متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتي و سازماني

با عنوان :  تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتي و سازماني

عنوان :

تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه

استاد راهنما :

دکتر فرشته مصطفوی راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اين پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد 310 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری، پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی بوده است. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است. هم چنین، به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چدگانه به شیوه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمايت، قدرداني، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدي تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. به همین ترتیب، نتایج نشان داد که مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های استقلال، فشار و قدردانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند. به همین ترتیب، مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های عزت نفس و ثبات هیجانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند.

واژه های کلیدی: فضای روانشناختی حاکم بر سازمان ، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی

 1-1- مقدمه

در طي سال هاي اخير، مطالعه و تحقيق در زمينه روانشناسي مثبت يك رويكرد بديع را براي بسياري   از روانشناسان اجتماعي پديد آورده است. اين رويكرد بر مطالعه علمي تجربيات مثبت، شادي و                   بهزيستي روانشناختي و منابع انساني مثبت به جاي تاكيد بر نشانه هاي اندوه و مفاهيم منفي، تمركز دارد (سلیگمن[1]، 2003). به دليل اثرات برجسته تجربيات مثبت بر افزايش بهره وري و روحيه نيروي كار،     پديده ها و مفاهيم مثبت در زمينه كاري، شايسته توجه قابل ملاحظه اي هستند.

تئوري حفظ منابع (هوفبال[2]، 1989) چارچوب مناسبي براي ديدگاه پديده هاي مثبت فراهم مي كند. فرض اصلي در تئوري حفظ منابع اين است كه ايجاد يك چرخه مثبت از منابع موجب اثرات ارتقاء سلامت مثبت مي شود و از این طریق احتمالاً بر تجربيات و منابع مثبت افزوده مي شود؛ بنابراين افرادي كه داراي منابع مهمي هستند، اغلب قادرند منابع ديگري را به دست آورند .عكس اين موضوع نيز صادق است، یعنی از دست دادن منابع مهم منجر به از دست دادن منابع ديگر مي شود. بنابراين اشتیاق شغلي[3]-به عنوان يك منبع مثبت- ممكن است منجر به چرخه مثبتي از منابع و در نتيجه اثرات مثبت بر سلامت شود(شیروم[4]، 2001).

همراستا با گرايش عمومي به سمت روانشناسي مثبت، اشتیاق شغلي به عنوان يك مفهوم مثبت در تضاد   با فرسودگي شغلي- كه پاسخي است به استرس طولاني مدت مرتبط با كار كه به صورت از دست رفتن منابع، نگرش منفي نسبت به شغل و كاهش خودكارآمدي شغلي آشكار مي شود – مطرح شد (هالبرگ و شائوفیلی[5]، 2006).

اشتیاق شغلي به عنوان يك حالت ذهني مثبت نسبت به شغل تعريف مي شود كه با ويژگي هاي           نیرومندی، وقف كار شدن و جذب توصيف مي گردد. به جاي يك حالت خاص و موقتي، اشتیاق شغلي   به يك حالت روانشناختي ثابت و فراگير اشاره دارد (شائوفیلی و همکاران[6]، 2001). سه بعد اشتیاق شغلي عبارتند از: نیرومندی، جذب، و وقف کار شدن.

از جمله عوامل تأثيرگذار بر اشتیاق شغلي کارکنان كه اخيراً توجه محققان را به خود جلب كرده است، خودارزشیابی هاي محوری[7] مي‌باشد ( باكر و دمروتي، 2008؛ پاركر، جيميسون و آميوت[8]، 2009).

اخیراً پژوهش هاي متعددی به بررسی یک ویژگی شخصیتی بزرگ تحت عنوان خودارزشیابی هاي محوری پرداخته اند. این سازه را جاج، لاك و دورهام[9] (1997) برای اولین بار معرفی کرده اند. به نظر آن ها خودارزشیابی هاي محوری یک صفت گسترده، مکنون و مرتبه بالاتري است که در ادبیات شخصیت با چهار صفت شخصیتی مشخص می شود. این چهار صفت عبارتند از: عزت نفس، خودکارآمدي تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار.

متغیر دیگری که به عنوان پیش بین اشتیاق شغلي در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است،           فضای روانشناختی حاکم بر سازمان است. فضای روانشناختی اشاره ای است به این حقیقت که محیط سازمانی چگونه توسط کارکنان درک، تعبیر و تفسیر می شود (جیمز و جیمز و اش[10]، 1990). بنابراین،      می توان گفت که فضای روانشناختی بیانگر قضاوت فردی در این باره است که محیط شغلی تا چه اندازه مناسب، مفید و تامین کننده بهزیستی کارکنان می باشد (کارلس[11]، 2004).

از این رو، با توجه نقش برجسته اشتیاق شغلی در افزايش بهره وري و روحيه نيروي كار، اين پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری و فضای روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه می باشد؛ تا زمینه ای را برای بهبود شرایط کاری و رهایی فرد از فشارهای روحی و روانی در محیط های کار و بالطبع در خانواده و اجتماع فراهم آوریم.

1-2- بیان مسأله

روانشناسان صنعتي و سازماني به منظور افزايش كارايي و بهره وري كاركنان و سازمان ها، به شناسايي و بررسي سازه هاي مهم روانشناختي تأثيرگذار بر اثربخشي پرداخته اند. یک سازه مهم روانشناختي كه نقش برجسته اي در افزايش اثربخشي کارکنان سازمان های تولیدی و صنعتی، اشتیاق شغلي است.

اشتیاق شغلي مفهومي است كه با پيامدهاي مثبتي از قبیل عملكرد شغلي، رفتارهاي مدني سازماني و خشنودي شغلي رابطه مثبت و با قصد ترك شغل رابطه منفي بالايي دارد (هاكانن، هاكانن، بيكر و دمروتي[12]، 2006). اشتیاق شغلي، به ميزان انرژي و دلبستگي به شغل و اثربخشي حرفه اي اشاره داشته و داراي سه بعد نيرومندي، جذب، و وقف کار شدن مي باشد (شائوفيلي، مارفيتنز، پينتو، سالانوا و بيكر[13]، 2007).

با وجود اين كه اشتياق شغلي يك ويژگي فردي به شمار مي رود؛ اما به ميزان زيادي تحت تأثير عوامل سازماني مثل خشنودي شغلي، هويت سازماني، تعهد سازماني و انگيزش شغلي نيز قرار دارد (كارملي و فروند[14]، 2002). طبق الگوي اشتياق شغلي (باكر و دمروتي[15]، 2008) محيط كار موجب ايجاد اشتياق شغلي در كاركنان مي گردد، و متعاقباً اشتياق شغلي نيز به پيامدهاي مثبت در محيط كار منجر مي شود. حمايت همكاران و سرپرست، بازخورد از عملكرد، تنوع وظيفه و استقلال و فرصت هاي يادگيري از جمله اين منابع شغلی هستند كه اشتياق شغلي كاركنان را افزايش مي دهند (باكر و دمروتي، 2008؛ شائوفیلي و سالانووا، 2007). منابع شخصي نیز، جنبه هايي از خود فرد هستند كه بيانگر احساس افراد از توانايي كنترل و اثرگذاري موفقيت آميز بر محيط شان مي باشند (هابفول، جانسون، انيس و جکسون[16]، 2003). عزت نفس، خودکارآمدي تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار از مهم ترين منابع شخصي هستند كه بر اشتياق شغلي اثر مثبت دارند (باكر و دمروتي، 2008). بنابراين منابع شغلي و شخصي مي توانند با اثرگذاري بر اشتياق شغلي بر پيامدهاي مهمي در محيط كار اثر بگذارند (ریچ[17]، 2010؛ ثایر[18]، 2008، ساکس[19]، 2006).

تعداد صفحه :104

قیمت : شش هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********