متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : سازه

عنوان : بررسي عملكرد و رفتار قاب هاي بتن آرمه با جداسازه اي لرزه‌اي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Sc..M)

رشته: مهندسی عمران گرایش: سازه

عنوان:

بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اشکان خدابنده لو

استاد مشاور:

جناب آقای پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه………………………………………………………………………………… 2

1-1- پيشينة تحقيق………………………………………………………………………. 4

1-2- كليات …………………………………………………………………………….. 4

1-3- مقابله يا همراهي نيروهاي زلزله …………………………………………………… 6

1-3-1- ميرائي در طبقات ………………………………………………………………. 8

1-3-2- ميرائي در پي‌ها ………………………………………………………………… 9

1-4- سيستم ثقلي ……………………………………………………………………… 12

1-5- سيستم جك‌هاي هيدروليكي ……………………………………………………… 13

1-6- سيستم فنري ……………………………………………………………………… 16

1-7- سيستم هسته مركزي ……………………………………………………………… 18

1-7-1- معایب سیستم هسته مرکزی  ………………………………………………….. 28

1-7-2- طراحي جداسازها …………………………………………………………….. 31

1-7-3- اهداف جداسازي ……………………………………………………………… 33

1-8- پژوهش ………………………………………………………………………….. 38

1-8-1- طراحي جداگر لرزه‌اي و مقايسه مطالعه رفتارهاي ساختمان جداسازي شده…….. 38       

1-8-2- آناليز طيف پاسخ و آناليز استاتيكي براي ساختمان جداسازي شده و پايه فيكس . 38

فصل دوم:  كنترل سازه ها

2-1- كنترل سازه‌ها……………………………………………………………………… 41

2-1-1- كنترل غيرفعال ………………………………………………………………… 41

2-1-2- محدوديت‌هاي جدايشگرها ……………………………………………………. 41

2-1-3- مدل‌سازي جدايشگرها ………………………………………………………… 41

2-1-4- روش تقريبي مدل سازي سازه با جدايشگر ……………………………………. 42

2-2- ميراگرها …………………………………………………………………………. 42

2-2-1- انواع ميراگرها …………………………………………………………………. 43

2-2-1-1- ميراگرويسكوز ……………………………………………………………… 43

2-2-1-2- ميراگر پسماند ……………………………………………………………… 43

2-3- مفهوم جداساز ارتعاشی ………………………………………………………….. 44

2-3-1- تغییر در انعطاف پذیری، میرایی و زمان تناوب ………………………………… 44

2-3-2- مقایسه بین روش های متداول و سیستم جداگر ارتعاشی ………………………. 45

2-3-3- هدف اصلی از جداساز ارتعاشی ………………………………………………. 45

2-4- اجرا در یک سیستم جداگر ………………………………………………………. 45

2-5- کاربرد عملی مفهوم جداسازی ارتعاشی ………………………………………….. 46

2-6- مزایای کنترل فعال و نیمه فعال …………………………………………………… 47

2-7- سیستم مدار باز …………………………………………………………………… 47

2-8- سیستم مدار بسته …………………………………………………………………. 47

2-9- سیستم مدار باز- بسته ……………………………………………………………. 47

2-10- میراگر های هیسترسیس فولادی ………………………………………………… 47

2-10-1- خصوصیات میراگر های هیسترسیس فولادی …………………………………. 48

2-10-2- انواع میراگر های فولادی …………………………………………………….. 48

2-11- مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها………………………………………………… 50

2-11-1- طبقه بندی روش های کنترل بر اساس دینامیک سازه ها………………………. 51

2-11-2- طبقه بندی تکنیک کنترل بر اساس نحوه عملکرد سیستم ……………………… 51

2-11-2-1- روش کنترل غیر فعال……………………………………………………… 51

2-11-2-2- روش کنترل فعال………………………………………………………….. 52

2-11-2-3- روش کنترل ترکیبی یا مختلط……………………………………………… 53

2-11-2-4- روش کنترل نیمه فعال…………………………………………………….. 54

2-12- سیستم نوین جرم میراگر متوازن…………………………………………………. 54

2-13- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………… 56

2-14- مزایای جرم میراگر متوازن………………………………………………………. 57

 

فصل سوم: طراحي سيستم‌هاي جداسازلرزه‌اي

3-1- كليات…………………………………………………………………………….. 59

3-2- تحليل سازة جداسازي شده ………………………………………………………. 59

3-2-1- عوامل مهم در انتخاب روش تحليل سازه ……………………………………… 59

3-2-2- طراحي جداسازهاي لاستيكي با هسته سربي …………………………………… 59

3-3- ميراگرها و توصيه‌هاي طراحي ……………………………………………………. 68

فصل چهارم: ملاحظات اجرايي در طراحي سازه‌هاي جداسازي شده

4-1- كليات ……………………………………………………………………………. 72

4-2- ملاحظات عمومي در زمان طراحي……………………………………………….. 72

4-3- مشخصات بستر…………………………………………………………………… 73

4-4- اثر نوع خاك …………………………………………………………………….. 73

4-5- آثار حوزة نزديك ………………………………………………………………… 74

4-6- اثر مؤلفه‌ قائم زمين لرزه…………………………………………………………… 74

4-7- توجه به تأثير مودهاي بالاتر ………………………………………………………. 75

4-8- ارتفاع ساختمان ………………………………………………………………….. 75

4-9- رفتار روسازه …………………………………………………………………….. 75

4-10- انتخاب موقعيت تجهيزات جداسازي در ارتفاع …………………………………. 75

4-11- طراحي بر اساس شرايط محيطي ……………………………………………….. 77

4-12- مقاومت در برابر آتش ………………………………………………………….. 77

4-13- سختي جانبي جداسازها ………………………………………………………… 77

4-14- قراردهي جداسازها در پلان …………………………………………………….. 78

4-15- تعويض تجهيزات جداسازي ……………………………………………………. 79

4-16- فاصله آزاد جانبي و قائم ……………………………………………………….. 79

4-17- طراحي اعضاي سازه‌اي مجاور واحدهاي جداساز……………………………….. 80

4-18- جزييات اجرايي معماري ……………………………………………………….. 81

4-19- جزييات اجرايي تجهيزات مكانيكي …………………………………………….. 86

4-20- آزمايش‌هاي مورد نياز براي جداسازهاي لرزه‌اي ………………………………… 89

4-21- مطالعه اقتصادي طرح‌هاي داراي جداساز لرزه‌اي ……………………………….. 90

4-22- كنترل نتايج طراحي …………………………………………………………….. 92

4-23- مدارك فني طرح ……………………………………………………………….. 92

فصل پنجم: تحليل قاب بتني 5طبقه بر روي جداساز لرزه‌اي وپايه ثابت

5-1- مبناي طراحي……………………………………………………………………… 99

5-2- پايداري سامانه جداساز …………………………………………………………… 99

5-3- ضريب اهميت …………………………………………………………………… 99

5-4- گروه‌بندي ساختمانها بر حسب شكل …………………………………………….. 99

5-5- انتخاب روش تحليل پاسخ جانبي ……………………………………………….. 99

5-5-1- كليات …………………………………………………………………………. 99

5-5-2- تحليل استاتيكي ……………………………………………………………….. 99

5-6- پروژه مورد تحليل ………………………………………………………………. 100

5-7- طراحي جداساز مورد نظر براي پروژه …………………………………………… 103

5-7-1- مشخصات مقدماتي مسأله ……………………………………………………. 103

5-7-2- تحليل ………………………………………………………………………… 103

5-7-2-1- تغيير مكان طرح …………………………………………………………… 103

5-7-2-2- نيروي تسليم اوليه …………………………………………………………. 103

5-7-2-3- سختي ثانويه ………………………………………………………………. 104

5-7-3- طراحي ……………………………………………………………………….. 104

5-7-3-1- طرح اوليه هسته سربي …………………………………………………….. 104

5-7-3-2- ابعاد جداساز ………………………………………………………………. 104

5-7-3-3- خصوصيات لاستيك ……………………………………………………….. 104

5-7-4- نتايج طراحي جداساز ………………………………………………………… 106

5-8- نتايج تحليل …………………………………………………………………….. 107

5-8-1- مقايسه شتاب، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت ………………………. 107

5-8-2- مقايسه تغییر مکان جانبی، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت …………… 111

5-8-3- مقايسه برش طبقات، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت ………………… 113

5-8-4- مقايسه پريود، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت ……………………….. 114

5-8-5- مقايسه سختي، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت ………………………. 116

5-8-6- مقايسه جرم مشاركتي، دو ساختمان جداسازي شده و پايه ثابت ………………. 119

5-8-7- بررسی سازه برای طیف پاسخ شتاب از لحاظ نسبت میرایی…………………… 121

5-8-7-1- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی4% ……………………………………… 121

5-8-7-2- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 9%……………………………………… 124

5-8-7-3- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 11% ……………………………………. 125

5-8-7-4- مقایسه سازه با میرایی 10%و میرایی 20%……………………………………. 126

5-9- بررسی برش براساس میرایی…………………………………………………….. 127

5-9-1- مقایسه سازه برای برش براساس میرایی 10%ومیرایی 4%………………………. 127

5-9-2- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%…………………….. 128

5-9-3- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 11%……………………. 129

5-9-4- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی10% و میرایی 20%……………………. 130

5-10- بررسی تغییر مکان………………………………………………………………. 131

5-10-1- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%……………… 131

5-10-2- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10% و میرایی 11%………….. 134

5-10-3- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 20%…………….. 135

5-11- بررسی شتاب طبقات…………………………………………………………… 136

5-11-1- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و میرایی 20%………….. 136

5-11-2- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% و میرایی 11%………… 137

5-11-3- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% ومیرایی 4%……………. 138

5-11-4- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و ومیرایی 9%………….. 139

5-12- حالت کلی بررسی براساس میرایی……………………………………………… 140

5-13- شکل شماتیک بررسی رفتار سازه با نصب جداگر………………………………. 141

5-14- حلقه های هیسترسیس برای تکیه گاه سربی – لاستیکی…………………………. 142

5-15- حلقه های هیسترسیس نیرو –تغییر مکان برای تاکیه گاه سربی- لاستیکی ………. 143

6-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………. 144

6-2- پیشنهادها ……………………………………………………………………….. 145

منابع …………………………………………………………………………………… 146

چکیده:

در سال‌هاي اخير مبحث جداساز لرزه‌اي به طور خاص در طراحي لرزه‌اي ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلي از اين كار جداسازي سازه از زمين بجاي استفاده از روش‌هاي مرسوم مقاوم سازي مي‌باشد. تجهيزاتي كه در ايزوله كردن پاية ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند داراي دو مشخصه مهم مي‌باشند:

انعطاف پذيري افقي و قابلیت جذب انرژی.

انعطاف پذيري سيستم جداگر سبب افزايش زمان تناوب اصلي سازه و خارج شدن آن از محدودة انرژي مخرّب زلزله مي‌شود، از سوي ديگر خاصيت جذب انرژي سبب افزايش ميرائي و در پي آن سبب كاهش تغيير مكان زياد ناشي از انعطاف پذيري جانبي سيستم جداگر مي‌شود.

در مطالعه اخير جهت بررسي رفتار سازه‌ها با جداگر و با پايه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهاي لرزه‌اي و طراحي جداساز و تمهيدات آئين نامه در مورد سازه‌هاي جداسازي شده به تحليل غيرخطي اين نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر كدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پريود- برش و … مورد بررسي قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتايج تحليل حاكي از آن است كه شتاب طبقات و برش طبقات، در سازة جداسازي شده كمتر است و تغيير مكان جانبي در سازه جداسازي شده نسبتاً زياد است و براي حل اين مشكل بايد از مستهلك كننده انرژي يا ميراگر استفاده شود در سيستم جداساز با افزايش میرایی قابلیت جذب انرژي در سازه افزایش می یابد و كاهش شتاب منجر به كاهش نيروي وارده به سازه مي‌گردد.

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه

خسارات وارد بر ساختمان‌های مختلف بر اثر زمین‌لرزه، به صورت كلي ناشي از دو عامل اساسي است كه عبارت‌اند از:

– رانش نسبي طبقات ساختمان نسبت به يكديگر

– شتاب ایجادشده در کف‌های ساختمان

تغيير شكل طبقات ساختمان، در ارتفاعات مختلف، ايجاد رانش نسبي مي‌كند. از آنجائيكه طبقات در يك زمان و با يك سرعت حركت نمي‌كنند، لذا در هنگام وقوع زلزله يك جابجايي نسبي افقي بين آن‌ها به وجود مي‌آيد. حتي گاهي بر اثر تغيير جهات نيروي وارده بر ساختمان، به علت همسان نبودن انتقال نيرو به تمامي طبقات، طبقات ساختمان در جهات مختلف حركت مي‌كنند كه باعث تخريب ديوارهاي جداساز داخلي، شكستن پنجره‌ها و انهدام تأسیسات خدماتي ساختمان شده، امكان بهره‌برداري از آن را سلب نموده، خسارات قابل‌توجهی وارد مي‌سازد. همچنين شتاب ناشي از زلزله به کف‌های ساختمان كه محل تمركز جرم سازه مي‌باشند منتقل مي‌شود و در هر كف، شتابي متناسب با جرم آن به وجود مي‌آيد.

اين شتاب طبقاتي به ساكنين ساختمان و دستگاه‌هاي حساس نصب‌شده آسيب رسانده و موجب ايجاد خسارت مي‌گردد. در ساختمان‌هاي ويژه كه بهره‌برداري از تجهيزات نصب‌شده داخلي هدف اصلي از احداث آن‌ها را شامل مي‌شود، خسارات وارده به تجهيزات فوق به مراتب بيشتر از خسارات وارده بر سازه اصلي است.

لذا مسئله اصلي به منظور تأمین مقاومت لرزه‌اي بالاي يك ساختمان، چگونگي به حداقل رساندن تغيير مكان بين طبقه‌اي و شتاب‌های طبقات است.

تغيير مکان‌های طبقه‌اي زياد سبب خسارت ديدن اجزاي غير سازه‌اي و تجهيزات متصل‌کننده طبقات مي‌شود كه مي‌توان آن را با افزايش سختي كاهش داد؛ اما اين عمل سبب تقويت و تشديد حركت زمين مي‌شود كه به نوبه خود سبب افزايش شتاب طبقات شده و منجر به خسارت ديدن تجهيزات حساس داخلي مي‌شود. شتاب‌های طبقات را مي‌توان با نرم‌تر كردن سيستم كاهش داد؛ اما انعطاف‌پذیری بيش از حد موجب تغيير مکان‌های قابل‌توجه در تراز طبقات و خرابی‌های وسيع ناشي از آن و عملكرد نامناسب سازه تحت اثر نيروي باد و زلزله‌هاي كم قدرت شده و از سوي ديگر مستلزم طراحي و هزينه اضافي جهت تعبيه نرمي مورد نظر در اعضاء و اتصالات سازه مي‌گردد. محدودیت‌های فوق به خوبی نشان مي‌دهد كه شيوه موجود طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، طراحي مطلوب و ایده‌آل سازه‌ها را به دست نخواهد داد. مسئله فوق به خصوص در مورد سازه‌هاي ويژه كه انتظار بهره‌وري بالايي در شرايط پس از زلزله در مورد آن‌ها وجود دارد، صادق است. لذا روش ديگري كه از اوايل قرن حاضر مطرح بوده و در دهه‌هاي اخير به علت در دسترس قرار گرفتن امكانات مختلف چه از نظر تكنولوژي ساخت و چه از نظر دانش مهندسي در خصوص تحليل، طراحي و اجرا براي مقاوم ساختن سازه‌ها در برابر زلزله به عرصه عمل وارد شده است، جداسازي در برابر زلزله يا جداسازي لرزه‌اي است هدف اصلي در اين روش جلوگيري از انتقال مستقيم نيروي زلزله از پي به سازه است. استفاده از جداساز، تنها راه عملي كاهش همزمان تغيير مكان بين طبقه‌اي و شتاب‌های طبقات است و با كمتر كردن تغيير مکان‌های حاصله در تراز جداساز، نرمي مورد نياز سازه را فراهم مي‌كند.

به عبارت ديگر جداسازي لرزه‌اي يك روش نوين براي طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله است كه مبناي آن كاهش نيروهاي وارد به سازه در اثر زمین‌لرزه، به جاي افزايش ظرفيت سازه براي تحمل بارهاي جانبي است. اساس اين روش كاهش پاسخ‌ها، به وسيله افزايش زمان تناوب و ميرايي در سازهاست. همچنين كاربرد اين روش موجب مي‌شود كه تغيير شکل‌های سازه در محدوده الاستيك باقي بماند كه اين مساله به سطح ايمني سازه خواهد افزود.

در اين روش تنها براي ايجاد صلبيت جانبي سازه در برابر بارهاي جانبي مانند بار باد و بارهاي بهره‌برداری، يكسري عناصر باربر جانبي در حداقل نياز توصيه مي‌شود.

در اين روش چون سهم اندكي از نیروی زلزله به سازه وارد مي‌شود، نتايج زير را مي‌توان انتظار داشت:

– تغيير مكان طبقات و تغيير مکان‌های نسبي طبقات كاهش مي‌يابد.

– كاهش قابل‌ملاحظه‌ای در شتاب طبقات به وجود مي‌ايد.

– خسارات سازه‌اي و نيز خسارات غیر سازه‌ای به طور محسوسي كاهش مي‌يابد.

– از مقاطع با ظرفيت کمتر استفاده می‌شود.

مفهوم جداسازي لرزه‌اي منبعي غني از تحقيقات نظري را هم در زمينه ديناميك سيستم‌هاي سازه‌اي جداشده و هم در زمينه مكانيك خود سازه‌ها فراهم ساخته است. اين تحقيقات نظري كه به طور وسيعي در مجله‌هاي مهندسي سازه و زلزله منتشرشده‌اند، سبب پيدايش توصيه‌هاي طراحي براي سازه‌هاي جداسازي شده و نيز ضوابط طراحي جداسازها شده است. امروزه كشورهاي متعددي آئين نامه‌هاي طراحي براي سازه‌هاي جداساز شده ارائه مي‌دهند. كشورهايي نظير آمريكا، ژاپن، ايتاليا و نيوزيلند در اين زمينه پيشرو بوده و هر كدام آئين نامه خاص خود را دارا است.

1-1- پیشینه تحقیق

1-1-1- كانكو و همكاران (1990) يك بررسي مقايسه‌اي در رابطه با خصوصيات ديناميكي و مفيد بودن چهار نوع سيستم جداسازي ارتعاشي يعني سيستم تكيه‌گاه لاستيكي لايه‌اي با میر اگر روغني، سيستم تکیه‌گاه لاستيكي با میرایی بالا، تکیه‌گاه‌های سربي، لاستيكي و تکیه‌گاه‌های لاستيكي لايه‌اي با سيستم میر اگر فولادي را ارائه كرده‌اند.

1-1-2- همچنين تسای و کلی (1989) رفتار یک سازه را بر روی جداساز خطی که به صورت جرم پایه و فنر خطی در پایه ومیراگر مدل شده است، به صورت آشفتگی نسبت به فرکانس‌ها وشکلهای مودی در سیستم با پایه ثابت بررسی کرده‌اند.

1-1-3- تسای و کلی (1988) رفتار غیر کلاسیک مودهای جداسازی شده را مورد بررسی قرار داده‌اند و برای سازه جداسازی نشده دو مود در نظر گرفته‌اند.

1-1-4- آندریانو و کار (1991) اخیراً مطالعه اصولی در ارتباط با توزیع نیروهای جانبی در سازه‌هایی با جداسازی غیرخطی انجام داده‌اند.

2-1- کلیات

هميشه يك سؤال مطرح است و آن اين است كه: چرا ما با زلزله مقابله مي‌كنيم؟

و جوابي كه داده مي‌شود، آن است كه از ضررهاي جاني و مالي كه بر اثر زلزله به وجود مي‌آيد جلوگيري شود. هر روزه مهندسان و طراحان و دانشمندان درصدد به دست آوردن مصالح مقاوم‌تر نسبت به قبل و به وجود آوردن راه‌ها و طراحي‌هاي جديد براي جلوگيري از اين ضررهاي مالي و جاني هستند. هر روزه مهندسان براي مقاوم‌سازی سازه‌ها و راه‌ها آئین نامه‌های جديدي را ارائه مي‌دهند تا سازه‌هايي كه قرار است ساخته شوند مقاومت لازم براي مقابله با زلزله و در نهايت آن داشتن كمترين خسارت را داشته باشند؛ اما آيا سازه‌هايي كه انسان بدين صورت مي‌سازد (مقابله با زلزله) هميشه و در هر نوع زلزله‌اي مي‌تواند در مقابل زلزله‌هاي گوناگون مقاومت كند يا خير؟

ما مي‌دانيم كه يكي از راه‌هاي مقاوم‌سازی سازه‌ها، كم كردن بار ساختمان است؛ اما از طرفي هم مي‌دانيم كه از بارهاي زنده در ساختمان نمي‌توان كم نمود. بنابراين بايد از بارهاي مرده‌ي ساختمان تا حد امكان كم كرد كه منظور همان بارهاي سازه‌اي است. امروزه راه‌هاي گوناگوني براي كم نمودن و سبک سازی بارهاي سازه‌اي ساختمان ارائه شده است اين روش يكي از راه‌هاي مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله است، اما آيا هميشه مي‌توان اين راه‌ها را ادامه داد؟ در شکل (1-1)، سیستم سازه‌ای نشان داده شده است که یک‌بار جداسازی در پی صورت گرفته و در ساختمان مشابه سیستم جداسازی بین طبقات قرار داده شده است.

به همين دليل، دانشمندان و مهندسان در صدد برآمدند كه روش‌هاي جديدتري را براي جلوگيري از خسارات زلزله ارائه دهند. يكي از روش‌هاي ارائه‌شده، جذب انرژي زلزله است. از مفيدترين راه‌هاي كنترل و كاهش ارتعاشات سازه به‌کارگیری سيستم‌هاي جداسازي توده‌اي است. در شکل (1-2) سیستم سازه‌ای بر روی جداساز لاستیکی با هسته سربی نشان داده شده است.

در مواقعي كه زلزله به وقوع مي‌پيوندد سازه‌ جاي اين كه مثل يك جسم صلب با نيروهاي زلزله مقابله كند. در ارتعاشات با زلزله همراه می‌شود و نيروهاي زلزله را جذب مي‌كند و سازه ميرايي‌هايي كه زلزله به سازه مي‌دهد را در درون خود خنثي مي‌كند و اين همان ميرا كردن سازه است.

ميرايي در پي‌ها به دو بخش كلي تقسيم مي‌شود:

1- ميرايي در طبقات

2- ميرايي در پي‌ها

3-1- مقابله يا همراهي (جذب) نيروهاي زلزله:

مقابله با نيروهاي زلزله در سازه‌ها كه پي‌ها و سازه‌ها به صورت يك جسم صلب ساخته‌شده و در برابر نيروهاي زلزله و باد مقاومت مي‌كنند. اين سازه‌ها براي يك زلزله طرح محاسبه مي‌شوند و اگر يك زلزله بيشتر و يا همان زلزله طرح به وقوع بپيوندد ممكن است كه خرابي‌هاي زيادي در سازه نداشته باشيم؛ اما خرابي‌هايي كه در سازه خواهيم داشت، ديگر سازه را قابل‌استفاده نمي‌كند. يعني با وقوع يك زلزله، ديگر ساختمان جايي براي زندگي كردن نيست و بايد به دنبال يك مسكن يا سرپناه جديد باشيم، كه اين خود مقرون به صرفه نيست.

اما همراهي يا جذب نيروهاي زلزله اين امكان را به ما مي‌دهد كه اگر زلزله به وجود آيد، ما مي‌توانيم كمترين خسارت را داشته باشيم و اگر خسارتي ديده باشد مي‌توان با تعويض آن قطعه، سازه دوباره مورد استفاده قرار گيرد كه اين خود يك مزيت بسيار بزرگ است.

اما بايد اين نكته را مدنظر داشت كه سازه‌هاي استاتيكي از نظر قيمت هزينه‌ي كمتری نسبت به سازه‌هاي ديناميكي دارند؛ اما با وقوع يك زلزله باز هم مي‌توان اين نتيجه را گرفت؟ آيا با از بين رفتن يك انسان باز هم مي‌توان اين موضوع را مدنظر داشت؟

همان طور كه چندي پيش بر اثر وقوع يك زلزله در شهر بم ما چندين هزار از هم‌وطن‌هایمان را از دست داديم و در ژاپن با داشتن يك چنين سازه‌اي حتي ساكنان ساختمان وقوع زلزله را احساس نكردند.

براي افزايش کار آیی جداسازهاي لرزه‌اي مي‌توان با استفاده از روش‌هاي كنترلي مختلف، پارامترهاي جداساز لرزه‌اي را تحت كنترل درآورد و با بهینه‌سازی آن‌ها بهترين پاسخ را براي سيستم به دست آورد. در شکل (1-5) نمونه‌ای از کاربرد سیستم جداسازی در سازه نشان داده شده است.

تعداد صفحه : 173

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : عمران