متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
تكميلي دانشكده تحصيلات
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي- فرآيند
عنوان :
بررسي امكان بكارگيري فرآيندهاي جداسازي غشايي به منظور كاهش اسيديته نفت خام نوروز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
نفت ها با توجه به مضرات ي سنگ ين واس يدي مانندارزش اقتصاد ي پ ايين وخورندگ ي بالا درخطوط
لوله، تجه يزات فرآيندي سرچاهي وپالايشگاهها، اختلال درفرآيند جداسا زي آب از نفت درنمك زداها
وسيستم دفع آب صنعت ي، در اين سمينار روشهاي كاهش اسيديته و منشاء آن در نفت خا م در ميدانهاي
نفتي مختلف بررسي شده است.
اسيد نفتانيك يك تركيب اسيدي مي باشد كه منجر به اثرات خورندگي در پالايشگاههاي نفت مي
گردد. از اينرو دو روش جهت كاهش خورندگي پيشنهاد گرديده است مانند استفاده از آلياژهاي خاص .
اما روشهايي جهت كاهش اسيديته وجود دارند كه تركيبات اسيدي را در نفت خام كاهش مي دهند.
نگارنده فرآيندهاي غشايي و استخراج را به عنوان يك فرآيند تركيبي براي مطالعات بعدي در پايان
نامه معرفي مي كند.
مقدمه:
ساله ا در ي اخ ير م يزان برداشت از م يادين نفت ي اس يدي در سراسر جهان رو به افزا يش است .اين در
حالي است كه با توجه به ارزش اقتصاد ي پ ايين نفت ها ي اس يدي تكاپو ي بس ياري در ب ين كشوره اي نفت
خيز جهت يافتن روشي جهت كاهش اسيديته نفت خام صورت گرفته است.
از طرف ديگر كشورهاي داراي تكنولوژي ساخت پالايشگاهها از نفتهاي اس يدي ب ه دلي ل ارزش
اقتصادي پ ايين استقبال ب ه عمل م ي آورند كه البته آنها ن يز در ج ستجوي پي دا كردن روشه ا يي جهت
خطوط لوله  م خازن  پيشگيري از خوردگ ي ناش ي از اس يديته در تجه يزات فر آيندي همانند سپراتورها
و بو يلرها و نمك زداها م ي باشند.هر كدام از ا ي ن روشها اعم از روشها ي كاهش اس  يديته نفت خام
(مستقيم عم لياتي) و روشه اي پيشگيرانه (غير مستق يم كنتر لي ) ني از به بررس  ي مجزا و كامل جهت
رسيدن به هدف مطلوب دارند.
از اين رو در ا ين پ ايان نامه سع ي شده است با توجه به ا ينكه كشورمان از جمله كشوره ا ي نفت خ ي ز
جهان مي باشد و اقتصاد نفت ي بر رو ي اقتصاد كشور تا ث ير مستق يم م ي گذارد در ابتدا مشكلات مربو ط ه به
طور بن يادي مورد تحق يق قرار گرفته و سپس راهكاره ا ي مختلف با توجه به شرا يط بررس ي و راهكاره ا يي
جهت كاهش اسيديته نفت خام پيشنهاد شود. پيشنهاد جهت بك ارگيري فرآيند استخراج با حلال و
بررسي امكان بكار گ يري روشه اي جداساز ي غش ايي جهت باز يابي حلال در ا ين پ ايان نامه مورد بحث قرار
گرفته است كه البته برر س ي امكان بكارگ يري فر آيندهاي جداساز ي غش ايي به عنوان فر ا يند تكم يلي جهت
كاهش اسيديته نفت خام به عنوان موضوع پايان نامه مورد تاكيد قرار گرفته است.

فصل اول
كليات

هدف
نفت ها با توجه به مضرات ي سنگ ين و اس يدي اعم از ارزش اقتصاد ي پ ايين-خورندگي بالا ( در
خطوط لوله –تجهيزات فر آ يندي سر چاه ي- تجهيزات فر آ يندي در پالا يشگاهها)-ايجاد اشكال در فر
آيند جداساز ي آب از نفت در نمكزداها و س يستم دفع آب ز ا يد صنعت ي به دل يل اس يدي بودن آن لزوم
تحقيق در اين مقوله در حال حاضر احساس مي شود.
با ملاحظه م دارك موجود مشخص شده است كه نفت استحصال ي از م ي دان نوروز اس  يدي م ي
باشد و متاسفانه باعث به وجودآمدن مشكلات ي در فرآ يند ه اي جداساز ي ونمك زدا يي گرد يده است .
با جستجودر مقالات تحق يقاتي و مطالعات صورت گرفته بر رو ي روشها ي به كار برده شده جهت
امكان استفاده از فرآ يندهاي استخراج با حلال وجداسا ز ي غشا يي(  كاهش م يزان اس يديته نفت خ ام
KMS ROPRO در مرحله اول وهمچن ين 7.0 Hysys بازيابي حلال) به كمك نرم افزار 3.2
در مرحله دوم بررس ي گرد يده است . لازم به ذكر است در شب يه سازي صورت گرفته هدف اصلي به
طوركلي بررس ي امكان استخراج ت ركيب اس يد آ لي محلول در نفت توسط حلال انتخاب ي و همچن ين
بازيابي آن به كمك فر آ يندهاي جداساز ي غش ايي (اسمز معكوس ) مي باشد . از اي ن رو مسلما نتا يج
بدست آمده به طور مست ق يم قابل به كارگ يري در مورد نفت خام نوروز نم ي باشد و با لحاظ كردن
نتايج آزمايشگاهي دقيق با اصلاحاتي قابل تامل خواهد بود.

تعداد صفحه : 64

قیمت : شش هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       [email protected]

دسته بندی : مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید