متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسي

عنوان : عوامل موثر در افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه اسلام

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: حقوق (.M.A)

گرايش: جزا و جرم شناسي

موضوع:

عوامل موثر در افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه اسلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کليات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………. ……………………3

1-2- بيان مسئله……………………………………. ……………………4

1-3- سوالات……………………………………. ……………………4

1-4- فرضيه های تحقیق……………………………………. ……………………5

1-5- پيشينه تحقيق……………………………………. ……………………5

1-6- اهداف تحقیق……………………………………. ……………………6

1-7- روش تحقيق……………………………………. ……………………6

1-8-  موانع تحقيق……………………………………. ……………………6

1-9- ساختار پژوهش……………………………………. ……………………7

فصل دوم: جرم و طرق پيشگيري از آن در اسلام

2-1- جرم و بزهکاري……………………………………. ……………………9

2-1-1- تعريف جرم و انواع آن……………………………………. ……………………9

2-1-1-1- تعريف جرم……………………………………. ……………………9

2-1-1-2- ماهيت جرم در فقه اسلامي……………………………………. ………………….10

2-1-1-3- مفهوم اخلاقي جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-4- مفهوم اجتماعي جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-5- مفهوم ديني جرم……………………………………. ………………….12

2-1-1-6- برخي مصاديق جرم از نظر سنّت……………………………………. ………………….14

2-1-2- انواع جرائم و جنايات و  نظريات فقها در باب جرم……………………………………. ………………….15

2-1-2-1- انواع کيفرها……………………………………. ………………….16

2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه……………………………………. ………………….17

2-2- پيشگيري از وقوع جرم در سياست جنايي اسلام و جرم شناسي……………………………………. ………………….19

2-2-1- ابعاد نظري پيشگيري از جرم……………………………………. ………………….19

2-2-2- انواع پيشگيري در اسلام……………………………………. …………………22

2-2-1-1- مفهوم پيشگيري وضعي و دامنه آن……………………………………. …………………25

2-2-1-2- مفهوم پيشگيري وضعي در سياست جنايي اسلام……………………………………. …………………25

2-2-1-3- پيشگيري اجتماعي……………………………………. …………………28

فصل سوم : علل افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه جامعه شناسي حقوقي و اسلام…………………………………

3-1- عوامل اجتماعي و محيطي افزايش بزهکاري……………………………………. ………………….31

3-1-1- عوامل اجتماعي افزايش بزهکاري……………………………………. ………………….31

3-1-1-1- محيط خانوادگي……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-1- عدم آگاهي به تربيت صحيح کودک……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-2- عدم حضور والدين……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگي……………………………………. ………………….33

3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادي خانواده……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-5- بزهکاري يکي از اعضاي خانواده………………………………………………………………………33

3-1-1-1-6- اعتياد والدين……………………………………. ………………….33

3-1-1-2- مشکلات اقتصادي جامعه……………………………………. ………………….34

3-1-2- شرايط محيطي و افزايش جرم و بزهکاري……………………………………. ………………….35

3-1-2-1- شهرنشيني و بزهکاري……………………………………. ………………….36

3-1-2-1-1- ويژگي هاي اجتماعي شهرها……………………………………. ………………….38

3-1-2-1-2- افزايش جمعيت شهري و کاهش نظارت عمومي……………………………………. ………………….39

3-1-2-1-3- معماري شهري……………………………………. ………………….40

3-1-2-1-4- حاشيه نشيني و بزهکاري……………………………………. ………………….41

3-2- عوامل افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه اسلام و قران……………………………………. ………………….43

3-2-1- عوامل دروني و شخصي……………………………………. ………………….43

3-2-1-1- حسد…………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1-1-1- علل و انگيزه هاي حسد…………………………………………………………………………………..44

3-2-1-1-2- تأثير حسد بر ارتکاب جرم و جنايت……………………………………. ………………….45

3-2-1-1-3- داستان هابيل و قابيل……………………………………. ………………….46

3-2-1-1-4- داستان حضرت يوسف و برادرانش……………………………………. ………………….47

3-2-1-2- زياده خواهي و افزون طلبي……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-1- داستان حکم داوود……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب……………………………………………………………………………………….50

3-2-1-2-3- تأثير افزون طلبي و زياده خواهي بر ارتکاب به جرم و جنايت……………………………………. ………………….50

3-2-1-3- جهل و ناداني……………………………………. ………………….50

3-2-1-3-1- تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت……………………………………. ………………….51

3-2-2- نقش عوامل اجتماعي ومحيطي برافزايش جرم وبزهکاري دراسلام…………………………………51

3-2-2-1- عوامل وزمينه هاي خانوادگي……………………………………. ………………….52

3-2-2-2- دوستان و همنشينان……………………………………. ………………….54

3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم……………………………………. ………………….59

فصل چهارم:روش هاي اصلاح مجرمان در اسلام و ايران

4-1- اصلاح مجرمان در اسلام……………………………………. ………………….62

4-1-1- اصلاح مجرمان از طريق اعمال کيفر……………………………………. ………………….62

4-1-1-1- دادرسي کيفري اصلاح گرانه……………………………………. ………………….66

4-1-1-2- همراه ساختن اجراي کيفرها با مکانيزم هاي اصلاحي و تربيتي و انساني……………………………………. ………………….69

4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصيت مجرم……………………………………. ………………….71

4-1-2- اصلاح مجرمان با استفاده از روشهاي غيرکيفري……………………………………. ………………….72

4-1-2-1- توبه……………………………………. ………………….72

4-1-2-2- محروم سازي……………………………………. ………………….74

4-1-2-3- احسان درماني……………………………………. ………………….75

4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزي……………………………………. ………………….76

4-1-2-5- خانواده درماني……………………………………. ………………….76

4-1-2-6- شفاعت……………………………………. ………………….76

4-2- اصلاح و تربيت مجرمان در سياست جنايي تقنين ايران………………………………………………….. 77

4-2-1- قانون اساسي……………………………………. …………………77

4-2-2- اصلاح مجرمين در قوانين عادي کيفري و آيين نامه هاي ناظر به آنها…………………………….82

4-2-2-1- کاستن از عناوين مجرمانه و دقت در انتخاب عناوين مجرمانه……………………………………. …………………82

4-2-2-2-  استفاده بيشتر از مجازات هاي اصلاحي و تربيتي و پرهيز از مجازات هاي ترذيلي

و ترهيبي……………………………………. …………………..83

4-2-2-3- بهره گيري بيشتر از تدابير و اقدامات تأميني تربيتي……………………………………. …………………..83

4-2-2-4- نفي مسئوليت کيفري اطفال و پذيرش رويکرد اصلاحي و تربيتي در مواجهه

با اطفال بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-5- نفي مسئوليت کيفري مجنون و پذيرش تاديب و درمان او در مواردي خاص……………….85

4-2-2-6-  تدارک و پيش بيني رفتارهاي اصلاحي و تربيتي و ترغيب مجرمان به انجام

آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2-7- عفو مجرمان ……………………………………. …………………..86

4-2-2-8- استفاده بهينه از آزادي مشروط……………………………………. ………………….87

4-2-2-9- استفاده بهينه از تعليق ساده و تعليق مراقبتي…………………………………………………………….87

4-2-2-10-  بهره گيري از نهاد توبه……………………………………. ………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتيجه گيري……………………………………. ………………….90

5-2- پیشنهادات و راهکارها……………………………………. ………………….99

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………107

 

چکيده

اسلام به عنوان کامل ترين و آخرين دين آسماني سعي کرده است که تمام جنبه هاي زندگي انسان ها را پوشش داده و در مسير رسيدن به کمال انسان ها همراهي نموده و همواره راهنمايي و هدايت کند، از اين روست که خداوند رحمان در آيات مختلف خطرات گمراهي را به انسان يادآور شده و مسير هاي درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصي و اجتماعي دستوراتي را براي بندگان خويش صادر نموده و رهنمودهايي را بيان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آيات قرآن و احاديث قدسي فقر و مشکلات اقتصادي مهمترين عامل افزايش جرم و بزهکاري درجامعه  مي باشد که سرچشمه بسياري از بزهکاري ها در جامعه مي باشد و بنا به رواياتي اگر لطف خدا شامل امت اسلامي نمي شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار مي شدند؛ از ديگر عوامل افزايش جرم ميتوان به عوامل شخصي همچون حسد، بخل، زياده خواهي، و عوامل اجتماعي همچون خانواده و گروه همسالان و يا محيط شهري و زندگي شخص اشاره نمود.

 

 

کلمات کليدي: جرم و بزهکاري، فقر، علل افزايش جرم، بزه ديده، اصلاح مجرمين

 

فصل اول

کليات تحقیق

 

1-1- مقدمه

يکي از وجوه تمايز انسان از حيوان، آرمان پرستي و وجود عامل ايمان در انسان است، به طوري که اين عامل وجه جدايي ناپذير از او مي‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبي، داراي ايمان و اعتقادات به يک منبع و مرجعي خاص است که با او زندگي مي‌کند و با آن از دنيا مي‌رود. انسان هرگز نمي‌تواند بدون داشتن ايمان و اعتقاد، زندگي سالمي داشته باشد و يا کار مفيد و ثمربخشي براي هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ايمان يا به صورت موجودي غرق در خودخواهي در مي‌آيد که هيچ وقت از لاک منافع فردي و شخصي خود خارج نمي‌شود و يا به صورت موجودي مردد و سرگردان که تکليف خويش را در زندگي در مسايل اختلاقي و اجتماعي نمي‌داند تبديل مي‌شود.

انسان اگر به مکتب و عقيده ايمان داشته باشد، تکليفش روشن و همواره در مسايل و پيش آمدها، به مسير صحيح و درست گام بر مي‌دارد و هدف و غايت زندگي براي او واضح و روشن است و با آن هدف زندگي مي‌کند و مي‌ميرد. آن چيزي که لازم است مورد توجه قرار گيرد، اين است که تنها ايمان مذهبي قادر است انسان را به صورت يک موجود هدفمند، با مسئوليت، با اراده و تعصب در آورد، گرايش‌هاي ايمان مذهبي قادر است انسان را به صورت يک موجود هدفمند، با مسئوليت با اراده و تعصب در آورد، گرايشهاي ايمان مذهبي موجب آن مي‌گردد که انسان فراتر از منابع و اميال شخصي خود فکر کند و حتي حاضر است در نهايت فداکاري و ايثار جان و هستي خود را در راه ايمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نيروي ايمان مذهبي است که قادر است به انسان تقوي و پرهيزکاري ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامي يعني قرآن و احاديث تأکيدات زيادي بر روي ايمان و اعتقاد به خالق هستي شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «همانا جن و انس را نيافريديم مگر براي اين که مرا پرستش کنند»[1]. در اين آيه هدف و مقصود از آفرينش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفي کرده است و اين بدين معني است که حالت مطلوب و ايده آل براي خلايق، همان ايمان و باور به ذات بي‌همتاي او و عبارت و پرستش آن معبود ابدي و ازلي مي‌باشد.

در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زيانکاري است به غير از کساني که ايمان آوردند و نيکوکار شدند و يکديگر را به راستي (گرويدن به حق) بردباري و استقامت، سفارش کردند».

خداوند عزوجل در اين سوره به عصر و زمان (که از حقيقي‌ترين و بديهي‌ترين نشانه‌ها و پديده‌هاي خلقت است) قسم ياد مي‌کند که شرط مقبوليت و مشروعيت انسان، همانا در درجه اول، ايمان و اعتقاد به خدا مي‌باشد.

نتيجه ايمان و توکل به خدا در وجود آدمي تقوي است، تقوي همانا توانايي بر ترک معصيت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظيفه و آشنايي به تکليف در آدمي به وجود مي‌آورد تا آنجايي که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخيص دهد.

 

1-2- بيان مسئله

جرم و بزه کاري هميشه يکي از معضلات جامعه بشري بوده و همه جوامع و کشورها سعي نموده اند با ايجاد ساختارهايي با اين پديده ضد اجتماعي مبارزه نمايند در اين بين نخستين سوالي که به ذهن هر انديشمندي خطور مي کند دليل و چرايي و عوامل ايجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه مي­شود .

همه مکاتب بشري و همچنين مکاتب ديني سعي نموده اند که به نوعي به اين سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهايي را براي مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دين مبين اسلام به عنوان اخرين دين و کاملترين مکتب فکري بشر نيز به نوبه خود عوامل و بسترهاي بزهکاري در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجيد و چه در احاديث قدسي به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعي در  ارائه روش يا روشهايي براي اصلاح مجرمين ارائه نمايد .نکته قابل ذکري که در اين پژوهش مي توان پرداخت مطالعه تطبيقي ديدگاه­هاي اسلامي با ساير متون جرم شناسي به عنوان ديدگاه هاي علمي شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستي ها و نقاط ضعف سياست جنايي کنوني ايران که بر پايه نظام اسلامي مبتني بر رويکرد شيعي تدوين و اجرا مي گردد را روشن نمود.

 

1-3- سوالات

1- مهمترين عوامل افزايش بزهکاري در جامعه از ديدگاه اسلام چه مي باشند؟

2- مباني اصلاح مجرمان از ديدگاه اسلام چيست ؟

3- آيا سياست هاي جنايي کنوني ايران در مورد اصلاح و تربيت مجرمان ، منطبق با ديدگاه هاي اسلام مي باشد؟

4- اسلام چه راهکارها و روشهايي را براي اصلاح و تربيت مجرمان ارائه کرده است؟

 

1-4- فرضيات

1- مهترين عوامل افزايش جرم و بزه کاري در جامعه از ديدگاه اسلام : فقر و بيکاري، ضعف ايمان، سستي بنيان خانواده ، دوستان نااهل ، محيط اجتماعي نا سالم و … مي باشد.

2-مباني اصلاح مجرمان از ديدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ويژه اسلام به انسان و کرامت انساني او، نگرش ويژه اسلام به جرم و تاثير جرم بر روح و روان انسان به گونه اي که آدمي را از سعادت اخروي محروم مي سازد ، جايگاه عقلانيت در سياست جنايي اسلام و تلقي اصلاح مجرمان به عنوان يک امر عقلاني.

3-اسلام گذشته از انکه راهبردهاي  اصلاحي مبتني بر تجربه ها و يافته هاي علمي بشر در محدوده قواعد  ارزش هاي مورد قبول خويش مدد مي جويد روش هاي ويژه اي همچون توبه دادن ، نماز درماني، صدقه درماني،… در راستاي اصلاح مجرمان ارائه کرده است.

4-سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران گرچه به طور محدود از برخي برنامه هاي اصلاح و تربيت مجرمان که محصول تجارب بشري است استفاده جسته است ، از راهبرد هاي موجود در متون اسلامي کمتر بهره گرفته است.

 

1-5- پيشينه تحقيق

با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهي و جرم شناسي )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسي ، اقتصاد ، فرهنگ و … در اين حوزه تا کنون پژوهش هاي مناسبي به زبان فارسي صورت نگرفته و يا در صورت وجود تنها به يکي از جنبه هاي ان مثلاً در حوزه پيشگيري و يا اصلاح مجرمين صورت يافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمينه اي ارتکاب جرم اشاره شده است از اين رو انجام اين پژوهش بيش از بيش لازم مي نمود.

 

در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشي صورت گرفته در اين حوزه را مورد اشاره مقرار مي دهيم:

سيد محمد حسين جلالي تهراني ، توحيد درماني، ترجمه عليرضا شعاعي شيخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص 18-46

عبداله جوادي آملي، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1375

علي سليمي و محمد داوري، جامعه شناسي کجروي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380

محمدعلي حاجي ده آبادي ، اصلاح مجرمان در سياست جنايي اسلام و ايران ، رساله دکتري حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران ، 1386

 

1-6- اهداف

1- تبيين دلايل افزايش جرم از ديدگاه اسلام

2- تبيين مباني اصلاح و تربيت از ديدگاه اسلام

3- تبيين راهبردها و روش هاي اصلاح و تربيت مجرمان در سياست جنايي اسلام.

4-تبيين نقاط قوت و ضعف سياست جنايي جمهوري اسلامي ئر مورد ميزان اهتمام به اصلاح و تربيت مجرمان و بهره گيري از اموزهاهي اسلامي به منظور ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولان ، سايست گذاران و متصديان کشور.

1- سوره مبارکه ذريات ، آیه 56

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir

دسته بندی : حقوق