متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

با عنوان : تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردي

عنوان:

تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پاسخ کوپل وابسته به زمان براي یک حلقه پیزوترموالاستیک خواص تابعی که در جهت شعاع قطبی می باشد تحت بار دینامیکی متقارن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور در نظر گرفتن کوپلینگ تغییر مکان و دما و میدان الکتریکی و همچنین اثر انتقال حرارت ، تئوري کلاسیک و همچنین تئوري گرین نقدي براي پیزو ترموالاستیسیته مورد استفاده قرار گرفته است. پروفیل همه
خواص ماده تابع یک قانون کسرحجمی با ضرایب متفاوت براي هر مشخصه مادي در نظر گرفته شده. براي حل سه معادله کوپله دیفرانسیل جزئی روش المان محدود گلرکین و همچنین روش نیومارك بکار رفته است. حلقه تحت یک بار حرارتی واقع میشود و اثرات ضریب ناهمگنی و زمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

در سالهاي اخیر توجه بیشتري در زمینه ترموالاستیسیته به رفتار کوپل ترموالکترومکانیکی در مواد هوشمند صورت گرفته است. برهم کنش بین میدان ترموالاستیک و ترموالکتریک در یک حلقه پیزو FGM تحت یک تغییر ناگهانی دما و تحریک الکتریکی معمولا در شاتل هاي فضایی و هواپیماهاي مافوق صوت و راکت ها و موشکها مشاهده می شود.

برهمکنش بین میدان هاي الکتریکی و مکانیکی و حرارتی در یک حلقه پیزوالکتریک تحت شوك حرارتی در تئوري کوپل وابسته به زمان ترموالاستیسته مورد بررسی قرار می گیرد. این تئوري براي تحلیل بخش گسترده اي از پدیده هاي کوپل الکتریکی و مکانیکی و حرارتی در شرایط پیچیده، مفید میباشد. در این پایان نامه به مطالعه این رفتار کوپل در یک حلقه پیزو FGM تحت شوک حرارتی و حل معادلات کوپل مربوط به آن به روش اجزا محدود همراه با روش نیومارك براي حل این مسئله دینامیکی در بازه زمان به دو روش تئوري کلاسیک پیزوترموالاستیسیته و نیز تئوري ترموالاستیسیته تعمیم %

پشتیبانی سایت :       

———- ****         serderehi@gmail.com

دسته بندی : رشته مکانیک