متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهار محال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

آذر ماه 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق 2

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله: 6

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-5-فرضیه های پژوهش: 9

1-6-هدف کاربردي پژوهش: 9

1-7-روش تحقیق: 10

1-8-ساماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11

2-1-پیشینه تحقیق 12

2-2-ادبیات تحقیق 15

2-2-1-جرم 15

2-2-2-پیشگیری 18

2-2-4- پيشگيري از جرم 18

2-2-5-کودک 20

2-3-جرم کودک آزاری 21

2-4-تاریخچه کودک آزاری 23

2-4-1-کودک آزاری در جهان 23

2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25

2-5-علل کودک آزاری 26

2-5-1-وضعیت فیزیکی 26

2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27

2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27

2-5-4-علل آسیب شناختی 28

2-5-4-1- اعتیاد والدین 28

2-5-4-2-طلاق 28

2-6-انواع كودك آزاري 29

2-6-1- كودك آزاري جسمي 29

2-6-2-آزار عاطفي 30

2-6-3-آزار بي توجهي 30

2-6-4-آزار آموزشي 31

2-6-5-آزار جنسي 31

2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32

2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32

2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33

2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33

2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33

2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34

2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35

2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35

2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36

2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37

2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38

2-7-1-انواع پیشگیری 38

2-7-1-1-پيشگيري اوليه 39

2-7-1-2-پيشگيري ثانويه 39

2-7-1-3-پیشگيري ثالث 40

2-7-1-4-پيشگيري وضعي و اجتماعی 41

2-7-1-4-1-پيشگيري وضعي 41

2-7-1-4-2-پيشگيري اجتماعي 43

2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-پيشگيري اجتماعي از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-1-محيط اجتماعي عمومي 47

3-4-1-2-محيط اجتماعي شخصي 49

2-7-2-2-پيشگيري وضعي از بزه کودک آزاری 51

2-7-2-3-پيشگيري مشارکتي از بزه کودک آزاری 53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57

3-1 روش تحقیق 57

3-2 جامعه ونمونه آماری 58

3-2-1 توصیف محل تحقیق 58

3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59

3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60

3-2-2 روش نمونه گیری 61

3-2-3 تعیین حجم نمونه 61

3-2-4 واحد تحلیل 61

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62

3-3- معرفي پرسشنامة كودك آزاري : 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64

4-1- تحلیل داده ها 64

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 65

4-3-1-برحسب جنسیت 65

4-3-2-برحسب سن 66

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67

4-4-تحلیل پرسشنامه 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90

5-1-نتیجه گیری 91

5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91

5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93

5-2-پیشنهادهای تحقیق 97

منابع و مآخذ 98

 

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه تعيين ميزان دقيق شيوع اختلالات جنسي، به ويژه آزار و اذیت جنسي از كودكان تاحدودي دشوار است ولی نتايج برخی مطالعات نشان داده كه ميزان آزار و اذیت جنسي از كودكان بين 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بيش از پسران مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند. هم چنين مشاهده شده است كه سوءاستفادة جنسي از كودكان اثرات كوتاه مدت و بلندمدتي بر كاركردهاي روان شناختي آنان دارد؛ به طوري كه اكثر اين افراد پس از مدت كوتاهي مبتلا به اختلالات اضطرابي و اختلالات خوردن، روان تني، شخصيتي، جنسي و پس ضربه اي مي شوند. خانواده نه تنها مي‌تواند نقش مهمي را در تشخيص و كنترل الگوهاي رفتاري آسيب رسان و صدمه زننده از نظر جنسي داشته باشد، بلكه مي تواند با ايجاد يك نظام حمايتي فرايند درمان اين كودكان و نوجوانان را تسهيل كند.

روش تحقيق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. براي گردآوري اطلاعات از تكنيك مراجعه به اسناد مدارك و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدين منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر تحليل و پردازش گردید و اطلاعات نيز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتايج اين مطالعة موردي نشان داده است كه بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگري شناختي-رفتاري، با استفاده از آموزش فنوني چون حل مسئله، مثبت نگري، بازسازي شناختي، تنش زدايي، تحليل رفتار جرأت ورزي و مهارت‌هاي مقابله‌اي در درمان اختلالات جنسي و آزار جنسي بسيار مؤثر است.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

