متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم‌شناسی 

عنوان : نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم

 (موردمطالعه در فرهنگ بختیاری شهرستان کوهرنگ)

استاد راهنما:

دکتر نادر پور ارشد

استاد مشاور:

دکتر حجت‌الله مرادی پردنجانی

تابستان  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1-بیان مسئله:. 3

1-2-اهداف تحقیق:. 6

1-3-سؤالات تحقیق:. 6

1-4-فرضیه‌های تحقیق:. 7

1-5-نوآوری تحقیق:. 7

1-6-سوابق تحقیق:. 8

1-7-نوع و روش تحقیق:. 10

1-8-مفاهیم و تعاریف:. 10

1-8-2-ریش‌سفیدان:. 11

1-8-3-معتمدان. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 14

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری. 15

2-1-1-تعریف لغوی. 15

2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری. 15

2-1-2-1-تعریف مضیق. 15

2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری. 16

2-2-تعاریف پیشگیری از جرم. 16

2-3- انواع پیشگیری از جرم. 19

2-3-1-پیشگیری اولیه یا نخستین. 19

2-3-2-پیشگیری ثانویه یا دومین. 20

2-3-3-پیشگیری ثالث یا سومین. 21

2-4-مفهوم شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات. 21

2-5- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات. 23

2-5-1-داوری. 24

2-5-2-سازش. 34

2-5-3-مذاکره. 37

2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی  39

2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. 40

2-8-اهداف میانجی گیری. 41

2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده. 42

2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار. 43

2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی. 44

2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری. 44

2-9-وظایف و نقش میانجی گر. 45

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. 47

2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. 48

2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. 50

2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی. 50

2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی. 54

2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده. 54

2-11-2-2- بازتوانی اجتماع. 55

2-11-2-3- باز پذیری بزهکار. 55

2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی. 56

2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  56

2-12-1-مفهوم دادرسي ترمیمي(میانجی گیری کیفری). 58

2-12-2-تفاوت دادرسي كیفري و دادرسي ترمیمي(میانجیگری کیفری)  60

2-12-5-دادرسي ترمیمي در نظام كیفري ایران. 61

2-12-5-1-دادگاه‌های سیار. 62

2-12-5-2-میانجی گیری قضایی. 62

2-12-5-3-میانجی‌گری در مراكز پلیس. 63

2-12-5-4-واحدهاي صلح و سازش در دادگستری‌ها. 63

2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهاي اسلامی. 64

2-12-5-6-نهاد قاضي تحکیم. 64

2-12-5-7- شوراي حل اختلاف. 65

فصل سوم: روش تحقیق. 67

3-1- مقدمه:. 68

3-2- روش و نوع تحقيق:. 68

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:. 69

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه:. 70

3-5- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 70

3-6- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 71

3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:. 72

3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:. 72

3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. 73

3-8-2-جمعیت:. 73

3-8-3-نژاد و زبان:. 73

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 75

4-1-مقدمه. 76

4-1-1-متغیر جنسیت. 76

4-1-2-متغیر تحصیلات. 77

4-2- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. 78

4-3- آمار استنباطی. 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 97

5-1-نتیجه‌گیری. 98

5-2-پیشنهادات کاربردی:. 101

5-3-پیشنهادات پژوهشی:. 101

منابع و مآخذ:. 102

پیوست:. 105

Abstract: 109


چکیده:

مبنا و هدف: ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم می‌توانند نقش بسزایی داشته و با اعمال روش‌ها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از این‌رو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روش‌های ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار به‌صورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.

 روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- ‌توصیفی است، جامعه آماري شامل کلیه افراد و مردم به‌خصوص افراد ریش‌سفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود 344 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.

نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.

