متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

استاد راهنما:

دکتر نادر پورارشد

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 7

1-4-سوالات.. 10

1-4-1-سوال اصلی.. 10

1-4-2-سوالات فرعی.. 10

1-5-فرضیات تحقیق.. 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

1-5-2-فرضیات فرعی.. 11

1-6-اهداف پژوهش.. 11

1-7-روش تحقیق.. 12

1-8-سازماندهی تحقیق.. 13

فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن.. 14

2-1-تعریف جرم.. 15

2-2-تعریف طفل و نوجوان بزهکار.. 19

2-3-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار.. 21

2-4-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 23

2-4-1-عوامل اقتصادی.. 23

2-4-2-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 27

2-4-2-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 28

2-4-2-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 29

2-4-2-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ.. 31

2-4-2-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 31

2-4-2-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 32

2-4-2-6-مسکن.. 34

2-4-3-عوامل اجتماعی.. 35

2-4-3-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 35

2-4-3-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 37

فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن.. 42

3-1-مفهوم پیشگیری.. 43

3-2-انواع پيشگيري از جرم.. 44

3-2-1-پيشگيري اوليه.. 44

3-2-2-پيشگيري ثانويه.. 45

3-2-3-پیشگيري ثالث.. 46

3-2-4-پيشگيري وضعي و اجتماعی.. 46

3-2-4-1- پيشگيري وضعي.. 46

3-2-4-2- پيشگيري اجتماعی.. 48

فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری.. 52

4-1-تعریف و اهمیت اوقات فراغت.. 53

4-1-1-تعریف اوقات فراغت.. 53

4-1-2-اهميت اوقات فراغت.. 54

4-2-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت.. 57

4-2-2-1 ديدگاه نظري حاصل از تأثير رواني و معنوي.. 57

4-2-2- ديدگاه كاركرد گرايي اوقات فراغت.. 58

4-2-3-ديدگاه اجتماعي مربوط به اوقات فراغت.. 59

4-2-4-ديدگاه تعليم و تربيت فرهنگي.. 60

4-2-5-ديدگاه سياسي در اوقات فراغت.. 61

4-3-انواع اوقات فراغت.. 64

4-4-وظایف و عملکرد اوقات فراغت.. 67

4-5-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت.. 69

4-5-1-تقليل برنامه و كنترل و افزايش نظارت.. 69

4-5-2-نظارت با هدف دروني كردن آن.. 70

4-5-3-حفظ سازندگي و اجتناب از فساد و تخريب.. 70

4-5-4-استفاده بهينه از همه امكانات.. 71

4-5-5-جبران كاستي ها.. 71

4-6-نظریات اوقات فراغت.. 72

4-6-1-فراغت از ديدگاه تورستان وبلن.. 73

4-6-2-فراغت از ديدگاه نظريه‌پردازان مكتب فرانكفورت.. 74

4-6-3-تحليل‌هاى‌ جنسيتى اوقات فراغت.. 76

4-6-4-پيربورديو و جايگاه سبك زندگى در اوقات فراغت.. 78

4-7- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال.. 79

4-7-1-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 80

4-7-2-رسانه و پیشگیری از جرم.. 86

4-7-3-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   93

4-8- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری.. 96

4-9-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   102

4-9-1-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت.. 102

4-9-2-بـهينه‌سازى امـكانات موجود‌ و افزايش‌ زيرساخت‌ها و امكانات فراغتی.. 103

4-9-3-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود.. 104

4-9-4-توسعه کمی و کیفی برنامه ها.. 104

4-10-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   105

4-10-1-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی.. 105

4-10-2-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی.. 106

4-10-3-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان.. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 112

منابع و ماخذ.. 113

چکیده

 

کثر نظريه هاي اوقات فراغت در قرن بيستم به وجود آمده است، بسياري از آنها پاسخي بوده است به مشکلاتي که از انقلاب صنعتي ناشي شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظريه و تعريف ارايه شده است. اوقات فراغت در زندگي ما نقشي مهم دارد و مانند هر نهاد ديگري، داراي کارکردهاي اجتماعي است. از مهم ترين کارکردهاي اين نهاد، غني ساختن کيفيت زندگي، رشد ابعاد مختلف فردي و پيشگيري از استفاده هاي ضد اجتماعي و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودي آموزش اوقات فراغت فراگيري دانش اوقات فراغت و کارکردهاي آن است. از طريق آموزش اوقات فراغت مي توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعيت هاي فراغتي بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنين باعث مي شود که ما از وقت و توانايي هايي خود آن گونه که خود مي خواهيم و برايمان مطلوب است بهره برداري کنيم، يعني به موقع به استراحت، تفريح، تأمل و کار کنيم و به خويشتن خود نزديک شويم. موقعيت هاي فراغتي، تفريحي و بازي در جامعه پلي است جهت تکامل شهروندان و ارتقاي سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.