1-1-مقدمه

مراقبت براي رشد اوليه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشاي زندگي آنان در آموزش، خوداتكايي و زندگي مستقل در آينده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به زندگي خانوادگي دارد به‌طوري‌كه اگر اين حمايت خصوصاً در سال‌هاي اوليه زندگي خدشه دار شود ادامه زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي‌شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انظباط و … را در محيط پويا و صميمي خانوادگي فرا مي گيرد. فرآيند رشد و تحول كودك تابع تأثير متقابل عوامل زيستي، رواني و اجتماعي است و خانواده نقش بسيار مهم و اساسي را در اين زمينه ايفا مي كند. كودك براي رشد و تحول نياز به فراهم شدن محيط مساعد دارد، محيطي كه كليد اصلي آن “ مراقبت والدين” است. مراقبت يعني درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذيرفتن، تحريك انگيزه هاي كودك، تأمين نيازهاي تغذيه اي و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بيماريها و در يك كلام انتظار مناسب از توانائي‌هاي كودك داشتن است. والدين بايد بتوانند نيازهاي فزآينده كودك را دريافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. ميزان وابستگي و علاقه دو طرفه بين والدين و كودك، توانائي او را براي يادگيري و دانستن مطالب جديد افزايش مي دهد. در حالي كه بدرفتاري با كودك و عدم توجه به نيازهاي او مي تواند باعث ايجاد اختلالات رواني مانند پرخاشگري در بزرگسالي شود. (موسوي و همكاران، 1380). هنگامي‌كه در محيط رشد هيجان، ترس، بي توجهي و بدرفتاري و ناراحتي‌هايي مانند آن باشد، كودك با تجربه هايي روبرو مي شود كه نتيجه اش احساس ناامني و عدم اعتماد است. اما محيطي كه سلامت جسمي و تغذيه اي كافي و به كار گيري حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ايجاد امنيت و حس اعتماد در كودك مي شود. اهميت مادر براي كودك در رفع نيازهاي او خلاصه نمي شود: بلكه همه احساس امنيت كودك وابسته به وجود مادر است. اولين احساس رضايت در نتيجه مكيدن حاصل مي شود. شير دادن مادر، پيوندي عميق بين كودك و مادر به وجود مي آورد و موجب رضايت خاطر مادر و احساس امنيت و رضايت كودك مي شود. كودك بايد در يك دوره طولاني، محبت مادرانه كافي و با ثبات را تجربه كند و تظاهر به رفتار مادرانه كافي نيست. كودك نياز به دريافت محبت واقعي و عميق مادر يا جانشين مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبيعي طي كند يا عشق و علاقه خود را به او ابراز كند. طرد كودك و عدم توجه به او براي كودك بسيار خطرناك و دردناك است. عدم توجه مادر به كودك مي تواند اختلالات مختلف رواني براي كودك به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده مي شود كه كودك نسبت به ناراحتي و عصبانيت واكنش نشان مي دهد. گاه به شدت گريه مي كند، عصباني مي شود و شير نمي خورد. روابط اوليه كودك و مادر اهميت فوق العاده اي در چگونگي اجتماعي شدن و رشد شخصيت او دارد. عدم توجه به كودك نيز سبب طرد شدن كودك مي شود. در نتيجه او به هيچ وجه نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي كند احساس امنيت نمي كند. چنين كودكاني معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاري‌هاي رفتاري نشان مي دهند. (سيف و همكاران 1380) . لذا قرار گرفتن كودك در يك محيط خانوادگي پر استرس و يا در معرض خطر آزار و اذيت بودن مي تواند مانع رشد جسمي و فكري كودك گردد. کودک یا همان کودک آزاری  شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.كودكان تحت آزار در كسب مهارت‌هاي بنيادي در دامان خانواده دچار مشكل مي شوند، مهارت‌هاي اصلي فكر كردن را به دست نمي آورند، اعتماد به نفس ضعيفي خواهند داشت و رشد اجتماعي پيدا نمي كنند و نهايتاً در بزرگسالي ممكن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسي از كودكان ظالمانه ترين و اهانت آميزترين تجربه انساني است. خيانت به اصولي ترين و ابتدايي ترين اعتماد ميان كودك و والد اقدامي است، به لحاظ احساسي به شدت مخرب. قربانيان كم سال بد رفتاري جنسي، وابسته تمام عيار به متجاوزان خود هستند؛ نه جايي براي پناه دارند و نه كسي را كه به او رجوع كنند. شرايطي است كه حامي كودك، متجاوز به او مي شود و حقيقت به زنداني از اسرار كثيف مبدل مي گردد. بدرفتاري جنسي با كودك ، به صورت هرگونه تماس جنسي ناخواسته فرد بالغ با كودك تعريف شده است.

بر اساس تعريف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاري با كودكان[1] بدرفتاري جنسي، عبارت است از: 1-بكارگيري، استفاده، اغوا، تشويق، واداشتن كودك به درگير شدن با هرگونه رفتار روشن جنسي يا نمايش اين گونه رفتارها.2-تجاوز، تماس جنسي، فحشا يا هرگونه بهره برداري ديگر جنسي از كودكان.

مركز ملي سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسي را چنين تعريف مي كند:

بنابر تعريف ديگر، آزار جنسي، عبارت است از استفاده از كودك براي لذت بردن به وسيله يك فرد بزرگسال براي ارضاي نيازها يا تمايلات جنسي خودش.(پور ناجي، 1378) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال 2012، 150 میلیون دختر و73 میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور 66 درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،1387)

 

1-2-بیان مسئله:

آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. كودك‌آزاري جنسي‌، معمولاً داراي پنج شاخصه و ويژگي اصلي است‌:۱. كودك‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضاي جنسي فرد آزاردهنده هدف اصلي آزار است‌، ۳. در اين رابطه يك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه به طور موثري‌، رضايت معنادار از رابطه را ازبين مي‌برد، ۴. فعاليت جنسي معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهي اوقات‌، كودك به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي‌، خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابطه و يا حفظ رابطه جنسي‌، تمايل نشان مي‌دهد.

