متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : میزان تاثير برنامه هاي شبكه جهان بين بر وقوع يا پيشگيري از جرم  در استان چهارمحال و بختياري

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

میزان تاثير برنامه هاي شبكه جهان بين بر وقوع يا پيشگيري از جرم  در استان چهارمحال و بختياري

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                       صفحه

 

چکیده: 1

فصل نخست : کلیات پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مساله: 6

1-3- فرضیه های تحقیق: 11

1-4- سوال های تحقیق: 13

1-5-اهداف تحقیق: 14

1-6-پیشینه تحقیق: 15

1-7-ساختار تحقیق: 21

1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 22

1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22

1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23

1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 23

1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25

1-9-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 26

1-9-1- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 27

1-9-2-پیشگیری پلیسی 27

1-9-3-اقدامات پیشگیری کلاسیک 28

1-9-4-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 29

1-9-5-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 30

1-9-6-پیشگیری اجتماعی 31

1-9-7-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 31

1-10-مراحل پیشگیری 32

1-10-1-مرحله اول پیشگیری 32

1-10-2-مرحله دوم پیشگیری 32

1-10-3-مرحله سوم پیشگیری 33

1-10-4-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 33

1-10-4-2-وزارت آموزش و پرورش: 34

1-10-4-3-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 34

1-10-4-4-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 34

1-10-4-5-وزارت کشور: 34

1-10-4-6-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی: 34

1-10-4-7-وزارت کار و امور اجتماعی: 35

1-10-4-8-وزارت اقتصاد و دارایی: 35

1-10-4-9-وزارت تعاون: 35

1-10-4-10-قوه قضائیه: 35

1-10-4-12-سازمان ملی جوانان 36

1-10-4-13-حوزه های علمیه و روحانیون: 36

1-10-4-14-مجمع تشخیص مصلح نظام: 36

1-10-4-15-مجلس شورای اسلامی: 36

1-11-تاريخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 51

2-1-نظریه تقلید تارد و رابطه اش با بزهکاری 51

2-2-نظریة معاشرتهای ترجیحی ساترلند 56

2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 57

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 57

2-2-3-: بند «چ» ماده 43 57

2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 62

2-4-1-دلبستگی یا وابستگی: 63

2-4-2- تعهد: 63

2-4-3- درگیر بودن: 63

2-4-4- ایمان یا باور: 64

2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 67

2-6-نظریه کنترل اجتماعی 69

2-6-1-وابستگی 69

2-6-2-تعهد 70

2-6-3-درگیری 70

2-6-4-اعتقاد 71

2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 71

2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 73

2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 73

2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 75

2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 82

2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 88

2-8-1-آگاه سازي نهادهاي نظارتي از سوي رسانه‌ها ‌ 92

2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومي‌ ‌ 92

2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذيري افراد 93

2-8-4-رسانه ها و امنيت عمومي 94

2-8-5-مجرمان خود را مجرم نمي‌دانند 95

2-8-6-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 96

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 99

3-1- مقدمه 99

3-2-روش تحقیق 100

3-3-جامعه آماری 101

3-4-2-برآورد حجم نمونه 101

3-5-ابزارهای پژوهش 102

3-6-روایی پرسشنامه 103

3-7-پایایی پرسشنامه 103

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 104

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 105

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 105

3-10-1- موقعیت و وسعت 105

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 106

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 111

3-10-3-1- خصوصيات جمعيتي 111

3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعيت 111

3-10-3-3- وضعيت باسوادی 112

3-10-3-4- مذهب، گويش و زبان 113

3-10-3-5- مهاجرت 115

3-10-3-6- اشتغال 115

3-10-3-7- وضعيت اقتصادي 116

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 133

4-1-مقدمه 134

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 134

4-3- آمار استنباطی 162

فصل پنجم: نتیجه گیری 155

5-1- مقدمه 155

5-2- نتیجه‌گیری 155

جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 145

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 147

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 147

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 149

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 149

جدول 4-7- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 151

جدول4-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 151

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 152

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 153

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 173

 

چکیده:

     هدف: در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثير برنامه‌هاي شبكه جهان‌بين بر وقوع يا پيشگيري از جرم در استان چهارمحال و بختياري است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد.

     روش تحقیق: این مطالعه از نوع کاربردی و به صورت تحلیلی- توصیفی است و از طریق فیش برداری و مطالعه میدانی، تحلیل ها و نظر پردازی ها در مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی و پرسشنامه محقق ساخته استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.

     یافته‌های تحقیق: نتایج نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند همچنین بخش‌هاي مختلف خبري با پخش اخبارمربوط به دستگيري و مجازات مجرمين مي‌تواند نقش بسزايي در جلوگيري از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثير برنامه‌هاي شبكه جهان‌بين بر وقوع يا پيشگيري از جرایم در استان چهارمحال و بختياري به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.

واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،

 

فصل نخست : کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

رسانه‌ها ابزاری بسيار مؤثر در مبارزه با جرم و جنايت هستند  و به مثابه چشم جامعه مي‌توانند مراجع كيفري را از مقدمات جرائم آگاه كنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گيري در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابليت‌هاي خوبي در اين زمينه دارند و مي‌توانند موقعيت‌هاي انتخاب جرم به ويژه در جرائم اقتصادي كه مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا كنند و اين اقدامات خود كمك زیادي به افرايش امنيت اجتماعي مي‌كند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقويت بعد ارعاب عمومي مجازات‌ها از ديگر كاركردهاي رسـانه در پيشگيري از وقوع جرم است، رسانه‌ها بايد جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته كنند تـا همه بفهمند شخصي كه مرتكب جرمی می‌شود به سزاي عملش خواهد رسـید. بحـث ديگر ايجاد قبح اجتماعي و حساسيت در جامعه است، در برخي جوامع بعضي از جرائم قبحي ندارند.  براي مثال فرار از ماليات در يك كشور نوعي زرنگي به شمار مي‌آيد و حتي جرائمي مانند قاچاق در برخي كشورها قبح چنداني ندارد، رسانه‌ها در ايجاد اين قبح اجتماعي وحساس‌سازي جامعـه و افزايش امنيت اجتماعي به اين طريق نقش به سزايي دارند. معمولاً صفحه اخبار حوادث روزنامه‌ها یا بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین صفحات یا شبکه‌های تصویری و شنیداری هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این صفحات و اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.

از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی و انتقال آن‌ها به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزند. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور خود‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه ‌ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر به‏ كار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید رسانه و شبکه جهان بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.

 

1-2-بیان مساله:

رسانه ها به عنوان يكي از مهم ترين نمادهاي تحول در عرصه زندگي بشر امروز رفته رفته نقش و جايگاهي راهبردي و پيچيده به خود گرفته است و به عنوان عاملي  سرنوشت ساز و تعيين كننده در زندگي انسان مطرح شده اند .تحت تاثير رسانه ها .فرهنگ سنتي اكثر جوامع دستخوش تغيير و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسياري از آن چه فرهنگ واحد جهاني نام گرفته است متاثر شده اند. بدون ترديد رسانه هاي قدرتمند و فعال در جهان تمام سعي و تلاش خود را براي تاثيرگذاري بر فرهنگ هاي ديگر و چه بسا ديكته كردن الگوها و هنجارهاي مورد نظرشان به كار گرفته اند .فناوري هاي جديد نه تنها جاذبه ها بلكه سلطه فرهنگي خودرا نيز افزايش ميدهند و با مظاهر و شگردهاي جذب كننده اي كه دارند ارزش ها و هنجارهاي خاص را توسعه ميدهند يا تثبيت ميكنند(رسانه هاي گروهي و انحرافات اجتماعي.هاديان .زهرا.1390.مجله معاد)

رسانه ها به عنوان يكي از اركان اساسي جامعه مي توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهكاري و مسايل قانوني .خانوادگي.اجتماعي و اقتصادي مربوط به آن مشاركت هر چه بهتر و مفيدتر مردم را در برقراري و حفظ امنيت موجب شوند به نحوي كه مردم خود كارگزار امنيت شده و در فرآيند حصول به آن مشاركت نمايند .رسانه ها اگرچه نقش بزرگ و بي بديل روشنگري را در جامعه به عهده دارند و اسباب بيداري افكار عمومي جامعه به حساب مي آيند.اما نبايدبا برخوردهاي احساسي رويكرد عقلايي به رخدادهاي جامعه را مخدوش نمايند.يكي از مواردي كه در آن با برخورد احساسي روبه رو ميشويم قضاوت شتابزده و غير مستند درباره وقايع جنايي است.(شايگان .فريبا. رسانه و آموزش جرم .فصلنامه مطالعات اجتماعي.1389)

رسانه ها قدرت اثر گذاري بسياري دارند.بنابراين يكي از مباحث مهم در حوزه رسانه ها بحث تاثير آنان بر جوامع گوناگون به طور عام و بر باورها، عقايد و ارزش ها، گرايش ها ورفتار انسان به طور خاص است .(لاريجاني .علي.1386.بررسي راهبردي، امنيتي تاثيرات ماهواره بر باورهاي جوانان.)

در جهان امروز رسانه ها در فرآيند تبهكاري و انعكاس وقايع جنايي از اهميت و قدرت فوق العاده اي برخوردارند از اين رو هيچ عالم علوم اجتماعي نميتواند نسبت به نقش اين پديده بي تفاوت باشد و به راحتي از كنار آن بگذرد و اين امر ريشه در ساز و كار دو وجهي امنيت برانداز و امنيت گستررسانه هاي ارتباط جمعي دارد.رسانه ها مي توانند نقش و مرز بين واقعيت و غير واقعيت را كدر نموده و اطلاعات را به زير پرده كشيده و چهره اي مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنايت و بزهكاري، واكنش اجتماعي ، امنيت اجتماعي به نمايش گذارند.اذهان و ابدان را به سخره گرفته و دنياي تنيده شده از پنهانكاري و وانموده در برابر مردم را به تصوير كشند و از چنان قابليتي برخوردارند كه با ساختن فضاي مه آلود نيست ها را هست و هست ها را نيست ، صادق را كاذب و فراواني را كمبود و امنيت را نا امني جلوه دهند .(جهان بين . داريوش.نقش رسانه ها در كنترل و امنيت اجتماعي .مجله حقوقي دادگستري)

يكي از نهادهاي اساسي در نشر ، القا و تغيير نگرش ها و گرايش هاي مردم درجهان كنوني رسانه هاي همگاني ميباشد .تلويزيون در دوره مدرن ابزار مناسبي براي انتقال اطلاعات ، آموزش عمومي ايجاد نگرش مثبت يا منفي و يا تغيير نگرش سياسي،اجتماعي مردم مي باشداين رسانه ميتواند از طريق برنامه هاي متنوع و از پيش طراحي شده انديشه هاي عام توسعه را در ميان مردم رواج دهد و در پرتو پيامهاي خويش انديشه هاي بارور و اداب و سنت هاي مثبت و سازنده را به مردم بياموزد .لذا تلويزيون به عنوان ابزار توسعه مطرح ميباشد.(مهدي زاده .شراره.ساروخاني.باقر.تلويزيون و نوگرايي )

رسانه هاي مانند تلويزيون و ماهواره جهان را تسخير كرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشري را مي بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلايق و علايق خود را جايگزين آن ميكند .گاه خشم و غضب مي آفريند و گاه آرام بخش و تسكين دهنده مي باشد .گاه نمكي ميشود براي زخم هاي جامعه بشريت و گاه با نقشي مرهم گونه دارويي ميشود براي دردهاي انسان هاي امروزي .گاه مدرسه اي ميشود براي آموزش جرم و جنايت و گاه جرم زدايي را مبناي آموزه هاي خود قرار ميدهد.(قزويني.محمد ابراهيم. نقش رسانه هاي تصويري در افزايش و كاهش جرم .1390)

تلويزيون در دنياي امروز ،گسترده ترين رسانه است .به گونه اي كه حتي كامپيوتر و شبكه جهاني اينترنت هم نتوانسته رقيبي قدرتمند براي آن باشد در كشور ما نيز همانند الگوي جهاني تلويزيون فراگير ترين رسانه است كه امروزه اين رسانه تا دور افتاده ترين روستاها نيز راه يافته است.(رسانه هاي جمعي و مشكلات خانوادگي.نشريه پيوند 1388)

امروزه نه تنها در برخي از كشورهاي صنعتي و رشد يافته بلكه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها خشونت و هرزه نگاري دايما در رسانه ها پخش و نگراني والدين و مربيان و دست اندركاران و مسيولان را برانگيخته است .نه تنها ارتكاب  به جرايم خشن و جنسي در رسانه هادر معرض نمايش قرار ميگيردبلكه شبيه سازياين اعمال در بازيهاي ويدئويي و رايانه اي نيز وجود داردو از آنجا كه حجم قابل توجهي از جمعيت كشورها در سنين كودكي و نوجواني بسر ميبرند و بخش قابل توجهي را صرف تماشاي تلويزيون يا استفاده از رسانه ميكنند از اين رو ميزان تاثيرگذاري و القاي اين نوعرفتارها بر روي جوانان و نوجوانان و كودكان يك مسئله پر اهميت هست (نبوي .سيد حسين.خشونت رسانه اي پديده اي جهاني است .1384)

رسانه ها از يك سو توانايي تشديد احساس نا امني ،ترويج بزهكاري و تشويق افراد مستعد  ارتكاب جرم را دارندو از سوي ديگر ،با ايفاي نقش اطلاع رساني مسئولانه و ترويج الگوهاي سالم زندگي ميتواننددر كاهش وقوع جرم و تامين احساس امنيت موثر باشند.ديدگاه ديگر معتقد است كه رسانه هاي ديداري ،شنيداري و نوشتاري با انعكاس اخبار و رويدادهاي جنايي قبح و زشتي رفتارهاي مجرمانه را در جامعه از بين مي برند و وقوع جرم را امري عادي و طبيعي نشان مي دهند و زمينه سقوط بعضي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را فراهم ميسازد .(رحمانيان .1377. 78_62 و فرجي ها .1385. 59)

به اعتقاد بسياري از انديشمندان  رسانه هاي جمعي نقش موثري در تحريك و و آموزش افرادي كه آمادگي ارتكاب جرم را دارند ايفا ميكنند از طرف ديگر رسانه ها مضاميني را در جامعه ارائه ميدهند بي آنكه زمينه ها و بسترهاي لازم براي درك آن مضامين در جامعه فراهم باشدبنابراين رسانه هاي جمعي با اين رويكرد آثار زيانباري بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت . به هر حال رسانه ها به عنوان پديده اي كه روز به روز در حال تغيير و تحول هستند براي جوامع بشري و نيز اداره كنندگان جامعه قواعد بيشتري دارند. بنابراين رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشي مي توانند شهروندان را در زمينه پيشگيري از جرم كه از طريق رسانه ها به سهولت صورت مي گيرد و از طرف ديگر نهادهاي عدالت كيفري به ويژه پليس با كمك رسانه ها ست كه ميتوانند مشاركت و همكاري شهروندان را در پيشگيري از جرم و بزهكاري جلب كنند يا تصويري مثبت از عملكرد نهادهاي پيشگيري كننده از جرم در افكار عمومي جامعه ايجاد كنند.(حببيب زاده .اصحاب . افخمي .حسين و نادرپور.محمد رضا .فصلنامه علمي پژوهشي انتظام اجتماعي 1388)

توجه به اخلاق رسانه ها نسبت به اخلاق در ديگر حرفه ها اهميت بيشتري دارد چرا كه حرفه هاي ديگر برد محدودي دارند و اعمال غير اخلاقي در آنها به افراد و صنوف ديگر به راحتي سرايت نمي كند ولي رسانه ها واسطه ميان مردم هستند و بخش زيادي از وقت آنها را به خود اختصاص مي دهند .رسانه ها عامل پيوستگي افراد در يك جامعه هستند و غير اخلاقي يا غير اصولي عمل كردن آنها  نه فقط بر تك تك افراد بلكه بر روابط بين آنها تاثير مي گذارد .(جعفري نژاد.سيد ابوالفظل.بررسي برخي از حيطه هاي اخلاق حرفه اي و رسانه) با توجه به اينكه سيستم قضايي نقش محدودي در پيشگيري از جرم دارند.استفاده از رويكردهاي ديگردر اين ارتباط لازم به نظر ميرسد .رسانه هاي گروهي اين توانايي را به عنوان ابزار آموزشي توانمند جهت پيشگيري موثر از جرم دارند.تحقيقات گسترده اي در ارتباط با نقش سازنده و مثبت رسانه هاي گروهي در اين زمينه وجود دارد .اهميت ويژه رسانه به عنوان نخستين نماينده توليد دانش ،انتشار،ترويج علوم و فنون و نيز به عنوان ناظر عمومي و كارگزار اطلاعات مشخص شده است .(رنجبر .علي اصغر.رسانه و پيشگيري از جرم )

 

1-3- فرضیه های تحقیق:

الف : فرضيه اصلي

عدم انطباق  مضامين  برخي از  برنامه هاي شبكه جهان بين  كه اغلب آن را فيلم ها و سريال هاي خارجي تشكيل ميدهد با وضعيت اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و فردي مخاطبين اين شبكه محلي موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصيل مال نامشروع در مدت زمان بسيار محدود،ايجاد شخصيت كاذب و بزرگ پنداري ،تجمل گرايي وايجاد علاقه در اعتياد به مواد مخدرمي شود و نهايتا تمايل به ارتكاب بزه را در بينندگان اين شبكه محلي افزايش مي دهد كه با توجه به انجام فيلترينگ و سانسور در مركز و جلوگيري از پخش بسياري از برنامه هاي مضر جهت خانواده ها درصد بسيار كمي را به خود اختصاص داده است و با توجه به چشم انداز افق رسانه ترسيمي از سوي مقام معظم رهبري رو به كاهش است . در عوض با توجه به ساخت و پخش برنامه در گروههاي مختلف خانواده ، اجتماعي ، فيلم و سريال ، كودك  و خبر در گروههاي توليدي صدا، سيما و خبر كه تماما در راستاي منويات مقام معظم رهبري و چشم انداز افق رسانه بوده كه  دقيقا در راستاي فرهنگ سازي و اشاعه دين مبين اسلام و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و نهايتا منجر  به جلوگيري از ارتكاب بزه و جرم در استان ميشود.

 

ب: فرضيه فرعي

1_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه هاي خانواده با توجه به ساختار آن كه اغلب آموزش محور هست  مي تواند در فرهنگ سازي مخصوصا براي مادران خانواده نقش موثري داشته باشد و با آموزش راههاي زندگي برتر و انتقال مفاهيم ديني، مذهبي، علمي، اخلاقي زمينه هاي  لازم در خصوص جلوگيري از گرايش فرزندان و اعضاي خانواده به  بزه و جرم را  فراهم آورد .

2_در برنامه هاي اجتماعي شبكه جهان بين بيشترين هدف ايجاد محيط شاد و مفرح و جذاب بوده كه بتواند در جذب مخاطب عام تلاش كرده و در كنار آن به آموزش و انتقال مفاهيم اجتماعي بپردازد كه در نهايت اين مهم منجر مي شود به عدم جذب مخاطب توسط رسانه هاي غربي و جلوگيري از اشاعه بي‌بند و باري و بي هدفي و فساد.

3_برنامه هاي كودك شبكه جهان بين با استناد به آموزش از دوران كودكي در قالب شعر و طنز و داستان به آموزش نكات اخلاقي و خانوادگي پرداخته و اعمال ناپسند و زشت را نكوهش ميكند كه در دراز مدت ميتواند يك عامل بازدارنده در خصوص ارتكاب به جرم باشد.

3_سريال ها و تله  فيلم ها كه در شبكه جهان بين توليد ميشود با رويكرد اجتماعي وبومي محلي بوده كه در آنها هميشه يك فرد بومي موفق بوده و دسيسه هاي افراد ديگر را كنسل مي كند جنبه آموزشي اين سريال ها و تله فيلم ها بيشتر اجتماعي و عام بوده كه توانسته تا حد زيادي به جلوگيري از وقوع جرم با تكيه بر باورهاي ديني و علايق قومي و عشيره اي  موفق باشد.

4_بخش هاي مختلف خبري با پخش اخبارمربوط به دستگيري و مجازات مجرمين  مي تواند نقش بسزايي در جلوگيري از وقوع جرم داشته باشد.

5_حجم عمده آموزشهاي ناصحيح به سريال ها و فيلم هاي سينمايي خارجي و به ندرت ايراني برميگردد كه با فراموش كردن محيط سالم خانواده  تمايل شديد به تجمل گرايي و اسراف و بعضا به خاطر جذب مخاطب بيشتر اقدام به نمايش صحنه هايي  ميكنند كه منجر به آموزش نحوه ارتكاب برخي از جرايم ميشود .

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1-پرسش اصلي:

1.برنامه هاي شبكه جهان بين شهركرد چه تاثيراتی  در وقوع يا پيشگيري از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختياري دارند ؟

1-4-2-سوالات فرعی:

1- با توجه به تعداد بينندگان و سرعت بالاي انتشار پيام رسانه اي در شبكه جهان بين چگونه ميتوان از ارائه مضاميني كه موجب تحريك مخاطبان اين شبكه به بزهكاري ميشود جلوگيري كرد.؟

2-كدام گروه از  برنامه هاي شبكه جهان بين در فرهنگ سازي و  پيشگيري  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتري دارند.

3-تاثير برنامه هاي شبكه جهان بين بر روي كداميك از گروه مخاطبين بيشتر است و آيا اين تاثير در جهت فرهنگ سازي بوده يا باعث ايجاد تمايل و علاقه به بزهكاري و جرم در استان چ و ب می باشد.

4- آيا پخش اخبار مربوط به دستگيري و مجازات مجرمين در شبكه جهان بين ميتواند در پيشگيري از وقوع جرم در استان موثر باشد؟

1-5-اهداف تحقیق:

1.شبكه جهان بين ميتواند با ي سرگرم كننده و آموزشي  خود از مضامين ترويج خشونت  و عادي جلوه دادن بزه و جرم جلوگيري كند.

2.يكي از مخاطبان اصلي برنامه هاي شبكه جهان بين كودكان هستند كه ذهن آماده اي براي الگو برداري و همزاد پنداري با شخصيت هاي داستاني اين برنامه ها دارند كه شبكه جهان بين در اين خصوص موفق بوده و توانسته ازآموزش انحرافات و زشتي ها جلوگيري و به آموزش مفاهيم و اصول اوليه اخلاقي بپردازد كه در نهايت به پيشگيري از ورود بزهكاران به جامعه منجر ميشود .

3.ساخت و پخش ميزگرد در خصوص قوانين و مقررات حاكم برجامعه و تبيين مصاديق بزه و جرم و راههاي پيشگيري و برخورد با آن با حضور مسئولين ذيربط يكي ازمهمترين برنامه هاي اين شبكه در خصوص اين موضوع ميباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 216

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********