متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان

 مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دكتر نجادعلي الماسي

استاد مشاور:

دكتر محمدباقر پارساپور

زمستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:

مسئوليت مدني از ديرباز يكي از بخش‌هاي مهم حقوق مدني بوده در سده‌هاي اخير به علت حدوث تحولات صورت گرفته در اين زمينه اهميت خاصي پيدا كرده است به همين جهت مورد اهتمام جدي قانونگذاران نظام‌هاي مختلف حقوقي قرار گرفته و هم و غم خود را مصروف تدوين مقررات نموده‌اند كه پاسخ‌گوي مقتضيات و ضروریات زندگي اجتماعي باشد اين مهم در حوزه مسئوليت مدني مالك و متصرف بيش از حوزه‌هاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهي اجمالي به قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران بيانگر آن است. وضع قوانين در اين قسم از مسئوليت مدني از نظر كمي و كيفي به فراموشي سپرده شده يا دست‌كم چنين تصور مي‌رود در حالي كه در كشورهاي انگلستان و آمريكا كه برخلاف ظواهر امر به علت فقدان قوانين مدون و صرفاً با اتكاء به رويه قضايي مبادرت به اتخاذ تصميم و حل و فصل دعاوي مي‌نمايند از اين حيث توجه شاياني به مسائل مسئوليت مدني داشته و مبادرت به وضع قوانين و مقررات نسبتاً جامعي در اين زمينه نموده‌اند. در حقوق ايران مبناي مسئوليت ما لك و متصرف اشياء بر ارتكاب تقصير است كه زيان‌ديده مي‌بايست آن را اثبات كند ليكن در خصوص زيان‌هاي ناشي از وسايل نقليه موتوري مسئوليت عيني است. پس از اصلاح قانون بيمه اجباري در سال 1387، به نظر مي‌رسد مسئوليت عيني تغيير يافته و دارنده تنها مكلف به بيمه نمودن مسئوليت شده است. در حقوق انگلستان و آمريكا، رويه قضايي متمايل به گسترش مسئوليت عيني بوده به گونه‌اي كه محافظ هر شيء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشي از مال تحت حفاظت خود مي‌باشد تا جايي كه در خصوص اشياء خطرناك قره قاهره نيز در سلب مسئوليت مالك يا متصرف مؤثر نخواهد بود آراي صادره راهنماي قانونگذار در تدوين قوانين نسبتاً جامعي در حوزه مسئوليت مدني ناشي از املاك و حيوان شده است.

 

كليد واژه‌ها: مسئوليت مدني – مالك – متصرف – حقوق ايران – حقوق انگلستان – حقوق آمريكا.

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

مقدمه. 1

الف) بيان و مسأله تحقيق.. 1

ب) اهميت و ضرورت تحقيق.. 1

ج) سؤالات تحقيق.. 2

د) فرضيه‌هاي تحقيق.. 2

هـ) پيشينه تحقيق.. 3

و) روش تحقيق.. 3

 

فصل اول:

مفاهيم و مباني مسئوليت مدني

 

مبحث نخست: تعاريف و مفاهيم. 5

گفتار نخست: مسئوليت مدني و تفاوت آن با ديگر انواع مسئوليت… 5

گفتار دوم: مفهوم شيء، مالك و متصرف… 11

بحث اول: مفهوم شيء (مال) 12

بحث دوم: مالك و متصرف‏ 14

گفتار سوم: مسئوليت ناشى از شئ و فعل انسان‏ 17

بحث نخست: مسئوليت مدنى ناشى از شئ‏ 18

بحث دوم: مسئوليت مدنی  ناشى از فعل انسان‏ 18

گفتار چهارم: مالكيت و حدود آن‏ 19

بحث نخست: قاعده يد (حق مالكيت) 20

بحث دوم: سوء استفاده از حق مالكيت‏ 21

مبحث دوم: مبناى مسئوليت‏ 24

گفتار نخست: نظريه تقصير. 24

گفتار دوم: فرض تقصير (اماره تقصير) 25

گفتار سوم: ايجاد خطر (مسئوليت بدون تقصير) 26

گفتار چهارم: تضمين حق‏ 27

 

فصل دوم:

مصاديق مسئوليت مدنى بر اساس حق مالكيت و نگهدارى‏

 

مبحث نخست: مسئوليت مدنى مالك و متصرف بنا 29

گفتار نخست: بنا 30

گفتار دوم: مالك و متصرف‏ 32

بحث نخست: مالك‏ 33

بحث دوم: متصرف‏ 34

گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا 38

بحث نخست: خسارت ناشي از ويراني.. 39

بحث دوم: خسارت در غير مورد ويراني.. 40

گفتار چهارم: متضرر از بنا 41

بحث نخست: واردين مجاز. 41

بحث دوم: واردين غير مجاز. 44

گفتار پنجم: مبناي مسئوليت مالك يا متصرف… 45

بحث نخست: مبناي مسئوليت در برابر واردين مجاز. 46

بحث دوم: مبناي مسئوليت در برابر  واردين غير مجاز. 48

مبحث دوم: مسئوليت مدني مالك و متصرف حيوان. 53

گفتار نخست: مفهوم حيوان و اشخاص مسئول. 54

بحث نخست: مفهوم حيوان. 54

بحث دوم: اشخاص مسئول. 56

گفتار دوم: شرايط مسئوليت… 58

بحث نخست: حيوان تحت مالكيت يا تصرف باشد. 58

بحث دوم: خسارت ناشي از عمل حيوان باشد. 61

گفتار سوم: مبناي مسئوليت مالك يا متصرف حيوان. 63

مبحث سوم: مسئوليت مدنى مالك و محافظ وسيله نقليه‏ 73

گفتار نخست: مسئوليت مدنى مالك و محافظ وسيله نقليه موتورى زمينى‏ 74

بحث نخست: وسيله نقليه موتورى زمينى‏ 74

بحث دوم: شخص مسئول‏ 75

بحث سوم:  مبناى مسئوليت در حوادث رانندگى‏ 81

گفتار دوم: مسئوليت مدني ناشي از ديگر وسايل نقليه. 89

بحث نخست: وسيله نقليه غير موتوري.. 89

بحث دوم: وسايل نقليه آبي.. 91

بحث سوم: وسايل نقليه هوايي.. 96

مبحث چهارم: مسئوليت مدني ناشي از شي.. 100

 

