متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی بالینی

عنوان : رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی بالینی

عنوان‌:

رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان

 

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا خلیلیان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بيان مسئله………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش‌………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف جزیی………………………………………………………………………………… 9

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………… 9

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 10

1-6-1- تعاریف نظری………………………………………………………………………………. 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش     

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 13

2-2- تعریف شخصیت‌……………………………………………………………………………….. 14

2-3- مکاتب روان شناسی شخصیت………………………………………………………………. 17

2-4- اهمیت شناخت و ارزیابی شخصیت……………………………………………………….. 26

2-5- مفهوم تیپ شخصیتی………………………………………………………………………….. 26

2-6- تعریف سبک­های فرزندپروری‌……………………………………………………………… 27

2-7- نظریه­های موجود در تربیت کودک…………………………………………………………. 27

2-8- نگرش­های فرزند پروری‌……………………………………………………………………… 38

2-9- اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن‌……………………………………………… 39

2-9-1- مزایای فرزندپروری مقتدرانه…………………………………………………………….. 40

2-9-2- فرزندپروری مقتدرانه و شایستگی فرزندان…………………………………………… 42

2-10- طبقه اجتماعی و سبک­های فرزندپروری………………………………………………… 43

2-11- فرهنگ و فرزند پروری‌…………………………………………………………………….. 44

2-12- جنسیت و فرزندپروری (پیشینه تجربی)………………………………………………… 45

2-13- تفاوت جنسیتی در والدگری‌………………………………………………………………. 45

2-14- سن والدین و کیفیت فرزندپروری‌……………………………………………………….. 47

2-15- فرزندپروری در اسلام………………………………………………………………………. 47

2-16- تعریف خلق و خو‌…………………………………………………………………………… 48

2-16-1- مدل­های خلق و خو……………………………………………………………………… 51

2-16-2- عوامل مؤثر در خلق و خو……………………………………………………………… 54

2-16-3- خلق و خو و فرزند پروری‌……………………………………………………………. 55

2-17- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………… 56

2-17-1- در داخل کشور ………………………………………………………………………….. 56

2-17-2- خارج از كشور……………………………………………………………………………. 61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 64

3-2-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………… 64

3-2-2- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………. 64

3-2-3- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………. 65

الف- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو……………………………………………….. 65

ب- پرسشنامه والدگری الاباما …………………………………………………………………… 67

ج- پرسشنامه خلق وخو و منش کلونینگر……………………………………………………… 67

3-2-4- روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………….. 68

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­های آماری

4-1- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………… 70

4-2- یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………… 76

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری‌………………………………………………………………………………………. 84

5-2- محدودیت های پژوهش‌……………………………………………………………………… 87

5-3- پیشنهادها‌…………………………………………………………………………………………. 88

منابع………………………………………………………………………………………………………… 89

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………. 89

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………… 92

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 94

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………. 102

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1- مدل خلق و خوی توماس و چس…………………………………………………………………………………………………. 51

جدول 2-2- مدل خلق و خوی ماری روتبارت…………………………………………………………………………………………………. 53

جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد واریانس و کم ترین و بیشترین نمره در تیپ های شخصیتی…………………………………. 70

جدول 4-2- میانگین وانحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین و بیشترین نمره در سبک های والدگری………………………………….. 71

جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین و بیشترین نمره در خلق و خو……………………………………………… 71

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین و بیشترین نمره در متغیر جنسیت…………………………………………. 72

جدول 4-5- میانگین وانحراف استاندارد‌، واریانس‌،کمترین نمره و بیشترین نمره در متغیر تحصیلات…………………………………… 72

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین نمره و بیشترین نمره در خرده مقیاسهای والدگری‌……………………. 73

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین نمره و بیشترین نمره در خرده مقیاسهای تیپ های شخصیتی‌………. 74

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین نمره و بیشترین نمره خرده مقیاس های خلق و خو‌……………………… 75

جدول 4-9- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس والدگری مثبت با خلق و خو…………………………………………………………….. 76

جدول 4-10- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس تنبیه بدنی با خلق خو‌…………………………………………………………………… 76

جدول 4-11- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس مشارکت پدر با خلق و خو‌……………………………………………………………. 77

جدول 4-12- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس اطلاع با خلق و خو‌……………………………………………………………………… 77

جدول 4-13- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس اقتدار با خلق و خو‌……………………………………………………………………… 78

جدول 4-14- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس نظارت ضعیف با خلق و خو…………………………………………………………… 79

جدول 4-15- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس روان آزرده گرایی با خلق خو‌………………………………………………………….. 79

جدول 4-16- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس برون گرایی با خلق و خو‌……………………………………………………………….. 80

جدول 4-17- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس گشودگی با خلق و خو‌…………………………………………………………………. 81

جدول 4-18- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس موافق بودن با خلق و خو‌………………………………………………………………. 81

جدول 4-19- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس با وجدان بودن با خلق و خو‌…………………………………………………………… 82

 

 

چکیده

در این پژوهش رابطه­ی بین ویژگی­های شخصیتی والدین و سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل تمام کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان بودند که از میان آنها ۲۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، والدگری آلاباما و خلق و خو و منش کلونینگر استفاده شده است. سپس داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده­اند و بین ویژگی­های شخصیتی والدین با خلق و خوی کودکان و همچنین سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: ویژگی­های شخصیتی، سبک­های والدگری، خلق و خو

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

برای توصیف کودکان از عباراتی مانند لجباز، خجالتی، آسا نگیر، سخت گیر و… استفاده می شود. این طبقه بندی های تصادفی به ویژگی های خلق و خویی اشاره دارد. صفاتی که در موقعیت­های متفاوت ارتباط کودکان با دیگران بروز می کند. هر کودک مشخصات منحصر به فردی دارد. در صورت آگاهی داشتن از مشخصات و تفاوت های او نسبت  به دیگر کودکان و احتمالا والدینش،   می­توان از آ نها برای ارتباط  ساده تر و راحت تر استفاده کرد. خلق و خو مجموع های از خصلت های ذاتی است که کودک را با دنیا ارتباط می دهد و نقشی اساسی و بنیادی در تکامل شخصیت منحصر به فرد کودک دارد. این خصلت ها همچنین چگونگی تعامل کودک با دنیای اطرافش را تعیین می کند. خلق و خو صفاتی پاینده هستند که هیچ وقت صرفاً خوب یا بد نیستند و با توجه به چگونگی بازخورد آنها از محیط کودک آ نها را به صورت خوب یا بد طبقه بندی می کند. (‌ویلیام و همکاران‌، ۲۰۰۲)‌. شو چن ین و شوفنگ چن (۲۰۰۲‌)  ضمن تحقیقی نشان دادند که خلق و خوی کودک عامل مهمی است که بر مشکلات رفتاری و سازگاری مثبت آن ها در سال های اولیه کودک اثر شدیدی دارد. و اینکه خلق و خوی کودک از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که شخصیت والدین یکی از این عوامل می باشد (‌شهریاری، 1384‌)‌. شخصيت افراد خانواده به ويژه والدين از جمله عناصر مداخله كننده در روابط بين شخصي است. شخصيت، يك سازه ي كلي است كه از مجموعه ويژگي­هاي فردي تشكيل     مي­گردد و به سه عامل تفكر، عواطف و رفتارهاي بيروني قابل مشاهده كه در تعامل با عناصر محيط ايفاي نقش مي نمايد، اشاره دارد  يكي از مهمترين عوامل محيطي، خانواده است كه بعد كاركردي آن در مطالعه هاي مختلف مورد تامل قرار گرفته است. والدين با رفتارهاي خود، آفريننده­ي موقعيت هايي هستند كه رفتارهاي خاص را در فرزندان برمي انگيزند و يا سرمشق هايي را براي الگوسازي در اختيار آن ها قرار داده و يا به تشويق دسته ي خاصي از رفتارها مي پردازند ‌. (جان ویلی و سون، ۲۰۰۵‌)‌. نتایج اغلب تحقیقات حکایت از تاثیر معنادار سبک های والد گری بر عملکرد فرزندان دارد (‌گیکس و سف‌، ۱۹۹۰؛ دارلینگ و استنبرگ‌، ۱۹۹۴؛ جیکوب‌، ۱۹۸۷)‌. به اعتقاد دارلینگ و استنبرگ (۱۹۹۳) سبک های والدگری منظومه ای از نگرش ها در مورد کودک‌، نحوه برقراری ارتباط با کودک‌، روش نگهداری کودک و جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین است‌. مطالعات صورت گرفته در خصوص سبک والدگری متمرکز بر سه محور اساسی می باشند‌. محور اول شامل تحقیقاتی است که به روابط عاطفی فرزند و والدین پرداخته اند‌، محور دوم مطالعاتی هستند که به مبحث رفتار والدین اشاره دارند و نهایتا محور سوم بر نظام نگرشی والدین مبتنی می باشند (‌کلاین و وایت‌، ۱۹۹۶)‌.