اگر موضوع كودك‌آزاري جنسي‌كودكان تاكنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر كم‌اهميت يا بي‌اهميت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك‌آزاري جنسي است‌، بلكه اين موارد، كراراً واقع مي‌شود و به دليل پنهان ماندن ضمانت اجراي موثر و كافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي‌، بدين خاطر است كه از نظر سنتي و فرهنگي‌، اين موضوع به صورت يك «تابو» به شمار مي‌رود و تمايلي به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و ديگر آنكه جرم كودك‌آزاري و به ويژه كودك‌آزاري جنسي‌، يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان و مجرمان اين جرم نيز، از آنجا كه در ميان جمعيت پنهان هستند، جمعيت پنهان گفته مي‌شود. همچنين به اين دليل كه آمار دقيقي در مورد اين جرم‌، به دلايل مختلف‌، ارايه نمي‌شود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليست سياه وجود دارد، در خيلي از موارد، اين جرم پنهان باقي مي‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك ؛ اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي‌، زياد به كار رفته‌اند اما از لحاظ تعريف‌، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تفاوت آنها بيشتر در مراجع درماني يا قانوني است كه به آن مراجعه مي‌كنند. همه اعمالي كه به عنوان سوءاستفاده جنسي به كار مي‌رود، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نيز به دنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد سوءاستفاده جسمي قرار گرفته باشد ولي آزار جسمي و يا رواني را تجربه نكرده باشد. يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه مي‌توان اشاره كرد آن است كه محققان و روان‌شناسان معتقدند زماني كه يك شخص خاص در طول مدت زمان معين‌، يك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، سوءاستفاده جنسي (Abuse) واقع شده است‌. بنابراين در سوءاستفاده جنسي‌، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسي‌، يك فرد ثابت هستند و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار مي‌گردد. خلاء قانوني تعريف كودك‌آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامي‌، با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ كليه مواد قانون مجازات عمومي سابق كه راجع به جرايم هتك ناموس و منافي عفت بود، نسخ گرديد و مقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصاديق ديگري از جرايم منافي عفت‌، غير از زنا، مانند تقبيل و مضاجعه‌، تفخيذ و مساحقه نيز مورد حكم قرار گرفت‌. ولي قانونگذار، بلوغ يا صغر سن مجني عليه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات مي‌شد، ناديده گرفت و از اين حيث همه را يكسان قلمداد كرد. همينطور، در قوانين كيفري ايران‌، اعمالي نظير هرزه‌نگاري كودكان (پورنوگرافي‌) و بهره‌گيري از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌. در برخي از كشورها، بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا، رضايت كودك‌، عامل مهم و تعيين كننده‌اي براي تشخيص آزار جنسي يا سوءاستفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اين مكانيسم پذيرفته شده است‌، سنين مختلفي تعيين شده است‌. در كانادا، اگر كودك زير سن دوازده سال باشد، ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري محسوب مي‌گردد ولي پس از دوازده سال تا هجده سال‌، به عنوان يك جرم با آن برخورد مي‌شود. اما در قوانين كيفري و جزايي ايران‌، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطه جنسي نامشروع مطرح نيست و به طريق اولي‌، رضايت كودك نيز به هيچ وجه تاثيري در مساله نخواهد داشت‌، در اين مورد در بندهاي جداگانه‌اي‌، جرايم و اعمال منافي عفت‌، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در این پژوهش محقق در نظر داشته که به بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد پرداخته و در این خصوص با ارایه راهکارهای کاربردی از وقوع این جرم در شهرکرد پیشگیری نماید.

1-3-اهداف پژوهش:

 1. رفع موانع نظری موجود و ارائه رهیافت ها و رهکارهای حقوقی در مبارزه با کودک آزاری وپیشگیری از کودک آزاری جنسی در استان چهارمحال و بختیاری؛
 2. ارائه ی پیشنهاد هایی در زمینه تدوین قوانین جزایی جدید در قبال موضوع؛
 3. ایجاد زمینه ی مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی؛
 4. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش کودک آزاری

1-4-سوالات پژوهش:

 1. آیا بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد ربطه معنادای وجود دارد؟
 2. آیا بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
 3. آیا بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
 4. آیا بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟
 5. آیا بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

1-5-فرضیه های پژوهش:

 1. بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد؟
 2. بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
 3. بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
 4. بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
 5. بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

1-6-هدف کاربردي پژوهش:

فراهم سازی زمینه مناسب برای تحقیق و مطالعه در خصوص موضوع برای مراکز علمی و آموزشی و پیشگیری از وقوع  کودک آزاری جنسی در استان چهار محال و بختیاری می تواند یک هدف کاربردی برای این پژوهش باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 119

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info[email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق