متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصل نخست: کلیات پژوهش 1

چکیده 2

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 5

1-3-سوالات تحقیق 10

1-4-فرضیه های تحقیق 10

1-5-پیشینه تحقیق 10

1-6-اهداف تحقیق 17

1-7-روش تحقیق 17

1-8-محدودیت های تحقیق 17

1-9-سازماندهی و ساختار پژوهش 18

فصل دوم: مفاهیم قرارهای تامین کیفری 19

2-1-مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن 20

2-2-مفهوم اصطلاحی قرار 22

2-2-1-قرار در لغت 22

2-2-2-قرار در اصطلاح 23

2-3-تعریف قرار 24

2-4-انواع قرارها 25

2-4-1-قرار اعدادی 25

2-4-2-قرارهای نهايی 25

2-5-انواع قرارهای کیفری در قانون قديم 27

2-5-1-التزام به حضور با قول شرف 27

2-5-2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم 30

2-5-3-اخذ کفیل يا وجه الکفاله 30

4-5-2-اخذ وثیقه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول، مال غیرمنقول 35

2-5-5-بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور 37

2-5-5-1- قرار منع خروج متهم از کشور 37

2-6-مفهوم قرار بازداشت موقت 39

2-6-1- تعریف لغوی قرار بازداشت موقت 39

2-6-2- تعریف حقوقی قرار بازداشت موقت 40

2-7-تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه 42

2-7-1-بازداشت و توقیف 42

2-7-2-بازداشت و حبس 43

2-7-3- بازداشت و جلب 44

2-7-4- بازداشت و تحت نظر 45

2-8-سابقه تاریخی قرار بازداشت 46

2-8-1-عصر باستان 48

2-8-2-دوران معاصر 54

2-9-تشريفات صدور بازداشت موقت 63

2-9-1-صدور قرار بازداشت موقت در مرحلة دادسرا 63

2-9-2-صدور قرار بازداشت موقت در مرحلة دادگاه 64

2-10-انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه 65

2-10-1-قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن 66

2-10-1-1-قرار بازداشت موقت اختیاری 66

2-10-1-2-موارد قرار بازداشت موقت اختیاری 67

2-10-2-قرار بازداشت موقت اجباری و موارد آن 72

2-10-2-1-قرار بازداشت موقت اجباری 72

2-10-2-2-موارد بازداشت موقت اجباری 73

2-10-2-2-1- در قانون آیین دادرسی کیفری 73

2-10-2-2-2-در قوانین خاص 74

2-11- مزايای قرار بازداشت موقت 76

2-11-1-پیشگیری از امحاء آثار جرم 77

2-11-2-پیشگیری از تبانی 77

2-11-3-بازداشت به عنوان اقدام تأمینی 78

2-11-4-ثبت در سوابق کیفری متهم 79

2-12-معايب بازداشت متهم تحت قرار 79

2-12-1-تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی 80

2-12-2-تعارض با اصل برائت 82

2-12-3-ايجاد زمینه منفی در صدور رأی 82

2-12-4-حرفه ای شدن متهمان 83

2-12-5-جبران ناپذير بودن بازداشت پس از صدور رای برائت 84

2-13-اصول حاکم بر بازداشت موقت 86

2-13-1-محدودیت صدور بازداشت موقت 86

2-13-2-محدودیت مدت بازداشت 87

2-13-3-لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت غیرقانونی 90

فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای بازداشت موقت و نظارت قضایی در قانون جدید 92

3-1-انواع قرار های کیفری در قانون جديد 93

3-2-بررسی انواع قرارهای تأمین کیفری 96

3-2-1-التزام به حضور با قول شرف 96

3-2-2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام 97

3-2-3-التزام به عدم خروج از حوزه قضايی با قول شرف 97

3-2-4-التزام به عدم خروج از حوزه قضايی با تعیین وجه 98

3-2-5-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی 99

3-2-6-التزام مستخدمان رسمی کشوری يا نیروهای مسلح به حضور 100

3-2-7-التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم 101

3-2-8-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله 102

3-2-9-أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول يا غیرمنقول 106

3-2-9-1-انواع وثیقه 106

3-3-بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانونی 109

3-3-1-ضوابط و موارد خاص 110

3-3-1-1-شاخص موضوع تامین 110

3-3-1-2- قرار تامین خاص 111

3-3-2- ضوابط و موارد عام 112

3-4-متفاوت بودن قرارهای کیفری در قوانین جديد و قديم 112

3-5-شباهت داشتن قرارهای کیفری در قوانین جديد و قديم 115

3-6-نوآوری قرارهای نظارت قضايی در قانون جديد 115

3-6-1-معرفی نوبه ای خود به مراکز يا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس 117

3-6-2-منع رانندگی با وسايل نقلیه موتوری 117

3-6-3-منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی 118

3-6-4-ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز 118

3-6-5-ممنوعیت خروج از کشور 118

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 119

4-1-مزايای قانون جديد نسبت به قانون قديم 120

4-2-نوآوری‌های قانون جديد در زمینه قرارهای کیفری 121

4-3-پیشنهادها: 125

 منابع و ماخذ 126

چکیده انگلیسی 129

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

چکیده

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم‌ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است. ولی استفاده بی‌رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی‌های فردی است. در قانون آئین‌دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم می‌خورد، مواد 32 الی 37 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت متهم می‌تواند حقوق و آزادی‌های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد، افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش‌بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. قانون آئین دادرسی کیفری جدید(مصوب1392)در رابط با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرده، از جمله اضافه کردن جهاتی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع ابهامات موجود در قانون سابق با به کار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و … همه و همه در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق دفاعی و آزادی‌های متهم است. امروزه تقریبا در تمامی اسنادی که در آنها راجع به این قرار سخن رفته است به اینکه بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید تاکید گشته پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز باید در راستای همنوایی با این اسناد با احصاء موارد بازداشت موقت دست قضاوت را از صدور آزادانه این قرار کوتاه کرد. آئین دادرسی کیفری جدید با ایجاد نوآوری‌هایی در زمینه حقوق دفاعی متهم بستر مناسبی برای رعایت حقوق وی فرآهم آورده و منشاء تحول در این زمینه می‌باشد، در پژوهش پیش رو محقق تلاش کرده تا با بررسی قانون جدید در رابطه با قرار بازداشت این تحولات را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: قرار، بازداشت‌موقت، اعتراض، نظارت‌قضایی، تامين، حقوق متهم.

1-1-مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود. ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.  همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد. این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند. پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال 1381 نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد. با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد. در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد(نژاد حلافی، 1393، ص2).

 

1-2-بیان مسئله

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید(آشوری، 1381، ص1).

آیین دادرسی کیفری عبارتست از«مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است»(همان، ص7).

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود(همان، ص38). متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [2] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی»(همان، ص3).

همچنان که معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزاد‌­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم: مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

1.اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید. اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین‌المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید(طباطبائی، 1384، ص233).

این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین‌المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالی که سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس 1994وین، دهه­ی 1995-2004 را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود». در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد(مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382، ص9).

 

2.میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی،کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین‌المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده 40).

از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد.کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند(مهرپور، 1386، ص67).

دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است(همان، ص130).

مهمترین مفاد آن از قبیل برائت، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.

3.کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد. مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن.(مهرپور، ص182.)ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است(همان، ص182).

حال نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی­ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی جدید و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، واسناد بین المللی گامی هرچند ناچیز بردارد. از این رو محقق در تحقیق پیش رو در نظر داشته تا به کنکاش در مواد 237-242 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازد و این موضوع را در قوانین و اسناد بین المللی بررسی و ارزیابی نماید.

 

1-3-سوالات تحقیق:

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:

اساسا سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی، همسو بوده است؟

1-4-فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش اصلی تحقیق فرضیه های این تحقیق را  بیان خواهیم کرد:

الف. به نظر می‌رسد سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی تقریباً همسو بوده است؛

ب. در قانون جدید قرارهای بازداشت موقت موارد آن محدود و احصا شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********