متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه موضوع تحقيق                                                                     2

الف – مسئله                                                                                2

ب – فرضيه                                                                                   2

فايدة تحقيق                                                                                  3

روش انجام تحقيق                                                                          3

پيش فرض                                                                                     4

نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري                                                  4

روش آماري تحقيق                                                                          5

روش جمع آوري داده ها                                                                    5

تعريف واژه ها                                                                                 5

الف – افسردگي                                                                              5

ب – ورزش                                                                                      6

فصل دوم

تعريف افسردگي                                                                               8

علائم افسردگي                                                                               8

نشانه هاي افسردگي تب قطبي                                                          9

1-نشانه هاي بد جاني                                                                       9

2-نشانه هاي شناختي                                                                      9

3-نشانه هاي انگيزشي                                                                     9

4-نشانه هاي بدني                                                                           9

طبقه بندي افسردگي                                                                       10

دوره افسردگي                                                                                10

فصل سوم

جامعه تحقيق                                                                                  12

نمونه برداري                                                                                   12

نمودار شماره 1                                                                                14

نمودار شماره 2                                                                                16

نمودار شماره 2                                                                                18

نمودار شماره 4                                                                                20

ابزار تحقيق                                                                                     21

نمودار شماره 5                                                                               22

نمودار شماره 6                                                                                23

دستور اجرا                                                                                      24

نحوه نمره گذاري                                                                               24

جدول تحقيق ميزان افسردگي                                                             24

جدول شماره 1                                                                                 25

طرح آزمايشي                                                                                  25

الف – متغير مستقل                                                                          26

ب – متغير وابسته                                                                             26

شيوه اندازه گيري                                                                              26

كنترل ها                                                                                          27

نمودار شماره 7                                                                                 28

نمودار شماره 8                                                                                 29

فصل چهارم

تحليل نتايج                                                                                      34

شيوه اندازه گيري                                                                              34

شيوه گروه بندي                                                                                34

جدول شماره 1                                                                                  35

جدول شماره 2                                                                                 37

محاسبه لايه هاي آماري گروه اول                                                         39

محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم                                                         37

جدول شماره 3                                                                                 40

جدول شماره 4                                                                                  40

الف تدوين فرضيه                                                                               40

مسأله                                                                                             40

فرضيه                                                                                              40

آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل                                                 41

خطاي استاندارد                                                                                 41

جدول شماره 5                                                                                   41

فرضيه در اين بخش                                                                             42

فرضيه صفر                                                                                        42

فرض خلاف                                                                                       42

نتيجه                                                                                              42

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري                                                                             45

خلاصه فصول                                                                                    46

مشكلات و محدوديتها                                                                        47

پيشنهادات                                                                                      49

منابع                                                                                             50

فصل اول

1-روش انجام تحقيق

2-پيش فرض

3-جامعه آماري دقيق

4-نمونة دقيق و چگونگي نمونه برداري ها

5-مقدمه

6-هدف كل تحقيق

7-فرضيه

8-روش آماري تحقيق

9-تعريف واژه ها

     الف – افسردگي چيست ؟

     ب – تعريف ورزش

مقدمه:

در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كليه متون و علوم مختلف بشري است توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني، تربيتي، عاطفي، اخلاقي، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده است.

پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد. به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي است كه زمينه ابتلاء به بيماري رواني از جمله افسردگي را فراهم مي كنند.

موضوع تحقیق:

الف – مسأله: آيا رابطه بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود است.

هدف كلي و آرماني تحقيق:

1– هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر است.

2- ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي.

ب – فرضیه:

افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افرادي كه ورزش نمي كنند نشان مي دهند.

فایده تحقیق:

افسردگي يكي از شايع ترين اختلالات رواني است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگي خود بطور متناوب يا مستمر تجربه كند.

اين موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصي هم نمي باشد بلكه واكنشي است كه در مقابل فشارات عصبي و مشكلات ناشي از جوامع مدرن يا نيمه مدرن كنوني موجود و گوياي حالتي است كه در هر دوره زمان براي هر كس ممكن است روي دهد.

به صراحت مي توان اعلام نمود كه تعدادي از افراد بالغ در دوره اي از عمر خود دچار اين حالت گرديده و عده اي بيشتري از اين افراد به افسردگي خود آگاه نيستند و اگر اين حالت رواني ادامه پيدا كند منجر به بعضي مشكلات رواني و بدني مي شود و ادامه در آخر منجر به خودكشي فرد مي گردد.

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا اين حالات رواني نامساعد را تشخيص دهند،‌ زودتر اقدام به رفع مي نمايند.

روش انجام تحقیق:

هدف ما از انجام اين پژوهش سنجش و مقايسة فراواني دو متغير مستقل ورزش، وابسته افسردگي در هر دو گروه آزمودني آزمايشي مي باشد.

مي خواهيم كه بدانيم كه آيا رابطه اي بين دو متغير ذكر شده وجود دارد يا نه، لذا مناسبترين روش در كسب نتيجه ارزيابي موضوع مطرح شده است.

انجام محاسبات آماري به روش مقايسه اي مي باشد و نهايتاً سطح معناداري تفاوت هاي مشاهده شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي و داده هاي جمع آوري شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي را در داده هاي جمع آوري شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهيم داد.

پیش فرض:

1- ميانگين نمرات گروه اول (غير ورزشكار) بالاترين ميانگين افسردگي را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار) دارند.

2- تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجراي آزمون افسردگي در سطح معني داري مي باشد.

جامعه آماری تحقیق:

با منظور مقايسة افراد افسرده ما بين آزمودنيهاي آزمايشي در دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززي جنسيت مرد از ميان 2445 نفر از افراد موجود و مقيم يكي از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گيري كاملاً تصادفي انتخاب شده اند مي باشند.

نمونه تحقيق و چگونگي نمونه برداری:

آزمودني آزمايشي اين تحقيق شامل 60 نفر از آزمودني در دو گروه (ورزشكار و غير ورزشكار) از سطح جامعه آماري ذكر شده از ميان آن تعداد افراديكه فعاليت ورزشي نداشته اند و افرادي كه فعاليت ورزشي داشته اند به صورت تصادفي با استفاده از ليست اسامي از قبل تعيين شده انتخاب شده اند و محدوديت (سني. تحصيلي) براي انتخاب آزمودنيهاي در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، اقليمي، ترتيب توليد وضعيت خانوادگي و شرايط زيستي…… در جهت تعليم در نظر گرفته شده اند. 

روش آماری تحقیق:

به منظور بررسي يافتة اين تحقيق و ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل وابسته (ورزش، افسردگي) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداري نتايج بدست آمده از مقياس نسبي و فاصله اي حسابي و انحراف استاندارد و آزمون استودنت براي هر گروه مستقل استفاده شده اند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 59

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********