متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

گرایش : بیوتکنولوژی

عنوان : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

دانشگاه مازندران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پژوهشکده زیست فناوری صنعت ومحیط زیست

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

موضوع:

تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری

استادان راهنما:

دکتر فاطمه تابنده

دکترحسین عیسی زاده

 دکتر مهوش خدابنده

استاد مشاور:

دکتر قاسم نجف پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- مروری بر مطالعات پیشین

1-1- میکروارگانیسم­های تولیدکننده پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها ………………………………… 7

 1-2- کوپلیمرهای هیدروکسی­آلکانوات  ……………………………………………………….11

1-3- نحوه سنتز بیوپلیمرهای هیدروکسی­آلکانوات…………………………………………..14

1-4- منابع ارزان­قیمت کربنی در تولید پلیمرهای PHA …………………………………….

1-5- سنتز پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در گیاهان………………………………………………….16

1-6- اندازه­گیری کمی بیوپلیمرها………………………………………………………………18

1-7- خواص فیزیکی و موارد استفاده پلیمرهای زیستی…………………………………… 19

1-8- قابلیت تجزیه­پذیری پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها……………………………………………..21

1-9- فرایند تولید پلی هیدروکسی آلکانوآتها………………………………………………….23

1-9-1- فرایند  غیر پیوسته……………………………………………………………………….23

1-9-2- فرایند نیمه پیوسته و پیوسته……………………………………………………………24

1-10- مدل سینتیکی رشد میکروارگانیسم…………………………………………………..28

1-10-1- بررسی سینتیک رشد در فرایند غیر پیوسته……………………………………….31

1  -11- تعیین ضریب انتقال اکسیژن  دربیوراکتور………………………………………………33

1-11-1- روشهای اندازه گیری  ………………………………………………………………….33

1-12- استفاده پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در صنایع ………………………………………………36

1-13- کاربرد بیوپلیمر ها در نانوکامپوزیتهای پلیمری…………………………………………39

1-13-1-  انواع نانوکامپوزیتهای پلیمری ………………………………………………………..39

1-13-2- روش های ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری …………………………………………41

فصل دوم- مواد و روش ها

2-1- میکروارگانیسم………………………………………………………………………………45

2-2- انتقال میکروارگانیسم از حالت یخ خشک به محيط كشت اولیه………………………47 

2-3- محیط نگهداری……………………………………………………………………………….47

2-4- محیط کشت تلقیح…………………………………………………………………………48

2-5- محیط کشت تخمیر………………………………………………………………………….48

2-6- آماده سازی کشت تلقیح………………………………………………………………….49

2-7- شرایط تخمیر ونمونه برداری……………………………………………………………….49

2-8-  تهيه منحني كاليبراسيون وزن خشك سلولي- جذب……………………………..50

2-9-  تهيه منحني­های كاليبراسيون جهت تعيين مقادیر منابع کربن……………………….51

2-9-1-  طرز تهيه محلول معرف DNS……………………………………………………..

2-9-2- رسم منحنی كاليبراسيون قندهاي قابل تبديل…………………………………….51

2-10- شرایط کروماتوگراف­گازی برای اندازه­گیری پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها…………………52

2-10-1- تهیه استاندارد داخلی……………………………………………………………….53

2-10-2- تهیه منحنی­های کالیبراسیون متیل­هیدروکسی­بوتیرات، متیل هیدروکسی­والرات  و متیل­ هیدروکسی­ هگزانوات…53

2-10-3- استخراج بیوپلیمر و آماده سازی نمونه برای تزریق به دستگاه GC…………..

2-10-4- روش شناسائی و تایید بیوپلیمر توسط 13C NMR،1H NMR ،. FT-IR……….

2-10-4-1- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) ……………………………………………55

2-10-4-2- طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) ……………………..55

2-11- فرایند بیولوژیکی جهت تولید بیوپلیمر درون سلولی در بیوراکتور………………56

2-11-1- فرایند کشت غیرپیوسته………………………………………………………….56

2-11-2- فرایندکشت نیمه پیوسته………………………………………………………….56

2- 11- 2- 1- فرایند کشت نیمه پیوسته با خوراک دهی ثابت منبع کربن ونیتروژن……57  

2- 11- 2- 2- فرایند کشت نیمه پیوسته با خوراک دهی متغیر  منبع کربن ونیتروژن…..57

2-11-3- تعیین ضریب انتقال اکسیژن در بیوراکتور………………………………………..57

2-12- تولید نانو کامپوزیت پلی هیدروکسی بوتیرات هیدروکسی والرات /هیدروکسی اپتایت…59

فصل سوم- نتایج و بحث

3-1- میکروارگانیسم Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034………………….

3-1- 1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی………………………………………………62

3-1-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن………………………………………63

3-1-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………..65

3-1-3- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………..66

3- 2- میکروارگانیسم  Cupriavidus necator DSM 545…………………………..

3-2-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی ……………………………………………….68

3-2-1-2- بررسی تاثیر نسبت نیتروژن به کربن ………………………………………69

3-2-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن………………………………………73

3-2-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن………………………………………..74

3-2-4- استفاده ازملاس بعنوان تنها منبع کربن………………………………………..75

3-2-5- تاثیر استات بر رشد میکروارگانیسم و تولید بیوپلیمر………………………..77

3-2-5-1 -ترکیب ملاس و استات بعنوان منابع کربن……………………………………..77

3-3- میکروارگانیسم  Azotobacter beijerinckii DSMZ 1041………………………..

3-3-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی…………………………………………………..80

3-3-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن……………………………………………82

3-3-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن…………………………………………83

3-3-4- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن…………………………………………..84

3-4- میکروارگانیسم Azohydromonas lata DSMZ 1123………………………………….

3-4-1- بررسی شرایط فرایند بیولوژیکی………………………………………………………..85

3-4-2- استفاده از گلوکز بعنوان  تنها منبع کربن…………………………………………….87

3-4-3- استفاده ازفروکتوز بعنوان تنها منبع کربن ……………………………………………88

3-4-4- استفاده ازآب پنیر بعنوان تنها منبع کربن ………………………………………….89

3-5- نتایج کلی مقایسه چهار میکرو ارگانیسم در تولید بیوپلیمر ………………………….92

3-6- بررسی سینتیک رشد میکروارگانیسم در تولید بیوپلیمر…………………………..92  

3-7- فرایند کشت غیر پیوسته در بیوراکتور…………………………………………………95

3-7-1- تعیین ضریب انتقال اکسیژن در بیوراکتور …………………………………………97

3-8- فرایند کشت نیمه پیوسته  با خوراک دهی ثابت در بیوراکتور……………………..98

3-9- فرایند کشت نیمه پیوسته  با خوراک دهی متغیر (پله ای) در بیوراکتور………….99

3-10- بازده بیومس …………………………………………………………………………..100

3-11- بهره دهی …………………………………………………………………………….102

3-12- بازده تولید ……………………………………………………………………………..103

3- 13- آزمایشهای تشخیصی جهت تایید بیوپلیمر تولید شده………………………105

3-13-1- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) ………………………………………………..105

3-13-2- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) ………………………….106

3-14- بررسی امکان استفاده از بیوپلیمر تولید شده در نانوکامپوزیتها………………..108

فصل چهارم-نتیجه گیری وپیشنهادات

4-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….113

4-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………116

مراجع …………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………..127

پیوستها………………………………………………………………………………………….128

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های   Azohydromonas lata  DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034  بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری میکروارگانیسم ها وانتخاب میکرو ارگانیسم هدف برای تولید بیوپلیمر، شرایط مناسب دما، سن تلقیح و شدت هم زدن برای هر میکروارگانیسم مشخص گردید. در شرایط بهینه هر یک از منابع کربنی به تنهایی مورد استفاده قرار گرفتند تا نوع و میزان بیوپلیمر تولیدی توسط هر یک تعیین گردد.  با توجه به نتایج به دست آمده C. necator  به لحاظ دارا بودن شرایط مطلوب (رشد مناسب وموثر بر روی محیطهای مورد نظر،ثبات  فعالیت بیولوژیکی نسبت به سایر میکروارگانیسم های مورد بررسی وبازده تولید قابل ملاحظه بیوپلیمر  ) به عنوان میکروارگانیسم مناسب جهت ادامه تحقیق انتخاب شد . در فرایند غیر پیوسته تولید بیوپلیمر در فلاسک با استفاده از C. necator  بر روی منابع گلوکز، فروکتوز و ملاس ، میزان تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات به ترتیب 3/3 ، 9/5 ، 3/1 گرم بر لیتر ومیزان بهره دهی بهترتیب 07/0 ، 08/0 ، 03/0 گرم بر لیتر بر ساعت بوده است . علاوه براین از استات ( استات سدیم با غلظت بهینه 10 گرم بر لیتر ) به عنوان مکمل منبع کربنی به همراه ملاس جهت تولید بیوپلیمر استفاده شد که منجر به تولید میزان 2/7 گرم برلیتر کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات/ هیدروکسی والرات شد. از کوپلیمر تولید شده میزان پلی هیدروکسی بوتیرات و پلی هیدروکسی والرات به ترتیب 9/6 و 32/0 گرم بر لیتر بود. در مرحله دوم با بررسی سینتیک رشد در فرایند غیر پیوسته وپیش بینی روند رشد و تولید محصول، فرایند غیر پیوسته و نیمه پیوسته در بیوراکتور جهت تولید بیوپلیمر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در فرایند غیر پیوسته بر روی گلوکز،  میزان پلی هیدروکسی بوتیرات 2/4 گرم بر لیتر به ازای مصرف 16 گرم بر لیتر منبع کربنی بود و ضریب انتقال  اکسیژن 16/0 بر ثانیه وشدت رشد ویژه میکروارگانیسم 17/0 بر ساعت به دست آمد. سپس فرایند نیمه پیوسته با استفاده از دو روش خوراک دهی ثابت و متغیر پله ای منبع کربن و نیتروژن در غلظتهای 300 و 10 گرم بر لیتر بررسی شد. میزان تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در خوراک دهی ثابت 2/8 گرم بر لیتر و در خوراک دهی متغیر 8/11 گرم بر لیتر به دست آمد که  حدود 40 درصد افزایش یافت . میزان بهره دهی فرایند های غیر پیوسته و نیمه پیوسته با خوراک دهی ثابت و متغیر به ترتیب 04/0 ، 085/0 ، 137/0 گرم بر لیتر بر ساعت بود. در مرحله سوم امکان تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری با استفاده از بیوپلیمر تولید شده مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از روش تثبیت در حلال ، محلول کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات/ هیدروکسی والرات  در کلروفرم به همراه نانوذرات هیدروکسی اپتایت قرار گرفت.نتایج حاکی از آن بود که تولید نانوکامپوزت با استفاده از اولتراسونیک نتیجه بهتری در بر داشت و نانوذرات بصورت یکنواخت بر روی سطح بیوپلیمر تثبیت گشتند.

مقدمه:

 استفاده از پليمرها و پلاستيك ها در اغلب وسايل انسان از ريزترين آنها گرفته تا بزرگترين آنها انكار ناپذير است. دليل اين استفاده وافر پليمرها و پلاستيك ها در زندگي  انسان خواص بسيار زياد آنها مي باشد. مصرف سرانه پلاستيك در اروپا 60 كيلوگرم و در آمريكا 80 كيلوگرم در سال است [1]. عليرغم فوايد فراوان پليمرها و پلاستيك ها، استفاده از آنها باعث معضلات زيست محيطي فراوان شده است و همين امر باعث شده است كه بشر به فكر توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير و تخريب زيستي پليمرها و پلاستيك ها بيافتد.

مکانيسمهاي دروني و توانايي خود تنظيمي طبيعت نمي توانند اين آلاينده ها را تجزیه کنند چون با اين مواد نا آشنا هستند. اين امر موجب شده است بسياري از کشورها شروع به توسعه پلاستيک هاي قابل تجزيه زيستي کنند. بر اساس يک تخمين، بيش از 100 ميليون تن پلاستيک هر ساله توليد مي شوند. 40% از اين مقدار به محل هاي دفن زباله منتقل مي شود و چند صد هزار تن هر ساله به محيط هاي دريايي ريخته مي شوند و در مناطق اقيانوسي تجمع مي يابند. سوزاندن پلاستيک ها  يکي از گزينه ها در دفع پلاستيک ها مي باشد؛ اما علاوه بر پرهزينه بودن خطرناک نيز مي باشد[1-2].

پلاستيک هايي که کاملا تجزيه پذیرند، نسبتاٌ جديد و نويد دهنده اند که به خاطر بهره گیری از باکتريها براي تشکيل بيوپليمر مي باشد که عمدتاٌ شامل پلی هیدروکسی آلکانویت ها[1]، پلی لاکتیک اسیدها[2]، پلی استرهای آلیفاتیک[3]، پلی ساکاریدها[4]،  و يا ترکيبي از اين مواد مي باشند[1].

1- انواع پلیمرهای زیست تخریب پذیر

پليمرهاي زيست تخريب پذير زيادي شناسايي شده اند و يكي از مهمترين آنها پلي هيدروكسي آلكانوات ها مي باشد. استفاده از اين گروه پليمرهاي زيست تخريب پذير در كشاورزي و صنايع دارويي و غيره بسيار مورد توجه قرار گرفته است كه دليل آن سازگاري با محيط زيست و سامانه هاي حياتي مي باشد[2].

پلي هيدروكسي آلكانوات ها ،پليمرهاي زيست تخريب پذير هستند و به صورت ذرات درون سلولي در ميکروارگانيسم هاي مختلف تشکيل مي شوند[3]. وزن مولکولي اين پليمرها در محدوده 105*2 تا  106*3 دالتون مي باشد. وزن مولکولي بر حسب نوع ميکروارگانيسم و شرايط رشد تغيير مي کند[3].

يکي ازمهمترين پلي هيدروکسي آلکانوات ها، پلي هيدروكسي بوتيرات است. پلي هيدروكسي بوتيرات يك پليمر خطي از 3-هيدروكسي بوتيرات است و در اندازه هاي مختلفي از ذرات در داخل سلول موجود است. پلي هيدروكسي بوتيرات به عنوان يك منبع ذخيره انرژي و كربن براي ميكروارگانيزم مي باشد و تحت شرايطي مثل محدوديت نيتروژن، فسفر، اكسيژن، يون ها و غيره در داخل سلول تجمع مي يابد و با رفع اين محدوديت ها پلي هيدروكسي بوتيرات تجزيه مي شود. پلي هيدروكسي بوتيرات جامد به عنوان يك پلي استر ترموپلاستيك زيست تخريب پذير مورد توجه قرار گرفته است زيرا خواص شبيه به خواص تعداد زيادي از پلاستيك هاي سنتزي معمولي دارد[4-6].

2- ویژگیهای پلی هیدروکسی آلکانوآتها

پلي هيدروكسي بوتيرات داراي خواص فيزيكي و شيميايي شبيه به پلي اتيلن و پلي پروپيلن است و مانند پلاستيكهاي معمولي در زمينه هاي متعددي قابل استفاده است. به عنوان مثال مي توان آن را قالب ريزي كرد، توسط پركن هاي غير آلي تقويت كرد، به صورت رشته هايي به هم تابيد يا به شكل ورق درآورد و داراي خواص آب بندي عالي است[7].

طي دو دهه اخير پلي‌هيدروكسي‌آلكانوات‌ها بطور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. آنها قابل تجزيه و سازگار با محيط‌زيست بوده و از منابع تجديد‌پذير قابل استحصال مي‌باشند. این خواص، آنها را بعنوان جايگزيني مناسب براي پلیمرهاي مشتق‌شده از مواد نفتي معرفي مي‌كند. بسیاری از گونه­های میکروارگانیسم که جزو اعضای خانواده Halobactericeae می­باشند قادر به تولید پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها می­باشند. تاکنون بیش 300 گونه از این میکروارگانیسم­ها شناسایی گردیده و تعداد آن مرتبا در حال افزایش می­باشد[8]. باکتریها قادر به سنتز طیف وسیعی از ترکیبات پلی­هیدروکسی­آلکانوات هستند و تقریبا 150 ترکیب متفاوت از پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها تاکنون شناسایی شده است. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها که از سلولهای باکتریها گرفته می­شوند دارای ویژگیهای مشابه با پلاستیکهای متداول نظیر پلی­پروپیلن می­باشند[9].. پلي‌هيدروكسي‌آلكانوات‌ها را برحسب نوع مونومر به دو دسته مي‌توان تقسيم نمود. دسته اول پليمرهايي با زنجيره كوتاه هستند كه داراي 3 تا 5 اتم كربن بوده و ترد و شكننده مي‌باشند. دسته دوم، پليمرهايي با زنجيره متوسط كه داراي 6 تا 14 اتم كربن بوده و داراي خاصيت الاستيكي مي‌باشند[10].

پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها در فرایند بیولوژیکی هوازی و در محدوده دمایی C° 60 و رطوبت 55% به کمپوست تبديل می­گردند. مطالعات نشان داده است که در فرایند دفن بهداشتی[1]، 85 درصد پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها تجزیه می­گردد. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها از گستره وسيعي از مواد اوليه همچون منابع تجديد پذیر (ساکاروز، نشاسته، سلولز) و منابع فسيلي (متان، نفت خام، ليگنيت)، محصولات فرعي (ملاس، آب پنير، گليسرول)، اسیدهای آلی مثل (اسید استیک، اسيد پروپيونيک و اسید بوتیریک) و دي اکسيد کربن قابل استحصال می­باشند[11-12].

3- بیان مسأله

تنوع گسترده مونومرها در پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها طیف وسیعی از پلیمرها با خواص فیزیکی متفاوت ایجاد کرده است. پلی­هیدروکسی­بوتیرات حالت ترد و شکننده داشته و دارای کاربرد بسیار کمی می­باشد. پلی­هیدروکسی­آلکانوات­هایی که دارای زنجیره متوسط هستند خاصیت الاستیکی داشته و موادی سخت محسوب می­شوند که برای تولید لاستیک بسیار مناسب می­باشند. کوپلیمرهای پلی­هیدروکسی­آلکانوات شامل هیدروکسی­بوتیرات به همراه زنجیره­های بلندتر نظیر هیدروکسی­ والرات، هیدروکسی ­هگزانوات یا هیدروکسی ­اوکتانوات بوده و دارای انعطاف­پذیری بیشتری بوده و دوام بالاتری دارند. این ترکیبات قابلیت مصرف در طیف وسیعی از تولیدات نظیر بطری، خودتراش، پوششهای ضد آب و بسته­بندی مواد غذایی را دارا هستند[13].

در این تحقیق با استفاده  از منابع کربنی مختلف توانایی باکتریهای Cupriavidus necator DSMZ 545، Azotobacterbeijerinckii  DSMZ 1041  و  Azohydromonas lata DSMZ 1123   و درنهایت   Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034    در تولید بیوپلیمر هیدروکسی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله سوالاتی که سبب شروع این تحقیق گردید:

1- میزان تولید بیوپلیمر توسط باکتریهای مذکور بر روی منابع ارزان چگونه است؟

2- آیا باکتری های فوق توانایی تولید کوپلیمر را دارا هستند؟

3- تاثیر منابع مختلف کربن بر نوع و میزان پلیمر تولیدی چه میزان است؟

4- تاثیر منابع فسفر و نیتروژن در تولید بیوپلیمر به چه صورت است؟

5- کدام باکتری از میان باکتریهای مورد بررسی شرایط بهتری جهت تولید بیوپلیمر دارد؟

6- مدل سینتیکی رشد وپارامترهای سینتیک رشد چگونه می باشند؟

7- فرایند های مذکور در فرمانتورهای پیوسته و غیر پیوسته به چه صورت قابل اجرا می باشند؟

8- نرخ انتقال اکسیژن در فرایندهای بیولوژیکی مذکور چگونه است؟

9- آیا امکان استفاده از بیوپلیمر تولید شده جهت تولید نانوکامپوزیت  پلیمری وجود دارد؟

تحقیقات موجود نشان می­دهد که استفاده از منابع ساده در تولید پلی­هیدروکسی­آلکانوات­ها سبب تولید تنها یکی از مونومرها شده و پلیمر ترکیبی یا کوپلیمر ایجاد نخواهد کرد، بنابراین ضروری است که منبع کربن بصورت مخلوط و ترکیبی  یا از منابع دارای ترکیبات مختلف استفاده گردد.

4- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در زمینه بررسی امکان تولید مواد سازگار با محیط­زیست جهت کاهش اثرات منفی پلاستیکهای مشتق­شده از نفت خام صورت گرفته است. همچنین در این تحقیق از ضایعات ارزان قیمت جهت تولید بیوپلیمر استفاده شده است که این امر باعث کاهش آلودگی محیط زیست و همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید بیوپلیمر می شود .بنابر این تولید  پلیمر های زیست تخریب پذیر می­تواند راهگشای بسیاری از صنایع کشور، از جمله صنایع پزشکی ،داروسازی و بسته­بندی مواد غذایی باشد. در حال حاضر اینگونه مواد از کشورهای دیگر تهیه می­گردد.

[1] Sanitary landfill

[1]Polyhydroxyalkanoates (PHA)

[2] Acids  Poly Lactide (PLA)

[3] Aliphatic polyesters

[4] polysaccharides

تعداد صفحه : 157

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********