1-2- بيان مسئله

ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻋـﺎدات ادراﻛـﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن، ﻋﻤﺪﺗﺎً در آمیگدال، ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، اﺳـﺘﺮﻳﺎﺗﻮم و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻗﺮار دارد. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ، ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﺑـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻦ ﺗﻨﻮع در واﻛﻨﺶ­ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺷﺎره دارد. اﺑﻌـﺎد اﺻـﻠﻲ ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺛﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎي ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻳﻲ و آﺛﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﻮاره در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ دوران ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (‌كلونينگر، ۱۹۹۴؛ رتیو و مک کی، ۲۰۰۵؛ نقل علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).

انسان از بدو تولد و حتي قبل از آن مراحل مختلفي را پشت سر مي‌گذارد و در هر مرحله با مشكلات و مصائب و مسلماً لذت‌هائي روبه‌رو مي‌گردد. کودکان در بدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم، در آینده همان را خواهیم خواند. مؤثرترين دوره در شكل‌گيري شخصيت انسان، سال‌هاي اوليه عمر اوست و بزرگ‌ترين معلمان او در اين دوره والدين مي‌باشند. شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط، خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی، قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع، نسبتا مشابه شکل، فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود، اما مشخصا این منابع بطور یکسان عمل نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند (زندی، 1385).

در بعضی از افراد، خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر، ممکن است رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تأثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان، در نتیجه، شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از 6 سالگی پایه ریزی می شود و این زمان را انسان بیشتر در خانواده می گذراند (تجلی و لطفیان، 1387‌).

شخصيت افراد خانواده به ويژه والدين از جمله عناصر مداخله كننده در روابط بين شخصي است.  شخصيت، يك سازه ي كلي است كه از مجموعه ويژگي هاي فردي تشكيل مي گردد و به سه عامل تفكر، عواطف و رفتارهاي بيروني قابل مشاهده كه در تعامل با عناصر محيط ايفاي نقش مي نمايد، اشاره دارد. يكي از مهمترين عوامل محيطي، خانواده است كه بعد كاركردي آن در مطالعه هاي مختلف مورد تامل قرار گرفته است. والدين با رفتارهاي خود، آفريننده‏ي موقعيت هايي هستند كه رفتارهاي خاص را در فرزندان برمي انگيزند و يا سرمشق هايي را براي الگوسازي در اختيار آن ها قرار داده و يا به تشويق دسته ي خاصي از رفتارها مي پردازند (پروین و سروان، 2005).

در مواقعی که خانواده بتواند با روابط آموزشی صحیح، فرزند را به سمت خود جذب کند، تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشند، به حداقل خواهد رسید، و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد. در صورتیکه خانواده با روابط ناصحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد، طبیعتا، منابعِ دیگر که رابطه ای بهتر و آموزشی تر از خانواده ایجاد کنند، می توانند بر روی چگونگی شخصیتِ روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند (کوروش نیا و لطفیان، 1386). از منظری دیگر، در صورتیکه رابطة خانواده، رابطه ای بر اساس دمکراسی و آزادی باشد، اولا؛ فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد و ثانیا؛ جنبة اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی نقش فعال تری را در جامعه ایفا می کند. در غیر اینصورت غالبا دیده شده که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه بر خورد خواهد کرد. رابطة والدین اعم از آموزشی یا غیرآموزشی با فرزندان، رابطه ای یکسان و بر طبق یک الگو و مدل خاصی نیست (جلالی مقدم، 1386).

بر اساس تحقیقی در فرانسه، این مدل ها در ارتباط با طبقة اجتماعی خانواده ها می باشند (ژیفو لوواسور، 1995). به گفتة کاستلان یک مدل فرزند پروری در همة خانواده ها وجود ندارد. بلکه به تعداد خانواده ها، تعداد روش های فرزند پروری وجود دارد. با توجه به اینکه والدین تشکیل دهنده اصلی و اولیة هر کانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شکل رابطة آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می کند. طبیعتا، فرزندان نیز نسبت به کنش­های والدین، واکنش نشان می دهند. این واکنش ها در طی گذر زمان در شکل شخصیت آنان انعکاس می­یابد. یعنی حرکت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز و به اجرا گذاشته می شود. حرکت والدین تحت تاثیر جهان بینی یا سرمایه های فرهنگی آنان می باشد.در مورد فعالیت اجتماعی کردن کودکان، مدل های متفاوتی وجود دارد (زارع و سامانی، 1387).

بامریند (‌۱۹۹۱‌) با انجام پژوهشی دربارة 150 کودک 4 ساله، که در دورة آمادگی پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند، والدین آنها را به سه گروه مختلف به شرح زیر تقسیم می کند: گروه اول، والدینی هستند که فرزندان خود را مجبور به اطاعت کورکورانه می کنند. این گروه، فرزندان خود را محدود کرده، اختیار و آزادی کمتری به آنها می دهند و معتقدند که رفتار کودکان بایستی زیر نظر آنان باشد. در نتیجه، ضوابط رفتاری آنها انعطاف پذیر نبوده و یک جانبه است، و گاهی اوقات برای اجرای همان ضوابط رفتاری، کودکان را تنبیه می کنند. گروه دوم، والدینی هستند که با فرزندان خود با اقتدار رفتار کرده، ولی بر عکس گروه اول معتقد به انعطاف پذیری در رفتارند. به فرزندان خود فرصت  می­دهند تا در صورت لزوم اعتراض کنند و تربیت خاصی را با دلیل به آنها تفهیم می کنند. گروه سوم، والدینی هستند که نسبت به رفتار فرزندان تحمل پذیرند و در برابر اعمال خلاف، چشم پوشی می کنند. این والدین، معیارهای مشخصی را جهت رفتار کودکان در نظر می گیرند و سایر رفتار آنان را با دیدة اغماض می نگرند، جز رفتارهائی که باعث صدمه و آسیب بدنی به آنها می شود (صادقی و همکاران، 1388).

با توجه به موارد فوق و اهمیت بررسی رابطه متغیرهای گوناگون موثر در شکل گیری خلق و خوی کودکان که ویژگی شخصیتی آنان را در آینده شکل خواهد داد، کودکانی که آینده سازان هر کشوری  بوده و بار مسولیت های فردی و اجتماعی را بر دوش خواهند کشید، نیاز به کشف روابطی که موفقیت و یا عدم آن را در آنها رقم خواهد زد، مهم می نماید. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی والدین و سبک های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد؟


1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش‌

خانواده یک نظام اجتماعی و از ارکان جامعه را به نوعی کوچکترین سلول اجتماعی می باشد که از مناسبات قانونی و شرعی بین زن و شوهر تشکیل می گردد و وظیفه والدین مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضای خانواده با هم و کمک به استقلال کودکان می باشد. (فرهادی، 1384)خلق و خو اصطلاحي است كه براي بيان تفاوت هاي فردي در مهار تها و عادات ادراكي به كار مي رود و مراكز تنظيم آن، عمدتاً در آمیگدال، هيپوتالاموس، استرياتوم و بخش هاي، ديگر سيستم ليمبيك قرار دارد‌ (كلونينگر، 1994‌). در تعريفي ديگر، خلق و خو به اولين تغييرات و ايجاد اولين تنوع در واكنش هاي هيجاني اشاره دارد. ابعاد اصلي خلق و خو و مناسب ترين وسيله براي سنجش آن همچنان مورد بحث است. با اين وجود ثبات بسياري از ويژگي هاي خلق و خويي و آثار نيرومند عوامل ژنتيكي و محيطي همواره در پژوهش هاي مربوط به اختلالات روانپزشكي دوران كودكي مورد تأكيد قرار گرفته است (رتيو و مک کی‌، 2005‌). درحاليكه برخي پژوهشگران بر محيط (كيريوس و پراير‌، 1990‌) استرس موجود در محيط زندگي(لوويس و اولسون‌، 2011‌) واکنش و رفتار مادران (‌ایزنبرگ و فیبس‌، 1994‌)  جنسيت، طبقه اجتماعي، عوامل فرهنگي و عوامل‌، اخلاقي (پراير، 1992)  را در بروز خلق و خو مؤثر مي دانند، برخي هم به نقش عواملي همچون وزن در هنگام تولد(شريدر و توبي‌، 1989‌) و عوامل ژنتیکی (‌پلایمن و رووه‌، 1977‌)  تا 60 درصد (ورويج، زيش، مدلند، گوردون، بنيامين، نيهالت و همكاران، 2010)  اشاره مي­كنند.

در هر حال خلق و خو، چه ارثي باشد و چه در اثر عوامل محيطي ايجاد شده باشد، مي­تواند بر سازگاري اجتماعي (‌مابلي و پاليس، 1991‌)  ايجاد رفتار پرخاشگرانه (‌اشمك و پاستکا‌، 1991‌) و حتي مسائل شناختي(‌ساكيمورا، دانگ، بالارد و هنسن، 2008؛ بوستروم‌، بروبرگ و هوانگ 2010‌) تأثير بگذارد‌. در پژوهش های مختلف به رابطه و اهمیت رابطه شخصیت والدین و والدگری اشاره شده‌ است. رجبي دماوندي و همکاران (1388)، پژوهشی با عنوان  رابطة ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي در والدين كودكان با اختلال هاي گستره اوتيسم انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد بين ويژگي هاي شخصيتي ثبات هيجاني، مسئوليت پذيري وخستگي ناپذيري با راهبردهاي مسئله محور و نيز بين ويژگي شخصيتي جامعه پذيري با راهبردهاي هيجان محور در مادران رابطه معنادار وجود دارد. بين راهبردهاي رويارويي پدران و مادران كودكان با اختلال هاي گسترة درخودماندگي تفاوت معنادار وجود ندارد. بين ويژگي هاي شخصيتي جامعه پذيري، تفكر ابتكاري و خستگي ناپذيري در پدران و مادران كودكان با اختلال هاي گسترة درخودماندگي تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین اين پژوهش ضرورت بررسي ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي رويارويي والدين كودكان با اختلال گسترة اوتيسم و نيز اهميت آنها را براي شناخت هرچه بيشتر والدين و تدوين برنامه هاي درماني مناسب مطرح مي كند.

روستا و سامانی(1389)، در مطالعه ای با عنوان رابطه ابعاد والدگری و خودگسستگی به این نتیجه رسیدند که سبک والدگری والدین عامل موثر در تعیین میزان احساس خودگسستگی نوجوانان از ایده آل ها و بایسته ها می باشد. این محققان در مطالعه خود نشان دادند که والدگری مثبت، مشارکت پدر و فهم مشترک میان اعضای خانواده موجب کاهش احساس خودگسستگی در نوجوانان می گردد و از طرف دیگر تنبیه بدنی، نظارت ضعیف و اعمال اقتدار باعث افزایش خودگسستگی نزد نوجوانان  می­شود‌. خصوصیات شخصیتی در حقیقت به عنوان محرکهای خلق وخو برای دستیابی به هدف تلقی می­شوند‌. به این معنی که این خصوصیات انسان را مستعد رفتارهای مختلف در موقعیت های خاص می­نماید (کالگوری، 2000). نتایج این پژوهش می تواند برای والدین‌،مربیان و… که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد و به احساسات و نیازهای کودکان توجه نمود ودرزمینه کمک به والدین برای اشنا شدن با سبکهای والدگری مناسب برای داشتن فرزندانی با خلق و خوی مناسب گام مفید بردارد‌،علاوه بر این نتایج این تحقیقات میتواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت‌.

1-4- اهداف پژوهش‌

1-4-1- اهداف کلی

1) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی والدین و سبک های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی

2) ارائه راهکار و رهنمود ها به دست اندرکاران.

1-4-2- اهداف جزیی

۱. بررسی رابطه بین ویژگی روان آزرده خويي والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۲. بررسی رابطه بین ویژگی برون گرايي با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۳. بررسی رابطه بین ویژگی انعطاف پذيري والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۴. بررسی رابطه بین ویژگی توافق پذيري والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۵. بررسی رابطه بین ویژگی با وجدان بودن والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۶. بررسی رابطه بین سبک های والدگری کارآمد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۷. بررسی رابطه بین سبکهای والدگری ناکارامد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

1-5- فرضیه های پژوهش

۱. بین سبک های والدگری کارآمد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۲. بین تنبیه بدنی  با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۳. بین مشارکت پدر و خلق و خو کودک رابطه وجود دارد.

۴. بین اطلاع والدین و خلق و خو کودک رابطه وجود دارد.

۵. بین اقتدار والدین وخلق و خو کودک رابطه وجود دارد.

۶‌. بین نظارت ضعیف والدین و خلق و خو کودک رابطه وجود دارد‌.

۷. بین ویژگی روان آزرده خويي والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۸. بین ویژگی برون گرايي  با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۹. بین ویژگی انعطاف پذيري با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۱۰. بین ویژگی توافق پذيري والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

۱۱. بین ویژگی با وجدان بودن والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********