واژگان کلیدی: ریش‌سفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقيقات در قلمرو تاريخ حقوق كيفري نشان می‌دهد كه جوامع بشري براي مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شديد آن، استفاده می‌کرده‌اند «يعني پيشگيري كيفري» به‌عنوان نمونه، قانون «هيتي ها» يا «هي تيت ها» و قانون «حمورابي» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پيش است و حدود يك قرن پيش کشف‌شده‌اند، رژيم كيفري نسبتاً شديدي را البته با درجه‌های متفاوتي براي حمايت از ارزش‌های غالب و حاكم در جوامع خود و نيز مبارزه با متجاوزان به اين ارزش‌ها پیش‌بینی كرده بودند. اما به حكايت همين یافته‌های حقوق كيفري و مكاتب مختلف فلسفي كيفري اين شدت وحدت نظام كيفري نتوانسته است، آن‌طور كه انتظار می‌رفته است، منحني جرائم را مهار كند يا آن‌ها را از ميان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنايي و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زيادي به دنبال شكست نظام كيفري در مهار موج بزهكاري بوده است . موضوع جرم‌شناسی يعني علم جرم، بررسي ماهيت و فرايند تكوين جرم يا به‌عبارت‌دیگر علت شناسي جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود يعني جرم را از حقوق كيفري می‌گیرد، ليكن براي انجام تحقيقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهيم و روش‌های خاص خود استفاده مي‌كند. (نجفي ابرندآبادي 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادي از جرائم ارتكابي زير عنوان «بزهكاري خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات اين جرائم و با توجه به تيپ مباشران اين قبيل جرائم، اقدام‌ها و تدابير پيشگيرانه مناسب با طبيعت آن‌ها ارائه نمايد. افزايش جرائم كوچك و محلي از حدود 25 سال پيش به این‌طرف در پاره‌ای كشورها، به‌ویژه جوامع صنعتي كه با پديده شهرنشيني روزافزون و توسعه افقي عمودي شهرها و کلان‌شهرها و نيز نسل دوم و حتي سوم مهاجران خارجي دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادي، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامني و ترس از بزه ديدگي در بين شهروندان شده است. درنتیجه، اين قبيل جرائم كيفيت زندگي مردم را خدشه‌دار كرده درنهایت فضاي فعالیت‌های اجتماعي و اقتصادي پيشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفي ابرندآبادي 72-1371، ص 415 و بعد.)  با توجه به پيامدهاي اخير خرد است كه امروزه در كنار استفاده از نهادهاي قهرآميز و كيفري و با توجه به محدود بودن ظرفيت و كارايي اين نهادها، بر پيشگيري و به‌ویژه پيشگيري مشاركتي تكيه می‌شود. اما، انريكوفّري ايتاليايي جامعه‌شناسی جنايتي و نيز از بنیان‌گذاران مكتب تحققي در ايتاليا، نخستين كسي است كه از پيشگيري و جانشین‌های كيفري براي مهار جرائم و مقابله با بزهكاري سخن به ميان آورده است. و بدين ترتيب است كه مفهوم و اصطلاح پيشگيري وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سياست جنایي سازمان ملل متحد، شوراي اروپا و نيز بسياري كشورها، پيشگيري يعني اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابير غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگيري از وقوع جرائم، داراي جايگاه ویژه‌ای شده است (پيشگيري غیر کیفری)، كه اين امر خود حكايت از پذيرش يك رويكرد تازه يافت كلان نسبت به جرم و كنترل آن دارد.

در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریش‌سفیدان و معتمدین به‌خصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ می‌توانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حل‌وفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در اين پژوهش بر آنیم كه ابتدا مباني پيشگيري از وقوع جرم و انواع آن را بررسي كنيم و سپس به جايگاه بزرگان بختیاری در پيشگيري از وقوع جرم به‌طورکلی و پيشگيري از جرائم محلي يا خرد به‌طور اخص بپردازيم. البته برای انجام این کار لازم است که به‌صورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریش‌سفیدان توانسته‌اند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و به‌طورکلی این افراد چگونه می‌توانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاع‌های دسته‌جمعی نمایند.

 

1-2-اهداف تحقیق:

اکنون‌که ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان می‌گردد:

  • بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ بزرگان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال 1384- 1394.

اهداف فرعی:

  • بررسی میزان توانمندی معتمدان بختیاری برای کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای.
  • تحلیل و بررسی میزان توانمندی ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ در کاهش اختلافات محلی.
1-3-سؤالات تحقیق:

  • بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم چه تأثیر می‌توانند داشته باشند؟

سؤالات فرعی:

  • آیا معتمدان بختیاری می‌توانند باعث کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای شوند؟
  • آیا ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری می‌توانند تأثیری بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند؟
1-4-فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به پرسش اصلی این تحقیق که در خصوص نقش بزرگان در پیشگیری از وقوع جرم بوده، فرضیه این تحقیق به شرح ذیل است:

  1. به نظر می‌رسد که بزرگان بختیاری می‌توانند با ایفای نقش خود در بین طوایف و قبیله‌ها به‌صورت عملی از بروز برخی از جرائم پیشگیری نمایند.

فرضیه‌های فرعی:

  1. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان بختیاری نقش سازنده و قدرت زیادی در کاهش اثرات و اختلافات قومی قبیله‌ای دارند.
  2. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان می‌توانند نقش بسیار زیادی بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 124

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          [email protected]