متن کامل پایان نامه با عنوان :بررسي و مقايسه تاثير انواع  مديريت آموزشي بر پيشبرد اهداف مدارس  متوسطه از ديدگاه مديران شهرستان سرپل  ذهاب در سال تحصيلي 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

انواع مدیریت راههای مشخص تصمیم گیری ها در امور تحت امر است. طرق مختلف مدیریت میتوانند بسته به عواملی تغییر کنند مانند فرهنگ جامعه، وظیفه ای که از کار انتظار میرود، تفاوت نیروی کار، و شخصیت و توانایی های رهبران.

این ایده قبلا توسط روبرت تاننبائو و وارن اشمیت در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۷۳ توسعه یافت. افرادی که میگفتند نوع مدیریت و رهبری وابسته به پیشامدهای جاری است؛ بنابرین مدیران بایستی دسته ای از انواع مدیریت را به خوبی بدانند تا در موقعیت لازم آنها را به کار بگیرند.از انواع مديريت مي توان مديريت دموكراتيك ، استبدادي ، رابطه مدار و وظيفه مدار را نام برد . ( ميرزايي ژف 1373، ص 125) .

مدیر کسی است که اداره افراد یک مؤسسه تولیدی ، بازرگانـی یاخدماتی را به عهده داشته و با استفاده از منابع انسانی و مادی آن را به نحو مطلوب اداره نماید و به منظور نیل به اهـداف معین که از طرف کارفرما یا هیات مدیره تعیین شده در واحد تحت سرپرستی خود فعالیت نماید . وی هم چنین مسئولیت بازدهی و بهره وریبیشتر کارکنان خود را از نظر کمیت و کیفیت عهده دار است( همان منبع ، ص 128) .

. به عبارت دیگر « مدیریت یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف

در تعریفی دیگرمدیریت به معنای سرپرستی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران بیان شده است

– در تعاریف فوق بر دو موضوع تأکید شده است :

1- وجود اشخاص مناسب برای انجام کارها

2- به انجام رساندن کارها به نحو مطلوب( معظمي ،1371، ص 89) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ص 90)

مديران آموزشي بايد توجه داشته باشند كه انتخاب هر يك از انواع مديريت مي تواند در رسيدن به اهداف مدارس نقش حياتي داشته باشد پس آنها بايد سعي كنند كه با انتخاب بهترين روش بهترين مديريت را در مدارس داشته باشند تا با استفاده از آن به اهداف و مقاصد آموزشي برسند .

 

بيان مسئله :

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .( اميركبيري ، 1374، ص 16) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ، ص 17) .

در اين تحقيق ما مي خواهيم انواع مديريت را كه مديران آموزشي از آن استفاده مي‌كنند بررسي و به مقايسه آنها با يكديگر بپردازيم ؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

مديريت كاركردن باو به وسيله ديگران است ضمن آنكه مديران وظايف و فعاليتهاي متنوع و پيچيده اي انجام م ي دهند .هيچ مديري نمي تواند براي انجام كارهاي مربوط به شغلش تنها بر كوشش هاي فردي خود تكيه كند . براين اساس داشتن مهارت وتوانمنديهاي مختلفي براي مديران صرف نظر از نوع فعاليت و مأموريت سازمانشان ضرورت پيدا مي كند. مدير بايد قادر باشدكارهايي كه افراد او ا نجام خواهند داد برنامه ريزي كند، معيارهايي كه بايد به آنها رسيد تعيين كند، آنها را سازمان دهد، وظايف رامشخص كند و سرانجام دقت كند كه جريان فعاليت هاي افراد و بخشهاي مختلف با يكديگر هماهنگ باشد.( اينترنت 1)

سيطره سازمان هاي بزرگ در زمان ما همه گوشه هاي زندگي را فرا گرفته است انجام كارهاي اجتماعي بدون تشكيل سازمان امكان پذير نمي باشد و بديهي است توفيق يا شكست اين سازمان ها به مقدار متنابهي در گرو مديريت اين سازمانها است مديران اين سازمانها ممكن است در انجام ساير وظايفشان از جمله برنامه ريزي ، سازماندهي ، استخدام و كنترل موفق باشند ليكن دستيابي به اهداف سازمان از طريق دلبستگي ، مساعدت و وفاداري افراد سازمان ايجاد مي‌شود.( خليلي ، 1373 ، ص 12) .

پژوهش در اين زمينه لازم است زيرا با انجام چنين پژوهش هايي مي‌توانيم نتايج بدست آمده از اين پژوهش ها را در اختيار مديران مدارس قرار داده تا نسبت به نوع مديريتي خود و ميزان موفقيتي  را كه سبك هاي مديريت در كاركنان ايجادمي كند آگاهي لازم را پيدا كنند . پژوهش در اين زمينه لازم است زيرا در هر سازماني مديريت ركن اصلي مي‌باشد پس شيوه رهبري  مدير در سازمان مي‌تواند يكي از مهمترين عوامل در بهروري افراد سازمان باشد پس مديران لازم است كه با اطلاع از شيوه هاي گوناگون مديريت بهترين سبك را براي مديريت انتخاب كنند . و انجام نگرفتن چنين  پژوهش هاي مسلماً عدم آگاهي را به دنبال دارد و هر جا كه عدم آگاهي باشد باعث ايجاد مشكلات فراوان در آن حيطه كاري خواهد شد . عدم مديريت صحيح در يك سازمان مسلما بعد از مدتي باعث پايين آمدن كيفيت كاري كاركنان و درنهايت باعث از بين رفتن و متلاشي شدن سازمان خواهد شد پس عدم انجام چنين پژوهش هايي ممكن است پيامدهاي را به دنبال داشته باشد كه اگر اين پژوهش ها صورت مي گرفت و از نتايج آنها استفاده مي‌شد  شايد اين چنين پيامدهاي نامناسبي را به دنبال نداشت .

 

اهداف:

هدف كلي : بررسي و مقايسه تاثير انواع مديريت آموزشي بر پيشبرد اهداف مدارس متوسطه از ديدگاه مديران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-89 .

اهداف جزئي:

1 – تعيين رابطه بين مديريت  آموزشي دموكراتيك و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

2 – تعيين رابطه بين مديريت آموزشي رابطه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

3 – تعيين رابطه بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

4 – تعيين رابطه بين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

5 – تعيين رابطه بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران

6 – مقايسه ميزان استفاده از مديريت آموزشي دموكراتيك در مديران زن و مرد

7 – مقايسه ميزان استفاده از مديريت آموزشي استبدادي در مديران

سوالات پژوهش :

1 – آيا بين مديريت آموزشي رابطه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد ؟

2 – آيا بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد ؟

3 – آيابين اهداف مدارس و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 – آيابين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد ؟

5 – آيا بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران رابطه معناداري وجود دارد ؟

6 – آيا ميزان استفاده از مديريت دموكراتيك در دبيران زن بيشتر از دبيران مرد است ؟

7 – آيا ميزان استفاده از مديريت استبدادي در دبيران مرد بيشتر از دبيران زن است ؟

 

فرضيات پژوهش :

1 –بين مديريت آموزشي رابطه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد

2 –بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد

3 – بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران رابطه معناداري وجود دارد

4 – بين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران رابطه معناداري وجود دارد

5 –بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران رابطه معناداري وجود دارد

6 –ميزان استفاده از مديريت دموكراتيك در دبيران زن بيشتر از دبيران مرد است

7 – ميزان استفاده از مديريت استبدادي در دبيران مرد بيشتر از دبيران زن است

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- ****       serderehi@gmail.com