دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A) 

عنوان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه

استاد راهنما

دكتر حسن اميري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده……….. 1

فصل یکم: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2-  بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهدف پژوهش… 6

1-4-1- هدف اصلی. 6

1-4-2- اهداف فرعی. 6

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی. 7

1-6-1- تعاریف مفهومی. 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی. 7

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مذهب از نظر لغوی. 9

تاریخچه  ادیان و مذاهب.. 9

اصول آثار نگرش مذهبی بر باورها 10

1-…. اصل توحید. 10

2-…. اصل نبوت.. 10

3-…. اصل معاد 11

دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب.. 11

مذهب و نوجوانی. 17

مذهب به عنوان عامل پیشگیری. 19

ضرورت نگرش مذهبی. 19

مزایای نگرش مذهبی. 21

1-…. خوش بینی. 21

2-…. توکل. 21

3-…. تسلیم در برابر اراده الهی. 22

4-…. شادکامی. 23

سلامت روان. 25

مفهوم سلامت روان. 25

تاریخچه سلامت روان. 26

اهمیت سلامت روان. 27

جنبه های مختلف سلامت روان. 28

مولفه های مثبت در سلامت روانی. 30

سلامت روان از ديدگاه روان شناسان. 30

مدل های سلامت روان. 42

الگوی سلامت روانی کامل. 43

پيشينه ي پژوهشي. 53

الف) پیشینیه داخلی پژوهش… 53

ب) پیشینه خارجی پژوهش… 54

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش… 57

3-2-معرفی متغیر ها 57

3-3-جامعه ی آماری. 57

3-4-نمونه و روش نمونه گیری. 57

3-5-ابزار پژوهش… 57

1- پرسشنامه سلامت رواني (GHQ-28 ) گلدبرگ : 57

اعتبار و پايايي پرسش نامه 58

2- پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، 1353): 59

3-6- شیوه اجرا 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‫ها

4-1- روش تجزیه‫ و تحلیل داده ها 62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- یافته های استنباطی. 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه‫گیری

بحث و تفسیر نتایج. 68

محدودیت های پژوهش… 73

پیشنهادات پژوهشی. 73

منابع.. . 74

ضمائم…………………… 80

فهرست جداول

 

چکیده

    نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني از اهميت ويژه‫اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين منظور در اين پژوهش به بررسي رابطه نگرش مذهبي و سلامت رواني پرداخته شده است. هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني بوده و فرضيه اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي 360 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستاني كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه ای انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي براهنی و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) براي سنجش ملاك هاي سلامت، شامل جسمي سازي، اضطراب و بي خوابي، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده هاي به دست آمده با روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون چند متغیره  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و سلامت روان همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب و اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگی و نشانه های جسمانی در سطح معناداري (01/0 p<)رابطه وجود دارد؛ ضرايب همبستگي منفي بدين معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم بيماري كمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به طور خلاصه مي توان گفت يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش هاي آينده لازم است ميزان تعميم پذيري اين يافته ها را بررسي كنند.

کليدواژگان:

نگرش مذهبي، سلامت رواني، دانش آموزان دختر دبيرستاني

1-1- مقدمه

     در مورد تأثير و اهميت اعتقادات ديني بر سلامت روان از گذشته تاکنون بحث هاي بسياري انجام گرفته است و در سالهاي اخير روان شناسان به نقش دين در تأمين سلامت روان و درمان بيماري هاي رواني توجه ويژه اي داشته اند. آنها معتقدند در ايمان به خدا و نگرش مذهبي نيروي خارق العاده اي وجود دارد که نوعي قدرت معنوي به انسان مي بخشد و در تحمل سختي هاي زندگي، او را کمک مي‫کند و از نگراني و اضطرابي که بسياري از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور مي سازد. سازمان بهداشت جهاني در آخرين بيانيه هاي خود که در دهة گذشته منتشر کرده است و بخصوص در مقدمة پروژه ۲۰۰۰ که طي آن برنامه وسيع بهداشتي براي کشورهاي درحال توسعه در نظر گرفته شده ، سلامتي ر ا از چهار بعد اساسي يعني ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي 1 مورد بررسي قرار داده است.تأکيد بر بعد چهارم يعني معنويت نمايانگر آگاهي مسئولين و متخصصين سلامت روان و تأکيد بر اهميت مذهب و معنويت در زندگي افراد جامعه است (کجباف،1387). در ميان کساني که به اهميت مطالعات مذهبي اشاره کرده اند، مي توان از بنيامين راش[1] (۱۷۴۵-۱۸۱۳) پدر روان پزشکي آمريکا ياد کرد؛ وي اظهار کرد «مذهب آن قدر براي پر ورش و سلامت روح آدمي اهميت دارد که هوا براي تنفس» (کجباف و رئیس پور، 1387). ويليامز جيمز بنيانگذار روان‫شناسي در آمريکا و نويسندة مقاله انواع تجارب مذهبي در سال ۱۹۰۲ بيان مي کند: ايمان بدون شک مؤثرترين درمان اضطراب است . ايمان نيرويي است که بايد براي کمک به انسان در زندگي وجود داشته باشد و فقدان ايمان زنگ خطري است که شکست انسان را در برابر سختي هاي زندگي هشدار مي‫دهد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که در زندگی نوجوانان اهمیت دارد بحث سلامت روان است، موضوع سلامتي از بدو پيدايش بشر و در قرون واعصار متمادي مطرح بوده است اما هر گاه از آن سخني به ميان آمده عموماً بعد جسماني آن مدنظر قرار گرفته و كمتر به ساير ابعاد به خصوص بعد رواني آن توجه شده است ( هاشمي و همكاران، 1387)سلامت روان به معني اجراي موفقيت آميز عملكرد دروني است كه منجر به فعاليت هاي سازنده، برقراري ارتباط با ساير افراد جامعه، توانايي تطبيق با تغييرات، يادگيري و اعتماد به نفس مي‫شود (احمدي ، 1390).

با توجه به اهمیت توجه به دین و معنویت این پژوهش در همین راستا و با هدف بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه انجام شده است.

 1-2-  بیان مسئله

يکي از هدف هاي بررسي‫هاي اسلامي در روان‫شناسي مي‫تواند دست يافتن به الگوهاي اسلامي در روان شناسي باشد که براساس آنها بتوان علت به وجود آمدن تداوم و پيشگيري از برخي اختلال هاي رواني را تبيين کرد و به راهکارها و معيارهاي سودمندي در راستاي پيشگيري و درمان اختلال هاي رواني و همچنين تأمين سلامت افراد جامعه دست يافت (کلانتري، ۱۳۷۸). يونگ ( 2000 ) دين را يکي از قديمي ترين و عمومي‫ترين تظاهرات روح انسان دانست و از اين رو، نمي‫توان دست کم اهميت دين را به عنوان يک پديدة اجتماعي و تاريخي ناديده گرفت(نقل از احمدی، 1390). پارگامنت[2] ، نقش روان شناختي مذهبي را در کمک به مردم براي درک و کنا ر آمدن با رخدادهاي زندگي توصيف نموده است : مذهب مي تواند در ايجاد احساس اميد، احساس نزديک بودن به ديگران، آرامش هيجاني، فرصت خودشکوفايي، احساس راحتي، مهار تکانه، نزديکي به خدا وکمک به حل مشکل مؤثر باشد (نيومن[3]  وپارگامنت،۱۹۹۰) معتقد بود که مذهب به سلامت رواني بيماران رواني كمك مي كند و درنهايت اينکه او فساد اخلاقي را يكي از عوامل پيدايي مسئول بيماري هاي رواني مي‫دانست (ريچاردسون[4]  ۱۹۷۸ ، به نقل از پهلواني و دولتشاهي، ۱۳۷۵ ).  هيروث[5] اظهار کرد، فقدان باورهاي مذهبي علت اصلي بيمار ي هاي رواني است وبيمار رواني از طريق آموزش اصول مذهبي بهتر درمان مي شود به نقل از نيل من[6]  (2002).

پژوهشهاي انجام شده در چند دهة گذشته نشان مي‫دهد که ارتباط مثبتي بين مذهب و سلامت روان وجود دارد و روان شناسي مذهب حمايت هاي تجربي براي اين عقيده فراهم کرده است . در يک مطالعه رابطة بين مذهبي بودن و معناداري زندگي وسلامت رواني توسط چامبر بنياند[7] و همکاران ( ۱۹۷۸ ) و برگين و همکارانش با فراتحليل ۲۴ مقاله پژوهشي به بررسي رابطة بين مذهب با بهداشت رواني پرداختند ؛ نتايج پژوهش ها نشان داد که در مجموع رابطة بين مذهب و بهداشت رواني مثبت است(خدارحيمي و جعفري،۱۳۷۷؛ نقل از احمدی 1390 ).

همچنين روي[8] و پيترسون[9] ( ۱۹۸۵) در مقالة پژوهشي خود با عنوان« جايگاه ايمان مذهبي در بهداشت رواني » نتيجه مي گيرند که ايمان به خداوند و باور مذهبي در دوره هاي دشوار و تحمل ناپذير ازجمله رويارويي با بيماري‫هاي سخت بدني به انسان آرامش مي بخشد. همچنين درمطالعه اي پرسمن[10] و همکاران ارتباط بين باورهاي مذهبي، افسردگي و بهبودي بعد از جراحي لگن را در ۳۰ زن سالمند مورد بررسي قراردادند، اين افراد همگي به علت شکستگي استخوان لگن مورد جراحي قرار گرفته بودند، نتايج نشان داد بيماراني که باورهاي مذهبي قوي تر داشتند و اعمال مذهبي را انجام مي دادند نسبت به گروه ديگر کمتر افسردگي داشتند و راه طولاني تري را در هنگام ترخيص از بيمارستان پياده روي کردند، همچنين دانستن خداوند به عنوان منشأ قدرت ، آرامش و انجام فرايض ديني به صورت معني داري با درجة پايين افسردگي در هنگام ترخيص از بيمارستان ارتباط داشته است )پرسمن، ليونر، لارسون، استرين، ۱۹۹۰ ، به نقل از  محمدی، ۱۳90  ( همچنين فرانسيس[11] وهمكاران ( ۲۰۰۴ ) در پژوهش خود نشان دادند كه تفاوت در نگرش هاي مذهبي مهم تر از اعمال مذهبي مي تواند سلامت رواني افراد را پيش بيني كند. با توجه به پژوهش های کمی که درزمینه نگرش مذهبی و سلامت روان صورت گرفته است لذا این پژوهش بدنبال این است که آیا بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد؟

تعداد صفحه :94

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********