متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اراک

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس

بهار  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-سوالات.. 4

1-4-فرضیات پژوهش.. 5

1-5- ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-6-پیشینه تحقیق.. 6

1-7-اهداف.. 8

1-8- روش تحقیق.. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

2-1-کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-1-مفهوم بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-2- تاریخچه بورس اوراق بهادار.. 16

2-1-2-1-تاریخچه بورس دنیا.. 17

2-1-2-2- تاریخچه بورس در ایران.. 18

2-1-3- وظیفه بورس.. 23

2-1-3-1-ایجاد بازار توسعه.. 23

2-1-3-2-تعیین قیمت عادلانه.. 24

2-1-3-3-سایر وظایف بورس.. 25

2-1-5-تعریف اوراق بهادار و انواع آن.. 25

2-1-5-1-تعریف اوراق بهادار.. 25

2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26

2-1-5-2-1-سهام عادی.. 26

2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27

2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27

2-1-5-2-4- اوراق مشارکت.. 28

2-1-5-2-5- مشتقات.. 28

2-1-5-2-6- اختیار معامله.. 29

2-1-5-2-7- قرارداد های آتی.. 30

2-1-5-2-8- صکوک.. 31

2-1-6- ماهیت حقوقی سهام.. 31

2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31

2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32

2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

2-2-1- اصول حاكم بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

2-2-1-1- اصل نمايندگي و اماني بودن يد كارگزاران بورس اوراق بهادار   34

2-2-1-2- قصد نمايندگان طرفين معاملات بورسي و رضاي آنها.. 35

2-2-1-3- اهليت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37

2-2-1-4-اصل حسن نيت اعضاي بورس اوراق بهادار.. 39

2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-2- اصل نقدشوندگي موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43

2-2-2-3- اصل افشاي اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45

فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری

3-1-کارگزار.. 49

3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50

3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51

3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52

3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53

3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54

3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54

3-2-1-دلالی.. 56

3-2-2-حق العمل کاری.. 64

3-2-3- عاملی.. 70

3-2-4- ماهیت خاص.. 74

فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری

4-1-کارگزار.. 76

4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76

4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76

4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77

4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77

4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78

4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80

4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81

4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81

4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82

4-2- مشتری.. 83

4-2-1-تعریف مشتری.. 83

4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84

4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84

4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85

4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85

4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85

4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87

4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87

4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88

4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88

4-3-1-1-2- اهلیت.. 88

4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89

4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89

4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89

4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89

4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91

4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96

4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98

4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج.. 104

5-2-پیشنهادات.. 105

منابع و ماخذ.. 106


چکیده

از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاري در بورس داراي يك جايگاه اساسي است. در بورس اوراق بهادار كليه معاملات از طريق كارگزاريها انجام مي شود. كارگزار يك شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي كند. به عبارتي كارگزار مأمور خريد و يا فروش اوراق بهادار از سوي مشتريان است و مشتري با مراجعه به يكي از كارگزاران نسبت به خريد و يا فروش اوراق بهادار اقدام مي كنند. اين پايان نامه تحت عنوان بررسي رابطه حقوقي كارگزار با مشتري با هدف تحقيق در خصوص مسائل حقوقي مربوط به كارگزاران و مشتريان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستاي انتخاب اين عنوان سعي شده ضمن استفاده از روش كتابخانه اي ابهامات موجود در اين خصوص با بررسي قواعد حاكم بر رابطه حقوقي كارگزار و مشتري و وظايف هر يك در مقابل ديگري و بالاخره بحث و بررسي ماهيت حقوقي عملكرد كارگزار و اصيل بيان شده است.

 

 

واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

از آنجائي كه نظام مالي از سه ركن ابزار مالي، نهاد مالي و بازارهاي مالي تشكيل شده است بدون ترديد جهت توسعه نظام مالي در يك اقتصاد، توسعه همه جانبه اين اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و … از جمله بازارهاي مالي هستند كه نه تنها در تأمين نيازهاي سرمايه گذاران و تأمين منافع پايدار و طولاني مدت نقش اساسي دارند، بلكه در توسعه اقتصادي كلي كشور نيز بسيار مهم مي باشند. در بازارهاي مالي چرخش نقدينگي از سوي فضاي مازاد به سوي فضاهاي كمبود نقدينگي مي باشد و حلقه اتصال اين چرخش از طريق واسطه هاي مالي يعني شركت هاي كارگزاري مي باشد. با استنباط از ماده 1 بند 3 قانون بازار اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران منحصراً فقط توسط كارگزاران بورس انجام گيرد و ورود به تالار معاملات تنها براي كارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. حدود 110شركت كارگزاري در بورس تهران پذيرفته شده كه فعاليت بازار اعم از معاملات، بازارسازي و … در كنترل اين شركتها گرديده است. با اين تفاسير شناخت هر چه بيشتر اين نهادها به عنوان يك عامل و اهرم قابل توجه در نزد سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي مي تواند در افزايش حجم فعاليت سرمايه گذاري اين گروهها نقش اساسي داشته باشد. سهامدار يا مشتري آخرين شخصي است كه سود دريافت مي كند و از طرفي كسي است كه در اتخاذ تصميمات شركت مشاركت دارد. در خصوص
شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس كسي كه بخواهد سهامدار شركت باشد تنها راه آن مراجعه به يك كارگزار يا شركت كارگزاري مي باشد. شركتهاي كارگزاري بعنوان واسطه رسمي بازار نه تنها در معاملات فعال هستند بلكه در جهت ايجاد تعادل و بازارسازي نقش اساسي داشته و مي توانند در تنظيم بازار نقش قابل توجهي داشته باشند. صرف نظر از تدوين قوانين جديد، بورس تهران شاهد تحولات بسيار زيادي در دهه گذشته و در ادامه آن در دو سه دهه اخير بوده است. بدنبال توسعه بازار اوراق بهادار، ارزش بورس از حدود 10ميليارد ريال در سال 1380به حدود 45ميليارد ريال در سال 1383در سال 1387حدود 138ميليارد ريال و در سال 1388به حدود 184ميليارد ريال رسيده است( نشریه بورس اوراق بهادار: 1388، 20).

طبق آخرين گزارش كه توسط سايت سنا اعلام شد در ارديبهشت سال 90 ارزش بورس به 48ميليارد ريال رسيده است. توجه به نهادهاي فعال اين بازار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. با اين اوصاف و توجه به نقش كليدي اين شركتها يكي از مسائل مهم براي سهامدار و سرمايه گذار انتخاب برترين يا بهترين شركت براي محول كردن عمليات خريد و فروش مي باشد. از آنجائي كه مشتريان معمولاً به دنبال شركتهاي كارگزاري هستند كه كارايي خوب و از درجه اعتماد بالايي برخوردار باشند لذا كيفيت كار اين شركتها در برقراري رابطه حقوقي سالم اين دو ركن (كارگزار و مشتري) بسيار مهم و اساسي مي باشد. لذا در اين پژوهش ضمن بررسي رابطه حقوقی مشتری و کارگزار در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود.

1-2-بیان مسئله

گسترش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلفی چون تعداد شعب ، تنوع فعالیت و حجم معاملات و همچنین افزایش حوزه های فعالیت (از قبیل مشاوره و سبد گردانی ،  معرفی و پذیرش شرکت ها در بورس) و افزایش نیروی انسانی روابط حقوقی متعددی را میان اصیل (مشتری) و کارگزار بوجود آورده است؛ ماهیت رابطه کارگزار و مشتری مساله بسیار مهمی است که حقوق و تعهدات آنها را در مقابل یکدیگر رقم می زند؛ حق العمل کاری، دلالی و عاملیت سه نظری است که از سوی اساتید حقوق در توضیح و توجیه این رابطه اظهار شده است موضوع پایان نامه پیشرو  بررسی ماهیت حقوقی رابطه میان این دو شخص می باشد.

1-3-سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

  1. ماهیت حقوقی رابطه کارگزار و مشتری چه می باشد؟
  2. اصول حقوقی حاکم بر انتقال اوراق بهادار کدامند؟
  3. تعهدات کارگزار در مقابل مشتری چه می باشد؟

1-4-فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت بیان نمود:

  1. کارگزار نیاز به حمایت حقوقی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.
  2. مسئولیت انجام تعهد بر عهده کارگزاران می باشد.
  3. ماهیت حقوقی عملکرد کارگزران بورس صریح نیست.

1-5- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اينكه شركتهاي كارگزاري گسترش يافته و تعداد شركتهاي سهامي در بازار افزايش يافته است، در نتيجه لازم است امنيت سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار بالا رفته در نتيجه مشتريان بيشتري را جلب نموده و حجم معاملات افزايش مي يابد، لذا نهايتاً باعث افزايش ميزان موارد مورد اختلاف اين دو ركن خواهد شد. بنابراين اينجانب لازم دانستم كه از نظر حقوقي ابعاد مختلف رابطه بين كارگزار و مشتري را بررسي كرده و موارد مختلف را بيان و راه هاي پيشگيري از ايجاد موانع در انجام اين معاملات را يافته و نهايتاً سهمي هرچند كوچك در چرخه توسعه بازار اوراق بهادار داشته باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق