متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

(مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر الهام حیدری   

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن دهشیری  

بهار  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:.. 1

فصل نخست: كليات موضوع.. 2

1-1 : مقدمه.. 3

2-1 : بيان مسئله.. 4

3-1 : اهميت موضوع.. 7

4-1 : سوالات تحقيق.. 8

1-4-1-سوالات اصلی.. 8

1-4-2-سوالات فرعی.. 8

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6- اهداف تحقيق.. 8

1-7  تعریف مفاهيم و اصطلاحات.. 10

1-7-1 جعل.. 10

تعریف قانونی جعل.. 10

1-7-2 سند.. 11

1-7-3 اسناد هویتی.. 12

1-7-4  جعل اسناد.. 12

1-7-5 کلاهبرداری.. 12

تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13

1-8 ساختار تحقیق:.. 13

1-9موانع و مشكلات تحقيق.. 14

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق .. 15

2-1 پیشینه تحقیق.. 16

2-2.  تاریخچه سند.. 22

2-3انواع سند.. 23

2-3-1 اسناد رسمی.. 23

2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23

2-3-2 اسناد عادی.. 24

2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24

2-4 هويت و تعريف آن.. 25

2-4-1) تعريف لغوي هويت :.. 25

2-4-2 تعريف اصطلاحي هويت :.. 25

2-4-3 تعريف حقوقي هويت :.. 26

2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26

2-5-1 در ايران قبل از اسلام.. 26

2-5-2 در ايران بعد از اسلام.. 27

2-6 تعريف اسناد هويتي.. 28

2-7 وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي.. 29

2-8 انواع اسناد هويتي.. 30

2-8-1 اسنادي كه فقط كاركرد هويتي دارند.. 31

2-8-1-1تاريخچه شناسنامه.. 32

2-8-1-2 تعريف شناسنامه.. 33

2-8-1-3 وضعيت فعلي شناسنامه.. 34

2-8-1-4كارت شناسايي ملي.. 34

2-8-1-5 تعريف شماره و كارت ملي.. 35

2-8-2 اسنادي كه علاوه بر كاركرد ويژه خود نقش هويتي نيز ايفاء مي‌كنند.    35

2-8-2-1 گذرنامه.. 35

2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36

2-8-2-1-2 تعريف گذرنامه.. 37

2-8-2-2 گواهينامه رانندگي.. 37

2-8-2-2-1 تاريخچه گواهينامه.. 37

2-8-2-2-2 تعريف گواهينامه.. 38

2-8-2-3  كارت پايان خدمت.. 38

2-8-2-3-1  تاريخچه كارت پايان خدمت.. 39

2-8-2-3-2 معافيت از خدمت وظيفه عمومي.. 40

2-8-2-4 مدارك شناسايي صنفي.. 40

2-9 تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي.. 42

2-10 تكنولوژي كارت هاي هوشمند.. 43

2-10-1 انواع كارتهاي هوشمند.. 43

2-10-1-1كارتهاي برجسته .. 43

2-10-1-2 كارت هاي مغناطيسي.. 43

2-10-1-3  كارتهاي الکترونیکی.. 43

2-10-1-4 كارتهاي حافظه نوري.. 44

2-10-2  فوايد كارت هاي هوشمند.. 44

2-11 تكنولوژي نقطه هوشمند.. 45

2-11-1قابليت تكنولوژي نقطه هوشمند.. 45

2-12 تكنولوژي هولوگرام.. 45

2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46

2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47

2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48

2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48

2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48

2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49

2-13 : تكنولوژي باركد.. 49

2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49

2-13-2انواع بارکد.. 51

2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51

2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51

2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52

2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53

2-14-1 تاريخچه جعل.. 53

2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53

2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54

2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54

2-14-2تعريف و مفهوم جعل.. 55

2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55

2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55

2-15 اركان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هويتي.. 56

2-15-1  ركن قانوني.. 56

2-15-2ركن مادي.. 58

2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59

2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60

2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61

2-15-2-4 قلم بردن.. 61

2-15-2-5 الصاق.. 62

2-15-2-6محو.. 62

2-15-2-7 اثبات.. 63

2-15-2-8 سیاه کردن.. 63

2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64

2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64

2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65

2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66