فصل سوم:

خسارت و موارد معافيت از مسئوليت مدني

 

مبحث نخست: شرايط خسارات و انواع آن. 104

گفتار نخست: شرايط خسارت… 106

بحث نخست: ضرر بايد مستقيم باشد. 106

بحث دوم: ضرر مسلم باشد. 108

بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. 109

بحث چهارم: ضرر قابل پيش‏بينى باشد. 110

گفتار دوم: انواع خسارت‏ 111

بحث نخست: خسارت مادى‏ 111

بحث دوم: خسارت معنوى‏ 112

بحث سوم: خسارت جسمى‏ 113

مبحث دوم: موارد معافيت از مسئوليت مدنى‏ 115

گفتار نخست: قوه قاهره‏ 115

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ 118

گفتار سوم: تقصير زيانديده‏ 120

گفتار چهارم: فقدان رابطه سببيت‏ 122

نتيجه و پيشنهاد. 124

فهرست منابع و مآخذ. 126

چكيده انگليسي

 

مقدمه

الف) بيان و مسأله تحقيق

پيشرفت سريع و حيرت‌زاي علوم سبب ايجاد تحولات و تغييرات  اساسي در تمام شئون زندگي بشر گرديده، چه در گذشته‌هاي نه چندان دور كه زندگي بشر از اين همه دستاورد علمي و فني محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون كه متضمن حفظ نظم و برقراري عدالت اجتماعي باشد ضرورتي نداشت و بشر قادر به پيش‌بيني چنين وضعيتي نبود با توليد و افزايش امكانات و وسايلي چون خودرو و مواد شيميايي و مكانيكي هر چند بشر به رفاه و آسايش نسبي دست يافت اما خطرات و تهديدهاي براي انسان به همراه داشت. اينجانب در اين مقال بر آن است که  مسئوليت مدني مالك و متصرف را نسبت به اشياء به طور اعم و اموال تحت مالكيت و تصرف خود  از زواياي مختلف مورد بررسي وتدقيق قرار داده، و زواياي پنهان و پيداي آن را در حد قلت بضاعت علمي خود و کمبود منابع موجود در حقوق ايران و انگلستان و آمريكا مورد بررسي قرار دهد.

 

ب) اهميت و ضرورت تحقيق

براي برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي مساعي لازم توسط اهل فن ضروري است. گرچه آثار و تأليفات فقهي قابل توجهي توسط فقهاي عظام در حوزه‌هاي كلي حقوق از جمله مسئوليت مدني صورت گرفته در زمينه مورد بحث كار جدي و منضبطي صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگي روابط اجتماعي و فقدان وسايل و اموال و اشياء متعدد به شكل كنوني بوده است. در شرايط فعلي كه اشياء متأثر از پيشرفت‌هاي حيرت‌زاي علم و صنعت و تكنولوژي رشد خارق‌العاده‌اي داشته است طبيعي است متناسب با اين پيشرفت‌ها تمهيداتي براي جلوگيري از بروز ضرر ناشی از  وسايل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن انديشيده شود. قوانين و رويه قضايي و تا حدودي دكترين حقوقي در كشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغييرات مذكور پيش ببرند. نظر به اين‌كه دركشورهاي انگلستان و آمريكا در حوزه مسئوليت مدني ناشي از اشياء كارهاي زيادي صورت گرفته است  تحقيق و بررسي در موضوع با جهت‌گيري تطبيقي مفيد فايده خواهد بود.

 

ج) سؤالات تحقيق

  1. مبناي مسئوليت مدني مالک و متصرف اشياء چيست؟

2.معيار حفاظت و مراقبت از اشياء تحت تملك و تصرف شخصي است يا نوعي؟

  1. آيا مالك و متصرف در قبال مالي كه از آن اعراض نموده است مسئول است؟
  2. خطرناك بودن يك شئ يا حيوان در مسئوليت مالك يا متصرف چه تأثيري مي‌تواند داشته باشد؟

 

د) فرضيه‌هاي تحقيق

  1. در حقوق ايران مبناي مسئوليت مدني در خصوص خسارت ناشي از اشياء برپايه تقصير است. در حقوق انگلستان و آمريكا رويه قضايي و قوانين با در نظر داشتن معيار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئوليت نوعي گرايش دارند.
  2. معيار حفاظت و مراقبت به صورت نوعي است البته در ارزيابي بايستي شرايط و اوضاع و احوال زمان و مكان ملحوظ نظر قرار گيرد.
  3. اعراض مالك يا متصرف از مال خود بايستي به‌گونه‌اي صورت گيرد كه سبب اضرار غير نگردد، چه در اين صورت مالك يا متصرف حسب مورد از وظيفه حفاظت و مراقبت عدول كرده است.
  4. در نظام حقوقي ايران اصولاً خطرناك بودن يك شئ يا مال تأثيري در تغيير مبناي مسئوليت ندارد ليكن در عرف حاكم وضعيت خاص اموال و اشياء در تغيير مبناي مسئوليت واجد اهميت است. در نظام حقوقي انگلستان براي اين نوع از اموال فرض مسئوليت مطلق نموده‌اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق