متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پايان نامه جهت دریافت مدرك كارشناسي ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مولفه ­های تصمیم گیری­ مجدد بر کاهش خودناتوان­ سازی تحصیلی و افزایش جرات ­ورزی دانش ­آموزان پسر سوم هنرستان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­ پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مساله. 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…. 7

1-4.اهداف پژوهش…. 8

1-5.سؤالات پژوهش…. 9

1-6.فرضیه‏های پژوهش…. 9

1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی… 14

2-1-1.نظریه آدلر. 14

2-1-2.نظریه موری… 15

2-1-3.نظریه اسناد. 16

2-1-4.نظریه خود ارزشی… 18

2-1-5.نظریه هدف.. 20

2-2تعریف خودناتوان سازی.. 21

2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی… 25

2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی… 25

2-5-1تعریف مفهومی شک… 26

2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی. 27

2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی. 28

2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی… 29

2-7خودناتوان سازی و تقلب.. 29

2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی. 29

2-9 تعریف جرات ورزی 30

2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی… 34

2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی… 34

2-10-2 روان شناسی مثبت نگر. 35

2-10-3 روان شناسی وجودی 35

2-10-3 نظریه دلبستگی… 36

2-10-4 نظریه رفتارگرا 36

2-11 رفتارهای جرات ورزانه. 37

2-11-1رد جرات ورزانه. 37

2-11-2 درخواست جرات ورزانه. 37

2-11-3 بیان جرات ورزانه. 38

2-12 انواع جرات ورزی 39

2-13 مولفه های جرات ورزی… 40

2-14کارکردهای جرات ورزی 41

2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی… 41

2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز. 43

2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه). 43

2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد. 44

2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد. 45

2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی… 46

2-21 الگوی حالات من.. 47

2-22گشتالت درمانی……………………………………………………………………………………………………49

2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی……………………………………………………………………………..50

2-24 تصمیمات…………………………………………………………………………………………………..52

2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد…………………………………………………………………………..52

2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد………………………………………………………………..53

2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد……………………………………………………….55

2-27-1 بازدارنده ها……………………………………………………………………………………………………………………..55

2-27-2 سایق ها…………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-27-3 قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری……………………………………………………………………….65

2-27-4 نوازش ها…………………………………………………………………………………………………………………………66

2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………65

2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………72

 

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1.مقدمه. 79

3-2طرح پژوهش 79

3-3روش پژوهش…. 80

3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری… 80

3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن.. 81

3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی… 81

3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی… 81

3-6 روش اجرای پژوهش…. 82

3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی… 83

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

4-1.مقدمه. 87

4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی)… 87

4-3-فرضیه های پژوهش…. 90

4-3-1 فرضیه اول.. 90

4-3-2 فرضیه دوم.. 94

4-3-3 فرضیه سوم.. 96

4-3-4 فرضیه چهارم. 98

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری

5-1.مقدمه. 101

5-2بحث و نتیجه گیری… 101

5-3محدودیت های پژوهش.. 113

5-4پیشنهادات پژوهشی… 311

5-5.پیشنهادات کاربردی… 113

 

فهرست منابع

منابع فارسی… 114

منابع انگلیسی… 121

پیوست‏ها

پروتکل آموزشی… 124

پرسشنامه خودناتوان سازی… 134

پرسشنامه جرات ورزی… 137

 

فهرست جدول ها

جدول 1-4………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..91

جدول5-4………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول6-4………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول7-4………………………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول8-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول9-4………………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول10-4……………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول12-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول13-4………………………………………………………………………………………………………………………………..96

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان مدارس پسرانه دروه هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه خودناتوان سازی و جرات ورزی بر روی کلیه دانش آموزان سال سوم، دو کلاس که بیشترین نمره را در خودناتوان سازی و کمترین نمره را در جرات ورزی کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

نتیجه: برای تحلیل آماری داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تائید می گردد. (p<0/001)

یافته ها: آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی موثر است.

مقدمه و بیان مسئله

پس از پایان­یافتن دوره کودکی، فرد وارد مرحله­ای می­شود که شرایط آن با شرایط دوره قبل کاملاً متفاوت است. این دوره به نوجوانی معروف است (اکبری 1381). در فرهنگ و بستر انتقال از مرحله کودکی را به مرحله­ی بالندگی در دوره­ای تدریجی از جریان­­زندگی، نوجوانی می­گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه­است. دوره نوجوانی تقریباً از 12سالگی شروع می­شود و تا آخر دهه­ی دوّم زندگی انسان ادامه می­یابد. در نوشته­های پاپیروس مصری حدود 4000 سال پیش، نسبت به وضع نوجوانان اظهار نگرانی شده­است و نیز در قدیمی­ترین مطالعاتی که در زمینه نوجوانی به عمل آمده­است، فلاسفه بزرگ یونان، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده­است. (شرفی،1383)

دوران نوجوانی از ادوار پراهمّیت در فرآیند رشدفردی و اجتماعی محسوب می­شود. قدم­گذاردن به این دوره معمولاً با بلوغ آغاز می­شود شکوفایی غریزه جنسی، تثبیت و تحکیم علایق و منافع شغلی و اجتماعی، میل به آزادی و استقلال از ویژگی­های مهم این دوره است. از یک سوء فشار غرایز و میل به تبعیت از ارزش­های نوجوانی، و فشارهای گروهی میل به ابراز وجود، پی­ریزی زندگی مستقل او را در یک بحران فکری و یک آشفتگی روانی قرار می­دهد. (فروع­الدین و همکاران ،1382)

یکی از عواملی که بر پیشرفت و وضعیت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد استفاده از راهبرد خودناتوان­سازی است. خاستگاه خودناتوان­سازی را باید در نظریّه­های شخصیت و به­ویژه در دیدگاه روان­کاوی جست­وجو کرد. موری[1](1983) معتقداست هر فردی نیازدارد که در برابر انتقاد و سرزنش، حمله و هجوم به دفاع از خود پرداخته و یا با دلیل­تراشی به توجیه آن بپردازد. آدلر[2] (1907) نیز براین باور است که هرانسانی با ظرفی بالقوه به دنیا می­آید که گاه آن نقص را برای خودداری از انجام کارهای دشوار یا توجیه شکست بهانه می­کند و از این طریق به بهانه­تراشی می­پردازد.

پس از این پژوهشگران بسیاری از نیازها و انگیزه­های انسان را به بوته­ی آزمایش گذاشتند و بدین وسیله نظریه­های جدیدی مطرح شد، یکی از این نظریه­ها نظریه اسناد می­باشد. مطابق با این نظریه افراد تلاش می­کنند که در مواجه با دیگران، شکست را به عوامل بیرونی مانند شانس و دشواری تکلیف و موفقیت را به عوامل درونی مانند استعداد و توانایی نسبت­دهند. (هایدر[3] ،1958)

بعد از آن دو پژوهشگر به نام­های برگلاس و جونز[4](1978) متوجه شدند برخی مواقع افراد به جای اینکه پس از دریافت بازخورد عملکرد به توجیه آن بپردازند، از پیش راهبردهایی را به کار می­گیرند تا با توجه به آن شکست احتمالی بعدی را توجیه نمایند. آن­ها این راهبردها را راهبردهای خودناتوان­سازی نام نهادند، چرا که استفاده از آن­ها به تضعیف عملکرد می­انجامد.

راهبردهای خودناتوان­سازی، دسته­ای از شرایط پیشایندی هستند که افراد فراهم می­سازند، به این امید که جانشین عواملی شوند که در آینده ممکن­است شایستگی آن­ها را مورد تردید قراردهند.

اخیراً پژوهش پیرامون خودناتوان­سازی به حیطه­ی آموزشگاهی نیز وارد شده­است. به نظر می­رسد که برخی از دانشجویان و دانش آموزان عالماً و عامداً تلاش نمی­کنند، مطالعه خود را به آخرین لحظه موکول می­کنند، شب قبل از امتحان را به بطالت می­گذرانند و یا از دیگر راهبردهای خودناتوان­سازی استفاده می­کنند تا از تلویحات منفی شکست احتمالی بکاهند. (شکر کن، 1384)

استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی با سن دانش­آموز درارتباط است، چرا که برای استفاده هدفمند از این راهبرد باید سنی برسد که قابلیت شناختی لازم برای تشخیص بین تلاش و توانایی را کسب­کنند، که معمولاً کودکان از سنین نوجوانی به بعد به این باور می­رسند که عملکرد خوب بدون تلاش، یا با تلاش اندک نشانه­ای از توانایی بالاست، و یا بالعکس، شکست به دنبال تلاش زیاد نشانه فقدان توانایی است (نیکولز و میلر[5] 1984). خودناتوان­سازی از قبل در مورد وضعیت­هایی استفاده می­شود که احتمال موفقیت در آن کم­باشد.

یکی از مهارت­های اجتماعی که در روان­شناسی نوین به ویژه روان­شناسی سلامت تأکید زیادی بر آن صورت می­گیرد، جرأت­ورزی است که از بنیان­های دستیابی به رفتار سالم فرض می­شود (شعبانی پور 1386)

مبحث ابراز وجود سابقه­ای طولانی در رفتاردرمانی دارد و سرآغاز آن به کارهای سالتر [6](1949) و ولپه[7](1975) باز می­گردد. اینان متوجه شدند برخی از انسان­ها نمی­توانند حق خود را بگیرند، در نتیجه این دو محقق کوشش کردند مهارت ابراز وجود را به آن­ها بیاموزند.

جرأت­ورزی شامل احقاق حقوق خود، ابراز افکار و عقاید و احساسات خود به شیوه­ای مناسب و مستقیم و صادقانه است، به گونه­ای که حقوق دیگران را از بین نبریم و همچنین رفتاری است که شخص را قادر می­سازد تا به نفع خود عمل­کند، بی­هیچ­گونه اضطرابی رفتاری متکّی به خود داشته­باشد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابرازکند و با توجه به حقوق دیگران، حق خود را به دست­آورد. (هارجی،2005)

به اعتقاد ولپه (1982) جرأت­مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هرنوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است. وجود چنین رفتاری در فرد سبب می­شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می­تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته­باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد.

آلبوتی و آمونس (1975)رفتار جرأت­مندانه را ایستادگی در حفظ شأن انسانی و نفوذ می­دانند و به این طریق میان این مفهوم با رفتار پرخاشگرانه مرز قاطعی می­کشند.

بی شک حوزه درمان آلام بشری یکی از چالش انگیزترین عرصه­های تخصصی است و روان درمانی نیز به واسطه ارتباط مستقیمی که با سلامت جسمانی و روانی دارد، در زمره مهم­ترین آن­ها به شمار می­آید. حوزه (روان­درمانی) از قدمتی به فراخنای خلقت آدمی و عمری به جوانی رشته­های روان­پزشکی و روان­شناسی برخوردار است. (کوری[8] 2001، ترجمه بهاری و دیگران، 1386)

اوّلین­بار که نظریه تحلیل تبادلی ارائه و به عموم عرضه گردید در سال 1975 و در یک کنفراس حرفه­ای در شهر لس­آنجلس بود. برن در سال 1961 کتاب تحلیل تبادلی در روان­درمانی را منتشر کرد و در آن رئوس اصلی دیدگاه خود را شرح داد. پیروان او مطالب دیگر به آن اضافه­کردند و کنش عملی آن را تصحیح­نمودند. در تحلیل تبادلی نقش محیط و ارتباط اجتماعی از اهمّیت فراوانی برخوردار است. با این حال نهایتاً افراد مسئول زندگی و رفتار خود هستند و فرد باید این مسئولیّت را پذیرا ­باشد و به نقش خود در زندگی بیش از هرعامل دیگری توجه­نماید. (فیروز بخت، 1386)

درمان شیوه تصمیم­گیری مجدد[9]بر اساس مفاهیمی چون احکام، تصمیم­های اولّیه و تصمیم­های جدید استوار است. درمان تصمیم­گیری مجدد شکلی از تحلیل تبادلی است که برای درک نحوه گسترش یادگیری دوران کودکی به بزرگسالی، چارچوب مفیدی ارائه می­کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که بزرگسالان بر اساس فرض­های گذشته که زمانی برای ارضای نیازهای حیاتی آن­ها مناسب بود امّا دیگر ارزشمند نیست، تصمیم­گیری می­کنند. این رویکرد بر ظرفیت تغییردادن تصمیم­های اولّیه تأکید می­کند و به سوی افزایش آگاهی فرد، با هدف تواناساختن مراجعان برای تغییردادن دوره زندگی­شان جهت­گیری شده­است. در درمان تصمیم­گیری مجدد، مراجعان می­آموزند که چگونه قواعدی که در کودکی دریافت و ترکیب کرده­اند، اعمال آن­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. (کوری 2001، ترجمه اعتمادی و هاشمی اذر،1385)

گلدینگ[10]1978)) خاطر نشان می­سازد که تصمیم­های اولّیه نه بر اساس یک وضعیت فکری بلکه بر اساس یک وضعیت احساسی گرفته شده­است. بنابراین، برای خروج از پیش­نویس باید با آن احساس­های کودک که در زمان تصمیم اولّیه تجربه کرده­است، دوباره تماس حاصل­کند، با بیان احساس­ها آن وضعیت را خاتمه بخشند و تصمیم اولّیه را با یک تصمیم مجدد مناسب و نو عوض­کند. این کار را می­توان از طریق تخیّل و تصوّر یا رؤیاپردازی انجام­داد و یا کار برروی صحنه اولّیه که در آن مراجع به گذشته برمی­گردد تا یک صحنه  اولّیه آسیب­رسان را به یادآورد و آن را دوباره تجربه­کند. (استوارت و جونز[11]،1987، ترجمه داد گستر، 1386)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********