متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسي

گرایش :روانشناسي عمومي

عنوان : اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

دانشگاه پیام نور

واحد تهران جنوب

دانشگاه علوم انساني

گروه علمي روانشناسي

 

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي

عنوان پايان نامه

اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلابه ADHD

6- 11 سال شهر تهران

استاد راهنما :

جناب اقاي دکترمحمد اورکي

استاد مشاور :

سرکار خانم دکترمهديه رحمانيان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکيده :

 

هدف تحقيق : هدف وانگيزه اين پژوهش اثربخشي نوروفيدبک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال وکمبود توجه ميباشد واز آنجائيکه اين کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهاي محرک زا استفاده ميکنند . ولي از آجائيکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبي بسيار ميباشد ، شايد با استفاده از اين روش بتوان بصورت بي زيان از نشانه هاي رنج آور خود رهايي يابند .

نمونه گيري وروش کار : طرح پژوهش از نوع آزمايشي باليني و 8 کودک مبتلا به بيش فعالي و کمبود توجه برپايه معيارهاي DSM-IV-TR به روش تصادفي ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزيابي بصورت پيش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزيابي اوليه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته به مدت 20 دقيقه آموزش نوروفيدبک برروي اين کودکان اجرا شد . وسپس پس از پايان 30 جلسه اين کودکان تحت ارزيابي ثانويه قرار گرفتند.

ابزار پژوهش : جهت ارزيابي از تست هاي تشخيصي TOVA ، پرسشنامه کانرز – فرم والدين – تست هاي حافظه N-Back و وکسلر ( فراخناي ارقام و رمز نويسي ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند ، مورد استفاده قرار گرفت .

تجزيه التحليل آماري : روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش از آمار توصيفي ( ميانگين وانحراف معيار ) وآمار استنباطي از ( تحليل کوواريانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.

نتيجه گيري : نتايج نشان داد که روش آموزش نوروفيدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرايي اين کودکان اثر بخش بوده و همچنين آموزش نوروفيدبک نشان دهنده اين بود که ماندگاري اثر درماني اش نسبتا” قابل قبول و اطمينان بخش تر در برابر درمان دارويي است .

لغات کليدي : نوروفيدبک ، کودکان پيش فعال / کمبود توجه ، ،حافظه ، توجه

فهرست مطالب

 

 

چکيده                                                  5

فصل اول : کليات تحقيق

مقدمه                                                  15

بيان مسئله                                             19

سوالات پژوهشي                                           21

اهميت وضرورت تحقيق                                     21

اهداف پژوهش                                            22

بيان فرضيات                                            22

تعاريف نظري وعملياتي متغييرها :

نوروفيدبک                                         23

بيش فعالي –کمبودتوجه                                         23

توجه                                               24

حافظه                                                  24

تکانشگري                                           25

عملکردهاي اجرايي                                       26

 

فصل دوم :گستره نظري و تجربي پژوهش

پيشينه نظري تحقيق                                                28

ملاک تشخيص ADHD                                             29

سبب شناسي ADHD :                                               34

مرورتحقيقات توسط لوبار                                     34

عوامل نوروآناتومي و عملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHD                    34

ژنتيک                                                      38

عوامل مربوط به پيش از تولد                                      40

علائم رواني – اجتماعي                                       41

علل اکتسابي اختلال بيش فعالي –نقص توجه                           42

سير وپيش آگهي ADHD                                                  43

سير تکامل                                                     44

مهمترين اختلالاتي که با ADHD همراهه                                        46

درمان ADHD                                                     48

درمانهاي دارويي                                     49

جديدترين درمان : نوروفيدبک                                     51

منشاء سيگنالهاي مغزي                                                 52

کارکردهاي امواج مغزي                                                     53

فهرست مطالب

 

پرتکل هاي درماني با استفاده از نوروفيدبک                                       57

انواع نوروفيدبک                                                     60

ارزيابي هاي يک کاناله ودو کاناله                                    61

تعاريف ونقائص عملکردهاي اجرايي                                           61

توجه و تمرکز :

مقدمه                                                               64

تغيير ميزان توجه                                                66

ساختار حافظه                                                        67

انواع حافظه :                                                       67

خزانه حسي                                                          67

خزانه پژواکي                                              69

حافظه نهاني ديداري                                      70

کاتب دروني                                               70

حافظه فوري ( کوتاه مدت )                                 70

حافظه بلند مدت                                           71

حافظه معنايي                                              71

حافظه رويدادي                                            72

ا ثر تاخر در يادآوري                                           72

فهرست مطالب

 

پيشينه تجربي تحقيق:

تحقيقات خارجي                                              73

تحقيقات داخلي                                              84

فصل سوم : طرح پژوهش                                         86

طرح کلي پژوهش                                                87

جامعه آماري وروش نمونه گيري                                        87

ابزار پژوهش :

تست هوش ريون                                            87

تست Tova                                                    88

پرسشنامه کانرز –فرموالدين                                        89

تست حافظه N-back                                              89

خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخناي ارقام ورمزنويسي)                         90

تست ويسکانسين                                                91

دستگاه نوروفيدبک                                             92

روش اجراي تحقيق                                              92

روش تجزيه و تحليل                                           94

روش شمول                                                     94

عدم شمول                                                     95

 

رعايت نکات اخلاقي                                     95

فصل چهارم : نتايج                                          96

تجزيه التحليل داده هاي تحقيق                                                                                      97

فصل پنجم : بحث در نتايج :

بحث و نتيجه گيري :                                          127

محدوديتها و موانع پژوهش                                    136

پيشنهاد ات براي پژوهشهاي آتي                               137

پيشنهادهاي بکار بسته                                 137

خلاصه                                            138

منابع فارسي ولاتين

چداول و پرسشنامه

پيوست ها

 

فرضيه اول

جدول 1-4) شاخص توصيفي فرضيه اول جهت داده هاي صحيح توسط تست N-Back           97

جدول 2-4) تحليل کوواريانس فرضيه اول جهت داده هاي صحيح                     99

جدول 3-4) شاخص توصيفي فرضيه اول جهت داده هاي غلط توسط تست N-Back       100

جدول 4-4) تحليل کوواريانس فرضيه اول جهت داده هاي غلط                  101

جدول 5-4) شاخص توصيفي ارقام مستقيم                              102

جدول 6-4) تحليل کواريانس فراخناي ارقام مستقيم                       103

جدول 7-4) شاخص توصيفي ارقام معکوس                               104

جدول 8-4) تحليل کوواريانس ارقام معکوس                                105

جدول 9-4) شاخص آمار توصيفي رمز نويسي فرم A                      106

جدول 10-4 ) تحليل کوواريانس رمز نويسي فرم A                           107

جدول 11-4) شاخص آمار توصيفي رمز نويسي فرم B                     108

جدول 12-4 ) تحليل کوواريانس رمز نويسي فرم B                     109

2) فرضيه دوم

جدول 1-2 )شاخص توصيفي سنجش بيش فعالي آزمون کانرز                110

جدول 2-2) تحليل کوواريانس فرضيه دوم سنجش بيش فعالي                   112

 

3) فرضيه سوم

جدول1- 3) شاخص توصيفي نقص توجه ازآزمون کانرز                         113

جدول2-3 ) تحليل کواريانس نقص توجه از تست کانرز                        115

جدول 3-3 ) شاخص توصيفي نقص توجه ازآزمون TOVA                   116

جدول 4-3 ) تحليل کواريانس نقص توجه از تست TOVA                  117

4)فرضيه چهارم

جدول1-4) شاخص توصيفي تکانش گري از آزمون کانرز                   118

جدول2-4) کوواريانس تکانش گري از آزمون کانرز                           120

جدول3-4) شاخص توصيفي تکانش گري از آزمون TOVA                    121

جدول 4-4) کوواريانس تکانش گري از آزمون TOVA                           122

5 ) فرضيه پنجم

جدول1-5) شاخص توصيفي سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين                 123

جدول2-5) تحليل کواريانس سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين        125

 

نمودار 1) ميانگين نمرات داده‌هاي صحيح تست (N-Back) سنجش حافظه               98

نمودار2) ميانگين نمرات دادهاي غلط N-Back) سنجش حافظه                  100

نمودار 3) ميانگين نمرات فراخناي ارقام مستقيم جهت سنجش حافظه                102

نمودار 4) ميانگين نمرات فراخناي ارقام معکوس جهت سنجش حافظه               104

نمودار 5) ميانگين نمرات رمز نويسي فرم A جهت سنجش حافظه                     106

نمودار 6) ميانگين نمرات رمز نويسي فرم B جهت سنجش حافظه                     108

نمودار 7 ) ميانگين نمرات سنجش بيش فعالي از تست کانرز                      111

نمودار 8) ميانگين نمرات سنجش نقص توجه از تست کانرز                  114

نمودار9) ميانگين نمرات سنجش نقص توجه از TOVA                         116

نمودار 10) ميانگين نمرات سنجش تکانشگري از تست کانرز                  119

نمودار11 ) ميانگين نمرات سنجش تکانشگري از TOVA                       121

نمودار12) ميانگين نمرات سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين             124

 

فصل اول

موضوع پژوهش

 

مقدمه :

اختلال نارسايي توجه –بيش فعالي1 ، الگوي فراگير عدم توجه – بيش فعالي وتکانشگري است که شديدتر از آن الگويي است که در کودکان با سطح رشد مشابه ديده ميشود(انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي ، اختلال عصبي رشدي است که ، با سه ويژه گي اصلي يعني نارسايي توجه – بيش فعالي و تکانشگري ، ونيز رفتارهاي قاعده مند توصيف ميشود( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) ، که در آن اين کمبودها به طور قابل ملاحظه اي نامتناسب با سن عقلي کودک است شروع آن دردوران کودکي است سن شروع اين اختلال از 5 سالگي ( سازمان بهداشت جهاني ، 1996 ) يا 7 سالگي (انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) تعيين کرده اند . بطوريکه 30 تا 50 درصد مراجعين به سرويس هاي بهداشت روان کودکان را مبتلايان به اين اختلال تشکيل ميدهند ( کاپلان و سادوک 2، لوئيس 3، 2007 ، ( . نشانه ها به طور قابل ملاحظه اي نافذ و موقعيتي هستند معمولا در طول زمان مزمن يا پايدارند ودر نتيجه مستقيم تاخيرشديد زبان ،ناشنوايي ،نابينايي، اوتيسم يا روان پريشي دوران کودکي نيستند ( بارکلي 1998 ).

اين اختلال بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر ميگذارد( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). براساس بررسيهاي انجام شده ، چهارمين تجديد نظر راهنمايي تشخيص و آماري و اختلا هاي رواني ، 5 تا 12% کودکان سن مدرسه در سراسر دنيا به اين اختلال مبتلا ميباشند . مطالعات اخير شيوع آن را 3 تا 18 درصد گزارش کردند (رونالد3 ، لسن4 ، آبرامونيز، 2003 ) . اين اختلال معمولا” از دوران پيش دبستاني آغاز و اغلب تا بزرگسالي تداوم دارد( هالپرين و هيلي ،2010).

ودر بين پسرها بيشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، 1389).

 

اختلال نقص توجه – پيش فعالي يک اختلال مزمن ميباشد که در صورت عدم درمان ، مي تواند با عث موفقيت تحصيلي و شغلي وافزايش خطر رفتارهاي ضد اجتماعي و احتمالا” سوء مصرف مواد و افزايش احتمالي افسردگي و اضطراب گردد ( سادوک وسادوک 2004 ، مالهوترا 1 1998) .

از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پيش فعالي ، ميتوان اختلالات رفتار ايذايي وتخريبي مثل اختلال بي اعتنايي مقابله اي و اختلال سلوک با نسبت بالا ( 50 % ) اشاره کرد.

مطالعات طولي نشان داده است که علائم پر فعاليتي و تکانشگري واضح ، کودک را در خطر بيشتري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهکارانه و افزايش سانحه پذيري وتصادفات قرار ميدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک 2004 ).

همچنين در زير گروه پرخاشگري وغير پرخاشگري در اين اختلال مطرح شده است . کودکان غير پرخاشگر نقائص شناختي و توجه بيشتري وکودکان پرخاشگر مشکلات رواني اجتماعي ورفتاري بيشتري دارند( لوئيسان 2 1991 ، گراس 3 ،1995 ).

سبب شناسي در ADHD حاکي از مباني نورولوژيک ( عصب شناختي ) اختلالات کمبود توجه هستند داده هاي حاصل از اين مطالعات تلويحات مشخصي در خصوص لوب پيشاني دارند .

کارکردهاي لوب پيشاني داراي ماهيت اجرايي بوده ودر طرح ريزي وسازماندهي منابع دخيل هستند ونقش حياتي در رفتارهاي بازدارنده ، ميانجي از قبيل کنترل کردن رفتارهاي حرکتي و بازداري از تمرکز وتوجه بر محرکهاي نامربوط با حواس پرت کن دارند (آيزنک 4، 1994 ) .

سونوگا – بارک1 ( 1994 ، 2003 ، 2005 ) با توجه به نقش قشري بالا وپايين (کنترل تکانشگري) باعث ميشود اين کودکان نشانه هاي مسلط نارسايي توجه وفقدان سازماندهي ونيزمشکلات مربوط به

 

کار کردهاي اجرايي ( ازجمله ضعف در سازماندهي زماني ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلي و جزئي ، ضعف در برنامه ريزي وتصميم گيري ) را در سنجش عصب – روانشناختي نشان دهند . از ديگر عوامل سبب شناسي مطالعات همبستگي بسياري موجب شده كه در خصوص نقش افزودن يهاي خوراكي ، ميزان سرب موجود در خون، آلرژي ها، مصرف سيگار و مشروبات الكلي در زمان بارداري ، به عنوان عوامل علي در سبب شناسي ADHD/ODD گمانه زني هايي صورت گيرد (بارکلي،2003 ) .

قبلا تصور مي شد با بزرگ شدن اين كودكان، اختلال از بين مي رود؛ اما امروزه اعتقاد بر اين است كه70 درصد اين كودكان نمي توانند از پس مشكلات مرتبط با اختلال كمبود توجه برآيند (ليندنمن حبيب 3، رادجويک 4،1996 ) .

بررسي متون پژوهش در زمينه درمان اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي حاکي از تمرکز عمده برروي دارودرماني است (سافر5، زيتو6 ، فاين7 ، 1996 ; سوآنسون 8 ، لرنر9 ، ويليامز، 1995).

نتايج از سودمندي آن بر کاهش نشانه هاي رفتاري اين اختلال حکايت ميکند (اشودنز، لي ، زينک ، هانفور ، 2004 ; اورتوم ، ورياتن ، کمز ، نمانس ، بيتلار وهمکاران ، 2003 ). اما بااين وجود بين متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در خصوص دامنه وميزان اثربخشي و عوارض جانبي داروهاي محرک وهمچنين نقش اين داروها در درمان گروهاي ويژه مانند افراد خيلي کم سن ، يا داراي کارکرد عقلاني پايين همچنان بحث و سؤالاتي باقي است (سولانتو10 ، اسکاچار ، کوپگز، 2007 ; هاپرين، 2010). از طرفي ديگر بسياري از والدين در مورد استفاده از اين داروها دچار ترديد هستند ورغبت چنداني به استفاده از آن براي درمان اختلال فرزندانشان نشان نميدهند ( مونسترا 11، 2003).

 

علت اين ترديد در مصرف دارو حتمالا” نگراني از مصرف طولاني داروهاي روان محرک و اثار جانبي آن از قبيل : بي اشتهايي ، اختلال خواب ، تحيج پذيري ، خشم ، اضطراب ، ودر بعضي موارد شديد تشنج ، تيک ها است ( لوبار1، 1995 ; مان 2، 2000 ).

از اين جهت پرداختن به درمان غير دارويي براي اين اختلال آشکار ميشود . که از آن جمله وسيله اي بنام نوروفيدبک که مستقيما” بر روي بهبود ساختارها و کارکرد هاي درگير دراين اختلال تمرکزدارد ( بيتلار3 ، 2007 ) .

نوروفيدبك، نوعي رويكرد توانبخشي در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازي پايدار ADHD-ADD است و بهنجار سازي پايدار رفتار بدون وابستگي مداوم به داروها يا رفتاردرماني است. ( باراباز4 ،1996 ) .

 

بيان مسئله :

نوروفيدبک درواقع ترکيبي از QEEG و بيوفيدبک است . يک روش آموزشي جهت يادگيري تغيير ارادي عملکردهاي غير ارادي فيزيولوژيک بدن با استفاده از شرطي کنشگر. همانطور که در بيوفيدبک فرد مي تواند کنترل احشاء واعضاي داخلي نظير قلب ، ريه ها و نيز دماي بدن خودرا که توسط سيستم خودکار ( سپاتيک وپارا سمپاتيک ) صورت ميگيرد قادر ميشود که آنهارا بطور اتوماتيک کنترل نمايد . در نوروفيدبک که يک فرايند آموزشي است که در آن مغز خودتنظيمي را فراميگيرد .نوروفيدبک يک سيستم يادگيري جامع وتکميلي است که موجب رشد وتغييرات سطح سلولي ميگردد. اين روش ثابت ميکند که با آموزشهاي لازم ميشود در کار اين اعضا تغييراتي ايجاد کرد و نحوه کار آنهارا اصلاح کرد. به همين دليل به نورو فيدبک باز خورد عصبي نيز گفته ميشود ، در طول آموزش، فعاليت مغز توسط اداره هشيار و ناهشيار توجه كنترل مي‌شود( موريس يليس، 2010).

يادگيري هشيارانه زماني اتفاق مي‌افتد كه فرد در مي‌يابد كه چطور سيگنال فيدبك به توجه و وضعيت ذهني او ارتباط پيدا مي‌كند. در واقع هدف نوروفيدبك آموزش خودتنظيمي به مغز است و سعي دارد به مغز ياد دهد كه چگونه خود را تنظيم كند( گزارش مرکز تخصصي الومينا ، 1392 ) .

و بيمار در طي جلسات اين آموزش ياد ميگيرد گه چگونه خودش با اصلاح امواج مغز خود بر بيماري اش غلبه کند وتا آخر عمر بدون مصرف دارو زندگي سالمي داشته باشد. سوالي که پيش مي آيد ، لابد ازخودتان ميپرسيد چگونه اين امکان پذير است ! مگر ميشود که انسان خودش ياد بگيرد بر بيماري اش مسلط شود ؟ . مکانيزم اين کار ونحوه انجام آن چگونه است ؟ مغز انسان از ميليونها سلول عصبي که ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند تشکيل شده که باهمديگر تبادل الکتريکي وشيميايي دارند . علم نوروفيد بک هم براساس همين تغييرات الکتريکي مغز پايه گذاري شده . براي مثال در کودکان ADHD در نواحي فروننتال مغزشان امواج بتا با فرکانس 14 هرتز کاهش ميابد و بجاي آن امواج تتا با فرکانس 8-4 هرتز بيشتر ميشود ؟

 

در مغز تمام ما انسانها ، هزاران فرايند و فعاليت خودکار و غير ارادي در حال اتفاق افتادن است ، اين فرآيندهاي ناهوشيار بي شماري که کاملا” از حوزه ي آگاهي و اختيار ما بدور هستند ، در حقيقت هر لحظه در مغز هريک از ما ، امواج مغزي خاص و فرآيندهاي فيزيولوژيکي بيشماري در جريان است ، بدون آنکه ما آگاهي و شناختي نسبت به نحوه عملکرد آنها داشته باشيم ( مرکزتخصصي آمولينا،89 ).

اين فرآيند هاي فيزيولوژيک نهفته در مغز دائما” و بدون دخالت آگاهانه ي ما برروي رفتار ، افکار ، عملکرد ووضعيت سلامت جسمي و رواني ما تاثير ميگذارند. ( مرکزتخصصي آمولينا،89 ).

نوروفيدبک واکنش هاي فيزيولوژيک نهفته در مغز انسان و امواج مغزي که هر لحظه بر وضعيت رفتار و عملکردي ما اثر گذارند را ثبت ميکند و بعد آن چه که در همان لحظه در مغز انسان در حال اتفاق افتادن است را کاملا” دقيق ، روشن وواضح روي صفحه نمايشگر به تصوير ميکشد. (گزارش مرکزتخصصي آمولينا ، 89 ).

اساسا”نورو فيدبک براي مغز انسان مانند يک آيينه يا ( مانند يک آينه    پيشرفته ) عمل ميکند. ودراين فرداز فعاليت فيزيولوژيک بدن خود مطلع مي شود. ما هر روز با نگاه کردن به آينه متوجه نقائص و اشکالات موجود در ظاهرمان ميشويم ، در واقع آينه مارا نسبت به وضعيت ظاهري مان و عيب و نقص هاي احتمالي موجود در وضعيت ظاهري خود آگاه ميسازد . ولي طبيعتا ” در شرايط طبيعي و بدون استفاده از ابزارهاي خاص نمي توانيد نسبت به هيچ کدام از واکنشهاي فيزيولوژيک بدن خود آگاهي دقيقي داشته باشيد، با استفاده از ابزارهاي الکترونيک پيشرفته و کامپيوتر به ماکمک ميکند تا آن چه که در مغز ما در حال رخ دادن است آگاه شويم . درنهايت لم نوروفيدبک براساس تغييرات الکتريکي مغز وبراساس توانايي پلاستيسيتي مغز پايه گذاري شده ، نوروپلاستيسيتي ، مکانيسمي است که مغز قادرميشود در طول زندگي سلول مغزي اش را سازماندهي جديد کند ويا ارتباطات نورون هارا طوري تغيير دهدکه درمقابل ضربه هاي مغزي وبيماريها وتغييرات محيطي خودرا تطبيق دهد. وضمنا” پژوهش هاي اندک در اين زمينه در کشور ما ، ضرروت اين پژوهش را برجسته ميکند.

 

ضمنا” مديريت اجرايي وتحقيقات انجمن بين المللي نوروفيدبک بيان ميکند که درحال حاضر صدها هزار کودک با تشخيص اختلال بيش فعالي – کمبود توجه در سراسر جهان تحت درمان با نوروفيدبک قراردارند . باتوجه به مطالب گفته شده وتعاريف نوروفيدبک وعملکردهاي اجرايي ونشانه هاي بيش فعالي –کمبود توجه ، سؤالات زير مطرح ميگردد.

سؤالات پژوهشي:

1-آيا آموزش نوروفيدبک موجب بهبود حافظه کودکان بيش فعال – کمبود توجه ميگردد؟

2-آيا آموزش نوروفيدبک موجب بهبود بيش فعالي کودکان بيش فعال – کمبود توجه ميگردد؟

3- آيا آموزش نوروفيدبک موجب بهبودتوجه کودکان بيش فعال – کمبود توجه ميگردد؟

4-آيا آموزش نوروفيدبک موجب بهبود رفتارهاي تکانشي وپرخاشگري کودکان بيش فعال- کمبود توجه ميگردد؟

5-آيا آموزش نوروفيدبک موجب بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال – کمبود توجه ميگردد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********