متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی تربیتی

عنوان : رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

در رشته روانشناسی تربیتی

 

عنوان:

رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان

استاد راهنما:

دکتر علی حسینایی

 

استاد مشاور:

دکتر حمزه اکبری داغی

تابستان 1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

þ فصل اول: کلیات  پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1- پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5-2- پرسشهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-2- فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7- متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-8- تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-8-1- تعریف نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-8-2- تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

þ فصل دوم :  ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3- مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………. 16

2-4- عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………. 17

2-5- مراحل فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- نشانه‌های فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-7- پیامد‌های فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-8- راه های بهبود فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-9- رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی…………………………………………………………………………………………. 21

2-10- رابطه فرسودگی شغلی و ویژگی‌های محیط‌های كاری……………………………………………………………………………. 22

2-11- نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی معلمان…………………………………………………………………………… 22

2-12- فرسودگی شغلی معلمان……………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-13- باور………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   26

2-14- باورهای غیر منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-15- انواع باورهاي غيرمنطقي……………………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ15ـ1ـ باور غيرمنطقي تاييد ديگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ15ـ2ـ باور غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود)………………………………………………………………….. 29

 

2ـ15ـ3ـ باور غيرمنطقي سرزنش كردن ………………………………………………………………………………………………………… 29

 

2ـ15ـ4ـ باور غيرمنطقي واكنش نوميدي………………………………………………………………………………………………………… 30

2ـ15ـ5ـ باور غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات……………………………………………………………………………………………….. 30

2ـ15ـ6ـ باور غيرمنطقي دلواپسي اضطرابي……………………………………………………………………………………………………. 31

2ـ15ـ7ـ باور غيرمنطقي اجتناب از مشكلات…………………………………………………………………………………………………. 31

2ـ15ـ8ـ باور غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي)………………………………………………………………………………………… 32

2ـ15ـ9ـ باورغيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويشتن …………………………………………………………………………….. 32

2ـ15ـ10ـ باور غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران …………………………………………………………………….. 33

2ـ15ـ11ـ باور غيرمنطقي كمال طلبي ………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-16- مروري كلي بر نظرات آلیس درباره باورها…………………………………………………………………………………………… 34

2-16-1- روشهاي شناختي باورها ………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-16-2- روشهاي فراخوان عاطفي………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-16-3- درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري………………………………………………………………………………………………….. 37

2-17- ماهيت سلامتي و آشفتگي روان شناختي……………………………………………………………………………………………… 37

2-18- اصول ششگانه نظريه اليس…………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-19- سبک زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-20- چیستی و ماهیت سبک زندگی……………………………………………………………………………………………………………. 44

2-21- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-22- مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-23- تعریف از زندگی در فرهنگ غرب و نظام دینی…………………………………………………………………………………… 48

2-24- زندگی دنیوی، ابزاری برای نیل به زندگی اخروی………………………………………………………………………………. 50

2-25- عامل خوشی و سعادت زندگی، یاد خدا………………………………………………………………………………………………. 51

2-26- بازیچه و بی‌ارزش بودن زندگی مادی دنیوی……………………………………………………………………………………….. 51

2-27- متأثر بودن خوشی و ناخوشی «زندگی» از عوامل غیرمادی……………………………………………………………………… 51

2-28- متأثر بودن خوشی و ناخوشی «زندگی» از عوامل غیرمادی……………………………………………………………………… 52

2-29- پرهیز از دلبستگی و توجه افراطی به زندگی دنیوی………………………………………………………………………………. 53

2-30- بهره گیری بیش از حد کفاف، عامل تباهی زندگی………………………………………………………………………………… 54

2-31- هر زیستنی زندگی نیست……………………………………………………………………………………………………………………. 54

2-32- رفاه‌زدگی خط قرمز زندگی………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-33- مذمت دلبستگی و فریفته شدن به زینت‌ها و جاذبه های مادی زندگی……………………………………………………… 55

2-34- دوری از صاحبان نگاه ناصواب به زندگی…………………………………………………………………………………………… 56

2-35- سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-36- مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل………………………………………………………………………………………………. 57

2-37- مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج………………………………………………………………………………………………. 59

þ فصل سوم :  روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   63

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-3- جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات و ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 64

3-6- پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز………………………………………………………………………………………………………. 64

3-7- پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی………………………………………………………………………………………………….. 65

3-8- پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش…………………………………………………………………………………………………………. 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 66

þ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………….. 68

4-1-1- متغیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

4-1-2- متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-3- متغیر وضعیت تاهل………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-1-4- متغیر وضعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-2- توصیف مقیاسها و خرده مقیاسهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 72

4-3- مقیاس و خرده مقیاسهای سبک زندگی اسلامی……………………………………………………………………………………….. 72

4-4- متغیر فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5- مقیاس و خرده مقیاسهای باورهای غیر منطقی…………………………………………………………………………………………. 74

4-6- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-6-1- فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-6-2- فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

4-6-3- فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-2- بحث بر اساس فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 80

5-2-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

5-2-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

5-2-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 85

5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-6- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-7- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………… 86

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان پرداخته شده است. روش تحقیق دراین پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه معلمان استثنایی استان گلستان بودند. تعداد کل معلمان استثنایی 250 نفر و تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجی و مورگان 152 نفر از معلمان استثنایی استان گلستان در سال تحصیلی 93-92 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های استفاده شده عبارت بودند از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (2001) مقیاس سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (1993). یافته های پژوهش عبارتنداز بین باورهای غیرمنطقی  بافرسودگی شغلی معلمان استثنایی رابطه معنادار وجود دارد. بین سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی رابطه معنادار منفی وجود دارد. و همچنین می­توان میزان فرسودگی شغلی را براساس باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی اسلامی پیش بینی نمود.

 

  کلید واژه ها: باورهای غیرمنطقی، سبک زندگی اسلامی، فرسودگی شغلی، معلمان استثنایی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

  • مقدمه

بی‌گمان زیربنای بخش بزرگی از بیماریهای جسمی و پریشانیهای روانی، میزان تحمل فشار روانی و ناتوانی فرد برای مقابله با آن است. هر چند بسیاری از شغلهای امروزی فشار روانی را نیز همراه خود دارد، اما دست اندرکاران آن می‌دانند چگونه باچنین فشارهای تنشزایی مقابله کنند و با وجود محرکهای فشار زایی که در کار روزانه با آن روبرو می‌شوند، می‌دانند چگونه از آثار زیان آور آن دوری گزینند. اما برخی افراد شاغل بدین اندازه توانایی یا امکان لازم برای مقابله یا فرار از محرکهای تنشزا را ندارند و همواره در معرض این محرکها هستند. چنین افرادی گرفتار فرسودگی شغلی می‌شوند و مشکل خود را در زمینه‌های گوناگون شناختی، هیجانی و رفتاری نشان می‌دهند (بدری، 1374).

فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و نشانگانی مرکب از خستگی جسمی و عاطفی است که به ایجاد خود پنداره و نگرش منفی و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه، منجر می‌شود می­نامند. از جمله  عواملی که باعث فرسودگی در کار و شغل میگردد میتوان به استرس و اثرات آن در محیط کسب و کار اشاره نمود. استرس‌های شغلی از عمده‌ترین منابع استرس در زندگی بسیاری ازافرادمی‌تواند موجب بروز واکنشهایی چون اضطراب، بیقراری، بیزاری از کار و بیماری شوند، که معمولترین عکس العملهای موجود در برابر استرس محسوب می‌شوند (خاکزادان، 1385).

پژوهشهاي مختلف نشان داده‌اند كه عوامل متعددي در ميزان فرسودگي شغلي در معلمان موثرند. اين عوامل رامي‌توان ازجنبه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كرد. در يك تقسيم‌بندي، عوامل فوق به دودسته عام وخاص تقسيم شده‌اند. عوامل عام شرايطي هستند كه كمابيش درهمه مشاغل مربوط به خدمات انساني وجود دارند (نظير ميزان رضايتمندي از شغل، ميزان حقوق و دستمزد، دريافت بازخورد مناسب، وجود نظام كارآمد پاداش، روابط انساني و محترمانه بين فرد با افراد مسئول و…. ) اما عوامل خاصي مانند باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی هم هستند كه وجود آنها در حرفه آموزش و معلمي با فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي همراه است (حسنی، 1381).

در فرهنگ ما سخن از تاثير باورها و افکار آدمي بر زندگي فردي و اجتماعي بسيار به چشم      مي­خورد. اينکه مکانيسم اين تاثير گذاري به چه شکل مي باشد و کدام يک از جنبه هاي زندگي بيش از هر جنبه ي ديگر مي تواند تحت تاثير باورهاي ما باشد و ازسوي ديگر اين باورها چگونه شکل گرفته و رشد مي کنند، از پيچيده ترين مباحث مطرح در علم روانشناسي و فلسفه از قديم تابه امروز بوده و هست. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان است.

1-2- بیان مساله

انسان عصر حاضردر جريان سازگاري با محيط اجتماعي و شغلي خود ناچار است محدوديت‌ها و فشارهايي را متحمل شود به نحوي كه اين فشارهاي موجود در محل كار منجر به فرسودگي شغلي كاركنان شود. فرسودگي شغلي به خستگي ناشي از فشارهاي موجود در محل كار، نفس كار و همچنين علايم و حالات تحليلي رفتگي قوا، سرخوردگي و گوشه گيري در كاركنان گفته مي‌شود (حسنی، 1381).

فرسودگي شغلي، عواقب و هزينه‌هاي بسياري بر سازمانها و كاركنان تحميل مي‌كند مانند تعويض مكرر شغل و محل كار (افزايش نقل و انتقالات)، غيبت‌ها و مرخصيهاي فراوان، افت كميت و كيفيت كار، تحت تاثير قرار گرفتن سلامت رواني فرد، كاهش كيفيت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع، ‌ركورد و تاخير در سلسله كارهاي تخصصي و اداری و… (همان، 1381).

فرسودگي شغلي براي توصيف فردي بكار مي رود كه در محيط كار تا حدي از استرس رنج مي­برد كه از حد تحمل او بيرون بوده و ديگر عملكرد مؤثر و باروري ندارد. فردي كه دچار فرسودگي شغلي گشته، خسته است، پرخاشگري دارد، بدگمان، منفي باف، بدبين و عصباني است، حساس، زود رنج و بي­حوصله است و با كوچكترين ناراحتي از كوره در می­رود. همچنين فرد در مورد خودش احساس ناراحتي و نارضایتی مي كند واز عملكرد شغلي خود ناراضي است. همه عوامل ذكرشده باعث كاهش عزت نفس و كاهش سلامت جسمي و رواني فرد می­شود. به نظر َمزلچ[1] (2002) فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی. فرودنبرگر[2] (1975) اولین شخصی است که در سال 1975 از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده و فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی هیجانی و جسمانی دانسته است که از شرایط موجود در محیط کار نشأت می گیرد (بدری، 1374).

از ميان رويكردهاي مختلف، شناخت فرسودگی شغلی را با اين فرض اساسي میتوان آغاز کرد كه بيماريها و اختلاف هاي رواني از شناخت هاي اشتباه، باورها و عقايد نادرست و نگرشهاي غلط ناشي مي شود. و اين باورها و نگرشهامي تواند كليه جوانب زندگي و شغلی يك فرد را در برگيرد بنابراين براي بهبود فرد و رهايي او از مشكلات رواني، بايد، باورها و نگرشهاي مشكل آفرين شناسايي شوند و با ابزارهاي باليني ارزيابي گردند (مومن زاده، 1381).

در این میان، نوعي از باورها، باورهاي غيرمنطقي هستند که اجبار و الزام و وظيفه است، خشك و انعطاف ناپذير هستند باعث بوجود آمدن رفتار و حالتهاي آشفته و ناراحت كننده در فرد مي­شود و در نهايت منجر به اضطراب، افسردگي و احساس گناه مي­شود (گردی، 1381).

باورهاي غيرمنطقي مي­تواند به چهار صورت باشد:

الف: چقدر وحشتناك است كه ___ چقدر خطرناك است كه

ب: غير قابل تحمل است كه ___ غير قابل تصور است كه ___ نمي­توانم بفهمم كه

پ: زشت است كه ___ ننگ آور است كه ___ مايه آبروريزي است كه

ت: دنيا بايد مطابق ميل من باشد (فلاين1 1977 به نقل از مومن زاده).

یکی دیگر ازعوامل مرتبط با فرسودگی شغلی سبک زندگی است. مفهوم «سبك زندگي» در روان‌شناسي، با آنچه ما آن را «رويكرد اسلامي» مي‌ناميم، چند مشابهت دارد بعضي از مشابهت‌ها عبارتند از: 1. توجه به ارزش‌ها 2. كل نگري 3. غايت گرايي 4. جهت يابي فردي 5. خود خلاق        6. جبرگرايي ملايم 7. نظريه ميدان اجتماعي 8. تلاش براي برتري 9. اولويت دادن به هشياري 10. معيارهاي آسیب شناسی 11. تأكيد بر پيشگيري؛ 12. كاركردهاي سبك زندگي (آقایی، 1386).

اما در اسلام و سبك زندگي آن، تفاوت‌ها و برتري‌هايي نيز وجود دارد. مثل: 1. توجه و عدم توجه به دوره جنيني؛ 2. تعريف كهتري و مهتري واقعي 3. معيارهاي احساس كهتري و مهتري؛ 4. تعداد و جايگاه نگرش‌هاي كلي حاكم بر زندگي 5. مبتني بودن و نبودن بردين 6. جايگاه اراده در شكل‌گيري سبك زندگي 7. عدم توجه كافي و صحيح به نگرش معنويت 8. كيفيت عمل كردن به سبك زندگي و مهم‌ترين نوآوري در مفهوم سبك زندگي اسلامي اين است كه به آموزه‌هاي اسلامي و كليت اسلام نگاه شده است. سبك «زندگي اسلامي» عنواني است شناخته شده در اكثر علوم انساني در سطح بين الملل، اما از زاويه‌هاي متعدد به آن نگاه مي‌شود و مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. سبك زندگي اسلامي، با تمام زندگي افراد و ابعاد آن مرتبط است. سبك زندگي اسلامي، از جهتي با ديگر سبك‌هاي زندگي متفاوت است.

در جامعه‌شناسي، مديريت، علوم پزشكي و روان‌شناسي باليني و… ، نيز بحث از سبك زندگي مطرح است، اما در اين قلمروها فقط به رفتاري خاص مي‌پردازند و با شناخت‌ها و عواطف ارتباط مستقيم برقرار نمي‌كنند. اما سبك زندگي اسلامي، از آن جهت كه اسلامي است، نمي‌تواند بي‌ارتباط با عواطف و شناخت‌ها باشد. بر اين اساس، هر رفتاري كه بخواهد مبناي اسلامي داشته باشد، بايد حداقل‌هايي از شناخت و عواطف اسلامي را پشتوانه خود قرار دهد. در سبك زندگي از ديدگاه روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و علوم پزشكي تنها به رفتار نگريسته مي‌شود، اما در هيچ يك نيت افراد، شناخت‌ها و عواطف آنان محسوب نمي‌شود. سبك زندگي اسلامي، نمي‌تواتند بي‌توجه به نيت‌ها باشد. مانند نماز، كه اگر اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانة خود نداشته باشد، رفتار اسلامي محسوب نمي‌شود (متعارفی، 1383).

براي معرفي سبك زندگي اسلامي، مي‌توان به «درخت سبك زندگي» اشاره نمود. آدلر و پيروانش سبك زندگي هرفرد را از شكل‌گيري تا پيامدها و آثارش به يك درخت تشبيه كرده‌اند (آقایی، 1386).

  1. ريشه‌هاي اين درخت همان ريشه‌هاي سبك زندگي است كه شكل‌گيري آن را بيان مي‌كند؛ 2. ساقه اين درخت دربارۀ اعتقادات و نگرش‌هاي كلي افراد (شامل اعتقادات و عواطف و حتي آمادگي رفتاري و غيره) است. شاخه‌ها و سرشاخه‌هاي اين درخت، وظايف زندگي هستند. در حقيقت، سبك زندگيِ واقعي همان شاخه‌ها و سرشاخه‌هاست. برنامه سبك زندگي اسلامي (سرشاخه‌ها) در سه سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي مطرح مي‌شود. آنچه در اين پژوهش مطرح است، سبك زندگي اسلامي فردي است (همان) درخت سبك زندگي اسلامي، به تفصيل از ديدگاه آيات و روايات، جامعيت لازم را به دست آورده است و تفاوتهاي بين ديدگاه اسلامي و روان‌شناختي (آدلر و پيروانش) را آشكار كرده است (محمدی، 1383).

در بررسي‌هاي انجام شده در كشور ما نیز ديده شده كه گستره‌اي از عوامل بر ميزان فرسودگي شغلي معلمان ايراني تاثيرگذار است كه از آن جمله مي‌توان به متغيرهاي شغلي، عوامل جمعيت‌شناختي و ويژگي‌هاي شخصيتي اشاره كرد. رقیه سعیدی (1388) در يك بررسي در مورد فرسودگي شغلي در معلمان كرماني، پي‌برده است كه بين فرسودگي شغلي و رضايت شغلي رابطه معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه هرچه فرسودگي شغلي بيشتر باشد، رضايت شغلي كمتراست. در بررسي ديگری که توسط مهدی امجدیان (1392) انجام شده است به این نتیجه رسیده است كه بين رشته تحصيلي مديران مدارس با فرسودگي شغلي در آنان رابطه وجود دارد.

در پژوهش ديگري خانم مهناز عبدی (1391) در زمينه ميزان فرسودگي شغلي مدارس استثنایی، به سختي كار، مسئوليت سنگين كار با تعداد زيادي دانش‌آموز و تفهيم مسائل به آنان، و در عين حال فقدان منزلت اجتماعي معلمان دوره استثنایی در مقايسه با معلمان ديگر اشاره كرده است (بیگی­فر، 1387).

در ساير جوامع براي كاهش فرسودگي شغلي، علاوه بر توجه به همه عوامل مربوطه، تلاش مي‌شود تا با برقراري يك نظام حقوقي و پاداش مكفي، بها‌دادن به حضور و فعاليت درگيرانه معلمان در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به حرفه معلمي، كاستن از تعارضات و ابهامات نقش، احترام به منزلت معلمي و… در اينباره عمل شود. اما در كشور ما از پرداختن به نتايج پژوهش‌هاي داخلي و كاربرد آنها در اين زمينه كه با آينده كشور ارتباط مستقيم دارد پرهيز مي‌شود.

بنابراین مساله اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا بین باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

در ابتدا صاحب نظران تصور مي کردند که نشانه فرسودگي شغلي، منحصر به حرفه هاي امدادي و ياري رساني مانند مددکاري اجتماعي، روانشناسي باليني و مشاوره است اما امروزه مشخص شده است که اين موضوع، يک مشکل بالقوه در تمام مشاغل به شمار می رود. امروزه مسئله فرسودگی شغلی یکی از رایج ترین مشکلات در محیط های کاری است، متاسفانه این وضعیت در دنیای شغلی و زندگی نوین بسیار رایج است و فرسودگی شغلی بعنوان یک سازه محصول عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند نقش کامل و موثری در کنترل آن ایفا کند. با آگاهی از میزان و چگونگی عوامل موثر و دخیل در فرسودگی شغلی کارمندان و داشتن بینش لازم در این زمینه افراد قادر خواهند بود، تدابیر لازم را برای کاهش عوامل فرسودگی بدست آورند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد، بین فشار های روانی و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. از آنجا که فرسودگی شغلی نیز موجب کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضایتی از خدمات می شود، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء بهداشت روانی افراد و افزایش سطح کیفیت خدمات ارایه شده؛ نقش بسزای خواهد داشت (امیری، اسدی و دلبری راغب، 1389: 38).

فرسودگي شغلي، عواقب و هزينه‌هاي بسياري بر سازمانها و كاركنان تحميل مي‌كند مانند تعويض مكرر شغل و محل كار (افزايش نقل و انتقالات)، غيبت‌ها و مرخصي‌هاي فراوان، افت كميت و كيفيت كار، تحت تاثير قرار گرفتن سلامت رواني فرد، ‌كاهش كيفيت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع، ركورد و تاخير در سلسله كارهاي تخصصي و اداري و… با توجه به رسالت و نقش موثر معلمان در رشد ابعاد وجودی دانش آموزان و تربیت نیروی انسانی و مسوولان آتی جامعه به ویژه در دوره ابتدایی که  زمینه­ساز و اساس رشد در دوره های بعدی محسوب می شود، اهمیت و سلامت بهداشت روانی معلمان آشکار است. حضور معلمان سالم، با نشاط و کارآمد می تواند چهره و محتوای سازمان آموزشی را متحول کند و محیطی سالم برای فراگیران فراهم آورد (خاکزادان، 1385).

در حالی که معلم خسته، کسل و بی­انگیزه موجب اتلاف وقت و انرژی و عدم رشد و تکامل فراگیران را در پی دارد. پژوهشها نشان داده اند تجارب نامطلوب با ایجاد فشار روانی به مرور، قدرت تحمل فشار و توانایی مقابله با آن را کاهش داده و در نهایت منجربه اختلال فرسودگی شغلی شده و مشکلاتی در زمینه های شناختی، هیجانی و رفتاری ایجاد می کنند. همچنین فرسودگی شغلی ازجمله اختلالاتی است که طی سالهای اخیر مورد توجه روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است (احمدی، 1385).

یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوه ى زیستن، اینها عبارةٌ اخراى یکدیگر است، این یک بُعد مهم است؛ که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى واخلاقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئله ى اساسى و مهمى است.

1-4- اهداف تحقیق

 1-4-1- هدف کلی

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان  می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

1- شناخت رابطه باورهای غیر منطقی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان

2-  شناخت رابطه بين سبک زندگي اسلامي با فرسودگي شغلي معلمان استثنایی استان گلستان

3- پیش بینی فرسود گی شغلی بر اساس باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی اسلامی

1-5- پرسش تحقیق

1-5-1- پرسش اصلی

آیا بین باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی  اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استتثنایی رابطه ای وجود دارد؟

1-5-2- پرسشهای فرعی

1- آیا بين باورهاي غيرمنطقي و فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد؟

2- آیا بين سبک زندگي اسلامي و فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد؟

3- آیا باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی اسلامی، فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند؟

1-6- فرضیه تحقیق:

1-6-1-فرضیه اصلی

بین باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استتثنایی رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- بين باورهاي غيرمنطقي و فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

2- بين سبک زندگي اسلامي و فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

3- باورهای غیرمنطقی و سبک زندگی اسلامی، فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********