متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : تحليل بزه نسل کشي از منظر حقوق بين المللی کیفری با تأکيد  بر وقايع کشورهاي ميانمار و سوريه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدقم

پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحليل بزه نسل کشي از منظر حقوق بين المللی کیفری با تأکيد

 بر وقايع کشورهاي ميانمار و سوريه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محسن قدیر

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. أ‌

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-کلیات طرح تحقیق.. 3

1-2-1- بیان مسئله.. 3

1-2-2- سوال های تحقیق.. 6

1-2-2-1- سوال اصلی.. 6

1-2-2-2- سوالات فرعی.. 6

1-2-3- فرضیه ها.. 6

1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-2-4-1- پیشینه تحقیق.. 8

1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق.. 10

1-2-5- اهداف کلی از انجام تحقیق.. 10

1-2-6-روش تحقیق و ابزار گرداوری اطلاعات.. 10

1-2-7- ساختار پژوهش.. 11

فصل دوم: نسل زدایی.. 13

2-1- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری.. 14

2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی.. 14

2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی.. 14

2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی.. 14

2-1-1-3- مفاهیم متشابه.. 16

2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه.. 18

2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن.. 20

2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی.. 20

2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی.. 22

2-2-2-1- محکمه نورنبرگ.. 23

2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو.. 28

2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 29

2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری.. 33

2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 37

2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی.. 39

2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره.. 40

2-3- جرم انگاری نسل زدایی.. 46

2-3-1- در نظام های ملی.. 46

2-3-2- در نظام های بین المللی.. 53

2-4- منابع نسل زدایی.. 58

2-4-1- منابع داخلی.. 58

2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370. 58

2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 60

2-4-2- منابع بین المللی.. 60

2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 60

2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 61

2-5-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی   65

2-5-1- نسل زدایی نژادی.. 65

2-5-2- نسل زدایی قومی.. 67

2-5-3- نسل زدایی مذهبی.. 71

2-5-4- نسل زدایی فرهنگی.. 72

فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی.. 74

3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی.. 75

3-1-1- عنصر مادی.. 77

3-1-1-1-کشتن اعضای گروه.. 78

3-1-1-1-1- مفهوم گروه.. 78

. 3-1-1-1-2- انواع گروه.. 78

 1. گروه ملی.. 79
 2. گروه قومی.. 79
 3. گروه نژادی.. 80
 4. گروه مذهبی.. 80

3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند.. 81

3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی.. 81

3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی.. 85

3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی.. 86

3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی.. 88

3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند.. 90

3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی.. 90

3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان.. 93

3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی.. 93

3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه.. 95

3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود.. 96

3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه.. 97

3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر.. 97

3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی.. 98

3-1-2-1- سوءنیت خاص.. 101

3-1-2-2- سوءنیت عام.. 102

3-1-2-3- انگیزه.. 102

3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی.. 105

3-2- جنایات علیه بشریت.. 106

3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 106

3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 107

3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی.. 108

فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی.. 110

4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   111

4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 111

4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.. 111

4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 113

4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی.. 116

4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار.. 117

4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری.. 117

4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو.. 117

4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا.. 120

4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج.. 124

4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری.. 131

4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط.. 133

4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری.. 134

الف. شوراي حقوق بشر.. 136

ب. كميسيون حقوق بشر.. 137

ج. گزارشگران ويژه ي موضوعي.. 138

د. كميسيون مقام زن.. 140

ر. كميسارياي عالي حقوق بشر.. 140

4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی.. 141

4-2-1- عدالت کیفری.. 141

4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی.. 142

4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان.. 143

4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی.. 145

4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها.. 148

الف-منشاء مسؤليت بين‌المللى‌ 148

 1. نقض تعهّدات بين‌المللى مربوط به‌ نسل‌كشى‌ 148

ب-قابليت انتساب نقض تعهّدات بين‌المللى در‌ نسل‌كشى‌ به دولتها.. 151

فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار.. 154

5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار.. 154

5-1-1- موقعیت.. 155

5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار.. 155

5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار.. 157

5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار.. 157

5-1-5- منازعات سیاسی.. 163

5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار.. 165

5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی.. 165

5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی.. 167

5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار.. 168

5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه.. 170

5-2-1- موقعیت استراتژیک.. 170

5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه.. 172

5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه.. 173

5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه.. 176

5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ.. 176

الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه.. 177

ب. منافع ترکیه از بحران سوریه.. 179

ج. منافع آمریکا در سوریه:.. 180

د: منافع عربستان در سوریه.. 184

ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه.. 188

5-2-2- نسل زدایی در سوریه.. 189

5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی.. 189

5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی.. 190

نتیجه گیری.. 192

منابع و ماخذ.. 194

 

چکیده

تاریخ‌ بشریت‌ مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشی‌های غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث‌ شرمساری انسان می‌گردد. در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به ‌شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بین‌المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازت آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک‌های جنایت نسل‌زدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکل‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی می‌شود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل‌زدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.

واژگان کلیدی: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروههای ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایي و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل 1915در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال 1933و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال 1944در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 1946 طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر 1948را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوي که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

1-2-کلیات طرح تحقیق

1-2-1- بیان مسئله

نسل زدائي «نسل کشي» از جمله موضوعاتي است که مي‌توان گفت پيشينه‌اي به قدمت تاريخ داشته است؛ در اين ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدني را مي‌توان يافت که در مقابل اين عمل شنيع از خود واکنشي نشان ندهد. با اين حال، با توجه به اينکه اين عمل شنيع ريشه در کنه تاريخ دارد، اما با اين وجود، اين اصطلاح نوظهور در قرن بيستم، وارد در ادبيات حقوقي و به تبع آن حقوق بين الملل شد و پيرو آن بعد از وقايع تلخي که در اين قرن به وقوع پيوست زمينه ساز جرم انگاري اين جرم شد. اسناد و مقررات بسياري را در نيم قرن اخير- پس از شکل گيري سازمان ملل متحد- مي‌توان ملاحظه کرد که نسل زدائي و جرايم عليه بشريت و به طور کلي جرايم بين المللي عمدتاً محور بحث مجامع حقوقي در سطح داخلي کشورها و يا در سطح بين المللي است. در عرصه علوم جنايي- بويژه در حوزه حقوق کيفري بين الملل- نسل کشي با توجه به اينکه، از شنيع‌ترين جرائم در صحنة بين المللي مي‌باشد، لذا به شکل کاملاً جدي مورد توجه بوده است. بر اين پايه، انديشمندان و متفکران حقوق کيفري بين الملل، جرايم بين المللي را و به تبع آن نسل زدائي را همواره مورد توجه و تأکيد قرار داده‌اند. در هر حال، نسل زدائي در اين جهان متمدن با چراغ سبز عده‌اي و سوء استفادة مضاعف ناشي از «شرايط، موقعيت و وضعيت» ويژه‌اي که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپوليتيک، اقتصادي و پيروي از آنها در مجامع بين المللي دارد- براي برخي از کشورها دارد در فضائي کامل از خفقان صورت مي‌گيرد. از اين رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوي «برابري» انسان‌ها از لحاظ نژادي، رنگ پوست، مذهب و… تأکيد شده است؛ اما با اين حال، دائماً اين اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع مي‌شود. از جمله مي‌توان به وقايع و جنايت‌هاي صورت گرفته در كشورهاي ميانمار و سوريه كه نمادي از نسل كشي‌هاي وحشيانه در جهان متمدن امروزي مي‌باشد؛ كه در بايكوت خبري و غول‌هاي رسانه‌اي و سكوت قدرت‌هاي بزرگ و نهادهاي حقوق بشر صورت مي‌پذيرد. جنايت‌هاي وحشتناكي كه در ميانمار به جرم اينكه مسلمانان در اقليّت مذهبي بودند و مورد طرد حكومت و اكثريت مذهبي جامعه ميانمار قرار داشتند؛ به وحشيانه‌ترين شكل ممكن مورد آزار و اذيت و قتل عام مي‌شدند و در سوريه نيز اقليت مذهبي افراطي با كمك افراطيون ديگر كشورها جنايت‌هاي وحشتناكي را بر اكثريت غالب اين كشور روا داشته‌اند؛ كه در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

