… 80

 

جدول (8-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هردانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت وشستشو………………………… 82

 

جدول (9-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل سرويس هاي بهداشتي……………………………….. 82

 

جدول (10-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبخوري…………………………………….. 83

 

جدول (11-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبدارخانه…………………………………. 83

 

جدول (12-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در كل……………………………………………… 84

جدول (13-4) سرانه فضاي گردش براي هر دانش در كل…….. 86

 

جدول (14-4) مقايسه ميانگين سرانه هاي موجود در استانداردهاي مطلوب………………………………………………. 88

 

جدول (15-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل 89

 

جدول (16-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز دركل 91

 

جدول (17-4) نور كلاس…………………………….. 92

 

جدول (18-4) رنگ كلاس …………………………….. 92

 

جدول (19-4) رنگ اداري …………………………… 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها………………………… 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس……………………. 94

 

جدول (22-4) مربوط به كاربري هاي سازگار……………. 94

 

جدول ( 23-4) مربوط به كاربري هاي ناسازگار………….. 94

 

جدول (24-4) مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن…………………………………….   95

 

جدول (25-4) مربوط به وضعيت آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي مدارس 96

 

جدول ( 26-4) وضعيت انجمن اولياء و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهر ستان فريدون شهر…………………………….   97

 

جدول (27-4) كارائي داخلي مدارس ابتدايي روستايي شهر ستان فريدون شهر…………………………………………… 98

 

 

فهرست نمودارها                                            صفحه

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن………………………………………………………………….72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….73

 

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضاي آموزشي در هر مدرسه …………………………………………………………74

 

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضاي پرورشي در هر مدرسه ………………………………………………………75

 

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداري (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………77

 

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضاي اداري (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..78

 

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضاي اداري در هر مدرسه ………………………………………………………….79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي در هر مدرسه ………………………………………84

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضاي گردش در هر مدرسه……………………………………………………….86

 

نمودار (10-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل …………………………………….89

 

نمودار (11-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آ…………………………………………………………….90

 

نمودار (12-4) مربوط به فراواني پاسخهاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن………………………….94

 

     فصل اول

كليات تحقيق

 

1-1 مقدمه                                                          

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشي مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، 1371).

از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور[1] ، 1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1371).

نظام آموزش ابتدایی[2]، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1376).

 

نگاه کلی به وضعیت آموزش وپرورش به ویژه آموزش ابتدایی، در جهان در دهه پایان قرن بیستم نشان می دهد؛ از یک سوء به رغم اعلامیه حقوق بشر، که حق آموزش را یکی از حقوق مسلم انسان اعلام نموده است. حدود یک پنجم ازجمعیت کره زمین هنوز از کسب مهارتهای پایه سواد بی بهره اند  و حدود یک پنجم ازکودکان واجب التعلیم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدرسه راه نمی یابند و سالانه به انبوه بی سوادان می پیوندند و از سوی دیگر در این کشورها حدود یک چهارم از کودکان واجب التعلیم در مدارس ابتدایی، قبل از پایان دوره به علت افت تحصیلی و بدون کسب  مهارت لازم برای اشتغال، وارد بازار کار می شوند و به تدریج برجمعیت بی سوادان و بیکاران می افزایند (مشایخ،1373).

همچنین مطالعات اخیر یونسکو درباره ضایعات دوره ی ابتدایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نشان می دهد که در ا کثریت کشورهای مورد مطالعه 10 تا 30 در صد از دانش آموزان این دوره ها را، مردودین تشکیل می دهند و نتیجه تکان دهنده دیگر این مطالعه، نرخ بالای رهاکنندگان مدرسه در دوره ابتدایی است ( کومبز1. 1985؛ ترجمه آل آقا، 1373).

آموزش و پرورش یک حق عمومی است و عملیات مربوط به این حوزه مهم در زمره مسؤلیت های جامعه و در قلمرو سیاستهای عمومی و دولتی قرار می گیرد و می تواند به عنوان عاملی برای عدالت مورد توجه قرار گیرد، زیرا هیچ جامعه ای بدون آموزش و پرورش استوار، نمی تواندسودای برابری و عدالت را در سر بپروراند (آقا زاده،1384). بنابراین شرایط اقلیمی، جمعیت کم و بسیار پراکنده، مشکلات اقتصادی، نیاز به نیروی کار کودکان به عنوان منبع کسب در آمد نمی تواند مانع ارائه خدمات مناسب آموزشی باشد. از آنجائیکه یادگیری فقط در کلاس درس اتفاق نمی افتد، بلکه در و دیوار مدرسه نیز همانند معلم و کتاب برای دانش آموزان حامل پیام هستند و کتابهای پاره و کثیف، تخته فرسوده و نامناسب، بی رغبتی و بی نظمی را تداعی می کند و دستشویی های تمیز، میز و نیمکت منظم و آراسته، بهداشتی زندگی-

1.Combs

کردن را آموزش می دهند. بنابراین محیط و فضای فیزیکی مدرسه و خانه در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی حامل پیام برای دانش آموزان می باشند و بر میزان یادگیری و رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت روانی آنان تا ثیر می گذارد (نوید ادهم،1382).

آموزش و پرورش، مسئول شکوفایی استعدادهای افراد می باشد؛ جامعه شناسان آن را وسیله ی اداره و کنترل جامعه تعریف نموده اند و آن را مترادف جامعه پذیری1 دانسته اند. به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (صافی،1373). برای توسعه نظامهای آموزشی و برای رسیدن به آینده بهتر، ساز و کار یک نظام ارزیابی می تواند نقش یک آینه را برای نظام آموزشی بازی کند؛ تا تصمیم گیران و برنامه‌ریزان بتوانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از آن تصمیم های  لازم را جهت بهبود و پیشرفت  فعالیت ها برای رسیدن به بازده مورد نظر اتخاذ کنند (بازرگان، 1375). از آنجائیکه متولیان آموزش و پرورش، مسئول ساخت شخصیت، منش و سلوک انسانی اند و رسالت عظیمی برعهده آنان قرار گرفته است؛ از این نظر این نهاد جایگاه ویژه ای در بین سازمان های دیگر دارد و سلامتی و تعادل انسانها تا حدود زیادی بستگی به کیفیت آموزش دارد.

2-1 بیان مسأله

امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت  و کیفیت آموزش و پرورش یکی از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی دخیل می باشد. در این میان آموزش ابتدایی، به عنوان یکی از زیر نظام های آموزش و پرورش و اولین دوره آموزش رسمی و عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دوره را دوره تأدیب، خلاقیت و بروز استعدادهای  عمومی گفته اند (شکوهی، 1374).

[1]. Socialization

 

به نظر متخصصان تعلیم و تربیت، مهم ترین و اساسی ترین مقطع نظام آموزشی، مقطع ابتدایی است که در ایجاد تحولات اساسی در جوامع و پیشرفت آنها نقش مهمی را ایفا می کند. اما آموزش ابتدایی زمانی در پیشرفت ملت ها مؤثر واقع می شود که کیفیت مناسبی به آن حاکم باشد. بی تردید کیفیت در نظام آموزش ابتدایی پیش نیاز تو سعه منابع انسانی برای جوابگویی به تقاضا های تغییرات تکنولوژی در قرن بیست و یک خواهد بود؛ زیرا که یک نظام آموزش ابتدایی ضعیف، کل نظام توسعه سرمایه انسانی را به مخاطره می اندازد، این نظام از یک سو دانش آموزانی تر بیت خواهد کرد که آمادگی لازم برای ورود به دوره ی متوسطه و آموزش عالی را ندارند و از سوی دیگر بزرگسالانی بیسواد تحویل جامعه می دهد، مهمتر از آن به تعداد کافی والدین و مدیرانی که آموزش واقعی دیده با شند برای مشارکت در تو سعه تربیت نخواهد کرد (لا کهید و ورسپور،1989؛ ترجمه سجاديه و همكاران،1373).

همچنین« کیفیت نازل آموزش ابتدایی، مانع توسعه منابع انسانی در همه سطوح آموزشی خواهد شد و بر تقاضای اجتماعی  آموزش نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. کارآیی را پایین آورده و به اتلاف منابع خواهد انجامید» (هلک1، 1990؛ ترجمه نفیسی،1373).  دوره ابتدایی به لحاظ اینکه  پایه و اساس دوره های بعدی را تشکیل می دهد. بایستی از کیفیت لازم برخوردار باشد لیکن وقتی درباره کیفیت آموزش صحبت به میان می آید سوالاتی درباره خانواده، وضع اقتصادی، اجتماعی خانواده، مدیریت، معلم، نسبت دانش آموز به معلم، وسایل کمک آموزشی، بودجه، درصد قبولی و افت تحصیلی مطرح می گردد. هر یک از عوامل مذکور بدون شک در کیفیت  آموزشی  مؤثرند  و  مشکل  است که برای آنها درصد معین را تعیین نمود. با توجه به رشد تعداد  دانش آموزان، بایستی جنبه کیفی  آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همچنانکه تقریباً در بیشتر کشورها نگرانی اصلی، کیفیت آموزش وپرورش است؛ مانند اندونزی که در آنجا

1.Hallk

حرف اصلی اصلاحات، بهبود کیفیت است و در یوگسلاوی  که، کیفیت آموزش، در قلب نوآوری آموزش ابتدایی در دهه های آینده است (مهدی پور،1374). بررسی و تحلیل مشکلات تحصیلی افرادی که به دلایل مختلف قربانی شرایط و کیفیت نامساعد خانواده، محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی می شوند؛ بسیار مهم و ضروری است و وضع نابسامان اکثر روستائیان باعث گردیده که نتوانند رشد فکری و تحصیلی پیدا کنند و اطلاعات و معلومات خود را توسعه و پیشرفت دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شده اند بخاطر کمک به هزینه زندگی خانواده شان درس و تحصیل را رها نمایند و به کار کردن بپردازند تا بدین وسیله کمکی جهت تأمین معاش خانواده گردند، خستگی بدنی و روانی، کمبود درآمد، اختلافات شدید طبقاتی، اغلب روستائیان را طوری عاصی می کند که هیچگونه کوشش و علاقه ای نسبت به چگونگی تحصیل فرزندان‌شان و یا نحوه گذراندن اوقاتشان را از خود نشان ندهند. برهمین مبنا است که میتوان از نوعی عقب نگه داشته شدگی همه جانبه در کودکان محروم سخن گفت. در نظام آموزشی هر کشوری انتظار می رود که همه افراد بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و وضع اقتصادی و زبان بتواند از امکانات و منابع آموزشی یکسان، تجهیزات و وسائل کمک آموزشی و فضای آموزش مناسب استفاده کنند. ولی آیا عملاً نیز چنین است؟

علاوه بر اینها انگیزه خود محقق که سابقه تدریس در مناطق روستائی را داشته و خود نیز با مشکلات و مسائل این مناطق روبرو و از نزدیک آنها را درک و مشاهده کرده و درصدد برآمده تا انواع مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی، مناطق روستائی این شهرستان را بررسی کرده و راه را برای تحقیقات بعدی هموار سازد و تا حد امکان پیشنهاداتی را برای رفع این مشکلات مطرح نماید. در این تحقیق می خواهیم به این سوالها پاسخ دهیم که امکانات و منابع اختصاص داده شده از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی به نظام آموزش ابتدایی در نواحی روستائی شهرستان تربت جام در چه وضعیتی است؟ فرایند این نظام مانند نحوه مدیریت، چگونگی استفاده از مواد آموزشی، چگونگي بکارگماری کادر آموزشی در امر تدریس، نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات به چه صورتی است؟ درونداد و فرایند این نظام تا چه اندازه مطابق با استانداردها است و كارآيي داخلي اين  نظام در چه وضعیتی است؟ مشارکت اولیاء و مربیان در فرایند یاد دهی- یادگیری به چه صورتی است؟

[1].Lockheed and Verspoor

  1. Primary Education System

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 166

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********