دانلود متن کامل پایان نامه : بررسي تاثير مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 

چكيده:

فرضيات پژوهش عبارتند از:

 

فصل اول:

مقدمه:

بيان مسئله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقيق

فرضيه‌هاي اصلي تحقيق:

فرضيه هاي فرعي پژوهش:

متغيرهاي پژوهش

1- متغير مستقل:

2- متغيرهاي وابسته:

3- متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده):

4-متغيرهاي كنترل:

تعريف عملياتي مهارت هاي زندگي:

تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي:

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي:

تعريف عملياتي اضطراب حالت:

تعريف عملياتي اضطراب صفت:

 

 

فصل دوم: (مروري بر پيشينه پژوهش)

مقدمه:

تعريف عزت نفس

شكل گيري عزت نفس:

اهميت عزت نفس

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:

تفاوت عزت نفس با خويشتن پذيري:

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:

زمينه هاي مختلف عزت نفس

عزت نفس كلي:

عوامل موثر در رشد عزت نفس:

تاثير جنسيت در رشد عزت نفس:

تعريف اضطراب:

نظريه روانكاوي:

نظريه هاي شناختي اضطراب:

نظريه يادگيري اجتماعي اضطراب:

نظريه هاي رفتاري اضطراب:

نظريه زيست شناختي اضطراب:

روش هاي مختلف اندازه گيري اضطراب:

افتراق بين اضطراب حالت و اضطراب صفت:

پيشرفت تحصيلي:

تعريف پيشرفت تحصيلي

ديدگاه هاي مختلف درباره پيشرفت تحصيلي:

عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي:

سازگاري اجتماعي:

عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي:

شرايط تحصيلي:

هوش:

گروه همسالان:

نظريه ها و ديدگاه هاي سازگاري اجتماعي:

ديدگاه روان پويايي:

ديدگاه يادگيري اجتماعي:

ديدگاه تحولي:

ديدگاه زيستي:

ديدگاه اجتماعي- فرهنگي:

ارتباط حيطه هاي مختلف زندگي فرد با مهارتهاي زندگي

ارتباط نظريه هاي مشاوره با مهارت هاي زندگي

برنامه آموزش مهارت هاي زندگي:

خود توانمندسازي از طريق آموزش مهارت هاي زندگي

طبقه بندي مهارت هاي زندگي

1-مهارت هاي بين فردي/ روابط انساني:

2-مهارت هاي حل مسئله/ تصميم گيري:

مهارت هاي مربوط به سلامت جسماني/ حفظ سلامتي:

اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:

پيشينه تحقيقات پژوهش

 

 

فصل سوم:

(روش و تحقيق)

اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:

پيشينه تحقيقات پژوهش

جامعه آماري:

ابزارهاي تحقيق:

آزمون عزت نفس كوپراسميت

آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)

مقياس رفتار سازگارانه وايلند

چگونگي اجراي آزمونها

نحوه اجراي آزمايش

نحوه اجراي آزمايش:

روش هاي آماري پژوهش:

روش هاي آماري توصيفي:

روشهاي آمار استنباطي:

 

فصل پنجم:

مقدمه:

تبيين يافته هاي آماري

فرضيه (1)

فرضيه (2):

فرضيه (3):

فرضيه 4:

فرضيه 5:

تبيين يافته هاي جانبي

بحث ونتيجه گيري كلي:

مشكلات و محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات:

چكيده:

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است.

فرضيات پژوهش عبارتند از:

 • گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد.
 • گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را سبب مي‌شود.
 • گذراندن درس مهارت هاي زندگي، موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي‌شود.
 • گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش مي دهد.
 • گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش مي دهد.

به همين منظور از بين 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبيرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفي، انتخاب شدند. سپس با آرايش تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند.

پس از اين كه، پيش در گروه آزمايشي و كنترل اجراء شد. گروه آزمايشي، آموزش مهارت هاي زندگي را به مدت 16 هفته و هفته اي يك جلسه دريافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.

نتايج پژوهش حاضر به شرح زير است:

 • پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.
 • پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.
 • پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بطور معنادار بيشتر شده است.
 • پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
 • پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
 • بين وضعيت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
 • بين سطح تحصيلات والدين با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
 • بين ترتيب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

مقدمه:

زندگي بشر تحت تاثير تغييرات وسيع صنعتي، اجتماعي، فرهنگي، دچار تحول شده است. شمار زيادي از افراد قادر نيستند بين محركهاي متنوع بيروني ونيروهاي متعارض دروني توازون ايجادكنند ودر فرايند رشد موزون و همه جانبه كه همانا هدف اصلي تعالي انسان است، دچار مشكل مي شوند. بديهي است كه كودكان ونوجوانان به سبب بي تجربگي و نا آگاهي از مهارتهاي بازدارنده و تسهيل كننده، اصلاحي، بيشتر در معرض آسيبهاي جدي دروني و اجتماعي هستند. دانش آموزاني كه مهارتهاي مقابله با موقعيتهاي تنش زا را ندارند، به نوعي مقهور آنها خواهند شد و بدين ترتيب مستعد اختلالات رواني، عاطفي، افسردگي، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهاي ضد اجتماعي خواهند شد اين دانش آموزان در فرايند تصميم گيري نيز دچار مشكل مي‌شوند.

بنابراين با توجه به نقش مهم مدارس در تامين بهداشت رواني دانش آموزان، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، روش موثري در جهت رشد شخصيت سالم دانش آموزان و تامين بهداشت رواني دانش آموزان است.

آموزش مهارتهاي زندگي، نوعي كوشش است كه در سايه آن نوجوانان ترغيب مي شوند تا خلاقيت خود را به كار گيرند و به طور خود جوش راههاي موثر را براي حل تعارضات و مشكلات زندگي خود بيابند.

به نظر مي رسد آموزش مهارت‌هاي زندگي گام موثري در اين جهت باشد كه استعدادها و توانمنديهاي دانش آموزان بكار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خويش را بدست گيرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرايند خود باوري در نوجوانان مسير درست خود را طي كرده و نوجوان ضمن استفادة درست از مهارت ها، مسئوليت اعمال و احساسات خود را مي پذيرد و مهارتهاي لازم را براي اتخاذ تصميم هاي مهم زندگي كسب مي كند.

بيان مسئله

كودكان و نوجوانان به دليل تجربه ناكافي وعدم آگاهي از مهارتهاي لازم از جمله آسيب پذيرترين قشر از اقشار اجتماعي هستند و به رغم انرژي واستعدادهاي بالقوه و سرشار، آنها از چگونگي بكار بردن توانمنديهاي خود در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي آگاه نيستند.

آموزش و پرورش بهترين بستر براي ارائه اين آگاهي به نوجوانان است. بنظر مي رسد آموزش مهارتهاي زندگي مي تواند توانمندي افراد را براي مقابله موفق با چالشهاي زندگي، افزايش دهد. عزت نفس آنها را بالا ببرد و به آنها ياد بدهد كه چطور بتوانند خشم خود را مهار نموده و براي برخورد با ناكاميها روش درستي را اتخاذ نمايند دانش آموزان مي توانند با استفاده از مهارت حل مساله تصميمات مهم زندگي را بگيرند ومشكلات خود را درست تحليل نمايند.

به همين جهت با توجه به اهميت موضوع، سازمان بهداشت جهاني (WHO) به منظور افزاش سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيبهاي رواني – اجتماعي، برنامه‏اي تحت عنوان آموزش مهارتهاي زندگي تدارك ديده و در سال (1993) در يونيسف «صندوق كودكان سازمان ملل متحد»  پيشنهاد كرد. از آن سال به بعد، اين برنامه در بسياري از كشورها مورد آزمايش واجرا قرار گرفته است (سازمان بهداشت جهاني، ترجمه نوري قاسم آبادي، محمد خاني،1377). در اين ارتباط تحقيقات نشان داده اند كه فشارهاي ناشي از مسائل روز مره، براي افرادي كه داراي عزت نفس بالا هستند و از سيستم حمايتي خوبي برخوردارند كمتر است. بنابراين به نظر مي رسد با استفاده از آموزش مهارتهاي لازم ميتوان حس كنترل دروني را فعال نموده و حالت خود كار آمدي و عزت نفس را تقويت نمود. با آموزش همين مهارت و در نتيجه افزايش سطح عزت نفس و كاهش تاثيرات منفي استرسهاي روزمره، مي توان به سلامت روان فرد كمك كرد.

كودكان در فرآيند رشد و بالندگي خود، مهارتهاي ارتباطي و نحوه مقابله با چالشهاي زندگي را ياد مي گيرند. اين آموزش بصورت الگو برداري از طريق خانواده، مدرسه، جامعه و حتي دوستان، به شكل غير منظم و اتفاقي فرا گرفته مي‌شود. به نظر مي رسد فرزندان خانواده هاي توانمند (از نظر بكارگيري مهارتهاي مقابله اي) در بكارگيري مهارتهاي مقابله اي مثبت، موفق ترند و بر عكس فرزندان فاقد و والدين توانمند از اين امر محروم مي‌باشند. بديهي است كه نهاد آموزش و پرورش بعنوان يكي از نهادهاي زيربنايي جامعه مي تواند در اين خصوص نقش مهم و ارزنده اي را ايفا نمايد. كشورهاي توسعه يافته مدتها است در اين ارتباط اقدام موثر داشته اند و به دنبال تحقيقات گسترده آموزش مهارت‌هاي زندگي به صورت رسمي و مدون در برنامه ريزي آموزشي آنان گنجانيده شده است. در كشور ايران نيز در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي در برخي مدارس به صورت مقدماتي (ضعيف از نظر محتوي) به اجرا درآمده است.

 • همچنين به نظر مي رسد كه انجام پژوهشهاي متعدد به ويژه به صورت آزمايشي توجه مسئولين را بدين امر مهم معطوف مي‌كند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********