متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان :

بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر كيومرث فرحبخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 

چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول : كليات مسأله

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….

بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهميت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………

تعاريف واژگان اختصاصي طرح   …………………………………………………….………………………………………………

فصل دوم : ادبيات و پيشنيه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………

تعريف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………

مباني نظري اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هاي روانكاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هاي رفتاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هاي زيستي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه انسان گرايان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هاي شناختي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

علائم اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

انواع اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعريف دلبستگي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهميت دلبستگي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ديدگاه دلبستگي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هاي دلبستگي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ساليوان و مدل بين فرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه كردار شناسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه هورناي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه روانشانسي انفرادي آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظريه يادگيري اجتماعي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

عزت نفس و دلبستگي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي ……………………………………………………………………………………………………………………………………

انواع الگوهاي ارتباطي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك ……………………………………………………………………………………………………………..

طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده …………………………………………………………………………………………..

سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك ……………………………………………………………………………………………………………………………

سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري …………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني ……………………………………………………………………………………………………………………………..

نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك ……………………………………………………………………………………………………………

آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

نقش تجربه اوليه و سازگاري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني ………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اختلال هاي اضطرابي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رفتارهاي ضد اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

افسردگي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور ……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم : روش شناسي و تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش نمونه گيري و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ابزار اندازه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مباني نظري مقياس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

معرفي مقياس و كاربرد آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش نمره گذاري مقياس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اعتبار و روايي مقياس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش اجراي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چگونگي و زمان اجراي پيش آزمون و پس آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………

توضيح مختصر جلسات آموزش مادران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ( ارائه يافته هاي پژوهش )

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول ، توصيف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بخش دوم : تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : ( بحث و نتيجه گيري )

بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پيشنهادات  كاربردي در ارتباط با اجراي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….

ضميمه

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست نمودارها

نمودار (1-2) چرخه ايمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمودار (2-2)چرخه اضطرابي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول

جدول (1-2) انواع ارتباطهاي عاطفي مخرب مادر ……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول (2-2) دلبستگي درماندگي / بيمناك : رفتارهاي مربوط به دلبستگي مادراني كه كودك آنها

در جلسات باز ديدار به صورت آشفته / نزديك شونده ( D- ايمن ) طبقه بندي شدند …………………………………………………….

جدول (1-4) ميانگين ، انرحاف معيار نمره هاي آزمونهاي گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون………………………………….

جدول (2-4) ميانگين و انحراف معيار نمره هاي آزمودنيهاي گروه كنترل و آزمايش در پس آزمون …………………………………

جدول (3-4) نتايج آزمون لوين ، جهت بررسي همگني و واريانهاي نمرات آزمودنيهاي گروه كنترل آزمايش ……………………

جدول(4-4) نتايج مربوط به تحليل كوواريانس مبتني بر تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي

بر كاهش اضطراب كودكان در گروه هاي آزمايش و كنترل ………………………………………………………………………………………………

جدول (5-4) ميانگين تعديل شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پيوست ها

پيوست 1 . مباني نظري برنامه آموزش مادران ( مبتني بر نظريه دلبستگي ) …………………………………………………………………………………….

پيوست 2. برنامه كاربردي آموزش مادران ( مبتني بر نظريه دلبستگي ) ……………………………………………………………………………………..

پيوست 3 . فعاليت هاي كارگاهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

آزمون اضطراب زانك ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دياگرام ابعاد رابطه باز و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع برنامه آموزشي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چكيده

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي( دلبستگي پيوند عاطفي كه افراد با يك موضوع دلبستگي كه فراهم كننده امنيت است برقرار مي كنند و باعث سازگاري رواني در سر تا سر عمر مي باشد ) و اضطراب ( حالتي كه با احساس وحشت مشخص مي شود و با علائم جسمي و تحريفاهاي ادراكي و شناختي همراه است ) كودكان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسي شامل 24 دانش آموز دختر دبستاني منطقه 2 تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمايش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانك در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمايش با برنامه آموزش بر مبناي نظريه دلبستگي آموزش ديدند

يافته ها: يافته هاي اين پژوهش از روش تحليل كوواريانس بدست آمده . باميانگين نمره اضطراب (زانك) براي گروه كنترل «پيش آزمون» برابر 6/30 ، ميانگين گروه كنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و ميانگين گروه آزمايش ( پيش آزمون ) برابر 2/31 و ميانگين گروه آزمايش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» كه نشان داده بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي و كاهش اضطراب كودكان رابطه معنادار وجود دارد . همچنين تحليل آماري از طريق آزمون كوواريانس انجام گرفته است .

نتيجه : بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس مي توانند با بهره جويي از برناهاي كامل و  جامع بر مبناي نظريه دلبستگي در جهت كاهش اختلالات اضطرابي كودكان گام موثري بردارند .

مقدمه: 

دلبستگی[1] مجموعه ای از رفتارهاست که باعث حفظ مجاورت مطلوب باچهره دلبستگی[2] می شود .

وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب زا قرار دارد ، زمانی است که بیشترین رفتار های دلبستگی از وی سرمی زند و زمانی که چهره دلبستگی حمایت کافی را داشته باشد این رفتار ها غیر فعال می شود (اردمن و کافری[3]،2003)

بالبی با تشریح فرایند دلبستگی نوزاد _ مادر مدعی شد رفتارهای دلبستگی تعامل هر انسانی و اختلالات روان شناختی آتی را در خود تحت تاثیر قرار می دهد فرض اساسی نظریه بالبی این است که تجربه اولیه با مراقبان روی عمل کرد فرد در روابط بعدی اثر گذار است .

یکی از مفاهیم بنیادی بالبی که رفتار فرد را در تعاملات بین فردی هدایت می کند مفهوم «الگو های فعال درونی »[4] است. این الگو ها مبتنی بر تجارب تکراری کودک با چهره دلبستگی است . کودک بر اساس باز نمایی های ذهنی خود از رفتار مراقب ( ویژگی های در دسترس بودن و پاسخ ده بودن )  الگوهای  فعالی  را از خود و دیگران در ذهن تشکیل می دهد . به وسیله این الگوها فرد رخداد های محیطی را تبیین می کند و انتظارات خود از ایمن بودن دنیا و پذیرفتنی بودن خود را شکل می دهد . (براون[5]،2011)

بالبی معتقد بود که  نا ایمنی دلبستگی به آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی منجر می گردد. افراد دلبسته نا ایمن خود را به عنوان افرادی بی ارزش ادراک کرده و روابط آنها با دیگران مبتنی بر طرد اجتماعی است ، بنابراین عدم حساسیت به نیاز های کودکان (خصوصا در نوزادی ) احتمال رخداد اضطراب را افزایش می دهد. (پروست[6]،2011، به نقل از رشيدي پور ،1391 )

اینکه فرد هیجان معینی را تجربه خواهد کرد یا نه به چگونگی ارزیابی وی از محیط بستگی دارد و اضطراب زمانی تجربه می شود که فرد رویداد های زندگی را به صورت تهدیدی نا معین ارزیابی کند.                            (پاور[7] و دالگیش[8]،به نقل از رشيدي پور ، 1391)

اضطراب زمانی تجربه می شود که نظام شناختی فرد خود را در موقعیتی که با آن رو برو است بدون کاربرد بیابد0

فرد معنای اتفاقی که افتاده است را در نمی یابد و وقتی فرد خود را در موقعیت های جدید می یابد دچار اضطراب می شود . اگر نظام شناختی پیچیده و مناسبی ایجاد کرده باشد در نهایت می تواند به موقعیت معنا دهد و برای واکنش نشان دادن پاسخ های موثری را انتخاب کند . اگر نظام شناختی فرد نتواند به او در انتخاب واکنش مناسب کمک کند اضطراب فرد زیاد و مزمن خواهد شد و فرد ممکن است راهبردی نا سالم انتخاب کند . (هینکل ، 2010)

بالبی معتقد است حالت های اضطرابی و افسردگی که در دوران بزرگسالی و نیز شرایط آسیب روانی رخ دهد ، به گونه ای معنی دار و سیستماتیک با حالت های اضطراب نا امیدی و گسلش (عدم دلبستگی) توصیف شده در دوران کودکی ارتباط دارد 0 کودکان رفتار های متفاوتی دارند ، این رفتار ها ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد ،با ثبات یابی ثبات ، محروم کننده باشد یا ارضا کننده ، محافظت کننده باشد یا بی تفاوت ، علاقه مند باشد یا بی علاقه ،  در هر صورت کودک با اولیای خود همانند سازی کرده و ارزشهای آنان را درون فکنی می کند . این رفتار ها و شیوه هایی که والدین برای تربیت کودکانشان به کار می گیرند نقش مهمی در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان بازی می کنند بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها ، رفتار ها و شیوه های فرزند پروری تقریبا غیر ممکن است (محرابی ، 1383)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********