متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

  پاییز 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 5

1-4-سوالات.. 7

1-4-1-سوال اصلی.. 7

1-4-2-سوالات فرعی.. 7

1-5-فرضیات تحقیق.. 7

1-5-1-فرضیه اصلی.. 8

1-5-2-فرضیات فرعی.. 8

1-6-اهداف.. 8

1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: فرزند پروری و انواع روش های فرزند پروری.. 11

2-1-مفهوم فرزندپروری.. 12

2-2-تاریخچه فرزندپروری.. 13

2-3-تعامل والدین- فرزند.. 15

2-4-شخصیت و روابط والدین و فرزندان.. 19

2-5-انواع شیوه های فرزندپروری.. 20

2-5-1-شیوه فرزندپروری مقتدرانه.. 22

2-5-2-شیوه فرزندپروری مستبدانه.. 23

2-5-3-شیوه فرزندپروری سهل گیرانه.. 23

2-6-نگرش‌های فرزندپروری.. 24

2-6-1-اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 25

2-6-2-طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

2-6-3-فرهنگ و فرزندپروری.. 29

2-7-نظریه‌های مرتبط با فرزندپروری.. 30

2-7-1-نظریه بامریند.. 30

2-7-2-نظریه اریکسون.. 37

2-7-3- الگوی زيگلمن.. 38

فصل سوم: بزهکاری جوانان و عوامل موثر در آن.. 42

3-1-تعریف جرم.. 43

2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48

2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48

3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52

3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54

3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55

3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57

3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58

3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60

3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60

3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61

3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63

3-3-نظریات جرم شناختی.. 64

3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64

3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65

3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66

3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67

3-3-5-نظریه انتقادی.. 69

3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70

3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71

فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74

4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75

4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76

4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78

4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79

4-4-1- بازدارندگي والدين از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80

4-4-2- جلوگيري خانوادهها از راهيابي آلودگيهاي محيطي به كانون خانوادگي.. 80

4-4-3- نقش خانوادهها در پيشگيري از وقوع جرائم جنسي دوران جوانی.. 80

4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محيط خانواده در پيشگيري از وقوع جرم.. 81

4-4-5- ضرورت تقويت حس مذهبي و اعتقادي فرزندان توسط خانواده.. 82

4-4-6- اجتناب والدين از ستيزههاي خانوادگي و طلاق.. 83

4-4-7- هدفدار كردن زندگي براي فرزندان توسط والدين.. 84

4-4-8- اجتناب والدين از تنبيهات بدني فرزندان در تربیت.. 85

4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86

4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99

4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101

4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104

5-1-نتیجه گیری.. 104

5-2-پیشنهادات.. 107

فهرست منابع.. 108

 


چکیده

جوانی دوره‌اي است كه والدين متوجه مي‌شوند كه فرزند آنها، ديگر آن پسربچه يا دختربچه ديروزي نيست و بسيار جسور و تا حدي عصيانگر، زبر و زرنگ و منطقي است. او عقايد شخصي خود را بيش از پيش محكم تر و روشنتر بيان مي‌كند. در واقع او به طور دائم، براي كسب هويت تلاش مي‌كند و در جسم، افكار، هيجانها، آرزوها و روابط او با ديگران دگرگونيهايي به وجود مي‌آيد. مطالعات و بررسيها نشان مي‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمي در زندگي جوانان امروز ايفا مي‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده يكي از دو متغيري است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ريسك بالا حمايت مي كند. خانواده نخستين محيطي است كه جوان در آن پرورش مي‌يابد و در رفتار بعدي فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه اين نقش در رفتارها و نوع شيوههاي تريتي(فرزندپروري) آنها متبلور مي‌شود. با توجه به اينكه والدين یا همان محیط خانواده تشكيل دهنده‌هاي اصلي و اوليه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند يا جايگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدايت مي‌كند. طبيعتاً فرزندان نيز نسبت به كنشهاي والدين، واكنش نشان مي‌دهند. اين واكنشها در گذر زمان در شكل شخصيت آنان انعكاس مي‌يابد. يعني حركت اصلي و اوليه توسط والدين آغاز مي‌شود. نوع تشويقها، تنبيه و تحذيرها، بي اعتناييها و رفتارهای والدین در مراحل اوليه زندگي فرد آثاري براي دوره‌هاي بعدي در او بر جاي مي‌گذارد. هدف كلي اين پژوهش، بررسي رابطه  بين شيوههاي فرزند پروري والدين با ارتكاب جرایم می‌باشد.

واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي سلامت كند چنان چه از خانوادههايي سالم برخوردار نباشد. بي هيچ شبهه هيچ يك از آسيب‌هاي اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسي‌ترين نهاد جامعه پذير كردن فرزندان به ويژه در سالهاي حساس اوليه زندگي است. خانواده تحت شرايط صحيح، كودكان را آماده مي‌سازد تا تواناييهاي بالقوه خود را شناسايي كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌هاي سودمندي را در جامعه به عهده گيرند. فرزندان در فرآيند جامعه‌پذيري در خانواده، امر و نهي والدين، تقليد و همانندسازي را كه از مهمترين شيوههاي انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهاي اجتماعي است ياد مي‌گيرند. در حقيقت، در خانواده است كه فرزندان مي‌آموزند كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است. طبيعـي است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌اي در شكل‌گيري شخصيت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).

شيوه هايي كه والدين در تربيت فرزندان خود به كار مي‌برند به سه دسته سهل گيرانه، مقتدرانه و دموكراتيك يا اقتدار-منطقي تقسيم مي‌شوند. در شيوه سهل گيانه والدين اجازه مي دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و يا منطقي مي داند انجام دهد و هيچ نظارتي بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدين است وفرزند حق هيچ اظهار عقيده اي ندارد در غير اين صورت مورد تنبيه والدين قرار ميگيرند و در شيوه دموكراتيك والدين به طور منطقي بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعيت مقتضي به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

رفتارهاي پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهايي هستند كه سلامت و بهزيستي  جوانان را در معرض خطر قرار مي‌دهد. بر اين اساس رفتارهاي پر خطر به دو گروه تقسيم مي‌شوند، گروه اول شامل رفتارهايي مي شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر مي‌اندازد و گروه دوم رفتارهايي هستند كه سلامت و تندرستي ديگر افراد جامعه را تهديد مي‌كند. لذا، از آنجايي كه ميزان خطرپذيري جوانان نسبت به ديگر دورههاي سني بالاتر است، گرايش بيشتري به اين نوع رفتارها ديده مي‌شود. از جمله رفتارهاي پرخطري كه براي ديگران تهديد كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گريز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهاي جنسي و از جمله رفتارهاي پرخطري كه براي خود فرد خطـرزا مي‌باشد، ميتوان به مصرف الكل، مصرف سيگار و روابـط جنسي نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسي‌ها نشان مي دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظريه پردازان جامعه شناسي انحرافات، در سالهاي اخير با تكيه بر ملاك سن و تأكيد بر تعريفي رسمی كه قانون از انحرافات ارائه مي دهند، رفتار انحرافي را به اين صورت تقسيم كرده اند كه اگر رفتار انحرافي توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاري و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقي مي شود.

اما نکته اساسي و قابل بحث در اين تحقيق نتايج تأثيراتي است كه هريك از شيوه هاي فرزند پروری مي تواند بر روي فرزند داشته باشد و ارتباطي كه اين تأثيرات با برخي نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهاي بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودي اجتماعي است و در ارتباط با محيط هاي اجتماعي مختلف قرار دارد، از هر محيطي چيزي مي آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هويت تبديل به شخصِ اجتماعي و داراي هويت اجتماعي شود و طبيعي است كه اين فرد شهروندي مثمرثمر براي جامعه خويش مي شود و در گذر از فردي بدون هويت به شخص اجتماعي، فعاليت جامعه پذيري نسبت به وي اعمال مي شود. امر جامعه پذيري توسط منابع مختلف بر روي انسان عملي شده و هريك بخشي از شخصيت فرهنگي و اجتماعي شخصِ اجتماعي شده را مي سازند.

در اين بين، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلي را ايفا مي كند كه اين نقش در رفتارها و نوع شيوههاي فرزندپروري آنها متبلور مي شود. با توجه به اينكه والدين تشكيل دهنده هاي اصلي و اوليه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند يا جايگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدايت مي كند. طبيعتاً فرزندان نيز نسبت به كنشهاي والدين، واكنش نشان مي دهند. اين واكنشها در گذر زمان در شكل شخصيت آنان انعكاس مي يابد. يعني حركت اصلي و اوليه توسط والدين آغاز مي‌شود. حركت والدين تحت تأثير جهان بيني يا سرمايه‌هاي فرهنگي آنان صورت می گیرد.

قابل ذكر است محيط اجتماعي كه افراد جوانان در آن با مشكلاتي مواجه مي شوند، در مورد نسل‌هاي مختلف جوانان با يكديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. بر اين اساس اين پژوهش ضمن بررسي تأثير هريك از شيوه هاي فرزندپروری والدين در رابطه با ايجاد نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخي عوامل ديگر در ايجاد اين نوع نگرش نيز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآراي( 1381) دريافتند كه بين نگرش شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي) و پيشرفت تحصيلي رابطه اي مثبت وجود دارد و بين نگرش نسبت به شيوه فرزندپروري مادر (استبدادي) و پيشرفت رابطه منفي معني داري وجود ندارد. همچنين بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي، آزادگذاري، استبدادي) و مكان كنترل دانش آموز رابطه اي معنادار مشاهده نشد.
 2. پروين كديور(1372) به اين نتيجه رسيد كه: الف. بين نگرش تربيتي والدين و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، ب. بين نگرش تربيتي والدين و عزت نفس دختران رابطه بيشتر و قويتري نسبت به پسران وجود دارد.
 3. عباس رحمتي و همكاران( 1386) به نتايج زير دست يافتند: در افسردگي، وسواس اجبار، حساسيت در روابط متقابل، هراس، روانپريشي و شكايات جسماني، دانش آموزاني كه ميزان بيشتري از اختلالات را نشان داده اند، داراي والدين بي توجه و مستبدي بودند. همچنين در مقایسه ای اي اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئيدي تفاوتي در چهار شيوه فرزندپروري مشاهده نشد.
 4. ناهيد هواسي( 1380) به نتايج زير دست يافته است: بين خانوادههايي كه داراي نوجوانان معتاد هستند با خانواده هايي كه داراي نوجوانان عادي هستند، از لحاظ روشهاي فرزندپروري تفاوت وجود دارد. همچنين غير از روش فرزندپروري سهل گيري، ديگر روشهاي فرزندپروري (پذيرش، طردكننده، ديكتـاتوري) با اعتياد رابطه منفي دارند. در ضمن نتايج تحقيق نشان داد كه بين مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهاي فرزندپروري تفاوت معناداري مشاهده شده است.
 5. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عباتنداز:

1-4-1-سوال اصلی

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

 1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟
 2. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

 1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

1-5-2-فرضیات فرعی

 1. شيوه‌هاي فرزندپروری والدين به سه دسته تقسيم مي‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.
 2. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

1-6-اهداف

هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:

 1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی روش های فرزندپروری
 2. بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی

3.. بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 130

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق