متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان :  بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

اهميت و ضرورت كار……………………………………………………………………………………………… 5

فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 5

تعريف نظري……………………………………………………………………………………………………….. 6

تعريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………. 7

 فصل دوم : سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

استرس و سندرم فرسودگي……………………………………………………………………………………. 9

افسردگي………………………………………………………………………………………………………….. 10

افسردگي زيست – شيميايي……………………………………………………………………………………. 12

افسردگي واكنشي……………………………………………………………………………………………….. 14

مدل سليه از استرس……………………………………………………………………………………………… 16

افسردگي…………………………………………………………………………………………………………… 16

سرزنش خود………………………………………………………………………………………………………… 17

نوميدي……………………………………………………………………………………………………………….. 18

ترحم به خود …………………………………………………………………………………………………………. 19

معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است……………………………………………………………………. 20

نظريه روانكاوي……………………………………………………………………………………………………….. 21

نظريه هاي يادگيري…………………………………………………………………………………………………. 23

رويكرد شناختي…………………………………………………………………………………………………….. 24

تعريف…………………………………………………………………………………………………………………. 24

افسردگي واكنشي ………………………………………………………………………………………………… 26

افسردگي درون زاد…………………………………………………………………………………………………… 27

افسردگي روان زاد……………………………………………………………………………………………………. 28

تشخيص و سنجش افسردگي……………………………………………………………………………………… 29

اختلال افسردگي عمده……………………………………………………………………………………………….. 30

اختلال افسرده خلقي…………………………………………………………………………………………………. 31

علايم افسردگي……………………………………………………………………………………………………….. 33

چگونگي مقابله با افسردگي …………………………………………………………………………………………. 34

روش هاي درمان افسردگي…………………………………………………………………………………………… 35

روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده…………………………………………………………………. 36

روش دو ستوني………………………………………………………………………………………………………… 36

درمان كوتاه مدت……………………………………………………………………………………………………….. 38

مشاوره و روان درماني گروهي………………………………………………………………………………………. 39

چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند…………………………………………………………. 39

چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير……………………………………………………………. 40

خسارت استرس………………………………………………………………………………………………………. 42

روند استرس…………………………………………………………………………………………………………… 43

نشانه هاي هيجاني افسردگي…………………………………………………………………………………….. 44

به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم……………………………………………………………………. 47

ديدگاههاي نظري درباره افسردگي ………………………………………………………………………………… 49

تعريف امدادگر…………………………………………………………………………………………………………. 53

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر……………………………………………………………………………………… 53

تعريف كمكهاي اوليه و امداد ………………………………………………………………………………………… 54

هدف ما از كمكهاي اوليه……………………………………………………………………………………………… 54

تعريف عمليات نجات…………………………………………………………………………………………………… 55

تعريف ديگر امدادگر…………………………………………………………………………………………………….. 55

تعريف كمك هاي اوليه…………………………………………………………………………………………………. 55

بقيه ويژگي هاي يك امدادگر………………………………………………………………………………………….. 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه…………………………………………………………………………………… 56

وظايف امدادگر………………………………………………………………………………………………………….. 58

نحوه مراقبت از خود……………………………………………………………………………………………………. 59

كنترل استرس………………………………………………………………………………………………………….. 59

واكنش به استرسها…………………………………………………………………………………………………… 59

واكنش هاي ديررس……………………………………………………………………………………………………. 60

واكنش هاي شديد…………………………………………………………………………………………………….. 61

مروري بر سابقه پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 70

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 71

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 72

نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 72

روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………….. 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………………. 74

روش آماري……………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: آمار……………………………………………………………………………………………………….. 76

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 77

آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………….. 91

آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………. 93

فرض صفر……………………………………………………………………………………………………………….. 93

فرض خلاف……………………………………………………………………………………………………………… 93

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………. 94

بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………. 95

محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 97

پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 98

 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 99

پيوست………………………………………………………………………………………………………………… 103

چکیده تحقیق:

موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعاليت امدادي آنهاست كه بدين منظور 25 امدادگري كه بيش از 4 سال سابقة فعاليت داشتند و 25 امدادگري كه كمتر از4 سال سابقة فعاليت داشتند به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و افسردگي آنها با پرسشنامة افسردگي بك سنجيده شد و در اين پژوهش يك فرضيه شكل گرفت: ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.

براي بررسي فرضيه فوق از آزمون t استيودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراين فرضيه فوق رد و فرضية صفر تاييد مي‌شود و اين نتيجه بدست آمد كه بين ميزان افسردگي امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند با امدادگراني كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

مقدمه:

خلق يا mood ماية هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار است كه در طول طيفي بهنجار از غم تا شادي تجربه مي‌شود. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي‌شود كه در برخي موارد شديد با خصوصيت پسيكوتيك همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي‌شوند. اين علايم در برخي گروههاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني و اجتماعي افراد متفاوت مي‌شود.

در اين پژوهش افسردگي نه به عنوان يك بيماري، بلكه به عنوان واكنش رواني در مقابل مسائل و مشكلاتي كه امدادگران با آنها گريبانگير هستند مطرح است.

مقولة استرس – بيماري از جمله نخستين موضوعاتي است كه در پنجاه سال اخير بطور تجربي مورد كاوش قرار گرفته است و همين امر باعث شده كه تحقيقات مكرر و فراواني در مورد چگونگي مقابله با آن صورت گيرد. بنظر مي‌رسد كه از آغاز اين قرن همواره با تحولات چشمگيري كه در حوزه هاي مختلف مطالعات پزشكي رخ داده است و با كشف بسياري از واسطه هاي نور و هورموني استرس- بيماري، دادو ستد و ويژگيهاي روان شناختي و فيزيولوژيايي، وضوح دو چندان يافته است. زيرا توصيفات اطباء و حكماء قديم از سطح همبستگي استرس – بيماري فراتر نمي‌رفت.

دو مشخصة اصلي افسردگي، نااميدي و غمگيني است. شخص ركود وحشتناكي را احساس مي‌كند و نمي‌تواند تصميم بگيرد و يا فعاليتي را شروع كند يا به چيزي علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بي كفايتي و بي ارزشي غوطه ور مي‌شود، گاه زير گريه مي‌زند و ممكن است به فكر خودكشي بيفتد تقريباً همه بيماران افسرده (97درصد) از كاهش انرژي كه منجر به بروز اشكال در تكميل تكاليف، اختلال در كار تحصيلي و حرفه اي و كاهش انگيزه براي انجام طرح هاي تازه مي‌گردد شكايت مي‌كنند.

تقريباً 80 درصد اين بيماران از اختلال خواب، به خصوص زود بيدار شدن از خواب (يعني بي خوابي آخر شب) و بيداري هاي مكرر شبانه، كه ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهني مي‌پردازند، رنج مي‌برند، بعضي از بيماران دچار بي اشتهايي و كاهش وزن مي‌گردند، معهذا بعضي نيز افزايش اشتها، افزايش وزن و پرخوابي دارند. (به نقل از هاشميان، 1375)

بیان مسئله:

آيا ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند در پژوهش حاضر قصد بر اين است كه گروههايي از امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند و گروه هايي كه كمتر از چهار سال سابقه دارند بررسي شود كه آيا افسردگي در امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند بيشتر از كساني است كه كمتر از چهار سال سابقة فعاليت دارند و يا تفاوت معناداري بين ميزان افسردگي دو گروه ديده نمي‌شود.

تاكنون تحقيق هاي متنوعي در داخل و خارج كشور در مورد افسردگي انجام گرفته‌ است. در تحقيق‌حاضر قصد براين‌است‌كه‌پيرو تحقيق‌هاي‌پيشين‌در مورد ميزان افسردگي امدادگران با سابقه آنها در فعاليت امدادي بررسي انجام شود.

البته با اين كه تحقيق هاي فراواني در مورد افسردگي انجام شده ولي تحقيقي در زمينة افسردگي امدادگران با سابقه فعاليت امدادي آنها انجام نشده است.

در نهايت سعي بر اين است كه بررسي شود ميزان افسردگي در امدادگراني كه سابقه فعاليت آنها بيشتر است، بالاتر است يا اينكه تفاوت معناداري بين افسردگي دو گروه امدادگران مرد ديده نمي‌شود.

اهميت و ضرورت كار

اهميت و ضرورت كار در اين است كه با رد يا قبول فرضيه تحقيق مشخص خواهد شد كه ميزان افسردگي در كدام گروه از امدادگران بيشتر است. لذا با ارائه نتيجه اين تحقيق به سازمان امور جوانان جمعيت هلال احمر و مسئولين مربوطه مي‌توان آنها را در ارائه خدمات رفاهي و تسهيلات بهتر به امدادگران ياري داد و از ميزان افسردگي امدادگران كاست.

فرضیه تحقیق

ميزان افسردگي در امدادگراني مردي كه بيش از چهار سال سابقه فعاليت امدادي دارند، بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه فعاليت امدادي دارند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********