متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای زیر مجموعه آن بعنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در بهبود وضعیت بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آمورشی دارند لذا باید اطلاعات دقیق، صحیح و بموقعی از درآمدها و هزینه های صورت گرفته برای تصمیم گیری در خصوص اداره موفق و موثر مراکز درمانی و آموزشی به مدیران مربوطه داده شود، لذا با توجه به گزارشات حاصله از سیستم حسابداری تعهدی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر و اجرایی گردیده است این مهم برای مدیران میانی و رده بالای سازمانی محقق می گردد.

قابل ذکر است تغییر مبانی حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی کامل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به تنوع فعالیتها و خدمات و همچنین گستره جغرافیایی واحدهای تابعه، فعالیتی پر هزینه و زمان بر است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصله از این تحول ، مسئولین امر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مصمم به اجرای آن نموده است، دراین راستا چالشها و مشکلاتی فرا روی اجرای آن بوده و می باشد که در این تحقیق به مطالعه این چالشها پرداخته شده است.

روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است وانجام آن بااستدلال های استقرایی – میدانی صورت می گیرد و داده هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه هاي پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه پژوهشگرساخته بین مدیران مالی، مربیان آموزش حسابداري تعهدی و کارشناسان حسابداری شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور گردآوري شده است. یافته های پِژوهش بیانگر این است که کمبود، مقاومت وعدم تخصص نیروی انسانی شاغل در امور مالی؛ عدم آموزش کافی و مستمر اصول حسابداری تعهدی؛ عدم انگیزه کافی مدیران ارشد در شفاف سازی اطلاعات مالی، عدم آشنایی مدیران ارشد با مبانی حسابداری تعهدی و ضعف در عزم و اراده آنان در این امر؛ عدم دستورالعمل مدون اجرایی و موانع اجرایی قانونی؛ ضعف در شناسایی دقیق درآمدها و دارائیهای ثابت؛ نبود یک سامانه حسابداری مناسب؛ فقدان یک نرم افزار جامع و امکانات سخت افزاری از عوامل بسیار مهم در عدم اجرایی شدن مبانی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی می یاشند و در این بین، عامل مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مالی بیش ترین وفقدان یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی مناسب کم ترین میزان تأثیر را بر پیاده سازي حسابداري تعهدي داشته است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- دیباچه

رشد و بالندگي هر جامعه اي درگرو دانایي و خرد اعضاي آن مي باشد این دانایي نتیجه بینش و بهره برداري به موقع از اطلاعات مي باشد كه در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان راهبرد و برنامه آن سازمان تبلور مي یابد.

از میان اطلاعات گوناگوني كه مدیران براي اخذ تصمیمات كلیدي بدان نیازمندند، اطلاعات مالي جایگاه ویژه اي دارد چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهاي مالي داشته و یا بطور غیرمستقیم وضعیت مالي مؤسسه را تحت تأثیر قرار مي دهد. بنابراین اطلاعات مالي و حسابداري مدون و پردازش شده به مثابه كلید ارزشمند براي اخذ تصمیمات مناسب براي مدیران مي باشد.

از سویي با وجود تقدم حاكمیت، نظارت و اجراي قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهاي اصلي حفظ وجوه و منابع عمومي بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداري در مؤسساتي كه بنحوي از انحاء از وجوه دولتي استفاده مي كنند، لزوم ارائه عملكرد در این دسته از مؤسسات، پیروي از اصول و استاندارهاي حسابداري را اجتناب ناپذیر مي نماید.

از اینرو ضرورت اصلاح ساختار مالي اقتصادي مؤسسات وابسته به دولت از جمله دانشگاه هاي علوم پزشكي از طریق اصلاح نظام حسابداري مورد تأكید قرار گرفته است.

این در حالیست كه بر اساس مطالعات انجام شده و بررسي روند عملكرد مدیران بیمارستاني و بهداشتي درماني در سال هاي اخیر لزوم تغییر بنیادي در ساختار مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي و استقرار یك سیستم یكپارچه و جامع مالي و عملیاتي براي ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزي هاي خرد و كلان احساس و از اقبال گسترده اي برخوردار شده است . لیكن پیاده سازي سیستم هاي عملیاتي از جمله سیستم بهاي تمام شده خدمات درماني و آموزشي بیمارستان ها و مراكز پزشكي مستلزم طراحي و بهینه سازي سایر سیستم هاي مرتبط است كه به عنوان پیش نیاز و مقدمه كار الزامي مي باشد. از ضروري ترین این نیازها تدوین نظام مالي جدید و تغییر روش حسابداري، از روش نقدي به  روش تعهدي است.

از آنجا كه تغییر و تحول در هر نظام اداري و مالي چالش هایي را به همراه دارد و مستلزم یك رویه عبور از بحران در مسیر تغییر است، در دانشگاه علوم پزشكي كشور با توجه به پراكندگي و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشكلاتي از قبیل:

– گستردگي جغرافیایي و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهاي تابعه

– همزماني فقر كارشناس و تورم نیروي انساني غیر متخصص در بخش امور مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي

– ساختار سازماني نامناسب امور مالي

– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازي اطلاعات مالي

– حجم سنگین عملیات مالي و نیاز به یك نرم افزار جامع و یكپارچه مالي

موجب شده است كه این تغییر رویه در اجرا با مشكلات و چالش هایي رو به رو شود بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و الزام در اجراي حسابداري تعهدي واحد بودجه و پایش عملكرد وزارت بهداشت را برآن داشت تا به مطالعه و بررسي این چالش ها در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بپردازد. در این پژوهش تلاش خواهد شد كه موانع و مشكلات، در راستاي تغییر نظام مالي از روش نقدي به روش تعهدي بررسي گردد و چالش هاي اصلي در این روند مشخص شده و در صورت امكان راهكارهایي براي روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.

1-2- بیان مسئله

در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می شود ولی در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیت های مالی سازمان های دولتی و حسابهای مستقل، از مبانی حسابداری دیگری از قبیل (نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده) استفاده می گردد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه، درآمدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند. البته در سالیان اخیر تعدیلاتی در بکارگیری این روش حسابداری صورت گرفته است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در روش حسابداری نقدی تعدیل شده اغلب موارد اطلاعات مربوط به حساب موجودی ها، اموال و دارایی های ثابت و حساب درآمدها مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تهیه و نگهداری نمی شود، بطوریکه درآمدها تا زمان وصول شناسایی در دفاتر ثبت نمی شوند. یعنی بخش عمده ای از درآمدهای مراکز بهداشتی، درمانی که به صورت مطالبات از سازمان های بیمه گر می باشد، هیچ ثبتی بابت آنها در دفاتر تا هنگام وصول صورت نمی گیرد و در خصوص پرداخت های دانشگاه، تنها آن پرداخت هایی که بابت آنها وجه نقد پرداخت می شود، در دفتر منعکس می شود که به چهار صورت پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان و هزینه های نقدی می باشد و در خصوص هزینه هایی که تحمل شده ولی بابت آنها وجهی پرداخت نشده ثبتی در دفاتر مالی صورت نمی گیرد. با توجه به خروجی ها و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترلی دارای چارچوب از پیش طراحی شده است. در این سیستم مدیران دولتی، به منظورنشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی قانونگذار هزینه شده است گزارش هایی درباره وظیفه مباشرتی خود، تهیه و تنطیم می کنند. به نظر می رسد که این مبنا در بخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می سازد اما برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت کافی نیستند و زمینه لازم برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را فراهم نمی کنند. در واقع اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدف های کارایی و اثر بخش تجزیه و تحلیل کرد،همچنین این اطلاعات توانایی لازم به منظور اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده خدمات و کالای بخش دولتی را به مدیران دولتی نمی دهد.

تعداد صفحه : 196

قیمت : شش هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********