بر اين اساس، با وجود ضمانت اجراهاي موجود بايد ضمانت اجراهاي محکم‌تر و بازدارنده‌تري از سوي محاکم بين‌المللي، بالاخص سازمان ملل در خصوص جرايم بين المللي به طور خاص نسل کشي پيش بيني گردد. البته، باز هم به نظر مي‌رسد، با در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي کيفري هر چند محکم و بازدارنده، به دليل وجود منافع برخي از کشورها و گروه‌ها در کشور مورد درگيري و همچنين به دليل اينکه در مواقعي نسل کشي به دست گروهي انجام مي‌شود که به دليل ذي نفوذ بودن، يا قدرت بسيار در جامعه ملل هيچ گاه مورد بررسي وحتي هيچ گونه واکنشي در قبال آن انجام نمي‌شود؛ لذا بايد، با اتخاذ تدابيري از نفوذ و سلطة قدرت‌هاي بزرگ و صاحب‌ مسند در صحنة بين الملل و محاكم بين المللي جلوگيري كرد. لذا برخي از قدرت‌هاي بزرگ كه خود را كدخدايان جامعه جهاني و مُحق و صاحب حق در جامعه ملل مي‌دانند؛ از صدور بسياري از احکام در شوراي امنيت و حتي محاکم بين المللي که به ضرر خود يا منافع خود در ديگر کشورها که ناقص جرايم بين المللي، بالاخص نسل کشي مي‌شوند جلوگيري مي‌کنند. از اين رو خود باعث مي‌شود که منحني اين جنايات با حمايت گروه‌ها و کشورهايي که داراي منافع در کشور ناقص نسل کشي مي‌باشند همچنان رو به تزايد است. معهذا، وجود قوانين مدون، از جمله، اساسنامه کنوانسيون رم و کنوانسيون منع نسل کشي و ديگر قوانين موجود در اين زمينه،‌ زمينه ساز و سبب از بين رفتن و کاهش اين جرم نشده است.

در هر شکل، در عرصه حقوق کيفري به ويژه حقوق کيفري بين المللي، با وجود گذشت بيش از شصت سال از کاربرد کلمة نسل کشي در ادبيات حقوق بين المللي کيفري اين کلمه، به لحاظ کلّيت و شمول بر مصاديق متعدد، به نظر مي‌رسد هنوز ابهامات متعددي در آن وجود دارد که به آنها اشاره‌اي نشده است. فلذا بررسي و تحليل هرچه بيشتر جرم نسل کشي در حقوق کيفري بين المللي و کنوانسيون منع نسل کشي به عنوان يک جرم شنيع و ضد بشري ضروري به نظر مي‌رسد، هر چند در برخي معاهدات، مواثيق يا حتي مقررات بين المللي تلاش شده است تا حدي از اين ابهام کاسته شود؛ از جمله در اساسنامه دادگاه نوظهور کيفري (ICC) در قلمرو صلاحيت ذاتي دادگاه، از جنايت نسل کشي و مصاديق يا جلوه‌هاي آن، به عنوان يکي از مباني قانوني تعيين صلاحيت کيفري آن ياد شده است. البته قواعد حاکم بر نظام دادرسي در اين ارتباط و نيز رويّه‌ي قضائي بين المللي، امروزه در ارتباط با اين جرم، تغييرات و تعديلات بسياري يافته است.

فلذا تبیین چالش‌هاي قانوني، قضائي و نظري در نظام عدالت کيفري بين المللي در قبال نسل کشي و نيز ارائه راهکارهاي علمي و عملي موثر جهت خروج از اين چالش‌ها واجد رهيافت‌هاي بسياري است.

1-2-2- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو قالب اصلی و فرعی مطرح نمود:

1-2-2-1- سوال اصلی

 1. رویکرد مجامع و سازمان های بین المللی در قبال نسل کشی در کشورهای میانمار و سوریه چیست؟

1-2-2-2- سوالات فرعی

 1. چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی چیست؟
 2. مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمار و کشورهای اسلامی به ویژه سوریه چیست؟

1-2-3- فرضیه ها

با توجه به سوالات مظرح شده می توان فرضیات تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:

 1. به نظر می­رسد رویکرد مجامع و سازمان­های بین­المللی در قبال جنایت نسل­کشی در کشورهای میانمار و سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنۀ بین­الملل در کشورهای  میانمار و سوریه دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال نسل کشی را نمی­دهند.
 2. با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی متفاوت می­باشد به نظر می­رسد در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسل­کشی مسلمانان، در اقلیت قرارداشتن این گروه در این کشور می­باشد اما در کشور سوریه گروه های مذهبی افراطی این کشور به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروه­های مذهبی شده­اند.
 3. به نظر می­رسد مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمارکشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی بویژه سوریه ایجاد ارتباط و اتحاد میان کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقه­ای موجود میان خود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت، وسعت و انرژی جهان اختصاص به کشورهای اسلامی دارد؛ لذا لزوم ایجاد نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی برای رسیدگی به چنین جنایاتی می­تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جنایات فجیع در کشورهای اسلامی می­باشد.

1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

1-2-4-1- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

 1. پایان نامه کارشناسی راشد با عنوان ژنوساید فرهنگی در نظام حقوق بین الملل معاصر توسط علیرضا روستایی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. وی عنوان نمود که، بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است و به هر حال، گروه دیگر – از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند.
 2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نسل کشی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه حلبچه توسط طار آریا در سال 1390 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. وی عنوان نمود که، جرم نسل‌کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین‌المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین‌المللی، کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید.
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی توسط محمدجواد جاویدزاده در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. بیان شد که، سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طی کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود.
 4. مقاله بررسی نسل کشی در غزه با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر توسط مریم لواسانی در سال 1388 در مجله گواه ارائه گرید. وی بیان کرد که، همانطور کـه می‌دانیم در جنگ 22 روزه‌ای که در غزه اتفاق‌ افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سـپس مورد هدف قرار‌ دادن آن‌ها و حمله‌ به‌ این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کـبود شدید(قحطی)مواد غذایی و دارویی و سـوخت(به مـنظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستان‌های غزه قادر به پذیرش و درمان محرومان نبودند ودر صورت‌ پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی‌ها جان خود را از دست می‌دادند. در کنار آن، طی 22 روز، حدود 1300 نفر از مردم غـزه کشته و بیش از 4500 نفر زخمی‌ شدند. این‌ تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تأسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل‌کشی را به ذهن متبادر می‌سازد. هرچند احراز جرم نسل‌کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون‌ مـنع‌ و مـجازات نسل‌کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است.

1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه دائماً اين اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع مي‌شود. از جمله مي‌توان به وقايع و جنايت‌هاي صورت گرفته در كشورهاي ميانمار و سوريه كه نمادي از نسل كشي‌هاي وحشيانه در جهان متمدن امروزي مي‌باشد؛ كه در بايكوت خبري و غول‌هاي رسانه‌اي و سكوت قدرت‌هاي بزرگ و نهادهاي حقوق بشر صورت مي‌پذيرد. با دقت در این مورد می توان به ضرورت انجام این تحقیقات اشاره نمود.

1-2-5- اهداف کلی از انجام تحقیق

اهداف این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 1. تبيين و تحليل بزه نسل کشي از منظر حقوق کيفري بين المللي و تعيين جايگاه آن در عرصه حقوق کيفري بين‌المللي؛ اعم از شکلي و ماهوي.
 2. رفع ابهامات و چالش‌هاي نظري موجود در خصوص موضوع- تا حد توان و رسيدن به نتايج راهبردي.
 3. تحقيق و بررسي در خصوص اينکه، آيا در دو کشور مبحوث عنه نسل زدائي صورت گرفته يا خير

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 234

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********