متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

پاییز 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سوالات تحقیق.. 9

1-4-1-سوال اصلی.. 9

1-4-2-سوالات فرعی.. 9

1-5-فرضیات.. 10

1-5-1-فرضیه اصلی.. 10

1-5-2-فرضیات فرعی.. 10

1-6-اهداف تحقیق.. 10

1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11

1-8-روش تحقیق.. 12

1-9-ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم: تاثیر محیط بر جرایم اطفال و نوجوانان.. 15

2-1- تأثیر محیط برجرم: بررسی سیر مطالعات.. 16

2-1-1-مطالعات مبتنی بر محیط طبیعی.. 17

2-1-2-مطالعات اکولوژی اجتماعی.. 19

2-1-3- مطالعات نوین.. 21

2-2- تقسیم بندی جرایم بر اساس تأثیر محیط بر آنها.. 25

2-2-1-جابجایی جرم.. 26

2-2-2-بررسی جرایم بر اساس فرصت ارتکاب جرم.. 28

2-2-2-1-جرایم کینه توزانه.. 29

2-2-2-2-جرایم  فرصت مدارانه.. 30

2-2-2-3-جرایم غیرعمدی.. 31

2-3- نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط.. 32

2-3-1- نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط طبیعی.. 33

2-3-1-1-نظریه جبرگرایی محیط.. 33

2-3-1-2- نظریه زیست بوم انسانی.. 34

2-3-1-3-نظریه ایستایی جامعه کوچک.. 36

2-3-2- نظریات جرم شناسی مرتبط با فضای طراحی.. 37

2-3-2-1- نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت.. 37

2-3-2-2- نظریه ارتباط جرم با منزلت های اجتماعی و اقتصادی.. 38

2-3-2-3-نظریه طبقه بندی واحدهای مسکونی.. 38

2-3-2-4-نظریه های محله.. 39

2-3-2-4-1-نظریه بی سازمانی محله.. 39

2-3-2-4-2-نظریه توانمندی سازی محله.. 40

2-3-2-4-3-نظریه باز تولید محله.. 41

2-3-2-5-نظریه محیط فقر.. 42

2-3-2-6-نظریه مکان ویژه.. 42

2-3-2-7- نظریه پنجره های شکسته.. 43

2-3-2-8-نظریه سفر به جرم.. 44

2-3-2-9-نظریه نمایش جغرافیایی.. 44

2-3-2-10- نظریه مکان های جرم خیز.. 45

فصل سوم: پیشگیری و محدودیت‌های آن.. 47

3-1-مفهوم پیشگیری از جرم.. 48

3-2- انواع پيشگيري از جرم.. 49

3-2-1-پيشگيري اوليه.. 49

3-2-2- پيشگيري ثانويه.. 50

3-2-3-پیشگيري ثالث.. 51

3-2-4-پيشگيري وضعي و اجتماعی.. 51

3-2-4-1- پيشگيري وضعي.. 51

3-2-4-2- پيشگيري اجتماعی.. 53

3-3-امکان پیشگیری‌ در‌ نـظریه‌های‌ جرم‌شناسی.. 56

3-3-1-پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن‌ جرم.. 56

3-3-2-پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی.. 59

3-3-3-پیشگیری در نظریه مدیریت ریسک جرم.. 60

3-3-4-پیشگیری در‌ اندیشه‌های‌ مارکسیستی.. 60

3-3-5-پیشگیری در نظریه‌های‌ جرم‌شناسی‌ واکنش‌ اجتماعی.. 61

3-4-گستره محدودیتهای‌ پیشگیری.. 62

3-4-1-محدودیتهای جرم‌شناختی.. 63

3-4-1-1-محدودیت در‌ نوع‌ جرایم.. 63

3-4-1-2-محدودیت نسبت به افراد.. 63

3-4-1-3-محدودیت تکنیکها.. 64

3-4-1-4-کارایی مشروط.. 64

3-4-1-5-محدودیت در تأمین امنیت پایدار.. 65

3-4-1-6-کاهش میزان مشارکت مردم.. 65

3-4-1-7-محدودیت هزینه‌ها.. 66

3-4-1-8-جابه‌جایی بزهکاری.. 67

3-4-2-محدودیتهای حقوق بشری.. 69

3-4-2-1-تعرض به‌ زندگی‌ خصوصی.. 71

3-4-2-2-کنترل و محدودیت در‌ آزادیهای‌ فردی.. 71

فصل چهارم: پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان از طریق طراحی محیطی.. 73

4-1-تعریف نظریه CPTED‌ 76

4-2-سیر نظریه‌پردازی پیرامون نظریه CPTED.. 77

4-3-تحلیل وقوع جرم در رهیافت‌های مکانیکی پیشگیری از‌ جرم.. 83

4-4-ارکان و عناصر‌ نظریه‌ CPTED.. 85

4-4-1-تعیین قلمرو(قلمروگرایی).. 86

4-4-2-نظارت یا مراقبت.. 89

4-4-2-1-دوربین مدار بسته (CCTV)‌ 91

4-4-2-2-روشنایی.. 91

4-4-3-کنترل دسترسی یا ورودی.. 93

4-4-4-تصویر و نگهداری از فضا.. 94

4-4-5-سخت کردن آماج جرم.. 95

4-4-6-فعالیت پشتیبانی(حمایتی).. 97

4-4-5-سخت کردن آماج جرم.. 97

4-4-6-فعالیت پشتیبانی(حمایتی).. 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

5-1-نتیجه گیری.. 100

5-2-پیشنهادات.. 102

منابع و ماخذ.. 103

 


چکیده

امروزه جرم و ترس ناشی از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است. از طرف دیگر نیز سیاست‌های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم با شکست رو به رو شده است. این مسئله خود موجب اهمیت سیاست‌های پیشگیری از جرم شده است. همچنین توجه به ارتباط بین محیط‌های مسکونی و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط، مقوله ای است که در بسیاری از کشورها توجه لازم به آن نشده است. اصطلاح پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای اولین بار توسط جرم شناس آمریکایی به نام سی. ری جفری شکل گرفت و می‌توان آن را این گونه تعریف کرد: «طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده، که منجر به کاهش فرصت‌های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می‌شود». این تئوری بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در یک محیط شهری تحت تأثیر طراحی محیط قرار دارد. این تئوری تأکید دارد که با بهینه سازی فرصت‌های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می‌توان مجرمان را از ارتکاب جرم دلسرد نمود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل درصدد بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان می باشد.

 

 

واژگان کلیدی: محیط، جرایم اطفال و نوجوانان، پیشگیری، پیشگیری از طریق طراحی محیط، امنیت.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

جرم عبارت است از، هر شيوه رفتاري كه قانون را نقض مي‌كند. يك جرم وقتي اتفاق مي‌افتد كه چهار عامل همزمان با هم وجود داشته باشد: 1قانون، 2. مجرم، 3.هدف و 4. مکان وقوع جرم( اشنایدر: 1387، 18).

از پيامدهاي ازدياد جمعيت و رشد بي‌رويه شهرها و به تبع آن افزایش اطفال و نوجوان، افزايش جرم و جنايت در آنهاست. شناسايي عوامل جرم‌زا اصليترين گام در جهت كاهش جرايم محسوب مي‌شود. انديشمندان طي بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيده‌اند كه انگيزه، زمان و مكان، سه عنصر اصلي در وقوع جرايم مختلف مي‌باشند. در واقع تفاوت در ويژگي‌هاي رفتاري و ساختارهاي مكاني و زماني منجر به توزيع متفاوت جرايم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان در سطح شهرها مي‌شود. در اين ميان عنصر مكان در بروز انواع ناهنجاريها نقش بسزايي دارد. هر جرمي در شرايط زماني و مكاني خاصي اتفاق مي‌افتد. اطفال و نوجوانان بيشتر، مكانهايي را جهت اعمال مجرمانه خود بر مي‌گزينند كه فرصتهاي مناسبي جهت ارتكاب جرم داشته باشند. بعضي مكانها، فرصت و شرايط محيطي مناسبي براي بزهكاران جهت انجام اعمال مجرمانه آنها پديد مي‌آورند و در مقابل، بعضي محيط‌ها مانع بروز ناهنجاري هستند. لذا تلاش در جهت حذف اين فرصتها در فضاهاي شهري منجر به كاهش جرايم اطفال و نوجوانان خواهد شد. در اين راستا، طراحي شهري مي‌تواند نقش بسيار مهمي در جلوگيري از وقوع جرايم ايفا نمايد. برنامه ريزان شهري با شناخت محيط هاي جرمزا در شهرها و نيز با برنامه‌ريزي و طراحي مناسب مي‌توانند فضاهاي مقاوم در برابر جرم ايجاد نمايند و از وقوع بسياري از جرايم جلوگيري نمايند. بنابراين با شناخت رابطه بين نوع و ميزان جرم اطفال و نوجوانان و ويژگيهاي مكاني و محيطي وقوع آنها و برنامه‌ريزي و طراحي و معماري مناسب اينگونه فضاها، ميتوان ميزان ناهنجاري را در شهرها به حداقل ميزان ممكن تقليل داد.

1-2-بیان مسئله

یکی از پیچیده‌ترین مسائل در اکثر کشورها در نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری ها بالاخص از سوی اطفال و نوجوانان، منجر به ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضایی کشور می شود. این مسئله لزوم اعمال سیاست های پیشگیری از جرم را بیش از پیش ضروری می‌سازد. البته مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط شناخت عوامل جرم زاست(اشراقی:1389، 14).

یکی از عوامل تاثیرگذار در جرایم اطفال و نوجوانان عامل محیط می‌باشد. همواره از محیط و عناصر آن برای تاثیرگذاری بر رفتار انسانی استفاده شده است. تاثیر محیط فیزیکی بر انسان موضوعی نو و جدیدی نیست و از قدیم الایام از محیط برای تاثیرگذاری بر رفتار انسان ها استفاده شده است. شاید این فرآیند تاثیرگذاری را بتوان از طریق احساس هویت انسان و محیط تفسیر کرد. به عبارت دیگر، انسان هویت خود را در هویت محیط جستجو می کند و سعی در استحاله مختصات هویت خویش به سمت کسب مختصات محیط می‌نماید(نقی زاده:1381، 65).

تا دوران معاصر به دلیل محدودیت های مفهوم انسان در نظریه های طراحی، که صرفا انسان را از دید فیزیولوژیک مورد بررسی قرار می گرفت، الگویی نیز که در خصوص رابطه انسان و محیط ارائه می شد بر همین الگو مبتنی بود. این الگو که مبتنی بر جبرگرایی محیطی بود، بر مبنای مدل محرک و پاسخ قرار گرفته بود، بدین معنا که محیط طبیعی و مصنوع، محرک بوده و انسان پاسخ هایی از پیش تعیین شده به این محرک ها می‌دهد. البته نظریات موجود در خصوص ارتباط انسان و محیط فیزیکی را می‌توان به سه دسته جبرگرایی محیطی، امکان گرایی محیطی و احتمال گرایی محیطی تقسیم بندی نمود(مطلبی:1380، 59).

در کنار سایر رهیافت های پیشگیری از جرم که بیشتر به دنبال تغیرر شخصیت و از بین بردن زمینه‌ها و علل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جرم بوده اند، رهیافت مکانیکی(وضعی و فرصت مدار) در پیشگیری از جرم به یکی از دیدگاه‌های غالب در زمینه پیشگیری از جرم تبدیل شده است. در کنار نظریه پیشگیری وضعی، نظریه دیگری مطرح شده است که به نظریه«پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» معروف شده است. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه نظریه پیشگیری وضعی است ولی در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است. نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بر این ادعا استوار است که می‌توان با طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط از ارتکاب جرم پیشگیری کرده و علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم ارتکابی و شایع در مناطق مسکونی قرار می دهد(محمودی و قورچی بیگی:1387، 347).

شاید در این میان بتوان گفت که نقش و تاثیرگذاری محیط بر جرایم اطفال و نوجوانان از ابتدا زیاد مورد توجه واقع نشده بود. البته اگر به این مسئله هم پرداخته شده باشد، بیشتر از این رویکردها جبرگرایانه بوده و بیشتر بر تاثیرگذاری محیط جغرافیایی  و طبیعی بر جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته شده است و بحثی پیرامون تاثیر محیط فیزیکی و ساخته شده بر رفتار مطرح نبوده است. نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، اوايل دهه60 و70ميلادي در آمريكا شروع به شكل گيري مي‌كند و در آثار افرادي چون اليزابت وود، جين جاكوبز، اسچلمو آنجل، اسكار نيومن و سي. ري جفري، اهميت طراحي شهري و تاثير آن بر رفتار و جرم، به وضوح مشاهده مي‌شود. در اين آثار، نوعي انتقاد از وضع موجود معماري در آن دوره وجود دارد. براي مثال، جاكوبز در كتاب خود، «حيات و مرگ شهرهاي بزرگ آمريكا»، بيان مي دارد كه مي‌توان از طريق كاهش شرايط «گمنامي» و «انزوا» از جرايم اطفال و نوجوانان پيشگيري كرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل در صدد بررسی تاثیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان می باشد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جهاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان که به پیشگیری از جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان پرداخته باشد، هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 1. 1. مقاله راهبردها و معیارهای طراحی شهری برای دستیابی به امنیت شهری با استفاده از پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) مطالعه موردی شهر زنجان توسط ماندانا کمال در سال 1392 در اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار به چاپ رسید وی بیان نمود که، برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی اثرات اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد. علاوه بر این تبیین ویژگیها و اثرات مرتبط بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی بدان اشاره می شود. در این زمینه رویکرد طراحی محیطی، بر این است که از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط های مصنوع، از ارتکاب جرائم جلوگیری نماید، که این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود.
 2. 2. مقاله بررسی نقش معماری و طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در سال 1392 توسط شیده پرتو در اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار به چاپ رسید. وی بیان نمود که، امروزه با بالا رفتن آمار جرائم، بخصوص در محیط های شهری از یک طرف و آگاهی به پیشگری قبل از وقوع جرائم از سوی دیگر، انتظار می رود تا متخصصان رشته هایی چون طراحی محیطی و معماری، به واسطه ماهیت میان رشته ای و ارتباطی بین دانشهای گوناگون که در رابطه با شهر و مدیریت آن دخیل هستند، به رویکردهای معطوف به کاهش و بازدارندگی از جرائم، توجهی خاص را مبذول دارند. بر این اساس رویکردهای جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی در حوزه منظر، شهر و مسکن مورد توجه برنامه ریزان و طراحان حوزه معاری و شهرسازی قرار دارد. در مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه ای بر انگیزه ها و ضرورت های نظری در حوزه امنیت عمومی شهری، به نقش کلیدی طراحان منظر و معماران در کاهش و پیگیری از جرائم شهری اشاره می شود و مفاهیم، اصول، پاردایمها و استراتژیهای این رویکرد به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.
 3. 3. عزیز نظری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان آسیب‌شناسی عوامل محیطی-کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در مناطق شهری در سال 1389 در دانشگاه زنجان دفاع نمود که بیان کرد که، امروزه با گسترش شهرها، معضلات‌ و مشکلات شهری نیز افزایش یافته است، به موازات کارکردهای مثبت شهرنشینی، جنبه‌های منفی زندگی جمعی و اجتماعات بزرگ و شهرنشینی چهره نشان داده است. یکی از مهمترین و اساسی‌ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری و انحرافات اجتماعی می‌باشد. وقوع جرایم در محیط‌های شهری نه تنها نظم اجتماعی را مختل می‌کند، بلکه همراه خود ضایعات سنگین و وخامت کلی در کیفیت زندگی پدید می‌آورد. صاحبنظران در بررسی‌های جغرافیایی انواع جرایم و رفتارهای ناهنجار شهری به تأثیر چند عامل کلیدی شامل قانون، مجرم، قربانی، زمان و مکان جرم توجه می‌کنند و لذا تفاوت در نوع و میزان تأثیر این عوامل موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی جرایم در سطح شهر یکسان نباشد و در برخی محدوده ها ارتکاب جرم بیشتر رخ دهد. برای چاره‌جویی پیرامون این مسئله و با هدف کنترل و مقابله با انواع بزهکاری طی چند سال گذشته مطالعه پیرامون کانونهای بزهکاری و آسیب‌شناسی آن اهمیت بسیار زیادی یافته است. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی عوامل کالبدی محیطی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در منطقه11و12شهر تهران انجام شده است. در این میان ویژگیهای محیطی و کالبدی از جمله معابر و گذرهای تنگ، باریک و کور، بافتهای فرسوده و ارزان قیمت، نوع و نحوه چیدمان نامناسب عناصر شهری، طراحی و نظارت پارک‌ها، وضعیت سیستم روشنایی و نور، ناکافی بودن کیوسک‌ها و مأمورین گشتی با توجه به جرم خیز بودن مناطق نقش مستقیم و غیرقابل انکاری در بروز جرایم داشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش و به منظور کنترل و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق مورد مطالعه اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه، اتخاذ راهکارهای آموزشی، فرهنگی با هدف پیشگیری، استفاده از فناوریهای نوین در مبارزه با بزهکاری، کنترل فضاهای سبز و تفرجگاه های شهری، افزایش مراکز پلیس، کلانتری و کیوسک‌های نیروی انتظامی در محدوده کانونهای جرم‌خیز، پرهیز از توسل گسترده به پاسخ های واکنشی، مقطعی و شبه کیفری، جابجایی و انتقال فعالیتهای مزاحم و نابسامان به خارج از مناطق، تقویت شبکه حمل ونقل عمومی سبز، افزایش اساسی فضای سبز و ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم لازم و ضروری به نظر می‌رسد .
 4. مقاله پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی درتحولات مسکونی توسط وربا زندی در سال 1390 در مجله دانشگاه آزاد سنندج ارائه داد. وی بیان نمود که، امنیت عامل بسیار مهمی در جوامع مسکونی است بدون امنیت هیچ اجتماع مسکونی شکل نخواهد گرفت و بی معنا بودن را به همراه خواهد داشت مجتمع های مسکونی که با جنایات مختلف مواجه می شوند یا ترسی از قربانی شدن توسط جنایات مختلف در آنها وجود دارد آسیب پذیر خواهند بود یا نمی توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند در واقع ایجاد امنیت بدون حضور پلیس و نگهبانان در آنها به خصوص در مجتمع های بزرگ مسکونی غیرممکن است اما می توانیم برخی عوامل دیگر نظیر مشارکت در مسکن و طراحی شهری مناسب را به منظور کاهش نیاز به حضور پلیس و نگهبانان در جهت ایجاد امنیت و آرامش به کار گیریم در تهران تراکم بالای اجتماعات مسکونی وجود دارد و در نتیجه ساختمان های بلند مرتبه با تعداد بی شماری از واحدهای مسکونی ساخته شده است. این مشکل باعث ایجاد مناطق متعدد شده و ساکنین آنها هیچ یک یکدیگر را نمی شناسند و مفهوم همسایگی در آنها معنی ندارد در عین حال فضاهای بسیاری در احتماعات مسکونی وجود دارند که قابلیت دفاعه و امنیت ساکنین که در معرض خطر را تامین می کنند.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات این تحقیق عباتنداز:

1-4-1-سوال اصلی

 1. آیا طراحی محیط فیزیکی بر پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان تاثیر گذار است؟

1-4-2-سوالات فرعی

 1. آیا محیط فیزیکی بر وقوع جرایم اطفال و نوجوانان تاثیرگذار است؟
 2. تئوری پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان از طریف طراحی محیطی از چه طریق و با چه ابزارهایی می تواند موجب پیشگیری از جرایم اصفال و نوجوانان شود؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش عباتنداز:

1-5-1-فرضیه اصلی

 1. نحوه طراحی محیط می‌تواند موجب ایجاد فرصت های مجرمانه و تسهیل ارتکاب جرم یا پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان شود.

1-5-2-فرضیات فرعی

 1. محیط فیزیکی بر وقوع جرایم اطفال و نوجوانان تاثیرگذار است.
 2. طراحی محیط این کار را از طریق بهبود و افزایش نظارت، بالا بردن احساس تعلق خانواده ها و ایجاد تصویری مثبت از محل سکونت اطفال و نوجوانان، انجام می دهد.

1-6-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:

 1. بررسی مفهوم و منظور از پیشگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی
 2. بررسی و تبیین تاثیر محیط در در ارتکاب جرایم از سوی اطفال و نوجوانان
 3. بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه شهرها در حال گسترش بوده و روز به روز بر تعداد شهرنشینان افزوده می شود. متاسفانه میزان جرم در حوزه‌های شهری بیشتر از سایر مناطق کشور است. نبود فضای کافی و ارزان قیمت در شهرها موجب توسعه نامتناسب و ناموزون شهرها گردیده که خود سبب ایجاد مشکلات خاصی در شهرها بالاخص در مناطق حاشیه شهرها شده است از جمله می توان به موارد نبود فضای سبز، پارک ها، مجتمع های ورزشی برای اوقات فراغت اطفال و نوجوانان اشاره نمود. علاوه بر این، اهمیت یافتن صرف به دست آوردن مسکن به هر قیمت، موجب شده است که علاوه بر مغفول ماندن جنبه‌های زیباشناسی ساختمان و شهر، جنبه‌های امنیتی آن نیز به دست فراموشی سپرده شود که ممکن است خانواده ای ندانسته در محیط جرم خیز شهری اقامت گزینند که این عللی بر گرایش اطفال و نوجوانان به سوی جرم است. همچنین، گسترش ساخت مجتمع‌های مسکونی بزرگ و نسبتا ارزان در حومه شهرها که افراد مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متعدد را در یک مکان گرد هم می آورند بر مشکلات این محیطها بیش از پیش افزوده است. با توجه به اینکه محیط فیزیکی و طراحی آن بر ایجاد فرصت های مجرمانه و تسهیل ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان موثر است، تئوری پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و راهبردهای موثرش اهمیت می یابد. باید متذکر شد که این تئوری با وجود سابقه و تاثیری که دارد، در این زیاد شناخته شده نیست. در ایران در عرصه جرم شناسی، مطالعات بیشتر در خصوص پیشگیری وضعی به صورت کلی بوده و آن هم نه به صورت کاربردی، بلکه بیشتر در قالب نظری مطرح شده است. بنابراین مطالعات مبتنی بر پیشگیری از طریق طراحی محیطی و تبیین این تئوری چندان در مباحث جرم شناسی مشاهده نمی شود. طراحان محیط به دلیل تخصصشان اقبال بیشتری نسبت به این مسئله داشته اند اما اقدامات آنها بدون شناخت لازم نسبت به ماهیت جرم و رفتارهای مجرمانه اطفال و نوجوانان نمی‌تواند چندان علمی باشد. از این رو نزدیک تر کردن اندیشه های این دو حوزه می تواند موجب ساخت و سازهایی مبتنی بر استانداردهای محیطی و جرم شناسی گردد. این مسئله در بلند مدت می‌تواند موجب کاهش وقوع جرم از سوی اطفال و نوجوانان و مشکلات ناشی از آن شود. این موارد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این زمینه را مشخص می نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 127

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق