متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شهرکرد

دانشکده تحصيلات تکميلي

 

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

پاییز1395

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 4

1-3-اهداف تحقیق: 6

1-4-سوالات تحقیق: 6

1-5-فرضیه های تحقیق: 7

1-6-ضرورت و اهميت تحقيق: 7

1-7-پيشينه تحقيق: 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10

2-1-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم: 11

2-1-1-تعاريف قتل عمد: 11

2-1-2-انگيزه هاي وقوع قتل عمد: 13

2-1-3-تعيين انگيزه هاي قتل: 13

2-1-4-شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي: 14

2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15

2-2-تعریف قومیت: 15

2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16

2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16

2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17

2-2-4-طلاق: 19

2-3-مسأله اجتماعي 20

2-3-1- زمينه هاي مسئله اجتماعي 21

2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعي 22

2-3-3-هنجار: 23

2-3-4-بي هنجاري (آنومي) 24

2-3-5- نظرية بي هنجاري 26

2 -3-6- سيرنگرش تاريخي به رفتارهاي نابهنجار و کجرو 29

2 -3-7- انسجام اجتماعي 31

2-3-8-  محروميت نسبي 32

2-3-9- قومیت و  قوم گرايي 34

2-4. چارچوب نظري پژوهش 37

2-4-1. تبيين هاي زيست شناختي 38

2-4-1-1. هانس آيزنک : 39

2-4-1-2. تراسلر 40

2-4-2. تبيين هاي روان شناختي 42

2-4-2-1. نظريه فرويد 43

2-4-2-2. اختلالات رواني 44

2-4-2-2- 1 . روان نژندي 45

2-4-2-2-2. روان پريشي 45

2-4-2-2- 3. اختلالات مغزي 45

2-4-2-2-4. اختلالات شخصيت 46

2-4-2-3-  نظريه ناکامي و بروز خشونت 47

2-4-3. تبيين هاي جامعه شناختي 49

2-4-3- 1.  نظريه فشار ساختاري 50

2-4-3- 2. نظرية بي سازماني اجتماعي 54

2-4-3- 3. ديدگاه تضاد: 57

2-4-3- 4. نظريه فقر فرهنگ 59

2-4- 3-5. نظريه علائق کانوني 61

2- 4- 3-6.  تئوري رفتار جمعي: 62

2- 4-4. تبيينهاي روانشناسي اجتماعي 65

2- 4-4-1.  نظريه هاي  کنترل 65

2- 4-4-2.الگوهاي کنترل اجتماعي 66

2- 4-4-3.ديدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعي و جامعه پذيري : 68

2- 4-4-4.نظريه مهار 69

2- 4-4-5.الگوي آيزنک 71

2- 4-4-6.ديدگاه يادگيري : 72

2- 4-4-6-1.الگوي همنشيني افتراقي 72

2- 4-4-6- 2. .نظريه همنشيني و تقويت افتراقي 73

2-4-4- 7. ديدگاه کنش متقابل نمادي 74

2-4-4-7-1. نظريه برچسب زني 75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76

3-1-روش تحقيق: 77

3-2-جامعه آماري : 77

3-3-متغییرهای تحقیق: 77

3-3-1-متغیر وابسته: 77

3-3-2-متغییرهای مستقل : 77

3-4-ابزار و روش گرد آوري اطلاعات: 78

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78

3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 79

4-1-مقدمه: 80

4-2- انگیزه وقوع قتل: 80

4-3-شیوه ارتکاب : 82

4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری: 106

5-2-پیشنهادات: 111

منابع و مآخذ: 115

 

چکیده:

      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

      روش تحقیق: اين تحقيق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بين متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماري در اين پژوهش کلیه  پرونده هاي قتل عمد سالهاي 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتايج نشان داده که ضريب همبستگي بين انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراين رابطه معناداري بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت ديگر با افزايش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری ميزان گرايش به نزاع و قتل عمد را نيز افزايش مي يابد ضريب تعيين نشان مي دهد که 6% واريانس انتقام جویی با گرايش به نزاع و قتل عمد مشترک مي باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

ايران کشوري چند قومي است و تاريخ سياسي آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبايل و طوايف گره خورده است .در واقع تحليل تاريخ کشورمان بدون تحليل حضورآنها درجنگها و ساير رويدادهاي مملکتي مقدور نيست.نقش آنها گاهي مثبت و گاهي منفي است. صرف نظر از اين نقشها ، گاهي درون اين گروهها و همچنين دربعضي از روستاها و شهرها برخوردهايي شکل مي گيرد که آثار تخريبي آن،امنيت و آسايش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهاي بي امان،سلب مي نمايد و اين يکي ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت اين همه دگرگوني هاي اجتماعي و تغييرات فرهنگي،آثار ناگوار پديده اي به نام نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي وقبيله اي مشاهده مي شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است که درفرهنگ بعضي از هموطنان ، شاخص قدرت و يا دفاع ازمنزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب مي­­­شود.  (پورافکاري، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتي است که بعنوان يکي از مسائل و آسيب هاي اجتماعي توجه  انديشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون ديدگاههاي متفاوتي را دراين باره مطرح نموده اند که اغلب آنها اين موضوع را درقالب جنگ مورد بررسي قرار داده اند و دراين زمينه منابع بسيار وجوددارد که بيشتر جنبه  هاي فردي اين پديده را مورد بررسي قرارداده و کمتر به حالتهاي  گروهي وجمعي اين موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را مي توان تا سپيده دم تاريخ بشري به واپس برد. از هنگامي كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهي شده اي از بهشت رانده شدند و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد. شايد بتوان قتل عمد را اولين جرم بشر خاكي تلقي نمود .قتل هابيل به دست قابيل آخرين قتل نبود و اين عمل هولناك و تاسف بار زندگي بشر را با خون آغشته ساخت.(پرويزي، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغيير یافته است.

1-2-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

3-انتقام گیری

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

1-3-اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

  • بررسي رابطه ساختار قومي وقبليله اي موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
  • بررسي رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
  • بررسي رابطه طلاق و وقوع قتل هاي عمد شهرستان کوهرنگ؛

1-4-سوالات تحقیق:

1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

1-5-فرضیه های تحقیق:

1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

3- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

1-6-ضرورت و اهميت تحقيق:

ضرورت و اهميت  انجام چنين تحقيقي به دليل اين است كه اولا تاكنون تحقيقي در اين زمينه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسيدگي به پاسخهاي مطلوب در اين راستا مي تواند مورد توجه مسئولين و دست اندر كاران حوزه هاي جامعه شناسي ،روانشناسي ،جرم شناسي و دستگاههاي قضايي وپليسي سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثير گذاري بر افكار و انديشه هاي حوزه دانشگاهي در جهت تقليل آسيب هاي اجتماعي موثر بر وقوع قتل هاي عمد گام بر دارد.و بدين سان در جهت حفظ آرامش و امنيت جامعه وبرگردان احساس امنيتي كه به خاطر وقوع اينگونه قتل ها به احساس نا امني تبديل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امني در بين مردم يك منطقه از خود نا امني به مراتب زيان بار تر مي باشدچون در احساس نا امني فرد اين تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جايي امكان اين اينكه او نيز كشته شود وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 134

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir