دانلود متن کامل پایان نامه رابطۀ سلامت روانی و سازگاری زناشویی فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان ساری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول

(کلیات پژوهش)

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 7

4-1 اهداف پژوهش 8

1-4-1 هدف اصلی پژوهش 8

2-4-1 اهداف فرعی پژوهش 8

5-1 فرضیه های پژوهش 8

7-1 متغیرهای پژوهش 8

8-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

 

فصل دوم

(پیشینۀ نظری و پژوهشی)

1-2 مقدمه 12

2-2 پیشینۀ نظری 12

1-2-2 سازگاری زناشویی 12

1-1-2-2 تعریف سازگاری زناشویی 12

2-1-2-2 کارکرد مطلوب خانواده 14

3-1-2-2 معنی و مفهوم خانواده متعادل 15

4-1-2-2 خانواده مدرن 16

5-1-2-2 زیر منظومه زن و شوهری 18

6-1-2-2 تفاوت های زنان و مردان 19

1-6-1-2-2  نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها 20

2-6-1-2-2 تفاوت در رشد 20

3-6-1-2-2 تفاوت در علایق و رغبت ها 22

4-6-1-2-2  پرخاشگری 23

5-6-1-2-2 اضطراب 24

7-1-2-2 رضایت زناشویی 25

8-1-2-2 ایجاد رضایت زناشویی 26

9-1-2-2 زوج خوشبخت و کامل 28

10-1-2-2 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین 29

11-1-2-2 اثرات طلاق 30

12-1-2-2 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی 31

13-1-2-2 اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی 33

14-1-2-2 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر 35

15-1-2-2 پیشرفت فردی در زوجین 36

17-1-2-2 اختلافات مالی 39

19-1-2-2 عوامل شخصی 42

20-1-2-2 حسادت 43

21-1-2-2 خشونت زناشویی 44

22-1-2-2 رضایت زناشویی و عقاید مذهبی 46

2-2-2 سلامت روانی 47

1-2-2-2 تعریف سلامت روانی 47

2-2-2-2 سلامت روانی دیدگاه روانشناسان و مکاتب مختلف 49

1-2-2-2-2 ديدگاه فرويد (1856) در ارتباط با سلامت روان 49

2-2-2-2-2 مفهوم سلامت روان در نظريه رواني اجتماعي و زيستي آدلر (1870) 50

3-2-2-2-2 نظريه اريکسون  (1963) در ارتباط با سلامت 50

4-2-2-2-2 نظريه کورت لوين )1890( در ارتباط با سلامت روان 51

5-2-2-2-2 نظريه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان 52

3-2-2-2 ايجاد سلامت روان 52

1-3-2-2-2 پيشگيري اوليه 53

2-3-2-2-2 پيشگيري ثانوي (درمان) 53

3-3-2-2-2 پيگيري ثالث 54

4-2-2-2 مكانيزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان 54

3-2 پیشینۀ پژوهشی 55

1-3-2 پیشینۀ داخلی 55

2-3-2 پیشینۀ خارجی 60

4-2 تلفیق یافته های نظری و تجربی تحقیق 62

 

فصل سوم

(روش شناسی پژوهش)

1-3 مقدمه 64

2-3 جامعه آماري 64

4-3 روش نمونه‌گيري 64

3-3 نمونۀ آماری 65

5-3 طرح پژوهش 65

6-3 ابزار اندازه‌گيري و نحوة اجرا و ارزشيابي 65

1-6-3 پرسشنامه سلامت روانی GHQ 65

2-6-3 پرسشنامه سازگاری و رضایت زناشویی ENRICH 69

7-3 روش تجربه و تحليل داده‌ها 70

 

 

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

1-4 مقدمه 72

2-4 بررسی توصیفی داده های بدست آمده 72

2-4 بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش 73

1-2-4 فرضیۀ اول: 73

2-2-4 فرضیه 2 75

3-2-4 فرضیه3 77

 

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

2-5 بحث و نتيجه گيري مربوط به سوالات و فرضيه هاي تحقيق 80

1-2-5 فرضیۀ اول 80

2-2-5 فرضیه 2 81

3-2-5 فرضیه 3 81

3-5  نتیجه گیری 82

4-5 محدوديتهاي تحقيق 83

1-4-5 الف – محدوديتهاي علمي 83

2-4-5 ب ـ محدوديتهاي عملي 83

5-5 پيشنهادها 84

1-5-5 الف: پيشنهادهاي کاربردي 84

2-5-5 ب: پيشنهادهاي تحقيقي 84

منابع و مأخذ 85

 

فصل اول

کلّیّات پژوهش

 

1-1 مقدمه

خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود. ( گلدنبرگ، به نقل از عسگری فر،  1380). ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است . ازدواج رابطه ی انسانی پیچیده ظریف و پویا می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار است . همچنین توجه به کانون خانواده محیط سالم و سازنده روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین، به نقل از عسگری فر، 1380).

و به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسانی مصداقی نخواهد داشت.

در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست. مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند.

رضايت زناشویی و سازگاری زناشويي از عوامل بسيار مهم در زندگي است، در صورت وجود آن در زندگي و خانواده، باعث مي‌شود زوجين آرامش را در زندگي ببينند و با آرامش و رضايت آنها، فرزندان نيز در خانواده به خوبي تربيت مي‌شوند و آثار آن را در جامعه از خود نشان خواهندداد؛ نبود رضايت زناشويي باعث مشكلات و اختلافات زيادي در بسياري از زمينه‌ها مي‌شود، حتي در پاره‌اي موارد زوجين را تا پاي ميز طلاق هم مي‌كشاند كه عواقب بسيار بد و وخيم آن بر كسي پوشيده نيست.

امیدواریم پژوهش حاضر به روشن سازی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی کمک کرده ورتوی نو به این عرصه از روابط انسانی بیفکند.

 

 

2-1 بیان مسأله

خانواده نظامی اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد پس از ازدواج هر یک از همسران انتظار دارند خانواده جدید همان شکلی را پیدا کند که برای او مطلوب و آشناست هر کدام  می کوشند واحد زن و شوهری را در راستای مطلوب و پذیرفته خود سازمان دهد و دیگری را برای هم سازی با خود تحت فشار گذارد (مینوچین، 1380). سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (سین ها و ماکرجک، به نقل از احمدی، 1382). معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر ، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد (احمدی، 1382).

پدید آمدن  اختلاف و تعارض بین زن و شوهر طبیعی است و به دلیل ماهیت کنش ورزی  همسران گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه روی دهد یا نیاز ها بر آورده نشود و در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ناامیدی و ناخشنودی می کنند. بعضی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدید آورنده اختلاف های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی(گفت و شنود)، درگیری های کاری و مانند این ها (ثنایی و ذاکر، 1378) اختلافات زناشویی می توانند نتایج زیان باری را به همراه داشته باشند و همانطور که مازلو در سلسله مراتب نیاز ها بیان می کند که ارضای نیازهای بالاتر مستلزم ارضا نمودن نیازهای پایین تر است، زوجین نیز با وجود تعارضات و به دلیل برآورده نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خود شکوفایی دست یابند.

از نظر بسیاری از اندیشمندان در حوزه های اجتماعی و روانشناختی، عواملی همچون تناسب اعتقادی و مذهبی، تناسب فرهنگی، حسن خلق، تناسب ظاهری، تناسب سنی، تناسب هوشی، تناسب خانوادگی، سلامت جسمانی، سلامت روانی و عقلی بر سازگاری و رضایت زناشویی موثرند. علاوه بر عوامل یاد شده، متغیرهای متعدد دیگری نیز بر رضایت و سازگاری زناشویی تأثیر می گذرند که می توان آنها را به عواما اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، و فردی تقسیم نمود. در حیطه علم روانشناسی عوامل فردی اهمیت بیشتری دارند و از این جهات ما تنها به عوامل فردی و در این پژوهش از میان عوامل متعدد فردی ما به عامل مهم سلامت روانی خواهیم پرداخت.

با توجه به این که اختلالهای روانی آثار عمیق دارند و این اختلالها امور روزانه را مشکل و گاهی اوقات غیرممکن می سازد و بنیان روابط فرد با خانواده، دوستان و همکاران را تخریب می کند، حتی اگر فرد مبتلا به چنین اختلالی بتواند ظاهری فریبنده و عادی به دیگران نشان دهد، اضطراب، افسردگی یا تنهایی طاقت فرسایی را تحمل می کند. داشتن اضطراب مزمن نه تنها لذت بردن از زندگی را غیرممکن می کند بلکه این احساسات مانع از این می شوند که فرد با تمام ظرفیت عمل کند (ژاندا، به نقل از احمدی، 1382).

از این جهت مشکلات روانی تأثیرات عمیقی بر روابط بین فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد دارند و در صورت کژکاری و نقص در عملکردها روانی، حوزه های یاد شده دچار مشکل خواهند شد. بدین لحاظ به نظر می رسد سلامت روانی نقش عمده ای در سلامت عملکرد فرد نقش های اجتماعی و خانوادگی داشته باشد.

با این فرض در این پژوهش بر آن شده ایم که رابطۀ سلامت روانی را با سازگاری زناشویی که دو وجه بسیار مهم از زندگی انسان ها می باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

زندگي انسان از مراحل و چرخه هاي متفاوتي تشكيل شده است كه يكي از پيچيده ترين و دشوارترين مراحل آن «ازدواج» و تشكيل خانواده است. ازدواج رابطه اي انساني، پيچيده، ظريف و پوياست كه از ويژگي هاي خاصي برخوردار مي باشد. توجه به كانون خانواده، محيط سالم و سازنده، روابط گرم و تعاملات ميان فردي صميمي كه مي توانند موجب رشد و پيشرفت افراد گردند، از جمله اهداف و نيازهاي ازدواج محسوب مي شوند.

شواهد فراواني گوياي آن هستند كه زوج ها در جامعه امروزي، براي برقراري ارتباط و حفظ روابط صميمانه و دوستانه، با مشكلات فراواني مواجهند. در حقيقت، معضل «پريشاني زناشويي» بيش از هر طبقه تشخيصي روان پزشكي ديگر، دليل مراجعه به مراكز بهداشت رواني است (بورنشتین، 1986).

ناسازگاري پس از ازدواج نه تنها بر كنش هاي رواني ـ اجتماعي زن و شوهر، بلكه بر رشد و تحوّل كودكان و نوجوانان آن خانواده نيز آثار سوئي بر جاي مي گذارد، به گونه اي كه 39 درصد نوجوانان بزه كار «كانون اصلاح و تربيت ايران» متعلّق به خانواده هاي از هم گسيخته بوده اند  (نوابی نژاد، 1374).

برخي از پژوهشگران سابقه از هم پاشيدگي و ناسازگاري زناشويي والدين را در سازگاري زناشويي فرزندان آن ها مؤثر دانسته اند (میرخشتی، 1375).

افزایش روز افزون طلاق در دنیای کنونی هر چند در مقیاسی بسیار کمتر متاسفانه جامعه فعلی ما را نیز در بر گرفته است و نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و نیز از هم گسیختگی کانون های گرم بسیاری از خانواده ها و تاثیرات سوء این جدایی بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح ساخته است.

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی پژوهش

  • تعیین رابطۀ سلامت روانی و سازگاری زناشویی فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان ساری

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 99

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********