 

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصي استوار اسـت. در حقيقت، زندگي اجتماعي از طريق اين قواعد يا هنجارهاي اجتماعي تداوم مي‌يابد. چنانچه افراد از قواعدي كه بعضي از انواع رفتار را در وضعيت‌هايي به عنوان رفتار مناسب و برخي ديگر را به عنوان رفتار نامناسب تعريف مي‌كنند، تبعيت نكنند، فعاليتهاي آنها دستخوش هرج ومرج مي شود. برعكس، پيروي آدميان از هنجارهاي اجتماعي به زندگي اجتماعي خصلتي منظم و قابل پيش بيني مي بخشد، البته هميشه و همه كس با انتظارات اجتماعي همنوايي نمي كنند. وقتي كه اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومي باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعي ياد مي شود. البته انحراف اجتماعي به لحاظ زمان، مكان، مقام و… امري نسبي است. با وجود اين، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهاي مورد قبول اكثريت اعضاي يك جامعه باشد، رفتاري انحرافي است، بدون اينكه چنين رفتاري الزاماً به قانونشكني بينجامد. از ديدگاه جامعه‌شناسي انحرافات، انحراف اجتماعي به دو طبقة بزهكاري و جرم
قابل تقسيم است. گفتني است كه اين طبقه بندي نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافي، بلكه بر اساس سن افراد در هنگام ارتكاب چنين اعمالي است. بنابراين، چنانچه رفتار انحرافي توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم مي‌نامند و در صورتي كه توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهكاري محسوب مي شود(احمدی:1384، 8).

گسترش روزافزون رفتارهاي انحرافي، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الكلي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و اوباشگري بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسي، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آميز در بين اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبيين بزهكاري اينگونه افراد و كشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهكارانه آنان، در كانون توجه جامعه شناسي انحرافات قرار گيرد(زنگنه:1383، 107).

امروزه توسعه زندگي شهري، صنعتي، مهاجرت از نقاط مختلف به كلانشهرها و مراكز استانها، افزايش حاشيه نشيني، بيكاري، فقر، جوان بودن جمعيت كشور و… بستر مناسبي را براي ابتلا به انواع آسيب و انحراف اجتماعي، به ويژه براي نسل جوان جامعه، فراهم كرده است. بدون ترديد توسعه و پيشرفت جوامع تا حد زيادي به نيروي انساني سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگي دارد. اما يكي از عواملي كه در نابودي نيروي انساني، به ويژه جمعيت جوان و فعال جوامع سهم بسزايي دارد، پديده بزهكاري نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهكار، فرصتهاي جبران‌ناپذيري را از حيث تحصيل و اشتغال از دست مي دهند كه اين امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشايندي را براي زندگي آتي آنان به دنبال دارد. پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان باعث تباهي بسياري از فرزندان و آينده‌سازان جامعه می‌شود، هزينه هاي كلان و گزافي را بر جامعه تحميل مي كند، جامعه را از داشتن نيروي انساني كارآمد، متخصص و متعهد محروم مي‌سازد، امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و بالاخره مشروعيت نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را زير سؤال مي‌برد. بنابراين، بزهكاري اطفال و نوجوانان يكي از مهمترين مسائل اجتماعي است كه جامعه ما را به طور جدي تهديد مي كند. هريك از موارد مذكور انگيزهاي براي اقبال و اهتمام اهل قلم و انديشه به مسئله گرايش نسل جوان به بزهكاري شده و ضرورت بررسي علمي آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:1389، 86).

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه اي فرا روي انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت هاي اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله اي صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله اي چند بعدي بدل شده است که افزون بر جنبه هاي اجتماعی، داراي ابعاد اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیري از فعالیت هاي عادي روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهاي متفاوت نقش مؤثري در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. براي اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قواي روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوري هاي توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه هاي جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهاي دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهاي اوقات فراغت را مانند سایر جنبه هاي رفتار انسانی در طول دوره هاي مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی هاي فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها براي اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردي به فردي و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفري از اولویت هاي جامعه امروزي بیان شده است(همدالی:1390، 11).

براي جلوگیري از آسیبهاي فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزي براي اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه هاي ورزشی، هنري و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهاي مفید ورزشی، هنري و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاري دست به دامن خیابان گردي نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاري رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت هاي روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدي مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندي را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه هاي آموزشی و توجیهی در حسن بهره وري از فرصتهاي آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاري کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهاي اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:1389، 86).

بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهاي کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهاي موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه هاي رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروري است با تهیه و تنظیم برنامه هاي جامع آموزشی از طریق همکاري مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهاي مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وري و بارورسازي این فرصتها، در زمینه پیشگیري از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوةگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزي توسط فاطمه سروش در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاري کودکان و نوجوانان پدیده اي اجتماعی و داراي بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و…نیز در نحوه شکل گیري و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش هاي متعددي در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاري انجام شده است ونتایج ارزنده اي از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاري با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثري براي پرورش قواي فکري، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی براي جلوگیري از کجروي‌هاي اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوي خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
 2. نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین ‌طور در منزل، پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینما و قهوه‌خانه می‌باشد (این مکان‌ها می‌توانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان می‌شود، کمترین استفاده را می‌کنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانواده‌ها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاه‌های کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلايي است كه مي توان زمينه مناسبي براي رشد و بالندگي افراد را فراهم آورد. كارشناسان، افرادي كه اوقات فراغت مفيد و مطلوبي دارند، هم از لحاظ اقتصادي بازده بهتري دارند و هم عمر بيشتري مي كنند . بديهي است همان گونه كه استفاده صحيح از اوقات فراغت هم بر زندگي فرد و هم بر جامعه تاثير مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نيز در هر دو سطح ياد شده مي تواند باعث بروز مشكلات و خسارات جبران ناپذيري شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
 4. غلامرضا فرزام فر در سال 1388 در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و…چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و…مسافرت می‌کنند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

1-4-1-سوال اصلی

 1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

 1. نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟
 2. آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟
 3. نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

 1. با تدوین برنامه‌های آموزشی و توجیهی در حسن بهره‌وری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.

1-5-2-فرضیات فرعی

 1. خانواده‌ها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت می‌توانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم کنند.
 2. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
 3. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

1-6-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

 1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
 2. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان
 3. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********