متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان (مطالعه‌ی موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سالهای 1393-1383)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان

(مطالعه‌ی موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سالهای 1393-1383)

استاد راهنما:

دکتر مریم نقدی  دورباطی

استاد مشاور:

دکتر حجت الله مرادی 

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل نخست: مفاهیم و کلیات پژوهش 2

-1-1 مقدمه 3

-2-1 بیان مسئله 5

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8

-4-1 اهداف تحقیق 10

1-5- سوالات تحقیق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 11

1-7- پیشینه تحقیق 12

1-7-1-پیشینه مطالعات جغرافیایی جرم 12

1-7-2- پیشینه‌ي جغرافیاي جرایم شهري 15

1-7-3-پیشینه مطالعات پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی 18

1-7-4-منابع داخلی تحقیق 20

1-8-سازماندهی تحقیق 25

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 27

-1-2 مبانی نظري 28

2-1-1-مکان‌هاي جرم‌خیز 28

2-1-2-اهمیت کانون‌‌هاي جرم‌خیز 30

2-1-3-شناسایی کانون‌‌هاي جرم‌خیز 31

2-1-4-تحلیل زمانی کانون‌‌هاي جرم‌خیز 33

2-1-5-عوامل موثر در شکل‌گیري مکان‌هاي جرم‌خیز 33

2-2-مفهوم پیشگیري از جرم 38

2-2-1-انواع روش‌هاي پیشگیري از جرم 40

2-2-1-1- پیشگیري کیفري از جرم 40

2-2-1-2- پیشگیري غیر کیفري از جرم 40

2-2-2-معایب پیشگیري وضعی 42

2-2-3-مزایاي پیشگیري وضعی 43

2-2-3-مراحل پیشگیري 44

2-2-4-مختصات پیشگیري وضعی 45

2-2-5-روش‌هاي پیشیگیري وضعی از جرم 46

2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-7-شماي افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48

2-3-سرقت 48

2-3-1-تاریخچه سرقت 49

2-3-2- انواع سرقت 51

2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52

2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52

2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52

2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52

2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌هاي ورود سارق 52

2-4-علل و انگیزه‌‌هاي سرقت 54

2-4-1-علل زیست شناختی 54

2-4-2-علل روانشناختی 54

2-5- پیشگیري از سرقت منازل 56

2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56

2-7-اقدامات نیروي انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57

2-8-مرور نظري (نظریه‌ها و دیدگاه‌هاي علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

2-8-1-نظریه پیشگیري وضعی 62

2-8-2- نظریه پیشگیري مکانی از جرم 64

2-8-3- نظریه پیشگیري اصلاحی 65

2-8-4- نظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیط 65

2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69

2-8-6- نظریه پنجره‌‌هاي شکسته 69

2-8-7- نظریه سفر‌هاي مجرمانه 70

2-9- چارچوب نظري تحقیق 71

2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72

2-9-2- نظریه الگوي جرم 74

2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78

3-1-مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 80

3-2-1- نوع و روش تحقیق 80

3-2-2- ابزار گردآوري اطلاعات 80

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81

3-2-3-1) شیوه اجرا 81

3-2-3-2) واحد تحلیل 84

3-2-4- قلمرو تحقیق 84

3-2-4-1- قلمرو مکانی 84

3-2-4-2- قلمرو زمانی 84

3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌هاي آماري 85

3-3- شناسایی متغیرها 85

3-3-1- متغیر وابسته 85

3-3-2- متغیر مستقل 86

3-4- جامعه آماري و نمونه 87

3-4-1- جمعیت آماري 87

3-4-2- جامعه نمونه آماري 87

3-4-3- نمونه گیري و شیوه انتخاب 88

3-5-روایی و پایایی تحقیق 88

3-5-1- روایی ابزار سنجش 88

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90

4-1-توصیف داده ها 91

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101

4-2-آمار استنباطی 103

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103

4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118

5-1- نتیجه‌گیري 120

5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121

5-1-2- پیشنهادات 122

منابع و مآخذ 124

 

«فهرست جداول»

جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110

جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

 

 

چکیده:

مكان نقش بسيار مهم و غیر قابل انکار در وقوع يا پيشگيري از جرايم را ايفا مي‌كند. مجرمان، بيشتر مناطقي را براي ارتكاب جرم بر مي‌گزينند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگيري آنان در آن مناطق كمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌هاي سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌هاي شهرسازي و معماري) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیري از جرائم از طریق پیشگیري مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوري اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌اي شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوي سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ي قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوي آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌هاي فردي سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردي» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:

 

 مفاهیم و کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه:

در هر جامعه‌اي وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌هاي مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوي جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیري حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، 1384، 3) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیري از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیري از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌هاي زیادي را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاري سه عامل: 1) جرم 2) مجرم 3) بزه‌دیده است لذا براي پیشگیري از جرائم ضروريات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادي، جغرافیایی و فرهنگی و. .. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت مي‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌هاي اجتماعی است که زمینه را براي پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادي شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امري خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادي آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، 1385، 3). طبق بررسی‌‌هاي بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودي داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیري کجروی‌‌هاي اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاري در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌هاي کالبدي حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) براي بزه‌کاري هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که داراي فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتري دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌هاي مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با استفاده از اصول پیشگیري از جرم از طریق طراحی و معماري مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیري و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌هاي شهري فراهم آید.

هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌هاي سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌هاي شهرسازي و معماري) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیري از جرائم از طریق پیشگیري مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌هاي رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌هاي شهرسازي و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربري اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهري و کاهش فرصت‌هاي جرم‌خیز دست یابد.

-2-1 بیان مسئله

مكان نقش بسيار مهم و انكار ناشدني در وقوع يا پيشگيري از وقوع جرايم ايفا مي كند. مجرمان، بيشتر مناطقي را براي ارتكاب جرم بر مي گزينند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگيري آنان در آن مناطق كمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادي شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیري سارق یا سارقین تا مدت‌‌هاي مدیدي مرتفع نخواهد شد. پیشگیري از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروي انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ي پیشگیري از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروي انتظامی ‌را در برقراري امنیت و جلوگیري از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.

از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیري از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌هاي اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند داراي بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاري در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌هاي  شهري به دلیل ویژگی‌‌هاي کالبدي حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌هاي اجتماعی و اقتصادي ویژه‌اي که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاري در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادي از فضا‌هاي شهري با ویژگی‌‌هاي کالبدي خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌هاي کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط براي ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را براي انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که داراي تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتري است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌هاي جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، 1384، 4) شناسایی کانون‌‌هاي جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدي، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌هاي جرم‌خیز شهري می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهري بهتر می‌توانند محدوده‌‌هاي آلوده شهري را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبدي موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزي جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازي معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

ج- برخی محدوده‌‌هاي مستعد جرم‌خیز شهري در آینده را پیش‌بینی نمایند.

د- زمانها و مکان‌هاي بحرانی براي وقوع بزه‌‌هاي خاص را با توجه به محل‌‌هاي مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

ه – در جهت دستگیري بزه‌کاران حرفه‌اي یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌هاي کجروي را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاري در شهر به طور قابل ملاحظه هاي کاهش خواهد یافت. (کلانتري، 1380، 40).

از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌هاي شهري اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزي شهري به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادي شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌هاي اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستاي سیاست‌هاي پیشگیرانه براي کنترل بزه‌کاري از دستاورد‌هاي علمی ‌برنامه ریزان شهري استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاري را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌هاي نوین پیشگیري منجمله پیشگیري مکانی (طراحی محیطی) براي هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌هاي واقع در آن با ارائه راهکار‌هاي مناسب برنامه‌ریزي از وقوع جرائم پیشگیري کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزي شهري و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه اي براي ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاري در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌هاي مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌هاي مختلف، سیستم حمل ونقل شهري و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوك[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

بنابراین در پیشگیري وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روي برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌هاي اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌هاي اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداري از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیري از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدي خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوي سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیري وضعی از جرم (پیشگیري مکانی) می‌باشد.

 -3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیري از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌هاي قضایی و کیفري نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیري از وقوع بزه‌کاري بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌هاي اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیري نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین براي ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادي و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیري مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را براي ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد براي شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاري اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تري در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوي که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی براي ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

تحقیق حاضر نیز در راستاي تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌هاي مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌هاي اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظري این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیري از جرم و جنایت از طریق پیشگیري مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظري موجود در جهان‌بینی پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزي انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظري موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزي‌ شهري کشور کمتر بدان پرداخته شده است.

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهري به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیري از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌هاي شهرسازي و معماري) و شناخت الگو‌هاي رفتار مکانی سارقین به لحاظ ویژگی‌‌هاي فردي مورد استفاده قرار داده است لذا این تحقیق گامی‌نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در شهرهاست.

-4-1 اهداف تحقیق

تاثیرات نابهنجار وقوع سرقت منازل در جامعه و نارضایتی شهروندان و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان شهرکرد در پی‌جویی این جرم انگیز‌ه‌اي شد تا مهم‌ترین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي مجرمان (سارقین منازل) در شهرستان شهرکرد در سالهای 1383 تا 1393 که از نرخ جرم قابل توجهی نسبت به سایر جرایم برخوردار است مورد بررسی علمی ‌قرار گیرد تا بستر و زمینه‌ي لازم را در جهت ارتقاء عملکرد ناجا دراین خصوص فراهم آورده و با توجه به خلاء مطالعاتی که در زمینه‌‌هاي فوق وجود دارد، بتواند منجر به مستند سازي تجارب و رویه‌‌هاي مطلوب درکشف سرقت منازل ونیزارائه الگوي رفتار ومکانی مجرمان براي مسئولین انتظامی‌علی الخصوص کارآگاهان گردد. پدیده سرقت منزل یکی از معضلات عمده اجتماع می‌باشد براي پیشگیري از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعه و شناسایی کرد زیرا بدون تشخیص و شناسایی مشکلات و موانع پیشگیري نمی‌توان براي جلوگیري ازسرقت برنامه‌ریزي کرده و راهکارهایی ارائه داد.

 1. شناخت و تبیین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم ازسوي سارقین منازل، در بین سال‌های 1383 تا 1393 هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.
 2. شناخت شگرد‌هاي سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي آنان.
 3. شناخت الگو‌هاي رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی‌‌هاي فردي در سرقت از منازل.

آشنایی با شرایط محیطی(ویژگی‌‌هاي شهرسازي و معماري) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل و ارائه راهکار‌هاي مناسب جهت مبارزه با سارقین منازل.

1-5- سوالات تحقیق:

 1. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ي قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌هاي فردي سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
 2. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوي سارقین رابطه وجود دارد؟
 3. آیا بین طرح و نقشه ي قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوي آنان رابطه وجود دارد؟
 4. آیا بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌هاي فردي سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه وجود دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق:

 1. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ي قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌هاي فردي سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوي سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 2. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوي سارقین رابطه وجود دارد.
 3. بین طرح و نقشه ي قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوي آنان رابطه وجود دارد.
 4. بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌هاي فردي سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 155

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********