متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

با عنوان : بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تھران جنوب

دانشکده تحصيلات تکميلی

“MSc” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

مھندسي شيمی – مھندسی محيط زيست

عنوان:

بررسی و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياک از مخازن آمونياک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

ارزيابی ريسک يک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف می باشد. ارزيابی و مديريت ريسک به طور کلی شامل مراحل تعيين اھداف و عمق مطالعه، شرح فرآيند تحت بررسی، شناسائی مخاطرات، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزيابی پيامد تخمين تکرارپذيری و تعريف و محاسبه ريسک می باشد.

با توجه به مراحل مختلف ارزيابی و مديريت ريسک، از مھمترين مراحل انجام آن، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزيابی پيامد آن حادثه می باشد. يکی از روشھائی که اخيراً به منظور ارزيابی پيامد حادثه مورد توجه قرار گرفته است، ديناميک سيالاتی محاسباتی می باشد. پرھزينه بودن و در بعضی موارد غير ممکن بودن انجام آزمايش ھای عملی جھت ارزيابی پيامدھای يک حادثه و از طرف ديگر دقت بالای استفاده از ديناميک محاسباتی سيالاتی، باعث استفاده از اين گونه نرم افزارھا جھت تحليل و ارزيابی پيامدھای حادثه شده است. در اين پروژه سعی شده است که ارزيابی پيامد حادثه نشتی آمونياک از يک مخزن بزرگ آمونياک به حجم 20000 تن به کمک نرم افزار فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته و نتايج آن در شرايط جوی متفاوت مورد قياس قرار گيرد، نتايج حاصل نشان می دھد که نحوه انتشار آمونياک با توجه به شرايط مختلف جوی روند کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.

نحوه انتشار به شرايط جوی کاملاً وابسته بوده و نتايج به دست آمده نشان می دھد، در کلاس پايداری جوی نوع B (ناپايدار) مقدار نفوذ توده آمونياک در غلظت معين (ppm 2000) درجھت وزش باد حدود 640 متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدار غلظت آمونياک در کلاس پايداری جوی نوع E (پایدار) درحدود 1040 متر است، که بسيار بيشتر از شرايط جوی نوع B می باشد. ھمچنين حرکت توده آمونياک در شرايط جوی کلاس B (ناپایدار) بيشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن است که اختلاط جريانات عمودی شناوری در چنين شرايطی به خوبی صورت می گيرد در حالی که نفوذ در شرايط جوی کلاس E (پایدار) بيشتر بر روی سطح زمين می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جريانات عمودی شناوری است.

نھايتاً نتايج به دست آمده از CFD با يکی از نر مافزارھای اختصاصی ارزيابی پيامد حادثه (Phast) مورد مقايسه قرار می گيرد و مقايسه صورت گرفته نشان می دھد، ھمخوانی مناسبی در نتايج به دست آمده وجود دارد، وليکن آنچه باعث برتری CFD بر نرم افزارھايی ھمانند Phast شده است توانايی نمايش نحوه انتشار در فواصل نزديک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسير انتشار می باشد.

مطالب بيان شده نشان می دھد که استفاده از CFD برای تحليل پيامد انتشار مواد سمی می تواند بسيار مفيد باشد.

مقدمه

کارخانجات پتروشيمی با ھدف تامين محصولات استراتژيک به منظور توسعه صنايع پائين دستی و افزايش سھم درآمد ھای غير نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخير به طور چشمگيری رشد نموده است.

احداث واحدھای عظيم در مجاورت يکديگر و تراکم تجھيزات در اين واحدھا و حجم بالای توليدات، مخازن و فرآيندھای مخاطره آميز آنھا، استفاده از سيستم ھای ايمنی و آتشنشانی پيشرفته و تدوين برنامه ھای موثر مقابله با وضعيت ھای اضطراری را حائز اھميت نموده است.

يکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پيش بينی اثرات و پيامد ھای ناشی از آن حادثه می باشد. بدون شک يکی از مھم ترين و خطرناک ترين حوادث در مجتمع ھای پتروشيمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پيش بينی ميزان انتشار و روند گسترش اين گونه نشتی ھا می تواند کمک بسيار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگيری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اينکه توانائی پيش بينی اين گونه انتشارات گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوين برنامه ھای مقابله با شرايط اضطراری، تدوين برنامه ھای مانورھا و تمرينات عملی و ديگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد.

به طور کلی برای پيش بينی روند انتشار ناشی از گسترده شدن يک گاز سمی و قابل اشتعال در محيط، نياز به انجام کارھای آزمايشگاھی داشته و بسيار زمان بر می باشد که اين نياز، کار را در شرايط معمولی بسيار سخت و تقريباً ناممکن می نمايد. در ھر صورت کارھای آزمايشگاھی زياد در تضاد با نياز به تصميم گيری سريع می باشد. يکی از سريع ترين روش ھا، مدل کردن ميزان و روند انتشار، با استفاده از نرم افزاھای ديناميک سيلاتی می باشد. در اين روش می توان با يک سرعت مناسب و با انجام ھزينه ھای پائين ميزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعيت پيش بينی کرد.

تعداد صفحه : 106

قیمت : شش هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       [email protected]