متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری 93-1392 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ساری

 

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A»

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری 93-1392

 

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی

 

استاد مشاور:

دکتر کیومرث نیازآذری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: كليات پژو هش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

الف) سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

ب) سوال­های ویژه………………………………………………………………………………………………….. 7

متغیر های  پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 8

تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 8

الف: تعاریف نظری (مفهومی)…………………………………………………………………………………….. 8

ب: تعاریف عملیاتی (عملی)……………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: ادبیات و پيشينه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

قسمت نخست: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 12

خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………….. 12

مفهوم خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………….. 12

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی……………………………………………………………… 14

رشد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………. 16

تأثیرات خانوادگی در خودکارآمدی………………………………………………………………………………. 16

تأثیر هم سالان………………………………………………………………………………………………………… 18

نقش مدرسه…………………………………………………………………………………………………………… 19

تأثیرات گذر به دوره ی دیگر……………………………………………………………………………………… 20

تغییرات رشدی در مهارت های خودارزیابی…………………………………………………………………… 20

هوش……………………………………………………………………………………………………………………. 21

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 22

نظریه های هوش…………………………………………………………………………………………………….. 23

تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….. 26

دیدگاه‌های موجود در باب هوش هیجانی………………………………………………………………………. 27

هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 34

هوش معنوی و مدیریت……………………………………………………………………………………………. 35

هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….. 36

کیفیت های ضروری برای هوش اجتماعی……………………………………………………………………… 37

قسمت دوم: پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 38

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. 38

ب) پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………. 40

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 42

مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش انجام تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 45

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 46

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 46

ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 47

روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………. 49

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 51

بخش اول) تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………. 52

بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………… 61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 83

یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 85

بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………… 88

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 92

الف) در قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………. 92

ب) محدودیت­های اجرایی………………………………………………………………………………………… 92

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 92

الف) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………. 92

ب) پیشنهادهایی مبتنی بر تجارب پژوهشگر………………………………………………………………….. 94

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 96

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 102

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 121

 

فهرست جدول­ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1: جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-1: جدول فراوانی متغيّر جنسیت…………………………………………………………………….. 52

جدول 4-2: جدول فراواني متغيّر سن………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-3: فراواني و درصد فراوانی متغيّر سطح تحصیلات…………………………………………….. 54

جدول 4-4: جدول فراواني متغيّر سابقه کار…………………………………………………………………… 55

جدول 4-5: جدول فراواني متغيّر سابقه مدیریت…………………………………………………………….. 56

جدول 4-6: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش هیجانی……………………………………… 57

جدول 4-7: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش معنوی………………………………………. 58

جدول 4-8: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش اجتماعی……………………………………. 59

جدول 4-9: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر خودکارآمدی………………………………………. 60

جدول 4–10: جدول ضرایب متغییرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام به گام………………….. 62

جدول 4–11: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش هیجانی مدیران………………………….. 63

جدول 4–12: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش معنوی مدیران……………………………. 64

جدول 4–13: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش اجتماعی مدیران…………………………. 65

جدول 4–14: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش معنوی مدیران……………………….. 66

جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران مرد و زن…………………………. 67

جدول 4–16: میزان هوش معنوی مدیران بر اساس سن……………………………………………………. 68

جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب سن………………. 68

جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب تحصیلات……………. 69

جدول 4–19: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش هیجانی مدیران………………………. 70

جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران مرد و زن………………………… 71

جدول 4–21: میزان هوش هیجانی مدیران بر اساس سن………………………………………………….. 72

جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر اساس سن……………… 72

جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب تحصیلات…………. 73

جدول 4- 24: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش اجتماعی مدیران……………………. 74

جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران مرد و زن………………………. 75

جدول 4–26: میزان هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن………………………………………………… 76

جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن……………. 76

جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر حسب تحصیلات………… 77

جدول 4–29: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان خودکارآمدی مدیران……………………….. 78

جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران مرد و زن…………………………. 79

جدول 4–31: میزان خودکارآمدی مدیران بر اساس سن…………………………………………………… 80

جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر اساس سن………………. 80

جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر حسب تحصیلات…………… 8=

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسیت بر حسب درصد فراوانی……………………………………… 52

نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراوانی…………………………………………… 53

نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر سطح تحصیلات بر حسب درصد فراوانی…………………………… 54

نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه کار بر حسب درصد فراوانی……………………………………. 55

نمودار 4-5: نمودار ستوني متغيّر سابقه مدیریت بر حسب درصد فراوانی……………………………… 56

نمودار 4-6: نمودار ستوني میانگین متغیر هوش هیجانی……………………………………………………. 57

نمودار 4-7: نمودار ستوني میانگین متغیر هوش معنوی…………………………………………………….. 58

نمودار 4-8: نمودار ستوني میانگین متغیر هوش اجتماعی………………………………………………….. 59

نمودار 4-9: نمودار ستوني میانگین متغیر خودکارآمدی…………………………………………………….. 60

 

مقدمه

خودكارآمدی به بنيه­ی شخصيتی فرد در رويارويی با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيشتر از اين كه تحت تأثير هوش و توان يادگيری دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگيهای شخصيتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسلیم شدن(خود تهییجی)، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی(خودسنجی)، آرایش جدید مقدمات و روش­های اجتماعی رسیدن به هدف (خود تنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانه­ها (خود رهبری) قرار دارد. پیاژه معتقد است که طرح واره های خودکارآمدی طی درون سازی و برون سازی­های بی­شماری که در محیط های غنی رخ می دهد، شکل  می­گیرند. خودكارآمدی به واسطه ی انگيزه ی دروني موجب مي شود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهای كارآمدی خود دست يابد. طبيعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش وا می­دارد تا ظرفيتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسیان فرد و بهرامی، 1389).

هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی های غیر شناختی، بر دانش و مهارت ها و توانایی رویارویی موفقیت آمیز در شرایط مختلف محیطی تاثیر می گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هیجانی در شکل گیری، گسترش و ادامه تعاملات انسانی موثر، نقش مهمی دارد و عموما یکی از عوامل اساسی هوش هیجانی این است که فرد راهبردهای ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به چه شکل مورد استفاده قرار دهد. هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیر شناختی است که توانایی فرد را در سازگاری با مقتضیات محیطی و فشارهای حاصله افزایش می دهد. هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها مانند خوداگاهی، همدلی، خود نظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی می باشد که بر عملکردهای رفتاری افراد تاثیر می گذارد (شریفی درآمدی، 1386).

عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران، فرصت ها، منابع و امکانات و نیز متاثر از سیستم های محیطی و سازمان های دیگر است. عملکرد کارکنان نیز تابع متغیرهای فردی، متغیرهای روانشناختی و متغیرهای سازمانی است. از طرفی نیز بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری تفاهم با دیگران است. مدیریت در موقعیت ها و جایگاه های مختلف رفتارهای خاصی را می طلبد تا مدیران بتوانند عملکرد مفیدی داشته باشند. تقویت و توجه به ویژگی خودکارآمدی در مدیران، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن می باشد. عوامل بسیار زیادی می توانند در افزایش خودکارآمدی دخیل باشند که با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه خودکارآمدی مدیران با هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی بپردازد.

بیان مساله

خودکار آمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند(پاک مهر و دهقانی، 1389).

مفهوم هوش هيجاني(عاطفی) از سال 1990 وارد ادبيات روان شناسي شده است و در نوشته هاي پيشين تحت عنوان هايي مثل هوش اجتماعي، هوش بين فردي و توانايي اجتماعي آمده است(ماير و سالووي، 2000).

امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان هاي ذهني انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساس ها در فعاليت ها، رفتارها، حركت ها و شخصيت انساني است. در حوزه  مطالعه هاي هوش نيز سير مطالعه ها از هوش منطقي(كه بر پايه ي شناخت استوار است) به سمت هوش هيجاني حركت مي كند. هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجان ها و احساس ها در توانمندي هاي انساني دارد(مختاري پور، 1385، ص 41).

بسياري از نويسندگان راجع به توانايي هاي بالقوه ي هوش هيجاني و آثار آن بر زندگي عادي و روزمره انسان قلم فرسايي كرده اند، كه به هرحال اين بحث ها باعث شده است، اين باور قديمي كه ماهيت انسان را در تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش كشيده شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد. افزون بر اين، سبب شده  است تا مردم به اين باور برسند كه هوش هيجاني مي تواند باعث افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي در فرد شود و كليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور گروهي و سازماني همانند مديريت اثربخش تر، ايجاد روحيه كارآفرينانه و افزايش انگيزه­ها ي كاري، هوش هيجاني است. اما به دليل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هيجاني در مورد اين ادعاها لازم است تا ارزيابي هاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و نادرستي   آن ها مشخص شود(رقيبي، 1387، ص 11).

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی برای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطانی فر،1386، ص 11).

گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هايي در زمينه مغز و رفتار، نشان مي دهد كه عوامل ديگري هم هستند كه موجب می شوند افرادي كه هوش بهر بالايي دارند، در زندگي موفقيت هاي چنداني بدست نمي آوردند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، در مسير موفقيت قرار می گيرند. اين عوامل، جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند، که شامل خود آگاهي، كنترل، تكانشگري، پايداري، اشتياق، انگيزش، همدلي و مهارت هاي اجتماعي است(حدادي كوهسار،1383،ص7). بنابراين افرادي كه توانايي، تشخيص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند.

تاكنون درباره خودکارآمدی، سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و ارتباط آن با ديگر متغيرها تحقيق هاي زيادي انجام شده است، به عنوان مثال سيوناتان و فكن (2002)، به بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني، لنگهورن (2004)، به بررسي رابطه ي بين عملكرد مديران و هوش هيجاني، اسكات و همكاران (2007)، بررسي هوش هيجاني با سلامت رواني، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختلال شخصيتي مرزي و غیره پرداخته اند.  اما همه جنبه های موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. باتوجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال است که آيا بین سطح خودکارآمدی مدیران با هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی مدیران  رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان برخوردار از خودكارآمدی در انجام كارها اميدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدی اين توانايی را به فرد می دهد تا بر رفتارهايش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نيازمند انسان هايی است كه مجهز به نيروی ظرافت و تيزبينی در خلق راه حل های جديد با استفاده از امكانات نوين و نيروی حاصل از اعتماد به خود كه ناشی از پندارها و قضاو تهای مثبت در مورد توانایی هايی است، می باشد توسعه ی ايده های نو و خلق چيزهای بكر كه به ويژگيهای فطری انسان بر می گردد،  يكی از شيو ه های بسيار كارآمد و با اهميتی است كه بشر برای رسيدن به اهداف و خواسته های خود و ادامه زندگی به كاربرده است و در طول تاريخ زندگی خويش هرگز از تفكر و انديشه غافل نبوده، با نيروی قوی تعقل، ابتدا به انديشيدن پرداخته، تصميم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل گردد (فلاح، 1386).

امروزه شاهد دگرگونی های عمیقی در محتوای تفکر مدیریت و روش های به کار گیری از آن در فعالیت سازمان ها هستیم. در این شرایط، تلاش برای بهبود و توسعه مستمر ظرفیت ها و توانمندی های مدیران و کارکنانی که در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وری سازمان ها هستند امری اجتناب ناپذیر است. در حقیقت، کشف استعدادها و نیروهای خارق العاده نهفته در منابع انسانی و همچنین استخراج، به کارگیری، تجدید مکرر، بهبود و توسعه نیروهای انسانی، هنر مدیریت و اصلی ترین مسئولیت هر مدیری است. پرورش توانایی ها و گسترش مهارت های یک مدیر، لازمه موفقیت های او و در نتیجه افزایش کارایی سازمان است. یکی از بهترین روش های افزایش مهارت های انسانی و ادراکی مدیر و تسهیل شیوه رهبری وی، توجه به هوش هیجانی[1] و تقویت آن است .براین اساس، هوش هیجانی یکی از ارکان اساسی بالابردن توانمندی های رهبران و مدیران است. از دیدگاه کلی، در صورت بالارفتن هوش هیجانی با استفاده از یک برنامه ریزی منسجم می توان به قله بالاتری از عملکرد و کسب جایگاهی ممتاز در بین سازمانها دست یافت (شاه طلبی، 1386).

موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هر چند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند. آنها معتقدند تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود. یک مدیر معنوی قادر می شود طوری سازمان خود را به موفقیت برساند که همه مشتریان، کارکنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اکتسابی بودن بخش قابل توجهی از انواع هوش، مسئولین می توانند در برنانه های آموزش و توسعه مدیران جایگاه ویژه ای برای تقویت انواع هوش (هیجانی، معنوی و اجتماعی) در نظر گیرند و با بهره گیری از آموزش های رسمی و غیر رسمی در جهت بهبود مهارتهای شناختی و رفتاری مدیرانشان گام بردارند که نهایتا در جهت ارتقاء کارایی و اثر بخشی سازمان موثر خواهد بود.

 

 

اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

تعیین رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی مدیران

ب) اهداف ویژه:

  • تعیین رابطه بین خودکارآمدی با هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری
  • تعیین رابطه بین سطوح خودکارآمدی با هوش معنوی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری
  • تعیین رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش اجتماعی مدیران مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری
  • مقایسه میزان هوش معنوی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی
  • مقایسه میزان هوش هیجانی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی
  • مقایسه میزان هوش اجتماعی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی
  • مقایسه میزان خودکارآمدی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی

سوال های پژوهش

الف) سوال اصلی:

آیا خودکارآمدی مدیران قابلیت پیش بینی هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی آنان را دارد؟

ب) سوال های ویژه:

1)آیا بین خودکارآمدی با هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری رابطه وجود دارد؟

2)آیا  بین سطوح خودکارآمدی با هوش معنوی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری رابطه وجود دارد؟

3)آیا بین سطح خودکارآمدی با هوش اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری رابطه وجود دارد؟

4)آیا هوش معنوی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی متفاوت است؟

5)آیا هوش هیجانی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی متفاوت است؟

6)آیا هوش اجتماعی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی متفاوت است؟

7)آیا خودکارآمدی مدیران بر اساس مولفه های جمعیت شناسی متفاوت است؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********