دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرگروه حسابداری

عنوان

بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

در رشته حسابداری

استاد راهنما

دکتر محمد عظیم خدایاری

استاد مشاور

دکتر داریوش جاوید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده س‌

مقدمه. 2

1-1-بيان مسئله. 2

1-2-اهداف پژوهش…. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-4- سؤالات پژوهش…. 4

1-5- فرضيه‌ها 5

1-6-روش‌شناسی پژوهش…. 5

1-7-مدل پژوهش…. 5

1-8- جامعه آماری، دوره زمانی و حجم نمونه پژوهش…. 7

1-9-روش‌های گردآوری داده‌ها 8

1-10-روش‌ تحلیل داده‌ها 8

1-11-تعريف مفاهيم و واژگان ويژه پژوهش…. 8

1-12-ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

بخش اول: مبانی نظری.. 14

2-1- سود. 14

2-2- سود اقتصادی و حسابداری.. 15

2-3- پيش‏بيني سود حسابداري.. 17

2-4- پيش‏بيني سود. 17

2-5- سودمندي در پيش‌بيني.. 18

2-6- تعداد دفعات پيش‏بيني سود توسط مديران.. 19

2-7-عدم تقارن اطلاعاتی.. 22

2-7-1- گزینش نادرست… 25

2-7-1-1- غربال کردن.. 27

2-7-1-2- علامت دادن.. 27

2-7-2- خطر اخلاقی.. 27

2-8- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 29

2-9-علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 30

2-10- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 33

2-11-مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش…. 35

2-12-هزینه سرمایه. 38

1-12-1- مفهوم هزینه سرمایه. 38

2-12-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه. 38

2-12-2-1- کیفیت اطلاعات… 39

2-12-2-2- سطح افشا 39

2-12-2-3- اندازه شرکت… 39

2-12-2-4- نوع صنعت… 40

2-12-2-5-نسبت بدهی.. 40

2-12-3- اجزای هزینه سرمایه. 40

2-12-3-1- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی.. 42

2-12-3-2- هزینه سرمایه سهام ممتاز 42

2-12-3-3- هزینه سرمایه سهام عادی.. 43

2-12-4- مدلهای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام عادی.. 44

2-12-4-1- مدل رشد سود های تقسیمی (گوردون) 44

2-12-4-2- قیمت گذاری دارایی سرمایهای.. 45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه. 58

3-1- نوع پژوهش…. 58

3-2- فرضيه‌های پژوهش…. 60

3-3- مدل تحليلي پژوهش…. 60

3-4-1- متغیر وابسته. 62

3-4-2- متغیر مستقل.. 64

3-4-3- متغیر های کنترل: 64

3-5- قلمرو پژوهش…. 64

3-5-2- قلمرو زماني.. 65

3-6- جامعه آماري.. 65

3-7- نمونه آماري و روش نمونهگيري.. 65

3-8- نحوه جمعآوري دادهها 66

3-9- روش‌شناسی پژوهش…. 66

3-9-1- داده‌های ترکیبی.. 68

3-9-2- آزمون معنيدار بودن اثرات فردي ليمر. 69

3-9-3- مدلهاي تابلويي ( پانلی) 71

3-9-3-2- روش اثرات تصادفی.. 71

3-9-4- آزمون هاسمن.. 72

3-9-5- آزمون‌های ناهمسانی واریانس،خود همبستگی و آزمون هم خطی.. 73

3-10- مزيت استفاده از داده‌هاي تركيبي نسبت به سري زماني و مقطعي.. 74

خلاصه‌ي فصل.. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه. 77

4-2-آمار توصيفي.. 77

4-3 آزمون ریشه واحد دادههای پانل.. 78

4-3  آزمون جارکو برا ( نرمال بودن داده ها) 79

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها 81

4-4-1- فرضیه اول.. 81

4-4-2- فرضیه دوم. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 87

5-2خلاصه پژوهش…. 87

5-3 نتایج پژوهش…. 89

5-3-1 نتیجه فرضیه اول.. 89

5-3-2 نتایج فرضیه دوم. 89

5-4 پیشنهادات پژوهش…. 90

5-4-1 پیشنهادات کاربردی.. 90

5-4-2 پيشنهادهايي براي پژوهش‏هاي آتي.. 91

5-5 محدودیتهای پژوهش…. 91

خلاصه فصل.. 92

منابع و مآخذ. 93

چکیده

در این پژوهش به مطالعه رابطه  بین پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شاخص‌ شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی و مدل گوردن و  مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای به عنوان معیارهای هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده شده‌اند.  برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از داده‌های 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1389 تا 1393 و مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق  حاکی از آن است بین تعداد پیش بینی سود توسط مدیریت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که  افزایش تعداد پیش بینی سود توسط مدیریت منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. یافته های تحقیق  همچنین نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام نیز رابطه معنادار ومثبت وجود دارد.

کليد واژه: پیش بینی سود توسط مدیریت، مدل گوردون، عدم تقارن اطلاعاتی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام،هزینه حقوق صاحبان سهام.مدل قیمت

مقدمه

هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیش‌تری خواهند بود و این امر باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر، می‌انجامد و به عبارت دیگر، منجر به انتخاب نادرست آن‌ها خواهد شد. یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشر شده از شرکت‌ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه است (قائمی و رحیم پور، 1389).

در اين فصل از پژوهش، ابتدا مسئله‌ی اصلي پژوهش، اهميت و ضرورت آن مورد بحث قرار مي‏گيرد. سپس توضيحاتي راجع به اهداف و فرضيات پژوهش، کاربرد نتايج آن ارائه شده و در نهايت، اين فصل با تعريف واژگان کليدي به پايان خواهد رسيد. در اين فصل چارچوبي کلي از مسئله‌ی پژوهش ارائه شده و در فصول بعدي چگونگي پاسخ دادن به اين مسئله ارائه خواهد گردید.

1-1-بيان مسئله

ادبیات بیان‌گر این است که اطلاعات یک نقش مهمی را در تعیین هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها بازی می‌کند (بوتوسان[1]، 1997؛ بوتوسان و پلاملی[2]، 2002؛ فرنکیس و همکاران[3]، 2005؛ هیل[4]، 2002؛ لیزو و ورچیا[5]، 2000). علاوه بر این، شرکت‌ها با رویه‌های افشای اطلاعاتی بیشتر که مبتنی بر آینده است، با هزینه حقوق صاحبان سهام پایین‌تری مرتبط هستند. برای مثال، بوتوسان (1997) در رابطه با شرکت‌های تولیدی اظهار نمود که آن‌هایی که افشای اطلاعاتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که اطلاعات مبتنی بر آینده ارائه می‌کنند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می‌کنند (پنگ هی و همکاران[6]، 2013). سرمایه‌گذاران و مشارکت کنندگان در پی شناسایی گزینه‌ها و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به منظور کسب بازدهی مناسب با توجه به افق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیریشان هستند. نگرانی همیشگی گردانندگان بازارهای سرمایه رسیدن اطلاعات کافی و به موقع به این بازارها جهت یاری رساندن به سرمایه‌گذاران به منظور تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و سهام موجود در این بازارها حین اخذ تصمیمات اقتصادی و با اهمیت است. فقدان اطلاعات کافی و معتبر و توزیع نابرابر آن‌ها در این بازارها منجر به اخذ تصمیمات ضعیف توسط مشارکت کنندگان در این بازارها و تخصیص غیر بهینه منابع مالی آن‌ها خواهـد شد که در ادبیات حسـابداری پدیده مـذکور تحت عنوان عدم تقارن اطلاعاتی شناخته می‌شود (کرمیر،2009).این نابرابری اطلاعاتی میان دو گروه از بازیگران این بازارها بروز می‌کند. یک قسم این نوع عدم تقارن اطلاعاتی مابین مدیریت به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی شرکت از یک سو و افراد برون سازمانی به عنوان افراد نیازمند اطلاعات جهت ارزیابی توانایی سـودآوری شرکت و نحوه ایفای وظیفه مباشـرتی مدیریت و ارزیابی عملـکرد وی از طرف دیگر روی می‌دهد که از نبود اطلاعات کافی در باب شیوه عملکرد مدیریت برای سرمایه گذاران پیش می‌آید و از عدم توانایی سرمایه گذاران برای مشاهده نتایج عملکرد مدیریت عارض می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی موضوعی مهم و پرطرفدار در میان دانشگاهیان بوده و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر میزان معاملات سهام یک شرکت موثر باشد.

از سوی دیگر، بازارها از گزارشگری مالی به عنوان جانشینی برای کیفیت مدیریت استفاده می‌کنند. همچنین، بازارها اقدام به پاداش دادن به افشای داوطلبانه و شفاف سازی که بیشتر از حد گزارشگری مالی است کرده‌اند. افشای اطلاعات ناقص توسط شرکت‌ها، نبود قطعیت در میان ذینفعان را ایجاد می‌کند. این طور به نظر می‌رسد که این نبود قطعیت، برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ریسک اطلاعاتی دارد و در این شرایط آن‌ها نرخ بازده بالاتری برای سرمایه به کار گرفته شد طلب می‌کنند. نرخ بازده بالاتر منجر به هزینه سرمایه بالاتری برای شرکت خواهد شد و در نهایت سبب می‌شود که قیمت سهام در بازار کاهش یابد. بنابراین، تحقیق جاری در پی حصول به این نکته است که آیا با افزایش تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و اطمینان سرمایه­گذاران به عملکرد آتی شرکت افزایش و هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش خواهد یافت یا خیر؟ بنابراین می‌توان گفت مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا رابطه و همبستگی بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد یا خیر؟

1-2-اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

هدف کلی:بررسی رابطه بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازي جهت ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگري مالی.

هدف کاربردي: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این تحقیق در راستای تعیین میزان تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید است این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. علاوه بر این، تحقیق جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

این پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه با توجه به جستجوها و بررسی‌های صورت گرفته، ارتباط میان تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام تا کنون، در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش در نوع خود در کشور بدیع بوده و می‌تواند بستری را جهت تحقیقات آینده در این زمینه فراهم سازد. دوم، کمک به سرمايه‌گذاري، تحلیل گران و سازمان بورس اوراق بهادار و اقتصاد كشور در زمینه درک بهتر روابط بین عوامل موجود در بازار می‌باشد.

1-4- سؤالات پژوهش

با توجه به مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه شرح زیر است:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.
  • آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

1-5- فرضيه‌ها

فرضیه اول: بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد.

1-6-روش‌شناسی پژوهش

روش‌هاي مختلفي براي پژوهشوجود دارد كه هر يك متناسب با موضوع مورد بررسي و ماهيت زمينه تحقيق در پژوهش‌های علوم انساني ارزشمند است. استفاده از هر يك از روش‌هاي تحقيق به ماهيت و زمينه تحقيق،فعاليت‌هاي لازم براي نتيجه‌گيري و ميزان احساس مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف تحقيق بستگي دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان همبستگی بین متغیر های عملیاتی در یک دسته شرکت‌های نمونه است که نوع داده های آن‌ها تاریخی (پس رویدادی) می‌باشد و با توجه به اینکه محققین قصد دست‌کاری در متغیرها به جهت سنجش آثار آن روی متغیر دیگر ندارند (تحقیقات آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون می‌پردازیم. بنابراين، تحقيق حاضر از جمله تحقيقات علي نيز تلقي مي­شود. به دليل مشاهده و تعميم نتايج آن‌ها، از نظر استدلال اين تحقيق استقرایی است.

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********