2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66

2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66

2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67

2-17 روشهاي جعل در اسناد هويتي.. 68

2-17-1 ايجاد تغييرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68

2-17-1-1تغييرات شيميايي:.. 68

2-17-1-2تغييرات فيزيكي:.. 69

2-17-1-3 الحاق:.. 69

2-17-1-4 تعويض يكي از صفحات سند هويتي:.. 70

2-17-2 تغيير و جابجايي عكس.. 70

2-17-3  ارائه مدارك هويت و غيره :.. 71

2-17-4  دخل و تصرف در امهار روي سند :.. 71

2-17-5 ساخت و تكثير سند:.. 72

2-18 جرم کلاهبرداری.. 73

2-18-1 تاريخچه كلاهبرداري.. 74

2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75

2-18-3-عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري.. 77

2-18-3-1 ركن قانوني كلاهبرداري.. 77

2-18-3-2 ركن مادی جرم كلاهبرداري.. 77

2-18-3-2-1 رفتار مرتكب.. 78

2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79

2-18-3-2-3 حصول نتيجة مجرمانه.. 80

2-18-3-3 ركن روانی جرم كلاهبرداري.. 81

2-18-4 شيوه هاي كلاهبرداري  با استفاده از اسناد هويتي جعلي    81

2-18-4-1 كلاهبرداري  از طريق افتتاح شركت هاي واهي.. 81

2-18-4-2 افتتاح حساب هاي بانكي براي كلاهبرداري.. 82

2-18-4-3 جعل عنوان با مدرك شناسايي غيرواقعي و اخذ مال از طريق آن    83

2-18-4-4 كلاهبرداري  از طريق وصول چك هاي بانكي.. 84

2-18-4-5 كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي    85

2-18-4-6 كلاهبرداري  از طريق سوء استفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص    86

2-18-4-7 كلاهبرداري  از طريق فروش اموال غير با جعل مدراك هويتي    87

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1-مقدمه.. 89

3-2-روش تحقیق.. 89

3-3-جامعه آماری.. 90

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4-1-نمونه:.. 90

3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91

3-5-ابزارهای پژوهش.. 92

3-6-روایی پرسشنامه.. 92

3-7-پایایی پرسشنامه.. 93

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94

3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101

3-10-3-1خصوصيات جمعيتي.. 101

3-10-3-2نسبت جنسی و سنی جمعيت.. 102

3-10-3-3- وضعيت باسوادی.. 102

3-10-3-4- مذهب، گويش و زبان.. 103

3-10-3-5- مهاجرت.. 105

3-10-3-6- اشتغال.. 105

3-10-3-7- وضعيت اقتصادي.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110

4-1-مقدمه.. 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111

4-3-آمار استنباطی.. 114

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121

5-1- نتیجه گیری.. 122

5-2- نتایج فرضیات.. 122

5-4- پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 136

 

 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

    چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. در پژوهش حاضر بر آن بودیم تا با تکیه بر مطالعات میدانی نقش جعل اسناد هویتی را در کلاهبرداری در شهرکرد مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی- پیمایشی می‌باشد.

نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد و رابطه معنادار بین جعل شناسنامه و کلاهبرداری وجود دارد. جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، لذا بین جابجایی عکس در اسناد هویتی و جرایم کلاهبرداری رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي‌گيرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین اسناد هویتی مجعول و جرایم کلاهبرداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

1-1 : مقدمه

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي ( مدارك و اسنادي كه براي احراز هويت و شناسايي افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسي قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.

2-1 : بيان مسئله

يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضروری است. جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب مي‌شود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند. از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد هويتي هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و … قرار مي‌گيرند(ريموند گسن، ترجمه كي نيا، 1375، ص 68)

بنابراين عدم دقت در جعلی بودن اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند. با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي ‌مشخص مي‌شود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهاي مختلفي از آسيب پذيري هاي اسناد هويتي كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي‌شوند(نجفی ابرند آبادی، 1383، ص19).

آگاهي متولیان امر از چگونگي نقش اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي و موفق به شكل سازماندهي شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني‌هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداري از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداري را اين گونه مي‌توان توصيف كرد كه عبارتست از بردن مال ديگري با رضايت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسايل متقلبانه . هر جرمي مي‌توان توسط يك نفر به انجام برسد و هم مي تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداري نيز مي توان توسط دو نفر يا بيشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداري و همچنين حكم معاونت در كلاهبرداري را دارد كه در فصل هاي آينده به صورت مختصر توضيح داده شده است. كلاهبرداران براي انجام اين جرم داراي يكسري ويژگي‌هاي خاص هستند كه آنها را از بقيه متمايز مي گرداند. آنها داراي ظاهري موجه و فريبنده هستند و خود را افرادي قانون دان و حقوق دادن معرفي مي كنند و داراي هوش و ذكاوت بالائي هستند. اين افراد براي انجام كلاهبرداري از شيوه و شگردهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. آنها براي انجام جرم كلاهبرداري از آگهي در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوي خود فرا مي خوانند. همچنين از اعتقادهاي و باورهاي مردمي نيز سوء استفاده كرده و در انجام دعانويسي و رمالي و همچنين استفاده از لباس روحاني مردم را فريب مي دهند و مردم را نيز با هويت و عنوان جعلي و بداندازي و همچنين فروش مال متعلق به غير را فريب مي دهند و ساير شگردها و روشهائي كه روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود. پليس نيز براي جلوگيري از تحقق چنين جرمي اقدامات زيادي را انجام مي دهد. پليس با استفاده از رسانه هاي جمعي و روزنامه ها مردم را از اين شيوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدي با همين شيوه جلوگيري مي كند وهمچنين با تقويت پليس تخصصي خود توانسته كه در مدت زماني محدود اقدام به دستگردي چنين افراد كند. (شهرياري، 1379، ص 67) در پژوهش پیش رو روش تحقیق به صورت میدانی و توصیفی- پیمایشی می‌باشد. از صاحب نظران و افسران جنایی آگاهی و کاراگاهان با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي مورد نظر در اداره آگاهی شهرستان شهرکرد این کار را انجام گرفته است.

3-1 : اهميت موضوع

با توجه به اينكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود. بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهميت اين امر در خصوص اسناد هويتي بيشتر به چشم مي‌خورد، چرا كه اسناد هويتي مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي‌كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است. جرائم عليه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنيت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌اي حتي از جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زني و كلاهبرداري و غارت اموال و غيره اسم خواهند برد(مير محمد صادقی، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هويتي و آسيب پذيري هايي كه اين اسناد دارند و تنوع در استفاده از اين اسناد در موقعيت هاي مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمين حرفه اي از اسناد هويتي در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاري بكنند و به روشهاي مختلف و گوناگوني دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هويتي مجعول مي‌زنندو نظر به افزايش بي رويه چين جرائمي‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگيري از ارتكاب چنين جرائمي‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامي‌گذارده و در قوانين خاص و اسناد خاص مجازات هاي جداگانه اي براي جعل اسناد پيش بيني نمايد . مثل قوانين مربوط به جعل شناسنامه يا گذرنامه يا اسناد ثبتي و نظامي‌و غيره.

4-1 : سوالات تحقيق

1-4-1سوال اصلی تحقیق

جعل اسناد هويتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

2-4-1سوالات فرعی

1) جعل كدام يك از اسناد هويتي ، بيشتر براي ارتكاب جرائم عليه اموال به كار مي‌رود ؟

2) اسناد هويتي مجعول، غالباً براي ارتكاب كدام جرم از جرائم عليه اموال مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟

1-5- فرضیات تحقیق[1]

فرضيه عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ماهيت ، چگونگي و روابط بين پديده‌ها‌، اشياء و متغيرها كه محقق را در تشخيص نزديك ترين و محتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي‌نمايد و گماني است موقتي كه درست بودن يا نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد و بر اساس معلومات كلي و شناخت هاي قبلي يا تجارب محقق پديد مي‌آيد  و در قالب قضاياي حدسي و خبري تدوين مي‌گردد(حافظ‌نيا، 1381 ، ص 109 و 110) .

در تحقيقات توصيفي فرضيه ها، مبين وجود حالات، شرايط، صفات، ويژگي هاي اشياء و اشخاص، موقعيت ها، پديده ها و رخدادهايي هستند كه نسبت وقوع رويداد و صفات ويژگي هاي اشياء و پديده ها را توضيح مي‌دهد(هومن، 1370، ص43)

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

1-در وقوع جرائم عليه اموال، شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد و رابطه معناداری بین جرایم علیه اموال و جعل شناسنامه وجود دارد.

2-جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، لذا رابطه معناداری بین جابجایی عکس در اسناد هویتی و کلاهبرداری وجود دارد.

3-  در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي‌گيرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین اسناد هویتی مجعول و کلاهبرداری وجود دارد.

1-6-اهداف تحقيق

مهمترين هدف اين تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری مي‌باشد و براي رسيدن به اين هدف مي‌بايست مشخص نمود كه:

1) راه كارهاي علمي‌و عملي براي جلوگيري از گرايش گروه هاي مجرم به جعل اسناد هويتي ارائه مي‌گردد.

2) راه كارهاي مناسب براي جلوگيري از استفاده گروه هاي مجرم از اسناد هويتي مجعول بيان مي‌شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 162

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق