دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای   پذیرفته شده در بورس

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان پایانامه

“بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

 استاد راهنما

دکتر هاشم ولی پور

استاد مشاور

دکتر مسعود رودکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام در ارزشیابی شرکت ها بررسی می شود.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1376-1385 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي است. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد.

 

(1-1مقدمه

با توجه به رونق و فعاليت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌هاي اخير و نظر به اينكه بورس اوراق بهادار همانند يك كانال هدايت كننده منابع مالي عمل مي نمايد، قادر است در صورت آماده بودن ساير شرايط و زمينه ها موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور عمل نمايند، بنابر اين، تحقیق و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار می باشد، تا با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي اين تحقيقات، در جهت استفاده از اين ابزار مهم ، گام هاي مؤثري برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سياست تقسيم سود است، اينكه شركت ها كدام سياست را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك سياست مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار شود، و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد،  هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.

اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.

تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذیرفته، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود در اين زمينه باشد. به منظور بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير ارائه مي شود.

1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:

عليرغم اينكه مطالعات زيادي در زمينه نحوه قيمت گذاري اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هايي نيز ارائه شده اما هنوز يكي از موضوعات بسيار بحث برانگيز مالي ، نحوه قيمت گذاري اوراق بهادار مي باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قيمت گذاري اوراق بهادار،  سرمايه گذاران را در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري با مشكل مواجه مي سازد ودر نهایت سرمايه ها نيز به نحو بهينه تخصيص نمي يابد.

اكثر تحقيقاتي كه راجع به ارزش گذاري اوراق بهادار انجام شده اند، روي سود خالص وارزش دفتري (با عناصر واجزاي آنها) به عنوان فاكتورهاي اصلي تعيين ارزش (قيمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام  توجه نموده اند.

 اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.

در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با استفاده از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی)  بررسي مي شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با استفاده از اطلاعات موجود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.

ويژگي هاي اين مدل ها به شرح ذيل مي باشد:

مدل 1:سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي دائمي[6] مي باشد.

مدل 2: سود سهام هدف نسبتي از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.

مدل 3: سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي جاري [8]مي باشد.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد. بنابراين موضوع اصلي اين پژوهش، “بررسي تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مي باشد.

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق

در كشورهاي توسعه يافته،  بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود، بنابر این از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند، آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام و همچنين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد، از اهميت بسزائي برخوردار می باشد.يكي از مهمترين اين عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد. بنابر اين آگاهي از رابطه بين قيمت سهام و  سیاست های تقسیم سود سهام هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعاتي مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد.

1-4)اهداف تحقیق

سرمايه گذاران جهت پيش بيني و اتخاذ تصمیمات سرمايه گذاري نيازمند اطلاعاتي نظير ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خط مشي هاي تقسیم سود سهام مي باشند، تا بتوانند برآوردي از سودهاي آتي داشته باشند، ونيز با استفاده از مدلهاي ارزش گذاري مانند مدل درآمد های باقيمانده، ارزش ذاتي سهام را تعيين كنند. اما از آنجا كه محيط اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر ايران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهاي غربي است، لازم است اعتبار چنين ادعاهايي را با توجه به شرايط ايران مورد بررسي وآزمون قرار داد ولي از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نيز شركت هاي ايراني جهت ارائه اطلاعات از مدل بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي نمايند استفاده از خط مشي هاي سود سهام جهت دستيابي به اهداف ذكر شده ( پيش بيني واتخاذ تصميمات سرمايه گذاري ) مي تواند تا حدي سوال برانگيز باشد.

بر این اساس  درپژوهش حاضر ،  اين مطلب دنبال می شود، كه آيابین اجزای متشکله درآمدهای دائمی ، ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و درآمدهای جاری و ارزش بازار سهام تحت سیاست های تقسیم سود سهام ارتباطی وجود دارد؟ تا جهت دستيابي به اهداف پيش بيني وتصميم گيري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد صفحه :۱۵۷

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********